En principi pareix una bono noticia que un nou diari definit com a valencianiste o molt valencia haga eixit a la venta, expecialment interesant me pareix que una pagina com valenciafreedom haga segut convida al event de inaguracio, lo que en principi pareix demostrar clarament quina podria ser la seua trayectorio. Ademes, tal com he llegit en la noticia, valenciafreedom sa oferit a colavorar y els a paregut una bono idea. La veritat que un diari que pel temps tinga una gran tirá y arribe a molta gent podria ser el colp de gracia que mos fa falta pa que se mos ascomense a escoltar de una volto per totes, y aixo, mes les diferents webs que defenen lo valencia, lo nostre, podria convertirse en la plataforma ideal pa contindre de una volto per totes el atac catalanista.A vore si ya, definitivament, esta gerre en la que lluitem ascomença a cambiar la cara.
Li desige lo millor a este nou diari. Sort amics.