Davant d'algunes peticions que he rebut de persones que no podien passarse per el GAV els dies en que s'obri esta associacio respecte a ferse en la meua novela “Pinzellaes”, comunique que poden obtindrela per correu demanantla a la direccio pinzellaes@ono.com
I, com en la presentació dos amics i yo varem llegir uns capituls triats arreu, passe a copiar un d'ells, referent al temps en que anava en el grup “Los Pepes”....: “ Aquella nit d'estiu teniem una actuacio prou important en Sueca en un local prou gran al aire lliure i en un escenari ben acondicionat, per lo que estavem prou animats i contents de tornar a esta bonica ciutat.....(Ademes d'haver contractat tres actuacions en un molt bon preu)
Sempre m'ocupava de probar i conectar els aparells de les veus, el eco Binson i els micros, aixina com que totes les torres sonaren bé , de que ningun altaveu estiguera trencat o desconectat i de ficarles de manera que la sonorisacio del local resultara l'optima des de tots els racons....Yo tenia dispost sempre un soldaor i un rollet d'estany per si acas i una decena de jacks (conectors) per si acas es trencava algun fil i n'hi havia que empalmar minimament segur algun cable. Els demes probant tots els seus instruments i afinant pera poder anarse'n, ya tranquils a prendre's un gin tonic o un cubateta abans d'escomençar, o sopar si, com era el cas se mos invitava......

Soparem molt ben atessos unes favetes en botifarra i llonganiça i esgarraet i bons tragos d'un vi peleonet, pero bó ...... Mos canviarem de roba i mos ficarem uns uniformes tipo anys vint (1920, clar) de croupier en pantalons a ralles, tirants i sombreret mafios que mos pareixia un poc “epatant” i mos disponguerem a escomençar, no sense abans anar al excussat a fer cada ú lo que ne'ssitara..... Escomençarem fort en unes cançons de nostres discos, pero pronte mos asaltá una olor pestilent com de cloaca o excrement molt forta i mos miravem uns a atres com preguntanmos si algu s'en havia eixit massa per el assunt de les faves i tot aixo o era que n'hi havia algun arbelló baix l'escenari que feya tanta aulor....Com no podiem parar ni fer cara de asco, continuarem l'actuacio i, pera colmo de les meues desgracies, com sempre en Sueca, tenia baix i davant de mi un grupet de chicons guapets, rubiets i en ulls blaus babejant, pegant critets i mirantme i fentme ullets, lo que encara feya mes insoportable la situacio. El poble es precios, pero el index de maricons per metre quadrat es el mes alt de la Comunitat i algo vaig llegir sobre la influencia de l'invasio germanica o nordica en eixe poble sobre el assunt..... En la mirá fixá a mes de 10 metres i procurant fixarme a soles en les chicones mes minifalderes (que tinc que confesar que també n'hi havien pero un poc estressaes per tocar a un quart de mascle i aixo tenint que mostrarse i treballar molt en mig del ball, passá eixa primera part, que feren un poc mes curta. Per fi, com dic, acabá esta part i, quan es retiravem, varem comprendre lo succeit......El bateria, en un repretó, ya uniformat, va anar correguent al excussat, al llevarse els pantalons i, per la falta de costum, va deixar els tirants dins de la tassa del vater i passá lo que passá i portava tota l'esquena, la camisa, els tirants i tot, tot, ple de merda, hasta en algun mondonguillets........ Naturalment, la segona part la va fer sense uniforme..........I, ya mes tranquil vaig soportar millor els piropos, ullaetes i critets histerics dels meus “admiraors”......¡Home! Yo era guapet i en aquella chaqueteta de pell ajustá en coll afegit de pell que m'havia arreglat ma mare i uns pantalons tambe ajustats com unes miges, negre en flors que un amic havia portat de ¡¡Londres!!, igualet a un que va portar Mick Jagger en una actuacio ,me fa comprendre el rebombori causat en aquell grupet prou numerós....pero, la veritat es que me fea no estar a gust en les actuacions en eixe poble......Sent que prop, en Oliva, els correts es feyen de chicones molt llançaes i en majoria numerica aplastant......

¡Quins temps pera la lirica!”