Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 38

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 39

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 41

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 42

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 43

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 38

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 39

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 41

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 42

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 43

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 38

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 39

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 41

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 42

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 43

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120
Barcelona en Cataluña de Aragón en España

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y poder obtener estadísticas de uso. Al continuar con tu navegación significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar
Resultados 1 al 3 de 3

Tema: Barcelona en Cataluña de Aragón en España

 1. #1
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  23 jun, 09
  Mensajes
  120

  Barcelona en Cataluña de Aragón en España

  Ricart García Moya/ Els diaris Levante e Información, desde que cambiaren el “Movimiento” franquiste per el catalaniste, tenen dos prioritats: una, afonar tot lo valenciá, siga la llengua o el “testament de St. Vicent Ferrer” (Levante, 29 giner 2010); y atra, enfrontar a Alacant contra Valencia en la matraca de que tot lo que obtinga Valencia heu te que obtíndrer, pero millor, Alacant (de Madrit, Barcelona y Sevilla may protesten). Ara eixigixen Microsoft, de la mateixa manera que feren pera durse la Oficina de Patentes Europea (que pareix la ONU, per lo gran y els puestos de treball que te), y la Tabacalera; o l’aeroport, tan jagantesc que’l de Manises dona pena al seu costat (els bonanits de Valencia ni s’anteren). Y no parlem del Hollywood europeu o “La Ciudad de la Luz” d’Alacant, ahon la Generalitat de Benvestit Camps dona dasta 200.000 € no retornables com a incentiu pera fer películes furuleres. D’astó no diuen ni chut els diaris com Informació, que seguixen enguiscant y fomentant l’odi contra Valencia desde fa décades y, per eixemple, encá que’s dugueren tota l’aigua del Xúquer a Alacant y deixaren sec a mig Reyne, seguiríen demanant més.

  Un polític d’Alacant, d’orige murciá, marmolava el dimats per Onda Cero: “Todo se lo lleva Valencia. Que traígan, que traígan Microsoft a la provincia, y luego ya nos lo traeremos a Alicante”. Cuan aplegá l’Autonomía, Alacant era chicoteta, sinse Universitat y cap d’industria; pero asbramant el “Puta Valencia” ha creixcut proporcionalment més que cuansevol atra ciutat del Reyne, y ha afonat tota la redolá. A Elig l’han condenat a ser la barriá obrera d’Alacant; y l’antany poderosa e industrial Alcoy, de fer teixits pera les tropes de Washington ha pasat a ser la Haití del vudú catalaniste y destrellatat; ¿y la pobreta Oriola?, ¡la Maedeu! , de segón capital del Reyne es hui escenari pera fer astracanaes migevals y moixigangues al visceral Miguel Hernández (en auloreta de forum del Vinalopó, que du les pixarraes y cagueraes de Murcia). L’erosió a lo valenciá heu complementen els dits diaris en artículs de personats com Vicent Esteve, estiliste de política educativa del sindicat STEPV y encarabasinat defensor del catalá.

  El títul d’este artícul era “Vicent Esteve, llingüiste malabariste del STEPV”, pero crec, amic Vicent, que asoles eres un manobrer efímer del catalanisme de calbot, y no mereixes titular. Te veig en la web, ma sobre ma y en bon aspecte, mirant la cámara en corpenta de pícara animeta y cara de Bodhisattva de tot a un euro, despitralat en decencia y en placidea de flare fart. Dus camisola de nyenyaor de Fort Chimo, pero no talles més nyenya que’ls semantismes, morfologíes y lléxic del valenciá modern. Manyofler del sindicat STEPV, voles com a místic ingrávit per tot els mijos, amollant ponderaes catalaneres en habilitat y certea, frut dels anys que dus com a sindicaliste de l’Ensenyansa. En ta faena no ductes en alsar llevantanses, com dir que’l “PP està agitant la qüestió lingüística: a la seua obsessiva oposició que el català siga la llengua vehicular de l’ensenyament” (Levante, 22 giner 2010). ¡Cóm te fisgues, proletari millonari Esteve!. Tu sap que’l PP del ‘Bigots’, mentres tinga bolchaques plenes, li sindona lo mateix valenciá, catalá o chichimeca, y fa com vosatros: usar catalá y espanyol en la Generalitat y Ensenyansa, donant canyaes al valenciá. Te done un eixemple de hui: la proposta de treball que oferix el Consell de la Joventut d’Alacant, fillol de la Generalitat y del Ajuntament, pera “tècnic del Triangle Jove” que, com a requisit, demanen “domini de la llengua catalana”. ¡Aixina de camanduler es el PP de Benvestit Camps, qui no sap catalá no entra en el seu triángul!.

  Enquillotrat del catalá, eres virtuós escollint vocables catalans pera aufegar als valencians. Aixina, ya en 2001 preferíes el barbarisme catalá “feina” (El País, 18 / 4 / 2001) y heu ficaves en el títul del artícul, pera que’ls companyers admiraren ton gallejar catalaner. Saps que no pasa res, el sou aplegará sancer a fi de mes y, a lo millor, inclús obtindrás llepaes de cul dels dirigents del PP per les teues galtaes al dátil valencianiste. Fas més mal que’ls propis catalans, pues dasta Corominas reconexía que’l catalá “feina” derivá del clásic “faena, encara valenciá” (DECLLC, 3, p.925). Aixina, introduint barbarismes catalans y defenent el catalá cremes els díes y a mosatros. Fa poc, en atre artícul, fees la mateixa tracamandana de ficar un destarifo catalá en el títul, “embull” (Levante, 22 giner 2010). Teníes un malafí de sinónims en valenciá: embolic, canyaret, morisqueta, ambrolla, embolisme, barafunda, busberria, etc.; eren els usats per tons yayos, pero com a bochí del valenciá preferíes el catalá “embull”, sustantiu que may ha segut valenciá. Tu y el STEPV em doneu tant de fato a resofrechit del IEC que, de milacre, no estic bosant ¡Quín odi al valenciá mostreu en la web; cuansevol que’l defenga es un perillós “feixista blaver” pera vosatros!.

  Al STEPV li agrá refregarmos lo del “Principat, País i Les Illes” ¿Te pareix, espabilat Vicent, una nomenclatura progresista d’asquerra y en rigor históric? Cuan un chodío era amaitinat per els nazis, lo primer que feen era marcarli al foc un número que sustituía al seu nom. Raere d’astó era com un fardo de creílles; els apellits, noms y categoríes intelectuals y socials del cautiu quedaven reduides a res. La despersonalisació era part del protocol d’extermini. Els “normalitzadors” matarifes del camp d’Auschwitz no cridaven per l’altaveu al virtuós pianiste Londner y sa sinyora Dra. Roitman pera que, per favor, s’acostaren a les duches de gas; no, era millor dir números y durlos a bascollaes conilleres. El fascisme catalá vol que Catalunya s’engaldixca als histórics Reyne de Valencia y Regne de Mallorques. Com es ridícul, el fascisme fa campaneta de combregar del fals títul de Principat de Catalunya (¿en Montilla de príncip?,¡ je, je!); y afona a vulgar país sinse chicha ni llimoná al Reyne de Valencia; y, als mallorquins que patixen a la melsuda Munar, a indígenes de turístiques y colonials “illes” ahon els barcelonins, deixant cuatre chavos, es renten la carchofa en l’estiu. Y a vosatros, progresistes del STEPV, ¿no vos cau la cara de vergonya?. No, per supost, seguireu fent el nonsabo y defenent lo de “Principat, País i Illes”.

  sigue...

  http://www.elpalleter.com/actualitat...cart020210.htm

 2. #2
  Senescal de lo Regne Avatar de Xavier
  Fecha de ingreso
  30 ene, 10
  Ubicación
  Castelló
  Mensajes
  3,362
  Ricart Garcia Moya, es genial i sempre l'ha segut.

 3. #3
  Prior de lo Regne Avatar de llunablava
  Fecha de ingreso
  16 sep, 08
  Mensajes
  3,517
  pos a mi els alacantins me pareixen bona gent, els que la lien son els politics
  NO PASSARAN!

  El fascisme vol conquistar Valéncia,

  i Valéncia serà la tomba del fascisme!


  LLUITA I ESTUDIA PEL VALENCIANISME!!

  ACÍ NO ES RENDIX NINGÚ!!!

  --->VISITA EL MEU BLOG EN LLENGUA VALENCIANA<---

Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •