PARALELISMES HISTORICS

La postura PERDONAVIDES i DESAFIANT del catalanisme pufolino que anega l'AVL (Academia antiValenciana de la Llengua) i les seues burlesques declaracions , chafant les amenaces de la Generalitat de suspendre el seu finançament economic si no canvien la seua ACIENTÍFICA definicio de LLENGUA VALENCIANA, em porten a la memoria aquelles famoses paraules del nostre universal Blasco Ibañez en l'articul “La Lepra Catalana”(13.06.1907) . . en el que l'escriptor expressava el seu asco pel “menyspreu i vexació” de Barcelona contra Valencia.

Blasco comparava al valencianisme, catalanista, traïdor , i corromput pels diners prebendaris que els “chulos del bordell” rebien dels seus “amos”... catalans :

.....“ quina classe de patriotisme exhibix este Soriano que en açò de l'amor a Valencia imita senzillament als CHULOS DEL BORDELL que amen l'ama per lo que els dona? ”

O millor recordem les famoses paraules del filoleg mallorquí Mossen Alcover parlant dels fanfarrons DÈSPOTES de l'Institut d´Estudis Catalans(191:

- “ que sostenen la DESBARATADA i SUBLEVADORA TESIS que el CATALÁ BORDISENC de BARCELONA hi ha d´esser la norma i la lley i la sifra del “bon catalá”,

- estos “estornells del Institutd´Estudis Catalans INIMICS COM SON, TOTS, DE LA LLENGUA DE LES BALEARS i DEL REGNE DE VALENCIA i de totes les comarques de Catalunya espanyola i francesa que no s´acomoden ni se subjecten an EL CATALÁ BORDISSENC DE BARCELONA “... “... (L'AVANTGUARDA BALEAR. Mallorca 30.1.191

I qui es la `dueña´ d'esta insolent AVL que ossa desafiar al Poble Valenciá i al Consell que la va nomenar i els imposa eixe CATALÁ BORDISSENC de BARCELONA?:

- “entre els academics existia el consens el dimarts de deixar passar este nou intent de chantage per part del Consell sense prestar-li mes atencio” (www.valenciaplaza.com)...
- “els membres de l'Academia consideren impossible, inviable i injustificat modificar la definicio de `valenciano´, puix que la mateixa ha segut producte del consens de persones de molt distint signe despres de dotze anys de treball...”


= de MAL TREBALL, caldria dir: una definició FALSA , antihistorica, humiliant, degradant , servil i antilingüística per DOGMATICA i NOUCENTISTA. PURA ANTIGALLA.

- “,.. els academics entenen que la seua denominacio es producte d'un treball filologic rigoros i qualsevol alteracio del mateix seria absurd..”

= JI , JI , JI.. : Un treball antifilologic, antiliterari i de NUL rigor , que ignora la definicions dels millors lingüistes del mon sancer que reconeixen la superioritat genetica de la LLENGUA VALENCIANA front a un BASTARD DIALECTE BARCELONI-fabrino , subespecie dialectal del PROVENÇAL .

- “Son diversos els academics que usen la comparacio en Galileo Galilei i qualifiquen d'absurda l'amenaça per part del Consell. "No ens poden obligar a dir que la Terra es plana", senyalava un dels consultats”

= Pobrets HEREGES de la Lingüística Moderna que DOGMATISEN de forma TOTALITARIA , quan la primera cosa que ignoren es que en LINGÜÍSTICA NO N´HI HAN DOGMES!! (Noam Chomsky. Harvard University.USA) . El seu DOGMA es PURA HEREGIA . Viuen en l'EDAT de PEDRA de la Lingüística .

- ..un atre academic “va recordar que es a l'AVL a qui competix determinar la normativa oficial del valencia, i que este aspecte esta senyalat en l'articul 2 de la llei de creació de l'entitat.” ..

= i que ells (l'AVL), estan PREVARICANT al violar la llei al “normativisar”, NO sobre la LLENGUA VALENCIANA, sino sobre el bastard IDIOLECTE FABRINO-barceloní.

- “Els academics estan tranquils i consideren que l'amenaça de Catala es insubstancial : Legalment la Conselleria de Cultura no pot reduir-li el sou als treballadors de l'AVL, ya que son funcionaris de la Generalitat i els seus salaris estan inclosos en el capítul u dels Pressupostos. Son intocables” ...

= Nova falsetat : els academics no son funcionaris per oposició , sino pel dedete politic-de-QUOTA ; i la Llei Pressupostaria pot canviar-se i canviar la seua condició ANULANT els seus immerescuts sous.
- “en relació als propis academics, tots ells han segut triats pels Corts per a 15 anys, es a dir, se'ls ha d'abonar sí o sí el seu salari.”

= Pero es l'ÚNICA ACADEMIA del Mon-mundial en la que ELS SEUS CARRECS COBREN per redactar autentiques barbaritats antihistoriques sobre la LLENGUA VALENCIANA . En totes les restants academies del mon els ACADEMICS SON HONORARIS (no cobren) i MERITOCRATICS , es a dir, son nomenats pels seus MERITS curriculars i no per BASTARDS INTERESSOS POLÍTICS de QUOTA-política . I, en el cas de l'AVL, parlem d'una tropa de sindicalistes, ,editores, meges, historiadors, mals escriptors, polítics, etc.. , TOTS ELLS, catalanofetichistes, catalanocomisaris..., dels quals els seu esoteric currículum a penes te res que vore en la Lingüística Romanica i molt menys encara en la Lingüística Moderna, vegent els seus acientífics resultats .

Com definiria Blasco Ibañez, si visquera, son estos “estornells-IEC”..... com els chulos del bordell .... pujolí?

. O , encara millor, com el filòleg mallorquí Mossén Alcover dia ... son “CACICS ANTIFILOLOGICS , ANTILITERARIS i ANTIPATRIOTICS de Barcelona –IEC- ( CACICS politics... ;CACICS gramaticals : En Fabra i companya )...per consolidar a Catalunya el mes inhuma dels DESPOTISMES i el mes ferest dels CENTRALISMES, no de Madrid , sino de Barcelona ..."

Seguixen ells (els CACICS de Barcelona) PATRONISSANT eixa indigna, obsoleta i subjugada AVL. cat ?

“VERGONYA, CABALLERS, VERGONYA”(En Jaume I )

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada

( Completar en IMAGES :

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - AVL:¿CHULOS del LUPANAR BLASQUISTA? ... o ¿CACICS ANTIFILOLOGICS de Alcover?