El Valencià Pablo Jarillo Recibix el màxim guardo del Govern d'Obama a jovens cientifics

El fisic valencià Pablo Jarillo-Herro llidera l'investigacio en ciencia basica del material del futur: el GRAFENO. Des de el seu propi llaboratori en l'Institut Tecnologic de Massachusets (MIT) estudia les propietats electroniques i optiques d'este compost.

Soles en 2012 ha publicat cinc importants treballs en Nature Journals y Physical Review Letters. El proxim dimarts rebra el major honor otorgat pel Govern d'Estats Units, el mateix Barack Obama li fara entrega del Premi Presidencial a Jovens Investigadors Cientifics (PECIVESE). Jarillo-Herro s'alça aixina com l'unic espanyol entre els 96 guardonats (soles 11 en el seu camp) en este reconeiximent sifrat en un millo de dolars.

La Casa Blanca destaca, en la seua comunicat oficial, l'investigacio "pionera" del fisic valencià en "els fenomens de transport quantic del GRAFENO", aixina com la seua llabor per escampar l'alcanç del seu treball al public general a través de la prensa. "No ha segut un cami facil", explica Jarillo-Herroa El Mundo.

El cientific tingue que superar un montó de filtres per a demostrar-se mereixedor d'este premi. Primer guanyà el guardo que entrega el Departament d'Energia del Govern d'Estats Units.

Despres la seua nominacio passà a Presidencia entre molts atres candidats que investiguen "en tots els camps de la ciencia i l'ingenieria". Finalment, el proxim 31 de juliol acodirà al Museu d'Historia Natural de Washington per a arreplegar el seu premi en una cerimonia oficiada per la Casa Blanca que inclou una rebuda en Obama.

Jarillo-Herro agraix este reconeiximent presidencial que, per un costat, reforça el "prestigi" de la seua trayectoria i, per atre, aposta per el seu treball en una ajuda d'un millo de dolars per a investigar durant cinc anys (200.000 anuals).

"La meua investigacio conte en atres fonts de finançacio, pero este diners me permet major llibertat per a estudiar els temes que mes m'interessen", destaca. ¿I que capta l'atencio d'este fisic? Els nous materials i les seues propietats optoelectroniques.

El seu laboratori d'investigacio en el MIT es "llider" en l'estudi de les qualitats del GRAFENO, que fon "aïllat de forma eficient" per primera volta pels doctors Konstantin Novoselov y Andre Geim en 2004 (Premis Nobel de Fisica en 2010). "Quan se descobrix un material interessant, este actua de forma distinta si se gela o se somet a camps magnetics molt alts", comenta.

"Llavors se produixen una serie de fenomens electrics i optics molt dificils de descriure utilisant unicament la fisica classica, per aixo necessitem la fisica de la mecanica quantica", afegix.

En el seu treball mes recent, Jarillo-Herrero demostrà que, quan s'allumena en llum, la resposta del GRAFENO es "diferent" a la dels materials convencionals com les celules solars de silici. "Se produix un efecte fototermoelectric, en lloc de fotovoltaic", afegix. Este descobriment obri l'hipotesis de que el GRAFENO podria servir per a crear sistemes de captacio d'energia mes eficients.

De moment, el jove cientific no te pensat tornar a casa. "Es molt dificil trobar les mateixes condicions d'investigacio en Espanya que en un centre punter com el MIT", senyala. Del sistema estadounidenc defen la "meritocracia radical" i el "apoyo" que rep la gent jove.
Font: El Mundo