Com tos haurem vist, antes de entrar al foro, n' hia un diccionari de paraules en valencià, català y castellà...

Pero segur, segur que podriem ampliarlo...
Per això vos demane que si conegeu alguna posible paraula, comprobeu que no esta en la llista y fiquemla açi per completarla, pa que els adm. puguen anyadirles...
Yo ya tinc un archiu e word, y impres a paper unes copies de ixa llista, pa anar ensenyar per ahí xD

Un clar exemple que falta en la llista es:

Llengua Valenciana-----------Catalana-----------Castellana

Got------------------------------Vas----------------Vaso