Cita Iniciado por nrf_blau
Que sapiau que el video ya ha aplegat al mestre en qüestió que organisà este programa i que obligà als seus alumnes a dir eixes coses . I sapiau també que en eixa classe hi ha gent valencianista
Nomes mirant la cara d'una chiqueta que estava en la part de raere dels que parlaven ya donava a entendre de que n'hi havien valencianistes.