http://www.elpalleter.com/actualitat...cart090210.htm

Ricart García Moya/ Torrijos es un llogaret castellá, prop de Toledo, en certa bellea y molts Tío la Vara treballant en el gotet de vi y la baralla. Respecte al sinyor o tío Torrijos, asoles conec que sol fer la monquilí com articuliste del diari catalaner Levante, ahon asobint amaneixen les seues epístoles que mos fan plorar de riurer. La millor manera de que’l PP mantinga el poder eternament en el Reyne de Valencia es ficar un grapat de tíos Torrijos disfrasats de lletugues al cap d’un partit ecologiste de fanc y pallús. Yo votaría als Verts, pero no a uns desnortats catalaners que mos empudeguen en el barceloní més repugnant. ¡Che, Torrijos, fes el favor de no afonar un moviment que pronte o tart te que donar fruts, no carabases porcals!. Un llector que llixca les galibaines que escrius may votará al partit que manyofles. En realitat, per ta torpea y el mal que fas a l’ecología me malicsie que eres, metafóricament, com un supositori del PP que, pintat de vert e introduit en blanea per el diari Levante, fa refractaris als votants contra els verts fuchines com tu.

Camuflat d’ansisam de totes herbes, este ecologiste de saló catalanisa dasta animalets; aixina, al bou li diu “brau” (Levante, 2-febrer-2010) ¡Ay, Torrijos dels Torrijos, els teus destarifos catalaners farán fugir al tímit electorat! ¿Per qué tens que desdorar al clásic valenciá “bou”? ¿Desconeixes que mosatros, en valenciá, usem “brau” com adjetiu?. Podem dir “este bou brau, esta vaqueta brava, aquell riu baixa brau...”, pero la sustantivació de brau com equivalent als cast. ‘toro’ es un invent catalá de plorons com Verdaguer per l’any 1870, cuan escomensaren a dir “cursa de braus” a lo que’n idioma valenciá es “correguda de bous”.

¡Ay, tío Torrijos! Escrius “pobresa” com si fores catalá, mallorquí o andaluso; y, soflamat en febra catalanera, parles de “peresosos”. Per lo vist, no vols deféndrer la Naturalea dels marenys nets y en pardalets, estancs en parotets y matapusa, llagunes en granotes y juncars, montanyes en abres y fardachos; no, tu defens en ramalloles la naturalea del catalá expansioniste del IEC, ¿o no tens idea del valenciá? ¡Mira que si fores un mestre catalaner que catalanisa chiquets!.

El sustantiu “perea”, vert Torrijos, es patrimonial del valenciá, y en el DHIVAM tens eixemples desde Jaume Roig dasta els llibrets de Fogueres d’Alacant. Respecte al “pereós” que no t’agrá, si heu considerá cult l’humaniste Joan Esteve: “home pereós” (Liber elegantiarum, 1472); també el lletiniste tortosí Amiguet: “pereós” (Sinonima... in valentinum, 1502); y el catalá Bonllabi, aquell que traduí els manuscrits provensals de Llull al valenciá: “de perea... home pereós” (Blanquerna, 1521); y aixina ha segut en tot el Reyne dasta l’aplegá del fascisme catalaner: “eres molt pereós” (Torre y Vidal: La Llangosta, estrená en Castelló, 192; “ni curt ni pereós” (Llibret Foguera Plasa del Pont, Alacant, 1930).

Sigue... http://www.elpalleter.com/actualitat...cart090210.htm