Francesc de Vinatea, un valedor dels drets dels valencians.

Autor. Ferrer

La Guerra de Succesio (1700-1714) i la conseqüent derrota de les tropes valencianes en la batalla d’ Almansa fa trescents anys portÃ* conseqüencies per a la nostra terra que s’arrosseguen fins i tot encara hui. El Decret de Nova Planta de Felip V significÃ* la desaparicio del Regne de Valencia com a poble sobirÃ*, la supressio dels Furs Valencians per “just dret de conquista”, l’instauracio d’una Espanya borbonica, uniforme i centralista, i dins del capitul que aci mos afecta, l’abolicio del dret foral i la substitucio pel dret castellÃ* per tot arreu del païs.

Ara l’Estatut preten recuperar el dret foral valenciÃ*, vorem si de modo efectiu o merament ornamental. Aixo si, en decades de retras respecte al dret aragones, catala, balear, vasc, navarres... El dret foral valenciÃ* deu ser el que predomine en territori valenciÃ*, per damunt de l’estatal, que deu ser supletori. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia deu ser l’ultima instancia judicial en materia de dret foral, el qual deu regir a tots els ciutadans que tinguen el veïnat civil valenciÃ*, inclus a aquells que siguen estrangers o de l’ Unio Europea (UE).

El dret foral valenciÃ* introduirÃ* novetats que afectaran als actes quotidians de la nostra vida. Per eixemple, en les separacions i divorços la separacio de bens sera la formula predeterminada, no com fins ara que era la de bens ganancials, propia del dret castellÃ*. Pel que fa a les herencies, en cas de que muiga el marit sense testar, els bens passaran a l’ esposa, i viceversa. En el dret castella la transmissio era vertical i passava de pares a fills, per lo que es donava la paradoxa de que al morir un espos, la seua dona de tota la vida es quedava sense res.

Ara be, l’autentica recuperacio del dret foral passa no tant per sa reinstauracio sino de forma molt especial per dotar-lo de contingut d’acort als nous temps. No podem pretendre que el dret valenciÃ* de 1707 siga valit hui en dia sense una necessaria actualisacio, modernisacio i adeqüacio als nous temps, aixina com el reconeiximent dels nous drets adquirits a lo llarc de tres centuries. El dret valenciÃ* no pot quedar-se en un mer florer simbolic buit de continguts, aixo serÃ*a tant com donar-li la rao als que aplastaren Valencia en 1707.