Doneu noticies de Ramon Izquierdo, ho esta intalat el tumul hora i lloc de enterro Gracies anticipaes.