Comunicat de Mon-Ecologick.tk

Els rumors de fa temps respecte a les prospeccions de petròleu prop de la costa Valenciana, en la que podria eixir perjudicada la Albufera de Valéncia, i que pareixien que ya s’havien oblidat, resulta que no es aixina, i tenim una nova noticia, el Ministre d'Indústria Miguel Sebastian continua esperant un informe de la Generalitat Valenciana, per a que en ell en la mà, el Govern Central decidixca sobre les prospeccions.

Tot això, no seria sospitós si abans no existira cap resolució o dictamen que denegara les prospeccions, pero este no es el cas, el passat 19 de maig, la Comissió de Mig Ambient del Congres va aprovar una proposició no de llei del PP en la que se demanava al govern que no autorisara les prospeccions petrolíferes solicitades per una empresa privada en la zona del golf de Valéncia i en les illes Columbretes.

Per tant, ya comencem a vore com el Govern Central, a traves del Ministeri d'Indústria, no vol tancar este cas, que supon un enorme perill per a la Albufera, i per a continuar en la controvèrsia, seguix demanant un informe de la Generalitat.

El Ministre d'Indústria ha declarat que només se tindran en conte les alegacions que faran les parts afectades, i després de l'entrega del informe, ya decidiran en la Taula del Consell de Ministres.

Des d'ací, denunciem que se continue en la possibilitat de ficar les prospeccions petrolíferes, no volem ser atra volta una moneda de canvi per ad estos polítics que no miren per les nostres tradicions, parages i cultura, i que mos utilisen, per ad ells saldar els deutes econòmics en els governs nacionalistes d'atres comunitats autònomes ficant-mos plataformes en el nostre llitoral.

Per atra part, demanem a la Generalitat Valenciana mes inversions en la nostra Albufera, que li recordem que fon declarat com Parc Natural per la C. Valenciana i que ha segut inclosa com àrea especial de protecció en l'àmbit comunitari i internacional, també Constituïx des de abril de 1991 una "Zona de Especial Protección para las Aves" (ZEPA) segons la Directiva Aves (79/409/CEE), esta inclosa des de maig de 1990 en la Llista d'Humedals d'Importància Internacional del Conveni Ramsar i posseïx habitats i espècies recollides en la Directiva comunitària coneguda com "Hàbitats" (92/43/CEE). També esta arreplegada pel Protocol de Ginebra, de 3 d'abril de 1982, sobre zones especialment protegides del Mediterràneu.

http://monecologic.blogspot.com/2010...moneda-de.html