Juan Romero


Llamentablement es prou habitual vore com els mateixos
valencianistes ampren la retorica antivalenciana sense percatarse de
l’incoherencia que es crea entre dita retorica i les tesis
valencianistes. Modesta i breument, apuntarem algunes d’estes
incoherencies que apareixen prou a sovint en la boca o la pluma dels
mateixos valencianistes.

¿Unitat de la llengua? Unitat de les llengües. Mosatros defenem
l’entitat idiomatica del valencià. El catala i el valencià son dos
idiomes independents, per tant hi ha que parlar en plural i no en
singular com si el valencià i el catala foren una mateixa llengua
segons volen fer creure els catalanistes.

¿... reconeix l’unitat llingüistica? Acata la falsa unitat de les
llengües. El verp “reconeixer”, semanticament, implica admetre la
certea de l’afirmacio. I no es certa dita unitat llingüistica al ser
dos llengües diferents; d’ahi la necessitat d’amprar un verp mes
apropiat com “acatar” (que te un significat d’acceptacio en
sumissio), l’us de “falsa” per a remarcar dita falsetat, i, com ham
dit mes amunt, la pluralisacio “llengües” al tractarse de dos
llengües i no una.

¿Països Catalans? “països catalans”. Si escrivim esta farsa
conceptual en mayuscules estem donantli carta de naturalea a lo que
no resistix el mes minim analisis historic, a lo que mai ha existit
excepte en la ment perturbà dels pancatalanistes. En minuscula i
entre cometes (per a resaltar el sentit figurat de l’expressio).

¿Castellonencs, alacantins i valencians? Valencians, tots. Hi ha que
tindre en conter que si volem parlar en propietat, els castellonencs
son exclusivament els habitants de la Ciutat de Castello, com
alacantins els de la Ciutat d’Alacant. No caigam en la trampa
d’utilisar uns gentilicis forçats i despersonalisaors frut de les
divisions provincials de mijans del sigle XIX. Tant valencià es un
Morella, com un de Xativa com un atre de Denia. Tots som valencians,
ara i historicament.

¿la Comunitat? Comunitat Valenciana, Reine de Valencia o simplement
Valencia. A molta honra i orgull dels valencians, el territori
valencià historicament (desde l’Edat Mija) sempre ha tingut
l’insigne denominacio i titul de “Reine de Valencia” (o regne, en
llenguage arcaic), o en versio abrevià, simplement Valencia (igual
que en el cas de la denominacio “España”, pero el seu nom oficial es
“Reino de España”; cas d’Asturies, pero el seu nom oficial es
“Principado de Asturias”, etc.). I es que el nom de Valencia es...
Valencia (o Reine de Valencia, en usos mes historics). I el nom de
la ciutat de Valencia es... Ciutat de Valencia. Aixina ve reflexat
en els documents historics: Ciutat i Reine de Valencia. Es
interessant que els valencianistes reivindiquem la denominacio de
Reine de Valencia com a expressio distintiva de la foralitat i
entitat historica valenciana, ¡sense que aixo suponga tindre que
instaurar una monarquia valenciana com alguns ignorants es creuen,
de la mateixa manera que en el condat de Los Ángeles no hi ha un
conde de Los Ángeles o en el fals “Principat de Catalunya” no hi ha
un princip de Catalunya! Els catalans ampren esta denominacio
ficticia per a donarse importancia historica, i mosatros els
valencians ¿rebugem nostra historica denominacio de Reine de
Valencia?

En la transicio els valencianistes van acceptar el novedos i
despersonalisaor nom de “Comunitat Valenciana” en mig de la disputa
entre Païs Valencià i Reine de Valencia. En esta denominacio,
Valencia pert tota la seua substantivitat per a convertirse en un
simple adjectiu (si per lo menos li hagueren posat Comunitat de
Valencia, com, per eixemple, la Comunidad de Madrid i no Comunidad
Madrileña... aixina Valencia haguera mantingut el seu nom, la seua
substantivitat). De substantiu a simple adjectiu, i d’adjectiu a la
seua desaparicio... “la Comunitat”. Una Comunitat (¿de regaors?) que
no te nom. Es com l’Academia Valenciana de la Llengua (¿quina
llengua?), com l’argot catalaniste de “nostra llengua” (¿una llengua
que no te nom?). Una persona sense nom no es ningu, no te identitat
(¿Algu s’imagina que a un ser huma li diuen “la persona”, ¿qui es
eixa persona?, ¿no te nom?). Ara s’impon dir ridiculitats ofensives
com “la Comunitat”, pero tambe “la Generalitat” (¿quina?, ¿d’aon?),
“les Corts”, etc. Front ad estes nomenclatures antivalencianes, per
favor, amprem les denominacions Reine de Valencia, Comunitat de
Valencia, Autonomia de Valencia, Valencia o inclus Comunitat
Valenciana si es vol; amprem Generalitat Valenciana, Corts
Valencianes, llengua valenciana, idioma valencià... per favor,
remarquem la valencianitat, remarquem nostra identitat valenciana.
Sigam coherents.