(TEXT ORIGINAL, TRADUIT A LA LLENGUA VALENCIANA)


TITUL I.
DISPOSICIONS GENERALS


Articul 1. Es crea l´Academia Valenciana de la Llengua (AVL) com a Institucio de la Generalitat Valenciana en les competencies, composicio, regim de funcionament i organisacio que es determina en la present Llei.

Articul 2. LA AVLL es una Institucio de caracter public, adscrita a la Presidencia de la Generalitat, que goja de personalitat juridica propia i eixercix les seues funcions en autonomia organica, funcional i pressupostaria per a garantisar la seua objectivitat i independencia.

Articul 3. L´Academia Valenciana de la Llengua es la institucio que te per funcio determinar i elaborar, si es procedent, la normativa llingüistica de l´idioma valencià. Aixi com, velar pel valencià partint de la tradicio lexicografica, lliteraria, i la realitat llingüistica genuïna valenciana, aixi com, la normativisacio consolidada, a partir de les nomenades Normes de Castello.

Articul 4. Els principis i criteris que han d´inspirar l´actuacio de l´Academia son els que es desprenen del dictamen aprovat pel Consell Valencià de Cultura el 13 de juliol de 1998 i que figura en el Preambul d´esta Llei.

Articul 5. Les decisions de la AVLL, en l´eixercici de les seues funcions, hauran de ser observades per totes les Institucions de la Generalitat, pels poders publics, per la resta d´Administracions Publiques, el sistema educatiu, i els mijos de comunicacio, les entitats, els organismes i empreses, de titularitat publica o que conten en finançament public.

Articul 6. LA AVLL tindra la seua seu en la ciutat de Valencia, sense perjuï que puga tindre atres seus territorials o celebrar sessions en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.TITUL II.
DE LES COMPETENCIES DE LA AVLLArticul 7. Seran competencies de la AVLL:

a. Determinar la normativa oficial del valencià en tots els seus aspectes.

b. Fixar, a solicitut de la Generalitat les formes llingüisticament correctes de la toponimia i l´onomastica oficial de la Comunitat Valenciana, per a la seua aprovacio oficial.

c. Emetre i difondre informes o dictamens i realisar els estudis sobre la normativa i l´onomastica oficial valenciana, ya siga a iniciativa propia o a requeriment de les Institucions Publiques de la Comunitat Valenciana.

d. Velar per l´us normal del valencià i defendre la seua denominacio i entitat.

e. Informar sobre l´adequacio a la normativa llingüistica de la AVLL dels texts produïts per les Institucions Pibliques o que requerixquen l´aprovacio oficial, aixi com de la produccio audiovisual de la Comunitat Valenciana.

f. Elaborar i elevar al Consell de la Generalitat i a les Corts Valencianes una Memoria Anual en la qual, a mes d´expondre les seues activitats durant l´eixercici, s´arrepleguen les observacions i consells pertinents per a l´us normal del valencià en qualsevol de les seues manifestacions.

g. Les atres que, dins de l´ambit de les seues competencies, li encarreguen el President de la Generalitat, les Corts Valencianes o el Govern Valencià.

Articul 8. El Consell solicitarà a la AVLL l´emissio d´informe o dictamen sobre els seus avantproyectes llegislatius o normatius relacionats en la normativa, la toponimia i l´onomastica del valencià. Transcorreguts xixanta dies des de la corresponent solicitut sense que la AVLL s´haja pronunciat expressament sobre estos, s´entendra que tenen el vistiplau de la Institucio, i que no hi ha objeccio a formular. En aquelles peticions del Consell en que s´indique urgencia en el procediment el dedetermini es reduirà a trenta dies.

Articul 9.

1. Per al millor compliment dels seus fins la AVLL podra estructurar-se en Seccions i constituir Comissions d´Estudi, d´acort en el contingut de la present Llei i el que reglamentariament es determine.

2. Podra, tambe, l´Academia Valenciana de la Llengua tindre relacions horisontals en les diverses entitats normatives de les atres llengües de l´Estat.

3. Aixi mateix, tambe podra tindre acorts de colaboracio en atres organismes academics, cientifics i culturals.TITUL III.
DE LA COMPOSICIO DE L´ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

CAPITUL I.
DELS ACADEMICS DE LA AVLL


Articul 10. LA AVLL estara composta per veintiu academics que hauran de reunir els següents requisits:

a. Tindre la condicio politica de valencià.

b. Ser experts en valencià en una acreditada competencia cientifica i academica o destacades personalitats de les lletres o de l´ensenyança en materia llingüistica o una produccio reconeguda en el camp del valencià o la cultura valenciana.

Articul 11.

1. Els veintiu academics inicials seran elegits per les Corts Valencianes, per mig de majoria de dos terços dels seus membres de dret, per un periodo de quinze anys, podent ser reelegits.

2. Als quinze anys de l´eleccio per primera vegada dels membres de l´Academia a que es referix l´apartat anterior, la AVLL procedirà per cooptacio dels veintiu membres, a la renovacio d´un terç dels Academics. Es determinaran els set Academics a substituir pel sistema d´insaculacio. Als cinc anys de la renovacio anterior es procedirà, de la mateixa manera, a la renovacio d´un atre terç dels inicialment elegits o els seus substituts. El terç restant es renovarà cinc anys despres de la segona renovacio pel mateix procediment. Cada cinc anys, i pel mateix sistema, es procedirà a la renovacio d´un terç dels Academics que hagen complit el periodo de quinze anys.

3. Una vegada elegits, els Academics, seran nomenats per Decret del President de la Generalitat, i prendran possessio del seu carrec en acte public.

Articul 12. La condicio d´Academic sera incompatible en:

a. La de Diputat de les Corts Valencianes.

b. La de Diputat o Senador de les Corts Generals o la de membre d´algun Parlament Autonom o el Parlament Europeu.

c. La de membre del Govern d´Espanya o de qualsevol Comunitat Autonoma, i alts carrecs de l´Administracio Autonomica i de l´Estat.

d. La de membre de les Corporacions Locals.

e. La de personal al servici de la AVLL. L´examen, declaracio i control de les possibles incompatibilitats dels academics, es portarà a efecte, per la AVLL, en la forma en que reglamentariament s´establixca.

Articul 13.

1. Els Academics durant el periodo per al que van ser elegits, son inamovibles i cessaran en la seua condicio en els següents casos:

a. Per defuncio.

b. Per renuncia expressa.

c. Per extincio del periodo per al que van ser elegits. No obstant aixo, els Academics seguiran eixercint plenament les seues funcions fins a la presa de possessio dels nous membres.

d. Per incapacitat manifesta o inhabilitacio declarada per resolucio judicial ferm.

e. Per perdua de la condicio politica de valencià.

f. Per incompatibilitat no resolta en el determini fixat.

2. Si es produïi algun dels suposits contemplats en els apartats a), b), d), i e) del present articul, durant els primers quinze anys, es procedirà a cobrir la vacant per les Corts Valencianes segons el que estipula l´articul 11.1. D´ara endavant es cobrirà la vacant segons l´articul 11.2. L´Academic elegit, en estos dos casos, ho sera pel temps que reste del periodo per al que va ser elegit el substituït.

Si es produix el suposit contemplat en l´apartat f) i no es resol en el determini que reglamentariament s´establixca, es procedirà a cobrir la vacant segons els mateixos criteris que en els apartats anteriors.

Articul 14. Els Academics tindran dret a percebre dietes i indemnisacions per l´eixercici de les seues funcions.CAPITUL II.
DELS ORGANS DE GOVERN DE LA AVLL


Articul 15. Els organs de Govern de la AVLL seran:

1. Organs colegiats:

* El Ple de la AVLL.

* La Junta de Govern.

2. Organs unipersonals: El President de la AVLL.

Articul 16.

1. El Ple es l´organ maxim de decisio de la AVLL i estara integrat pels veintiu academics.

2. Correspon al ple de la AVLL les següents atribucions:

a. Aprovar el Proyecte de Reglament i les seues possibles modificacions i elevar-lo al Consell de la Generalitat Valenciana per a la seua aprovacio.

b. L´aprovacio de la Memoria Anual.

c. Aprovar l´avantproyecte del pressupost anual, les seues modificacions i liquidacio, per a la seua remissio al Consell.

d. L´aprovacio dels plans i programes d´actuacio per a cada eixercici economic.

e. Constituir les Seccions i Comissions que establix la present Llei, atenent al desenroll reglamentari.

f. L´aprovacio del regim ordinari de sessions i, si es procedent, de les reunions de les Comissions i Seccions.

g. Elegir els carrecs prevists en la present Llei i els que reglamentariament es determinen.

h. La designacio i la separacio dels representants de la AVLL en els organismes o entitats que llegalment o reglamentariament corresponga.

i. Proposar al Consell l´aprovacio de la plantilla del personal al servici de la Institucio, i la seua estructura organica.

j. Aprovar els informes o dictamens a que es referix l´articul 7.

k. Qualsevol atra que li atribuixca la present Llei.

Articul 17.

1. La Junta de Govern estara integrada per:

a. El President.

b. El Vicepresident.

c.El Secretari.

d. Dos Vocals.

2. Son atribucions de la Junta de Govern:

a. Elaborar el proyecte de Memoria Anual.

b. Elaborar l´avantproyecte del pressupost anual per a elevar al Ple.

c. Dirigir i controlar l´execucio del Pressupost de la AVLL i preparar la seua liquidacio.

d. Determinar la tramitacio dels escrits i peticions dirigits a la Institucio.

e. Eixercir les facultats ordinaries en materia de contractacio administrativa dins dels limits llegals i pressupostaris.

f. Disposar els gasts propis dels servicis de la AVLL dins dels limits llegals i pressupostaris.

g. Resoldre les qüestions que siguen sotmeses a la seua consideracio pel President i no estiguen atribuïdes al Ple.

h. Eixercir les funcions que el Ple li delegue expressament.

i. Elaborar els informes i dictamens a que es referix l´articul 7.

j. Qualsevol atra que li atribuixca la present Llei.

Articul 18.

1. El President es organ unipersonal de la AVLL que sera elegit pel Ple, d´entre els seus membres, per majoria absoluta, per un periode de cinc anys, sent reelegible atres cinc anys mes.

2. El President elegit sera nomenat per Decret del President de la Generalitat i prendra possessio en acte públic i solemne.

Articul 19. El President de la AVLL ostentara la representacio de la mateixa i li correspondran les següents atribucions:

a. Presidir, convocar i fixar l´orde del dia de les sessions de l´Academia.

b. Elevar anualment a les Corts Valencianes i al President de la Generalitat Valenciana una Memoria de les activitats de la Institucio.

c. Adoptar les mesures necessaries per al seu funcionament.

d. Autorisar el gasto i proposar els pagaments com a conseqüencia de l´execucio del pressupost.

e. Nomenar als funcionaris i al personal eventual i laboral en els requisits establits en les lleis.

f. Les atres que es determinen reglamentariament.

Articul 20. El President sera substituït, en casos d´absencia, vacant o malaltia, pel Vicepresident.

Articul 21. El Secretari de la AVLL ostentara les següents atribucions:

a. Preparar i cursar l´orde del dia de les sessions de l´Academia, previament fixat pel President.

b. Expedir certificats de les actes, acorts i informes i assistencies que se soliciten en el vistiplau del President.

c. Portar el llibre d´actes, foliat i visat pel President.

d. Dirigir i coordinar l´elaboracio anual del proyecte de memoria d´activitats de la Institucio.

e. La direccio del personal al servici de l´Academia.

f. Les atres que es determinen reglamentariament.

Articul 22.

En cas de vacant, absencia o malaltia, el Secretari sera substituït per l´Academic de menor edat.

Articul 23. Els Academics tindran el tractament d´ilustrissim.TITUL IV.
DEL FUNCIONAMENT DE LA AVLL

CAPITUL I.
DEL PLE DE LA AVLL


Articul 24.

1. El Ple de la AVLL es reunirà periodicament quan siga convocat pel seu President, per propia iniciativa o perque ho soliciten almenys un terç dels seus membres que hauran d´incloure en la solicitud els assumptes a tractar, havent de reunir-se almenys una vegada al trimestre.

2. La convocatoria de les sessions incloura l´orde del dia i es cursarà en set dies d´antelacio, com a minim, a la data de les mateixes. Per raons d´urgencia el dit determini podra reduir-se a quaranta-huit hores.

Articul 25.

1. El Ple de la AVLL quedarà constituït quan estiguen presents, almenys, la mitat mes un dels seus membres, i en tot cas, el President i el Secretari o llegalment qui els substituixca.

2. Els acorts s´adoptaran per la majoria absoluta dels membres de dret del Ple. Els Academics que discrepen de l´acort majoritari podran formular vot particular per escrit, dins del determini dels deu dies següents a la seua adopcio.

Articul 26. El Ple de la AVLL determinarà, en l´ambit de les seues competencies, les resolucions que han de ser publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En tot cas, es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. les que afecten al Diccionari, la Normativa i les Entrades que l´Academia aprove.

Articul 27. El President de la Generalitat, o el Conseller en qui delegue, podra assistir en veu al Ple de la AVLL per a informar o requerir informacio.CAPITUL II.
DE LA JUNTA DE GOVERN


Articul 28. La Junta de Govern de la AVLL es reunirà periodicament quan siga convocada pel seu President, per propia iniciativa o per que ho soliciten, almenys, la mitat mes un dels seus membres, havent de reunir-se, almenys una vegada al mes.

Articul 29. La Junta de Govern de la AVLL adoptarà els seus acorts quan estiguen presentes, almenys, la mitat mes un dels seus membres, i en tot cas, el President i el Secretari o qui, llegalment, els substituixca.CAPITUL III.
DE LES SECCIONS I LES COMISSIONS D´ESTUDI


Articul 30. El Ple de la AVLL podra crear Seccions i Comissions d´Estudi al si de l´Academia.

Articul 31. La creacio, composicio i funcionament de dites Seccions i Comissions d´Estudi es regularà reglamentariament.TITUL V.
DE L´ORGANISACIO I ELS RECURSOS DE LA AVLL

CAPITUL I.
DEL PERSONAL


Articul 32. El Personal que haja de prestar servicis en la AVLL es regirà pel Regim Juridic aplicable al personal al servici de la Generalitat.CAPITUL II.
DEL REGIM PATRIMONIAL I ECONOMICArticul 33. LA AVLL, per al compliment dels seus fins, dispondra dels següents medios materials i recursos economics:

a. Les consignacions previstes en els pressuposts de la Generalitat.

b. Els bens que li siguen adscrits o cedits per la Generalitat o qualsevol atra Administracio Pública, aixi com els que, per qualsevol titul formen part del seu patrimoni.

c. Els productes i rendes del seu patrimoni.

d. Els ingressos que obtinga, com contraprestacio dels seus servicis, activitats o productes.

e. Les subvencions, herencies, llegats, donacions, patrocinis, i qualsevol atra aportacio voluntaria de les entitats o organismes publics o privats, i dels particulars.

f. Els credits, prestecs i atres operacions que puga concertar, previa autorisacio del Consell.

g. Qualssevol atres recursos que li puguen ser atribuïts.

Articul 34.

El pressupost de la AVLL, una vegada aprovat pel Consell, s´integrarà com a Seccio en els Presuposts de la Generalitat Valenciana.

Articul 35.

LA AVLL podra adquirir els bens que, de forma llegal, acorte el Ple.

DISPOSICIO TRANSITORIA PRIMERA.

En el determini maxim d´un mes des de l´entrada en vigor de la present Llei, les Corts Valencianes elegiran als primers veintiu academics, dels quals, almenys dos terceres parts seran expertes en valencià en una acreditada competencia cientifica i academica, segons criteris d´avaluacio objectiva, i la resta seran destacades personalitats de les lletres o de l´ensenyança en una competencia lingüistica o una produccio reconeguda en el camp del valencià.

DISPOSICIO TRANSITORIA SEGONA.

En els quinze dies següents a l´eleccio dels Academics, per les Corts Valencianes, el President de la Generalitat realisarà per mig de Decret el corresponent nomenament.

DISPOSICIO TRANSITORIA TERCERA.

En el determini de tres mesos des de la seua constitucio llegal, el Ple de la AVLL haura d´elevar al Consell de la Generalitat per a la seua aprovacio definitiva el Proyecte de Reglament a que es referix l´articul 16 de la present Llei.

DISPOSICIO TRANSITORIA QUARTA.

El Govern Valencià assignarà a la AVLL els locals adequats per al compliment dels seus fins.

DISPOSICIO FINAL PRIMERA.

LA AVLL es constituirà llegalment, dins dels quinze dies següents a la publicacio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del Decret de nomenament dels Academics.

DISPOSICIO FINAL SEGONA.

S´autorisa al Consell de la Generalitat a dictar les normes reglamentaries i disposicions necessaries per a l´aplicacio i desenroll de la present Llei.

DISPOSICIO FINAL TERCERA.

La present Llei entrarà en vigor l´endema al de la seua publicacio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, Tribunals, autoritats i poders publics a qui corresponga, observen i facen complir esta Llei. Valencia, 16 de setembre de 1998.Eduardo Zaplana Hernandez-Soro,
President.

LLEI ANTIESTATUTARIA PER ANAR CONTRA L'ESTATUT QUE DIU IDIOMA VALENCIA I ESTA LLEI BA CONTRA EL IDIOMA