El dia de despres
Vuig escomencar per dir que aixo te dos lectures
1ª ironica, burlona, soaz
2ª incredula pero real

Comencem:

Hui es dia de reflexio politica de lectura de resultats, de recapacitar….. si, o no
Tod dependix de quin resultats hem tingut…si em guanyat bons temps pera fuir de la victoria y de ferse unes rises en els companys de lluita… o no
Si em perdut, temps de llagrimes amargues, de lamentacions, de desamin, o no……

Hui dia de despres es cuand analizant els resultats me done comte de lo meninfot que el nostre poble… si, meninfot del tot….
Donen el vot a politic “presuntamente” corruptes, que mos venen als mijor postor… que damunt es rien en nostra cara dien-mos que son valencians de socarrel… que lluiten per defendre la nostra cultura, les notres tradicions, les nostres rails, la Nostra historia…

Hui dia de despres es cuand analizant el resultas me done comte que als terroristas niha gente que els vota i no els bota fora del goc politic farsant de les nostres intitucions i mes a mes conseguisen bons resultast seen la primera vega que es presenten…aixo si que es pera pichar i no tirar ni gota...

Hiu dis de despres es cuand analizant els resultats me done comte que algo no es con deu de ser… on esta el fallo? Aixo no lo se, lo unic que se es que els meus pensaments diferixent del a resta dels votans.. no estic cego.. veig la televisio, se algo del caso gúrtel, de bild..eta… de lo mal que va el nostre païs encara en recesio economica, on tenin 5milions de parats on mes de 1’5 milions de cases no tenen ingresos economics declarats, cap subvencio, i encara guanyen estos que estan. YA SIGA DE DERETES O D´ESQUERRES………MENINFOTISME TOTAL


Hui dia de despres es cuand analizant el resultas me done comte que dona igual que lo que tu vols es una utopia, nyunyana, que per molt que la gent es queixe continua votan als mateisos. Que per molta corrupcio que vegent en els carrers continúen donan suport al mateixos que mos furten la bolgaca, als mateixos que fan de la Nostra terra un mentirer, ple de merda pudenda, als mateixos que mos dicen que si pera conseguir el nostre vot y a la volta nos la claven hasda el fondo, i damunt es dicen bons valencians


Hui dia de despres es cuand analizant el resultas me done comte que per molt que els deguem que mos han venut, que estan llevan-mos tot lo que en el seu dia era digne de resenyar, de fruir, de ser diferents, la nostra cultura, el nostre idioma, la nostra tradicio, to lo que en veritat mos fa ser com som i lo que som no servis pera res…a qui no mes val fer festes, circuíts, carreres de baixeis, expocicions de caballs, i lluir les mijors gales de hipocresía mediatica pera obtindre bons resultat lo demes, lo demes pa que, no es cosa Nostra

Donem-li al poble lo que vol… despilfarro, gasto desmesurat, festes i diversio, donem-li lluites guanyades per altres dien que mosatros lo hem fet, compreuse trages nous, poseu una estoreta rotga a la entra de cualsevol parc dien que es nou, que estaba molt roin y hem postha 3 arbets nousy que ara si es bonic i que lo hem fet per ells…Que desde madrit mos diuem so, pos so, que dien arre, pos arre… es lo que el poble vol NO PENSAR, NO LLUITAR, NO SER…….

si ni ha alguna falta catalanera en disculpeu...res mes voldria que fero...