Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 38

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 39

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 41

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 42

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 43

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 38

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 39

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 41

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 42

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 43

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120
DICTAMEN DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA SOBRE EL "VALE

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y poder obtener estadísticas de uso. Al continuar con tu navegación significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar
Resultados 1 al 2 de 2

Tema: DICTAMEN DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA SOBRE EL "VALE

 1. #1
  Centenar de la Ploma
  Fecha de ingreso
  26 jun, 06
  Mensajes
  694

  DICTAMEN DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA SOBRE EL "VALE

  1.- ANTECEDENTS

  Les Corts Valencianes resolgueren el 17 de setembre de 1997, en funcio de la iniciativa presentada en el debat de politica general, que el Consell Valencià de Cultura dictaminara, en base a fonaments cientifics i historics, respecte de les qül;estions llingül;istiques, i la Resolucio, que diu: “Las Cortes Valencianas en funcion de la iniciativa presentada en el debate de Política General acuerdan que el Consell Valencià de Culura, institucion que forma parte de la Generalitat Valenciana y que por ley tiene atribuida la defensa y promocion de los valores linguisticos y culturales valencianos, dictamine, asentado tanto en fundamentos cientificos como historicos, mediante los mecanismos que se ajusten a su naturaleza juridica, respecto de las cuestiones lingül;ísticas", fon comunicada al Consell Valencia de Cultura el mateix dia.

  El Ple del Consell Valencià de Cultura, en sessions successives, adoptà els acorts pertinents per a establir el criteri i el metodo a seguir en l´elaboracio d´un Dictamen que complira l´encarrec de les Corts Valencianes.

  2.- COMPETENCIA DEL CONSELL VALENCIà DE CULTURA EN LA MATERIA

  El Consell Valencià de Cultura naix de l´articul 25 del nostre Estatut d´autonomia i les seues funcions, la seua composicio i la seua organisacio es fixen en la Llei 2/1985 de creacio de l´Organisme.

  El Consell Valencià de Cultura es l´institucio consultiva i assessora de les institucions publiques de la Comunitat Valenciana en les materies referents a la cultura valenciana d´acort en l´articul tercer de la seua Llei de creacio, i per tant pot assessorar les Corts Valencianes previament a la presa de decisions llegislatives. En particular, en el seu paragraf segon l´articul tercer de l´esmentada Llei fixa com a principi d´actuacio del Consell Valencià de Cultura velar per la defensa i la promocio dels valors llingül;istics culturals valencians. D´atra banda, segons l´articul quint de la dita norma, el Consell Valencià de Cultura te com a funcio, entre d´atres, "evacuar informes o dictamens, realisar els estudis que 1i siguen solicitats per les Institucions publiques de la Generalitat Valenciana".

  En conseqül;encia, el Consell Valencià de Cultura està habilitat llegalment per a emetre el present dictamen.

  3.-LES CONSULTES SOBRE LA MATERIA DEL DICTAMEN

  El Ple del Consell Valencià de Cultura obri un periodo de recepcio d´escrits i visites que es tancà el 28 de febrer de 1998, i una fase d´audiencies a diverses institucions i entitats, convidades a compareixer davant del Consell per mig d´una carta firmada pel President. Estes institucions i entitats eren invitades a elaborar un document escrit a mes de compareixer en un dia concertat per declarar verbalment allo que consideraren oportu sobre la qül;estio. Calia, puix, que el Consell Valencià de Cultura, a l´hora d´emetre el Dictamen, tinguera en conte el conjunt de les opinions i raonaments externs aixi rebuts, i calia igualment que en quedara constancia publica. Es per aixo que el present Dictamen s´emet acompanyat d´un annex en 8 toms on figuren el conjunt de les opinions i els escrits aportats per ies institucions i entitats rebudes en audiencia, en les caracteristiques descriptives d´estes institucions i entitats. Ates el volurn d´esta documentacio i a fi de facilitar-ne el coneixement i l´evaluacio, se n´adjunta igualment un resum on figura tambe un extracte global de les comunicacions externes no demanades.

  4.- EL DICTAMEN PROPIAMENT DIT

  Fetes les consideracions preliminars precedents i consignats els antecedents de rigor, el Consell Valenclà de Cultura dictamina allo que seguix:

  Sobre la situacio social del valencià i el seu us

  El valenclà arribà a la seua esplendor lliteraria maxima en el segle XV i part del XVI i inicià en els Ducs de Calabria una paulatina castellanisacio en els escrits, si be mantingue viva la seua presencia en l´us quotidià. A finals del segle XIX, el moviment conegut com a Renaixença significà una lleu recuperacio de l´utilisacio de la llengua en els certamens i en les publicacions lliteraries que es va prolongar durant les primeres decades de la nostra centuria. Hui, la situacio del valencià es certament paradoxal: quant a l´us cult i oficial, i a pesar de les insuficiencies notonies en este camp, estem millor que no hem estat en els darrers segles, des del Decret de Nova Planta, si mes no, a començaments del segle XVIII; en canvi, quant a l´us popular no pareix que assistim a cap tipo de represa i continuem en una situacio de desafeccio llingül;istica, en un empobriment i una castellanisacio de la parla quotidiana francament alarmants. Pero, es evident que una situacio com esta no pot permaneixer estable molt de temps, de manera que o s´aconseguix que el valencià recupere el nivell d´us popular que mai no degue perdre o fins i tot la seua mera preservacio deixarà de ser possible.

  Per atra banda, l´any 1932 es firmaven les normes ortografiques dites de Castello, seguides durant quaranta anys sense problemes pels lliterats valencians. Posteriorrnent, des dels anys setantes, esta normativa ha segut contestada per sectors culturals i politics,encara que la majoria de la produccio escrita en valencià ha continuat redactant-se d´acort en aquelles normes primeres mes o menys desenrollades.

  Tambe hem de dir que, a l´ampar de l´Estatut d´autonomia i de l´autogovern que l´Estatut ha fet possible, hem assistit anterioment a una clara milloria en el nivell de consideracio i de prestigi social del valencià la qual cosa es una base favorable per a intentar en optimisme el redreçament necessari de la nostra llengua, a hores d´ara tan malmesa per l´abando i la desidia. Dissortadament, esta milloria es troba entrebancada pel conflicte esterilisador que es perpetua entre nosatres, especialment en la ciutat de Valencia i la seua conurbacio. Un conflicte sobre el nom, la naturalea i la normativa de la llengua propia dels valencians que n´impedix la salut i que acumula les dificultats en el proces de recuperacio de la llengua que ens hauria d´identificar i d´unir com a valencians, en lloc de separar-nos.

  Pero, l´esterilitat del conflicte supera l´ambit d´allo que es estrictament llingül;istic per a incidir negativament en la vertebracio social del nostre poble. Perque si, parlant ara en general, es veritat que l´iniciativa individual i la competencia, a tots els nivells, son components insubstituibles de la bona marcha d´una gran formacio social qualsevol, tambe es igualment cert que cal a la vegada la base comuna d´uns referents colectius majoritariament compartits, d´un fort sentiment de pertinença colectiva, d´una minima solidaritat, perque aquella iniciativa individual i aquella competencia puguen ser socialment productives i no degeneren en un clima social insolidari i destructiu. De fet si una comunitat politica, com es ara la Comunitat Valenciana, vol alguna cosa mes que subsistir en el concert de les atres comunitats politiques, si vol afirmar la seua personalitat diferenciada, si vol reeixir i si vol progressar, caldra que la part millor dels seus components individuals i colectius desenrolle un ferm sentiment quotidianament operatiu de pertinença i llealtat comunitaries. Justament, una llengua propia de cultura, el valencià en el nostre cas, viva en el carrer i en les institucions, reconeguda com a tal per la socieiat que te la sort de posseir-la, es un element de gran valor a l´hora de conformar eixe sentiment comunitari antesala d´un futur social de progres.

  Pero, ya ho hem dit ades: a hores d´ara, el valencià, la nostra llengua, es normalment utilisada com un motiu de discordia entre valencians, en lloc de ser la caracteristica comunitaria desijable d´identificacio i d´unio. S´ha de dir aci que l´identificacio mecanica que sovint s´ha fet entre llengua i nacio, per una part i l´atra, no ha ajudat gens a clarificar la qül;estio i a assentar-la sobre les bases d´una minima serenitat i racionalitat. Cal, puix, saber desactivar eixe conflicte socialment esterilisant, perque ademes, en el mon que ens ha tocat viure, el mon de la globalisacio, dels mass mija, i de l´escolarisacio generalisada, una llengua de baix abast demografic, envoltada de llengül;es potents, com es la nostra, corre el gran perill de desapareixer en poc temps si li afegim la dificultat gratuïl;ta d´un conflicte greument pertorbador que es prolonga en el temps sense una perspectiva clara de solucio.

  En funcio de tot lo que s´acaba d´argumentar, cal que la qül;estio de la nostra llengua propia siga sostreta a partir d´ara al debat partidista quotidià i siga aixina l´objecte d´un debat sere entre (els partits per tal d´arribar-hi al consensos mes amples possibles. Al final d´eixe cami guanyaria la nostra llengua, que vol dir guanyar tots els valencians.

  Finalment, en l´espirit de la Llei d´Us i Ensenyament del Valencià, i en la perspectiva d´enfortir la nostra autoestima com a valencians, d´afirmar i de potenciar la nostra personalitat diferenciada, ha arribat el moment de consensuar primer i aplicar despres les mides politiques que cal prendre en urgencia per a promoure l´us del valencia als mes diversos nivells, creant a tal fi, si calia, els forums politics previs a on discutir evaluar de manera conjunta aquelles mides (les quals haurien de ser aprovades aplicades per les instancies pertinents: Corts Valencianes, Eixecutiu, Diputacions Ajuntaments). Unes mides per a traure el valencià de la situacio marginal en que es troba en l´esfera publica, a fi de donar-li un futur possible i digne, conjurant aixi el perill verdader d´una desaparicio imminent.

  Les mides haurien de cobrir actuacions publiques com les que seguixen:

  * Reforçament de l´ensenyament del valencià i en valencià en tots els nivells educatius.

  * Programacio essencialment en valencià en la televisio i la radio publiques valencianes.

  * Actitut eixemplar de l´Administracio valenciana en l´us de la llengua tant pel que fa a les aparicions publiques dels responsables politics, com a la resta de les actuacions oficials (publicacions, publicitat, documentacio administrativa...).

  * Politica sistematica de promocio de l´us del valencià en el comerç. en la publicitat en particular i en general en la vida economica.

  * Igualment en l´industria cultural: en el llibre, la prensa, el teatre, el cinema i en general en el mon audiovisual.

  * Crida al mon eclesiastic per tal de que se sume en el seu ambit a est impuls de valencianisacio.

  Per acabar tenim dos llengues oficials en la nostra Comunitat, el valencià i el castella. abdos realment usades pels ciutadans encara que siga d´una manera descompensada entre elles. Per sort, el castella es una llengua tan estesa i potent internacionalment que podem tranqui1ament promoure mes i mes l´us del valencià entre nosatres en la tranqulitat que al costat coneixem una segona llengua, tambe nostra, que ens facilita la comunicacio internacional, sense haver de perdre aixi de bades una part impagable de la nostra identitat com a poble diferenciat: la nostra llengua propia. Seria verdaderament una llastima, pero tambe una dimissio llamentable, que per falta de dialec, o d´advertiment, o encara per una modernitat mal entesa, deixarem passar l´ocasio de preservar la llengua que durant tants segles ens ha identificat com a valencians.

  Sobre el nom la naturalea i la codificacio del valencià

  El nostre Estatut d´autonomia denomina “valencià” a la llengua propia dels valencians, i per tant este terme ha de ser utilisat en el marc institucional, sense que tinga caracter excloent. L´esmentada denominacio “valencià”, i tambe les denominacions “llengua propia dels valencians” o “idioma valencià”, o atres, avalades per la tradicio historica valenciana, l´us popular, o la llegalitat vigent, no son ni han de ser objecte de qül;estionament o polemica. Totes servixen per a designar la nostra llengua propia la qual compartix la condicio d´idioma oficial en el castella.

  El valencià, idioma historic i propi de la Comunitat Valenciana, forma part del sistema llinguistic que eis corresponents Estatuts d´autonomia dels territoris hispanics de l´antiga Corona d´Arago reconeixen com a llengua propia.

  Les nomenades Normes de Castello son un fet historic que constituiren i constixen un consens necessari. El Consell Valencià de Cultura reivindica l´espirit de l´acort que les va fer possibles l´any 32 i enten que eixes normes han segut el punt de partida, compartit pels valencians, per a la normativisacio consolidada de la nostra llengua propia. Aquella es un patrimoni llinguistic a preservar i a enriquir per l´ent de referencia normativa que es propon en l´apartat que seguix. L´ent es basarà en la tradicio lexicografica i lliteraria i en la realitat llinguistica genuïl;na valenciana.

  L´ent de referencia normativa

  El Consell Valencià de Cultura propon la creacio d´un ent de referencia normativa del valenclà, per al qual propon les caracteristiques seguents:

  I. Que tinga personalitat juridica propia, en independencia funcional pressupostaria

  II. Que tinga capacitat per a determinar la normativa en materia llinguistica, reconeguda per una Liei. Que les seues decisions en la materia siguen vinculants per a les administracions publiques, el sistema educatiu, els mijos publics de comunicado, i atres entitats o organs de titularitat publica o que conten en finançament public.

  III. Que el numero de membres de i´ens de referencia normativa siga de 21, nomenats per periodos de 10 anys. Que les vacants que es puguen produir per renovacio o atres motius es cobrixquen per cooptacio interna.

  IV. Que els membres inicials siguen elegits per les Corts Valencianes per una majoria de dos terços, i que almenys dos terços d´eixos membres siguen experts en valencià en una acreditada competencia cientifica i academica, segons criteris d´evaluacio objectiva, i que la resta, fins als 21 membres, siguen destacades personalitats de les lletres i de l´ensenyament en una competencia llinguistica i una produccio reconegudes en el camp del valencià.

  V. L´entpodrà tindre relacions horisontals en les diverses entitats normatives de les atres llengues de l´Estat.

  Pel fet que el present Dictamen complix un encarrec de les mateixes Corts Valencianes, el Consell Valencià de Cultura sugerix a l´alta Institucio que la nomenada Llei siga tramitada parlamentariament per via d´urgencia.

  Consideracio final

  A l´ampar d´allo que es preveu en l´articul 27.3 de la Llei 30/1992 de Regim Juridic Procediment Administratiu Comu, es formulen els vots particulars que seguixen, formulats en cada cas pels Consellers que els signen, perque siguen incorporats al present Dictamen.


  Valencia, 13 de juliol de 1998

 2. #2
  Senescal de lo Regne Avatar de ratblau
  Fecha de ingreso
  04 feb, 07
  Mensajes
  3,259
  la meua pregunta és, i per qué no diu realment que lo que estan fent és introduir unes normes dictaes per uns individus que realment no tenen ningún titul, i que estàn pagats per els NAZIonalistes catalans?
  O lo que és lo mateix, perque no diu en ningún cas que dites normes, al igual que l'articul 25 de l'estatut diu molt clarament, que el Valencià, que és la forma que se coneix ací al Català és la llengua autoctuna de la nostra comunitat.
  En fí com tots savem, açò és un fet, i lo que ells venen és tot electoral
  En temps d'engany Universal, dir la veritat es convertix en un acte Revolucionari.

  ALEDUA


Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •