Convé recordar, de quan en quan, les manifestacions historiques de la "grandeur" de la Catalonia-Grand al llarc dels segles .....:

..... "Una image val mes que mil paraules"


Web de Teresa Puerto Ferre. CronologÃ*Â*a Histórica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - CATEDRAL de BARCELONA: MENTIRAS HISTORICAS