( Lo que no s’enseña a sa U.I.B. ni a n’es colègits d’Enseñansa, més bé còlcuns la “Falsetjan”. Élls sabràn per quê).
S’engiñé químic Pompéu Fabra, que segóns varis llibres va néxe a Cuba, fiy de pares catalans, per porê edità es séu diccionari de sa “llengua” Catalana de 1913 (segón diccionari de sa “llengua” catalana, es 1º molt pòbre de n’Innassi Ferréres de 1847), va havê d’engana y còpia part d’es diccionari Català-Valencià-Baléà.
¿ Perque varen tení sa necessidat de copià de sas llengos valensiana y baléà, si ês català éra, segóns élls, sa mare d’aquéxas llengos y domés etsistía sa llengo catalana?.
A n’el 1918, Pompéu Fabra va edità, còma òbra séva, sa Gramàtica de sa “Llengua” Catalana, 3ª gramàtica de sa “llengua” catalana, que domés éra una burda còpia de sa gramàtica de sa Llengo Mallorquina d’en Tomàs Forteza y Cortês (comprada a sa viuda), pubblicada a n’el 1881, gramàtica premiada a n’es Jogs Floràls de Barselona a n’el 1915 pe’sa ja renegada Diputassió de Baléàs, perque en Pompéu Fabra la transformàs emb sa Gramàtica de sa “Llengua” Catalana.
P.D.: ¿Quê ténen que dí a n’es respètte es “sabióndos” professós de s’U.I.B. y Professós, Escritós, etc ?
Mossên Antòni Mª Alcové y Sureda va sê espulsad de S’Institut d’Estudis Catalans, degud a sas gréus desavenènsis llingüísticas surgidas emb s’incult, llingüísticament xerrand, Pompéu Fabra. Después de s’espulsió, a sas sévas declaracions a La Vanguardia Balear d’es día 19 de mars de 1919, demana PERDÓ Y DISCULPAS a n’es pobble mallorquí, p’es renegà y sa gran traició de sa vertadéra llengo vernàcula Mallorquina y sa séva entréga a n’es més indecent y falsetjadó imperialisme catalanista. A n’es matex artícul també se retratta de s’afirmació de quê Tirant Lo Blanch, òbr’escrita p’en Juanot Martorell a n’es siggle XIV, s’escrigués en català. Mossên Alcové y Sureda, reconêx y afirma, que Tirant Lo Blanch, va sê escrita p’es valensià Juanot Martorell, escrita en llengo VALENSIANA y no en llengo catalana, com antes falsament havía afirmad. Tirant lo Blanch, va sê editada per priméra vegada emb llengo valensiana, a Valènsi es 20 de Novembre de 1492 a s’imprenta d’En Nicolàu Spindeler.

LO QUE CUOLSEVOL BALÉÀ TÉ DRÊT A SABRE « Grupo d'Acció Baléà