"ALMANSA i ELS VALENCIANETS PANOLIS"

MENTIRES HISTÓRIQUES :

Algun dia el Poble Valenciá despertara del seu anestesiat somi i es donara conte, en horror, que els seus codiciosos enemics s'han apoderat del seu Casal i Regne i li han robat, inclós, la seua memoria historica. Per a llavors, ya sera massa tard: llargs segles de mansetut consentida i d'indiferencia passota li han deixat desarmat.

Cada 25 d'abril, el caudillet-satrapa de tan colonialistes anestesies i ensomnis delirants nos fleta des de la Catalunya feudal a les seues hosts inflamades de nazi_onalcatalanisme caduc i munta «trobades» pels carrers en obscenitat de perdonavides. Alguns valencianets panolis (entrenats per a la kultureta-Ubú) s'enganchen al carro i aplaudixen la gesta en les orelles clavades: es la trista celebració d'una batalla perduda, la dels camps d'Almansa en la que els valencians enardits pels interessos espuris d'atres aliens , es van vore enrolats, estúpidament, en un CONFLICTE INTERNACIONAL que va derivar en catastrofe per al Regne de Valencia. ¿Què pintaven els panolis valencians enmig de dos POTÈNCIES INTERNACIONALS (Inglaterra i França) que es barallaven ací pels seus bruts interessos? ¿Qué interessada ma negra va determinar que tan infausta batalla s'alliberara en Almansa?

(MES INFO i IMAGES EN:

Web de Teresa Puerto Ferre. CronologÃ*Â*a Histórica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - BATALLA DE ALMANSA :ALMANSA I ELS VALENCIANETS-PANOLIS "