[hr:3f1e0ac6cc]
¿ES CATALANA LA TOPONÍMIA VALENCIANA? (I)


Agusti Galvis / La toponímia es la disciplina que estudia l´orige dels noms propis de lloc. Els catalanistes, seguint l´estratègia de desdibuixar tot lo que siga valencia, poant per als catalans, s´han unflat a dir mentires volent transmetre la idea d´un orige català de la toponimia valenciana. Per aixo, professors universitaris valencians, tracten de la nostra toponimia en el “Congres Internacional de Toponímia i Onomàstica Catalanes (2001) València”

Son els habitants d´un lloc, els qui fan naixer i evolucionar la toponimia propia. Alguns catalans s´establiren en l´antic Regne de Valencia en motiu de la reconquista del rei en Jaume. No es difícil adjectivar com a desficaci el dir “catalana” a la toponímia produïda en terres valencianes abans de que per aci es deixara caure algun català. Convindrem que no pot ser “catalana” ni la toponímia prerromana, ni la romana, ni la visigoda, ni aquella produïda “sots senyoria de moros”, be derivada de l´arap, be del romanç. (...)

Llegir mes...

[hr:3f1e0ac6cc]


[hr:3f1e0ac6cc]
¿ES CATALANA LA TOPONIMIA VALENCIANA? (II)


Agusti Galvis / Hui anem a seguir posant de manifest la continuïtat toponimica de la Valéncia prejaumina i la postjaumina, a partir d´unes atres fonts. Esta continuïtat no es mes que una atra mostra de la continuïtat de poble i llengua i trau a la llum la miserable enganyifa pretesa pels catalanistes, tant catalans com valencians. Continuem.

Ángel Poveda Sánchez, de l´Universitat d´Alacant escriu “La investigación sobre el hidraulismo andalusí…” Llegim: “…territorio fortificado de Culla, que está documentado en las fuentes árabes (Kulya), en 1128, con motivo de una expedición militar realizada por un príncipe almorávide”. Segons Corominas, el toponim “Culla” ve del llati “cochlea” ¿Qui l´havia fet evolucionar a “Culla” un sigle abans de la reconquista? ¿El desig dels catalans? (...)

Llegir mes...

[hr:3f1e0ac6cc]

Font: El Palleter