Despres de renunciar e la creacio del seu exircit propi lo grandisim poble catala, com a nova idea, (ERC) proposa demanar-li a Fransa que siguen ells qui protegixquen al poble catala dels posibles atacs de l´estat Españyol.
Com no podia ser manco, els Vascs, es dirigixen a l´exercit Britanic ( mes copia de la ikurriña, a la bandera britanica ).
Suposem que els Extremenys demanaran la proteccio a Portugal. Canaries al Marroc, Andalussia a qualsevol pais del Magreb.
I ara mos toca a mosotros els Valencians, com en el Centenar de la Ploma no nen tindrem prou, i degut a que el molt Honorable i Ilustrissim paisa noste En. VICENTE BASCO i IBAÑEZ, el seu sonmi era el de vore la seua terra convertida en la California del Mediterrani, puix mosatros demanen l´ajuda als EE.UU, tan sols tenen que portar de Rota la base a Valencia, ya tenim infraestructures creades per GURTELO CAMPS, la marina reial i tota l´infraestructura de la copa america, per a la cuarta flota naval dels EE UU del mediterrani.
A vore si el GOSSOS DE CUADRA tenen collons d´enfrontar-se al tot poderos exircit YANKEE.

AMUNT MAULETS. VIXCA VINATEA. VIXCA LO GRUP D´ACCIO VALENCIANISTA