9 d´OCTUBRE. REGNE de VALENCIA
ARCHIU MUNICIPAL de L´AJUNTAMENT de VALENCIA.
LES JOYES del REGNE DE VALENCIA .El 90% d'estes joyes son desconegudes per l´immensa majoria d'estudiants valencians de coleges e instituts i que son ocultades e ignorades pels deslleals docents catalanizadors del Regne de Valencia .
1.IMAGE :miniatura del rei d´Aragó .1410)

2.IMAGE :LLIBRE DELS FURS :
Valios manuscrit escrit en “PARLA ROMANÇ VALENCIANA” pels juristes del Rei Jaume I i que conté els furs (lleis) atorgats pel rei al Regne de Valencia . Un REGNE , creat independent el 21 de maig de 1239, i totalment diferenciat del Regne d'Aragó i dels comtats catalans, en lleis pròpies per a apartar-ho de les apetencies egoistes dels nobles que havien intervingut en la seua conquista . El manuscrit està signat pel notari valencia Boronat de Petra, autoritat que va dirigir la recopilació dels furs nous i els vells en un sol llibre i les disposicions legals atorgades pels reis i els tres braços que constituïen les Corts Valencianes .
........


3.IMAGE: REAL SENYERA VALENCIANA (1596) (en banda blava).
Concedida a “la Ciutat i Regne de València” pel rei Pere II en 1377 i es va convertir des de llavors en la bandera de tots els valencians del Regne . Este eixemplar de l'Ayuntament data de 1596 i es l'eixemplar mes antic que es conserva . La “Ciudat i el Regne de Valencia” varen ser una unitat política (una ciutat-estat) des de la propia conquista per Jaume I. Ya en els “Furs e Ordinations” (1240) Jaume I es referia al “terme del regne de la ciutat de València” .La banda blava era el privilegi concedit pels reis d'Aragó només a les banderes vencedores i s'estima que va ser durant el regnat de Pere II el Cerimoniós quan a la Real Senyera Valenciana li va ser concedida la corona real i la banda blava. Hi ha testimonis escrits de l'existència de la seda blava des de 1503 .


4.IMAGE : LIBRE del CONSOLAT de MAR (actualment en el Palau de Cervelló) :
Un còdex que recopila el dret consuetudinari marítim elaborat pels jurisconsults valencians del Tribunal del Consolat del Mar a partir del sigle XIII. La institució del Consolat de Mar de Valencia va ser creada per privilegi real del rei Pere I el Gran de València en 1283 avançant-se aixína als que es constituiran després, dins de la Corona d'Aragó, en Mallorca (1342), en Barcelona (1347), i en Perpinyà ( 1387) . És el primer codi de legislació marítima-comercial que reflectix la prosperitat del port de Valencia ya a finals dels sigle XIV.

5. IMAGE : TAULA DE CANVIS (Actualment en el Palau de Cervelló) .-
En l'edifici de la LLONJA DE LA SEDA de Valencia (gotic valencia declarat monument nacional), s'emplaçava el Tribunal del Consolat del Mar i la Caixa de Canvis i Deposits. La Caixa de Canvis, única i primera institució bancaria del món, va ser creada en Valencia en 1408 en la primera LLETRA DE CANVI . Tant la Taula de Canvis com este primer document mercantil de la Lletra de Canvi també es conserven en l'Arxiu Municipal de l'Ayuntament de Valencia.

6.IMAGE : CASC, ESPADA I ESCUT ( en la cadena, fre i mos) de JAIME I EL CONQUISTADOR .-
El casc l'espasa i l'escut no son els originals sino copies . La cadena, el fre i el mos sí que ho son, perque porten gravades les quatre barres coronades.Este escut de fusta (imitació de l'original que estaria cobert de metall i pell) va ser entregat a la catedral pel Llinage Pertusa , que s'autoconfessaven depositaris de les relíquies en la seua obsessió per associar-se a la figura del Rei Jaume I . No obstant això no cal oblidar que els escuts de Jaume I , seguint la tradició medieval, van ser trossejats a la mort i soterrament del Conquistador.

7. IMAGE : El fals PENÓ de la Conquesta. .-

Es una relíquia FALSA de l'existència de la qual no hi ha mencio anterior a 1538. Va ser el valencia Pere Antoni Beuter, (mes donat a la fantasia que als arxius rigoroso), qui inicia la seua menció per a la celebració del 3er Centenari de la Conquesta de Valencia .

I conté , ademés, dos barbarismes historics que testifiquen la seua falsedat: 1 . En la inscripció que porta “any 1238” la paraula “año” està escrita en castella en compte de lo que correspondria a l'epoca i que seria “ any”. ; 2. La data està escrita en números aràbics “1238” en compte de en números romans que era lo que corresponia a l'època.

Esta falsa relíquia esta, pertant, datada en el sigle XVI , i la inscripció que porta en castellà la va escriure el Racional valencia Dionisio Dasio en 1638 , (funcionari ya castellanisat) , que va ser el creador d'estos dos barbarismes històrics que reforcen la seua falsedat d'esta relíquia historica datada en el segle XVI.

8.IMAGE : (LLIBRE de REPARTIMENT en A.C.A.) i LLIBRES D'AVEHINAMENTS ( lligats i toms traslladats al Palau de Cervelló) .
Son les inscripcions , en registre d'empadronament , dels habitants que han ocupat Valencia des de la conquista del Regne.

L'estudi contrastiu (1973) realisat pel catedratic d'Historia Antiga i Mija en Antonio Ubieto Arteta (“VALENCIA: la Repoblació del Regne de Valencia”. Univ. de Saragossa.1985) entre els noms de families que varen vindre a la reconquista (i que apareixen en el” Llibre del Repartiment” del rei en Jaume I i els noms apareguts en els “Llibres d'avehinaments” dels notaris del rei, va vindre a demostrar que havia segut molt escas el numero de conquistadors procedents de la Marca Hispànica catalana :
el 1´2% de marcahispanistes –cataláns- cap al 1387,
el 4´2% cap al 1401, el 2´5 % cap al 1475) i que, per tant, ni nos varen portar els seus dialectes provençals ni varen influir en la “parla romanç valenciana” autòctona que existia ya en Valencia des del trencament del llatí i parlada pels mossaraps, com esta ampliament documentat.

9.IMAGE : PLANS DE VALENCIA del topograf TOMÁS VICENTE TOSCA (1651-1723)
Corresponen a la Valencia del sigle XVIII (1704) de gran valor topografic i urba . Estan dibuixats a plomí, i pinzell, tinta chinesa i llapis roig.


Totes estes son JOYES VALENCIANES de l´historia del REGNE de VALENCIA que cal donar a coneixer a les nostres jovens generacions valencianes , intoxicades baix l´aplastánt férula del nazicatalanisme agresor i embuster.

(COMPLETAR EN IMAGES :
Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - 9 d´OCTUBRE. REGNE de VALENCIA


======== ARTICULS d´esta WEB RELACIONATS :
LLIBRE del REPARTIMENTS del REGNE de VALENCIA. (I)

`LLIBRE de REPARTIMENT´: LLENGUA y REPOBLACIÓ

SENYERA VALENCIANA-DATOS HISTORICOS

FALSO “PENÓ DE LA CONQUESTA”atos históricos

''DIADA CATALANA,BANDERA CATALANA''.(chapter II)

''DIADA CATALANA, BANDERA CATALANA'' Debate

MÁRFEGAS , NAZIS y.....BÁRBAROS DE LA HISTORIA

DIALECTO CATALAN (=DIALECTE BARCELONÍ) :18 DEFINICIONES

LOS DEPREDADORES de la FRANJA ARAGONESA

MENTIRAS HISTÓRICAS : CUATRIBARRADA ARAGONESA

INTELECTUALS VALENCIANS “TRAIDORS i VENUTS”.

INTELECTUALES VALENCIANOS, ''TRAIDORS i VENUTS'' (Spanish)