M'ha extranyat que fins ara ningú haja dit res sobre el tema (per lo manco que yo haja llegit en este foro. Si no es aixina, rectifique). Pero lo cert es que el actual "procés" de venda del Valencia CF, está convertintse en un eixemple més del poc respete que mos tenen, en este cas desde Madrit, als valencians.
Y ho comente independentment dels sentiments que la gent d'este foro tinga cap a un o atre equip que represente al la Comunitat Valenciana (antic reine de Valencia), es dir, Valencia CF Villa Real CF, LLevant UD, Elig (Elche), etc...(parle a soles dels que están en primera, també hi han molts atres clubs histórics, com el Hercules, el Castelló, etc...)
Si hi ha algú que puga aportar informació per a donar a conéixer la situació d'esta pantomima de procés de venda a aquells que no siguen coneixedors del tema, ho agraïría.
De forma hiperresumida, lo que yo puc dir es que, Bankia vol vendre el club a una empresa americana, Cerverus, en la que está conchavá per a fer negoci en el Valencia. Es dir, no posar un duro d'inversió, no posar dinés per a fichar juagadors y quedarse en el patrimoni del Valencia CF, que es molt apetitós.
Mentres tant hi han atres ofertes, multimillonaries, que sí, també voldrán fer negoci y traure benefici, pero per lo manco es comprometen a crear un proyecte deportiu potent y , per descontat no pretenen quedarse en el patrimoni del Valencia, perque els amos d'eixes propostes de compra tenen tants dinés, que en el fondo lo del club de futbol es un caprig (bo, podríem dir-ho aixina).
Com els de Bankia no s'esperaven que ixqueren tants interessats en comprar al Valencia, ara començen a llevarse la careta y a demostrar la catadura moral que té tota esta gentola: desde el principi l'operació la teníen feta, pero al sorgir figures com la de Amadeo Salvo, que en principi anava a ser un ninot de falla, y la de Aurelio Martinez, entre atres, y al apareixer inversors tant potents, s'han vist obligats a manipular el procés de venda desde ben pronte, posponent els determinis de presentació dels sobres de les propostes, canviant la proposta de Cerverus en mitat del procés , etc...Y ara en el soport de la Generalitat Valenciana, que es veu que está clavá en el negoci (Bankia=PP)

Açí alguns enllaços:

Curva Nord convoca una manifestación contra Bankia y la Generalitat

L'opinió de Vicente Bau: La opinión de Vicente Bau: 'Si gana Cerberus me hago del Levante UD'

Bankia y el Consell enfrentados con Valencia CF y Fundación VCF por la venta del VCF

Ya ho he dit, açó es a banda dels sentiments futbolístics. El Valencia CF es un gran patrinoni dels valencians, una bona manera de representarmos fora, y ara volen fer negoci en ell, com sempre fan en tot el patrimoni valenciá.

Perdoneu per la pobre crónica que he intentat fer sobre l'asunt, y també si no es adequat el fil açí, pero pense que sí es d'interés per a tots els valencians.