MISTERI d´ELIG: SEGLE d´OR de la LITERATURA en LLENGUA VALENCIANA

El periodo historic compres entre la proclamacio del primer rei de la dinastia dels Trastamara (Ferran I) com a sobira de la Corona d’Arago, succeïda en 1412, i el final de la Guerra de les Germanies (1521) se li coneix com a “TEMS AUREUS de la LLENGUA i LLITERATURA VALENCIANES"...

La LLENGUA VALENCIANA, de tots conegut, te l’honor de ser la PRIMERA LLENGUA NEOLATINA , naixcuda del trencament del llati, QUE TE UN SEGLE d´OR LITERARI , molt abans que les demes germanes europees que tardaran mes temps en consolidar-se i en tindre tot un grup d’ilustres autors com els valencians, que sempre confessen escriure “en la meua materna llengua valenciana” per ser la llengua de prestigi del moment.

Inclus autors d’orige catala, com el franciscà de Girona, Francesc Eiximenis, reconeix la prevalencia de la llengua valenciana que ell confessa deprendre i utilisar enels seus escrits, marcant la diferencia respecte als demes dialectes catalans procedents del provençal.

El gran desenroll financer alcançat pel Regne de Valencia en este moment, dona lloc a l’expansio urbana i el creiximent demogra. c que fara possible el sorgiment d’un gran numero d’escritors: la poesia arriba al cim del seu major esplendor i la narrativa comença nous camins. La Valencia del sigle XV reunix un grup extraordinari de personages lliteraris representatius dels diversos estrats de l’aristocracia valenciana.

Pero hui, en la “Festa de la Mare de deu d´Agost” , nos centrarem en el TEATRE en LLENGUA VALENCIANA i en la seua grandiosa obra representativa del “Misteri d´Elig” ...

(Completar en images, si voleu :

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - MISTERIO de ELCHE en LENGUA VALENCIANA.SIGLO de ORO