aci tenim un bon articul d una gran pagina valencianista:

QUIN ES EL RESULTAT D’ INOCULAR EL CATALA EN LES ESCOLES VALENCIANES? (1 / 2)
Ferrer.

Tots els estudis i totes les estadistiques ho confirmen: l’ us del ValenciÃ* estÃ* caiguent en picat. El descens de l’ us real de la llengua nacional dels valencians es realment espectacular i alarmant. Un dels ultims estudis ha vengut a carrec de l’ Academia de Zaplana (AZ) que recentment ha publicat unes sifres ben aborronadores: des de l’ any 1995 els valencians que entenen el ValenciÃ* han descendit en un 13% i els que ho utilisen en casa en un 30%. A aixo se li hauria de sumar la trayectoria descendent que portava el ValenciÃ* abans ya de 1995.

A qué es pot deure tot aço? En part a l’ inmigracio, cada volta mes numerosa. Pero aixina i tot, este no es un factor que puga explicar un descens tan brusc de l’ us en les domicilis com es eixe brutal 30%. En la meua opinio este es el resultat de posar catala en les escoles, de fer estudiar als nostres chiquets un idioma estranger en el que no s’ identifiquen i que acaben abandonat per a engrossar el jagant espanyol. Estos son els fruits de 25 anys de subnormalització llingüistica, d’ ensenyar el catala en els coleges ab l’ eufemisme de “valenciÃ*”, etc.

Es curios lo que ocorre a les escoles: els jovens estudien l’ asignatura de “valenciÃ*” (catala) com qui estudia angles o frances, es dir, com un idioma foraneu mes. Estudien catala per a fer unes oposicions o per a tindre una llinia mes en el curriculum, pero despres no ho usen en el dia a dia puix no ho identifiquen en el ValenciÃ* en que els parlen els seus pares. Yo domine l’ angles correctament pero no per aixo vaig a parlar en angles en la meua familia, en els meus amics o en la meua novia. Ni vaig a preguntar en angles quant costa una barra de pa.

Una chica de la Facultat, valenciana de les comarques del Sur, valenciaparlant i filla de valenciaparlants, em digue un dia: “El ValenciÃ* este es molt rar, es com si fora un idioma estranger, com si estudiarem vasc o algo aixi”. Es referia a l’ asignatura de “valenciÃ*” (ella ignorava que era catala). Per increïble que puga pareixer, els estudiants hispanoparlants trauen millors notes en l’ asignatura de “valenciÃ*” (catala) que els alumnes valenciaparlants, que troben dificultats per a aprovar l’ examen d’ un idioma que no es el que parlen en la seua casa.

Pero despres els hispanoparlants continuaran usant l’ espanyol mentres que els valenciaparlants es dividixen entre els qui continuen en el ValenciÃ* oral dels seus pares i els qui es passen a l’ espanyol, unica llengua escolar que senten com a propia, ya que ni s’ identifiquen en el catala ni en l’ angles. I es que el 90% dels valencians pensa que el ValenciÃ* es una llengua independent i distinta del catala. I si no, fem un referendum i eixim de dubtes. Pero aixo millor que no ¿veritat?, no siga que el guetto catalanufo el perga per dotze gols a zero.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/