http://www.valenciahui.com/noticia.p...e_canal_9_rtvv


Els catalanismes de Canal 9 RTVV
26.03.08 | 02:00. Archivado en Cultura

Manolo Mata.- Des de la creació de l’ent Radiotelevisió Valenciana no ha variat ni gens ni miqueta el registre llingüístic utilisat en la seua programació. Des de que escomençà la televisió pública valenciana a emetre baix la direcció d’Amadeu Fabregat han passat molt anys, pero sempre s’han mantingut les mateixes directrius llingüístiques: Respecte a l’ “unitat de la llengua” i utilisació de l’ortografia, morfologia, sintaxis i lèxic català, utilisant algunes variants “dialectals” per a despistar al televident.

L’ortografia de les consonants i dígrafs és purament catalana, l’ideada pel químic català Pompeu Fabra en l’any 1917. En la rotulació utilisada i en el teletext podem vore les següents grafies (entre moltes atres), aptes per a la fonètica catalana pero no per a la valenciana: “l.l” i no “l” (com per eixemple “pel.lícula”, “novel.la”), “tz” i no “s” (en paraules com “organitzar”), “x” i no “ch” (com per eixemple “xiquet”).

L’accentuació i dièresis seguix igualment les directrius de l’Institut d’Estudis Catalans. També és recurrent l’utilisacio del grup de lletres “mpt” en paraules com “prompte” o “assumpte”, quan en llengua valenciana se diu “pronte” o “assunt”.

En quant al vocalisme, tots sabem que és este tema el que més diferències presenta entre la llengua valenciana i el català. Podem escoltar continuament en Canal 9 catalanismes tan flagrants en este respecte com “titol”, “assemblea”, “atorgar”, “assassinat” i moltíssims casos més, i no “titul”, “assamblea” “otorgar” i “assessinat”.

Un dels aspectes més cridaners és l’utilisació de la desinència “-eix”, en el verps incoatius, quan inclús l’Acadèmia Valenciana de la Llengua priorisa la terminació en “-ix”. Aixina, podem llegir “segueix”, “ofereix”, o “decideix” en conte de “seguix”, “oferix” i “decidix”.

En quant a la terminació “-iste” en paraules com “artiste” o “economiste”, que se presentà com una mostra de l’acostament de la normativa oficial als postulats de la RACV en la nova “Gramàtica Normativa” de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, s’ha de dir que es troba totalment ignorada en Canal 9, tant en el model oral com escrit. D’esta manera se continua dient i escrivint “artista”, “economista”.... Lo mateix passa en la terminació “-ea” de paraules com “riquea” o “bellea”, que continua sent ignorada, puix encara es diu “riquesa” o “bellesa”.

És habitual escoltar i llegir els típics “nosaltres”, “vosaltres”, “altre”..... paraules correctes en el valencià de fa mig mileni pero totalment inadmissibles en l’actual. Hi ha que dir que els que utilisen estos vocables no ho fan per a rememorar als valencians de fa cinccents anys, sino perque estes paraules són les “correctes” en la Gramàtica catalana.