Sino se produce una gran Coalición entre los partidos valencianistas, yo antes que desperdiciar mi voto otra vez, entre 6-8 partidos sin opciones de salir, prefiero después de ver su manifiesto, darselo a VOX VALENCIA.

A mi estos puntos me parecen perfectos, ¿ Que opinais vosotros ?:

MANIFEST DE VOX PER L’IDENTITAT VALENCIANA

1) VOX propugna que el Regne de Valéncia es una regió històrica d’Espanya, en una personalitat pròpia i una personalitat regional reconeguda dins del marc constitucional espanyol.

2) VOX defén que les úniques banderes pròpies del poble valencià son la bandera nacional d’Espanya, com a ensenya comú de tots els espanyols, formada per tres franges horisontals roja, groga i roja, sent la groga de doble amplària que cada una de les roges i la Real Senyera Coronada, formada per quatre barres roges sobre fondo groc coronades sobre franja blava junt a l’asta.

3) VOX defén com a símbol propi del poble valencià l’Himne Regional Valencià compost pel compositor Josep Calixt Serrano i Simeón en lletra del poeta Maximilià Thous i Orts, aixina com l’Himne Nacional d’Espanya, el conegut tradicionalment per “Marcha Granadera” o “Marcha Real de España” com a símbol comú de tots els espanyols.

4) VOX defén que la llengua valenciana i la llengua castellana (comú a tots els espanyols) son les dos llengües oficials en el Regne de Valéncia i defén el dret de tots els valencians a conéixer-les i a usar-les.

5) VOX propugna un sistema de lliure elecció de llengua vehicular en l’ensenyança, de tal forma que els pares puguen triar en quína llengua estudien sos fills, el respecte al dret d’exenció a l’assignatura de llengua valenciana que contempla la llei per a les comarques castellà-parlants.

6) VOX propon igualment un billingüisme complet en l’Administració, de tal forma que tots els ciutadans puguen dirigir-se lliurement a les Administracions en qualsevol de les dos llengües oficials en el Regne de Valéncia. A tal efecte, VOX estima que tota la documentació oficial, tant física, electrònica o digital, carrerer, topònims i demés instàncies de l’Administració han d’estar escrites en soport billingüe per a garantisar plenament la llibertat d’us de les llengües cooficials.

7) VOX defén que el coneiximent de la llengua valenciana siga un mèrit per a accedir a la funció pública i no un requisit indispensable, de tal forma que els ciutadans no puguen sofrir cap tipo de discriminació per este motiu.

8 ) VOX defén l’independència i genuïnitat de l’idioma valencià, i l’oficialitat de la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, coneguda popularment com a Normes d’El Puig, per a la normativisació de la llengua valenciana. A tal efecte, VOX defén la necessitat d’actuar en este camp:

Aprovar una verdadera i efectiva Llei de Senyes d’Identitat Valencianes que, entre atres mides, establixca l’oficialitat dels títuls de Lo Rat Penat i de la RACV i de l’introducció del valencià en el sistema educatiu, les administracions públiques i els mijos de comunicació.

L’establiment del marc sancionador necessari per a procedir a la retirada de les subvencions públiques a totes aquelles entitats privades que propugnen la catalanisació i despersonalisació de la Regió Valenciana.

Es retirarà totalment la dotació pressupostària a la catalanista Acadèmia Valenciana de la Llengua i se suprimirà la remuneració dels seus acadèmics.

Obrir un debat públic en la fi de generar el consens polític necessari per a procedir a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana que facilite la derogació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua o, en el seu cas, la reforma llegislativa que reconvertixca l’entitat en un verdader ent normatiu del valencià, no en l’actual ent prescriptiu catalaniste que es.

9) VOX defén -en base a la creació d’una llegislació en matèria de Senyes d’Identitat- la retirada de tota subvenció o dotació econòmica pública a totes aquelles entitats, empreses, sindicats o partits polítics que utilisen una simbologia distinta o que utilisen una denominació distinta per al Regne de Valéncia a la contemplada en l’Estatut d’Autonomia.