Si la idea es quitar el catalanismo de Valencia:

* El PP esta claro, ha pasado de 31 a 19 escaños en las autonomicas, con lo cual esta en franca decadencia y de poco me sirve votarle.

* Los partidos valencianistas como AUNA, SOM, AVANT, en las pasadas elecciones autonomicas, de hace 1 mes, quedaron muy lejos de conseguir representación y nada hace presuponer que vayan a mejorar sus resultados, con lo que tampoco me sirve votarles.

* Ciudadanos, ni siquiera reconoce neustra lengua como independiente del catalan y ademas es muy veleta y cada dia dice una cosa con lo cual tampoco me sirve para nada votarle.

* El famoso Tripartito es lo que tenemos ahora y esta claro que su apuesta es por el catalanismo con lo que tampoco me sirve.

* Lo unico pues que me queda es VOX que en las autonomicas es cierto que paso de 0 10 Diputados en las Cortes Valencianas y que entre sus objetivos está eliminar el catalanismo de Valéncia, con lo que si el objetivo es quitar al catalanismo de nuestra tierra, en estos momentos la unica opción es VOX.

Después de ver el resultado de las elecciones autonomicas, tengo muy claro que no estoy dispuesto, como en otras ocasiones, a tirar mi voto a la basura, para que el catalanismo siga 4 años más en Valencia, como que no.

Votar en estos momentos a partidos minoritarios por muy valencianistas, que digan ser, es tirar el voto a la basura, porque estos partidos tienen la idea pero no la fuerza para llevarla a cabo, a diferencia de VOX que tiene la idea y la fuerza y es la mejor opción para librarnos del catalanismo en Valencia.

Si votamos a partidos que no tienen ninguna opción de sacar representación, por muy valencianistas que sean, lo unico que hacemos es que el catalanismo siga 4 años más en Valencia.

Evidentemente en estos momentos lo mas valencianista que se puede hacer es votar a un partido que tenga la idea de tirar de aquí al catalanismo y la fuerza suficiente como para conseguirlo y desde luego en estos momentos la única opción a mi entender que reúne esas dos características es VOX.


¡ Que no os engañen tampoco con que el voto util es el PP, que se ha visto que esta en claro retroceso. El voto util para tirar al catalanismo de Valencia es VOX que es quien esta en claro avance. !

MANIFEST DE VOX VALÉNCIA PER L’IDENTITAT VALENCIANA

1) VOX propugna que el Regne de Valéncia és una regió històrica d’Espanya, en una personalitat pròpia i una personalitat regional reconeguda dins del marc constitucional espanyol.

2) VOX defén que les úniques banderes pròpies del poble valencià són la bandera nacional d’Espanya, com a ensenya comú de tots els espanyols, formada per tres franges horisontals roja, groga i roja, sent la groga de doble amplària que cada una de les roges i la Real Senyera Coronada, formada per quatre barres roges sobre fondo groc coronades sobre franja blava junt a l’asta.

3) VOX defén com a símbol propi del poble valencià l’Himne Regional Valencià compost pel compositor Josep Calixt Serrano i Simeón en lletra del poeta Maximilià Thous i Orts, aixina com l’Himne Nacional d’Espanya, el conegut tradicionalment per “Marcha Granadera” o “Marcha Real de España” com a símbol comú de tots els espanyols.

4) VOX defén que la llengua valenciana i la llengua castellana (comú a tots els espanyols) son les dos llengües oficials en el Regne de Valéncia i defén el dret de tots els valencians a conéixer-les i a usar-les.

5) VOX propugna un sistema de lliure elecció de llengua vehicular en l’ensenyança, de tal forma que els pares puguen triar en quína llengua estudien sos fills, el respecte al dret d’exenció a l’assignatura de llengua valenciana que contempla la llei per a les comarques castellà-parlants.

6) VOX propon igualment un bilingüisme complet en l’Administració, de tal forma que tots els ciutadans puguen dirigir-se lliurement a les Administracions en qualsevol de les dos llengües oficials en el Regne de Valéncia. A tal efecte, VOX estima que tota la documentació oficial, tant física, electrònica o digital, carrerer, topònims i demés instàncies de l’Administració han d’estar escrites en soport bilingüe per a garantisar plenament la llibertat d’us de les llengües cooficials.

7) VOX defén que el coneiximent de la llengua valenciana siga un mèrit per a accedir a la funció pública i no un requisit indispensable, de tal forma que els ciutadans no puguen sofrir cap tipo de discriminació per este motiu.

VOX defén l’independència i genuïnitat de l’idioma valencià, i l’oficialitat de la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, coneguda popularment com a Normes d’El Puig, per a la normativisació de la llengua valenciana. A tal efecte, VOX defén la necessitat d’actuar en este camp:
Aprovar una verdadera i efectiva Llei de Senyes d’Identitat Valencianes que, entre atres mides, establixca l’oficialitat dels títuls de Lo Rat Penat i de la RACV i de l’introducció del valencià en el sistema educatiu, les administracions públiques i els mijos de comunicació.
L’establiment del marc sancionador necessari per a procedir a la retirada de les subvencions públiques a totes aquelles entitats privades que propugnen la catalanisació i despersonalisació de la Regió Valenciana.
Es retirarà totalment la dotació presupostària a la catalanista Acadèmia Valenciana de la Llengua i se suprimirà la remuneració dels seus acadèmics.
Obrir un debat públic en la fi de generar el consens polític necessari per a procedir a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana que facilite la derogació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua o, en el seu cas, la reforma llegislativa que reconvertixca l’entitat en un verdader ent normatiu del valencià, no en l’actual ent prescriptiu catalaniste que es.

9) VOX defén -en base a la creació d’una llegislació en matèria de Senyes d’Identitat- la retirada de tota subvenció o dotació econòmica pública a totes aquelles entitats, empreses, sindicats o partits polítics que utilisen una simbologia distinta o que utilisen una denominació distinta per al Regne de Valéncia a la contemplada en l’Estatut d’Autonomia.