NOTA DE PRENSA DE LA JUNTA REGIONAL DE LA CTC REGNE DE VALENCIA SOBRE LA SUFRAGUISACIO DE LA GESTIO MUNICIPAL

Lo passat 14 de març, l´ajuntament d´Ontinyent (La Costera) va convocar un referendum entre els seus veins per a que triaren els proyectes prioritaris d´inversio per al present any entre els presuposts pel consistori. Des de la Junta regional de la Comunio Tradicionalista carlista del Regne de Valencia, valorem positivament esta iniciativa que aumenta la participacio dels habitants en la gestio. No obstant, considerem que la seua excepcionalitat i la falta d´informacio als consultats sobre les materies de les quals votaven, la fan insuficient.

Seguint els postulats del principi de subsidiarietat i l´aposta pel municipalisme de la Tradicio política hispana, advoquem per una modificacio radical de l´estatut dels municipis, la qual, excloga lo seu paper com a prolongacions de la partitocracia de cacics, i faça efectiva sa conversio en autentics ents de govern, eixercint sa autoritat en aquelles materies que les families i associacions civils no poden eixercir i unicament resignant en ents superiors –com mancomunitats i diputacions- aquelles qu´es vegen impossibilitaes d´eixecutar.

Per aço, propossem les següents medides:


  • Eleccio directa i periódica de l´alcalde pels veins, el qual, designarà als concejals per a ajudarli en sa llabor de govern. Tant aquell com estos deuran ser persones conegudes, honraes i sense causes pendents en la justicia. Rebran salaris dignes en funcio de sa dedicacio, provinents del presupost municipal.  • Tots els servicis publics seran suministrats per entitats publiques i municipals, i financiats per mig de taxes de les quals el valor pormenorisat s´indicarà en el rebut de pago a l´ajuntament qu´es girarà als veins.  • En els chicotets municipis (menos de 2.000 habitants aproximats, depenent d´orografia i demografia) el control del seu govern se realisarà directament per reunions periodiques en els veins.


  • En els municipis majors, sa llabor se vorà auxilià per un Consell o consistori de representants dels empadronats. Els edils rebran el seu sou d´aquelles entitats associatives qu´els trien (no de l´ajuntament).


  • El Consell tindrà atribucions de votacio de control de presuposts, proposta i aprovacio de proyectes, denuncia d´actuacions publiques, i en conjunt, millora de tot lo relacionat en els bens comuns del municipi. Les seues decisions se faran efectives en dos terços dels vots.


  • Els edils o consellers representaran a les forces socials del municipi, i seran (depenent del tamany i caracteristiques de cada municipi) triats pels veins, per barris (o urbanisacions), per activitats economiques (agricultura, ganaderia, pesca, mineria, industria, comerç, professions lliberals, etc), per oficis (sindicats, cooperatives, gremis, coleges, etc), per associacions educatives (escoles, instituts, universitats si les haguera) i culturals (comissions de festes, clubs deportius, circuls o ateneus culturals, cofradies religioses, etc), encarregaes de traslladar a l´alcalde les inquietuts i propostes dels seus representats. Cada municipi tindrà aquells que millor representen l´anima i essencia del mateix.  • Els presuposts de l´ajuntament i la seua ocupacio exacta seran publics i notoris i d´acces facil a qualsevol empadronat que hu solicite, per tots el mijos de comunicacio existents.  • Existirà la figura d´un Contador o Síndic de Contes, encarregat de comprobar i fiscalisar puntualment els presuposts municipals i el seu ofici, el patrimoni de l´alcalde, concejals i edils des de l´inici d´hasta el fi del seu ofici public (jui de residencia), no poguent ser triat cap persona qu´es negue a sometres a la fiscalisacio del Contador. Aixina pues, escoltarà i farà efectiu qualsevol inspeccio especial que li soliciten els veins, ficant en coneiximent public del poble (i en el seu cas, de la justicia), qualsevol actuacio irregular. El Sindic serà triat periodica i directament pels seus veins, i pagat a conter de les arques municipals; deurà ser persona de provà honradea i experiencia, sense causa pendent en la justicia i en coneiximents de dret i contabilitat.La Junta regional de la Comunio Tradicionalista Carlista propon ademes que, a mig i llarc terme, els ajuntaments assumixquen d´igual modo, totes aquelles atribucions publiques que puguen eixercir, impedint aixina la estatalisacio de la vida publica, en el bon entendiment de que quant mes prop estiga lo gestor als usuaris, tant mes eficient serà la seua llabor.

Ciutat de Valencia,
cap i casal del Regne,
a 18 de març de 2015


Junta regional de la Comunio Tradicionalista Carlista del Regne de Valencia
Vocalía de comunicación


Portal Avant!
valencia@carlistas.es