Del iso al ivo
30.10.07 | 01:10. Archivado en Columnas

És trist alçar-se cada matí, i trobar la mateixa pedra, el mateix enfatisme imperialiste, el mateix genocidi cultural, la mateixa estafa, el mateix despreci. Voran vostés. Que si la senyora Regàs, no vol catalogar escrits en llengua valenciana, perque no existix fora de la catalana; que si els Isos d’Usa o d’Europa neguen un còdic ISO ‘valencià’, perque feta la consulta al Consell Valencià de Cultura i a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, abdós han contestat que el catalá és llengua única. Planament: els valencians diuen ‘valencià’, perque volen, sense base científica, a lo que en realitat és ‘català’; i a conformar-se en un cat-val com únic sac.

Per si fora poc, per al 2010 ya es prepara el XVI Congrés Internacional de Llingüística i Filologia Romànica en el qual la llengua catalana serà la reina, segons pareix deduir-se de l’informació mediàtica: ‘tras los congresos celebrados en Barcelona (1952) y Palma de Mallorca (1980), Valencia era la única capital del ámbito lingüistico catalán que no había sido sede de un Congreso’. La proposta de candidatura fon presentada pels professors Emili Casanova i Brigitte Lépinette, d’acort en el departament de la Facultat de Filologia i del rector de l’Universitat de Valéncia. S’ho han pres en temps, i és de supondre que estarà obert a qui vullga o tinga alguna cosa que dir. ¿Cuidaran lo que diguen? ¿l’Administració Valenciana apoyarà en diners tal fita? Perque vindre a Valéncia, a dir-nos a la cara, vostés vullguen o no vullguen parlen català, es tornar a pegar-li voltes al nano.

Pegar-li voltes al nano pot ser tornar insistentment sobre un tema que es considera que ya està resolt o que s’ha renunciat a resoldre’l. L’orige d’esta locució es troba en el fet que els flares de l’antic Convent de Sant Francesc, ubicat en el lloc de l’actual plaça de l’Ajuntament, vestiren de saltimbanqui una de les campanes del campanar del convent al qual llevaren el badall, voltejant-la quan el 13 de juny de 1823, entraven en Valéncia les tropes absolutistes que havien vençut als lliberals, i penjaren un cartell en estos versets:

‘Els flares de Sant Francesc
Obsequien al soberano,
Pegant-li voltes al nano
Per l’endret i pel revés.

Llamentable incitació a la violència, que no deu repetir-se, encara que poguera versar-se: ‘Els valencianistes/ pegant-li voltes al canonet/ per l’endret i pel revés/ obsequien als catalanistes’. No, este no és el camí civil, ni correcte. El camí civilisat no és un atre, que des d’ara, els filòlecs que creuen en la llengua ‘valenciana’, preparen el ‘canonet’ de la ciència ‘verdadera’, per a conseguir llevar la caraceta als qui considerant-se científics, volen fer-nos combregar en la roda de molí ‘catalana’. ¡Tenim tres anys per davant, per a que no nos facen cap bunyol ni micapà!

El gran èxit del IVO és la medicina preventiva, perque el càncer si es tracta a temps, pot curar-se, abans que arribe l’invasió massiva. Tots els tipos de càncer. Inclús el gravíssim ‘cultural’, exterminador. Tenim que estar preparats i deuen els qui sàpien, preparar Ponències, ‘grosses i de calat’ demostratives de l’independència de la nostra llengua valenciana. Que el català és una gran llengua, be està; pero la nostra ‘valenciana’ no mereix el mateix sac, ni menys l’invasió aliena. ¡Les campanes toquen a repartir faena!. Avant.