El Papa Borja ( Borgia en Italia) Aleixandre VI, va ser l`autentic mecenes de MIGUEL ANGEL, encara que despres de deixar el seu Papat, els Medicis foren la nova familia en recolçar-ho, Alexandre VI le va encarregar a Miguel Angel, l`escultura de La Pietat, la reconstruccio de la Basilica de Sant Pere i la creaccio de l`universitat de Roma.
Com a bon estratega militar que ho fon, ya habia nomenat al seu fill JOAN BORJA, gonfalonero ( Capita General de l`eixercit Papal), i es comenta que tambe disenyara un uniform per a eixe exercit al mateix Miguel Angel, si be l`actual que duen els guardies va ser remodelat pel Comandant de la Guardia Suissa JULES REPOND en el 191O.
Si que es realissa el diseny d`eixe uniform durant el Papat de Juli II, per el 1.506 mes o manco, pero tenint en conter l`amplia influencia de la familia Valenciana en tot aquell territori, no sols per Aleixandre, sino abans hi hague un atre Papa de la mateixa familia CALIXTE III i la seua familia, Lucrecia Borja, Cesar Borja, es dona per fet que Miguel Angel, va fer una especie de tribut recordatori al seu mecenes Valencia, refleixant els colors Blau, Roig i Groc de la Reial Senyera Valenciana que dispossaba dit Papa en els seus salons.
Alguns que volen trencar este fet, diuen que els colors son els de la familia Medici, clar esta en tal de que Valencia no tinga eixe privilegui son capassos de tot, els Medici tenien eixos tres colors tambe pero no en ensenya, sino en el seu escut.
La veritat, en documents may es podra comprovar puix entre atres el major expoli que sa dut a terme en la biblioteca Vaticana, va ser per les tropes de Napoleo, que s`emportaren tot a Paris, per una part al tornar-li al Vatica dits documents, els encarrgats de dur-lo a Roma de nou i per la seua quantitat, cremaren molts documents en tal d`estalviarse i aforrarse en trasport i en cost economic, per un atra banda en el sub sol de la plaça de Sant Pere hi han vora huitanta tres kilometres de corredors plens d`estanteries que plenes de documents encara estan llegint i microfilmant els encarregats d`eixa tasca.
En son dia, el germa de Mª Consol Reyna, Enric, davant la visita de JOAN PAU II a Valencia m`encarrega que fera un articul per al seu diari Les Provincies, pot ser que li ho manara pero tart puix degut als meus viages, segur que no vaig complir en la data, si que vaig parlar en l`Embaixador d`Espanya en la Santa Seu comentan-li este fet, el cual em va dir que recolsaria este fet puix ell tambe era coneixedor d`est fet historic.