Manifiesto

Molt anticatalanisme i gens de valencianisme.

" 1- Garantizar el derecho de todo español a educarse en lengua española sin perjuicio de una de nuestras más importantes señas de identidad: el idioma valenciano. Nuestra lengua propia será protegida y considerada como de riqueza nacional."


Molt garantisar l'educació en castellà, qüestió més que garantisà en l'educació valenciana, pero res de garantisar el dret a tot valencià a educar-se en llengua valenciana. Tracten la llengua valenciana com si fora un quadro, molta protecció i molt de reconeiximent pero en el caixó.Mosatros, segurament siga perque m'explique molt mal pero lo que tó dius que yo estic dient, no es lo que yo te he dit, aixina que millor ho deixem estar. I yo si que canvie d'opinió si me donen solucions a problemes, pero si la solució es assumir el problema i no fer canvis evidentment no vaig a canviar d'idea. Segur que en atre tema pensem igual.