VIXCA VALENCIA I VIXCA LO VALENCIA
Com algu pot *gosar
i ser tan idiota com Camps, Pla, Carot i Maragall
i intentar furtarmos als valencians
tota la nostra identitat...

...pero tots units
ni en Zapatero, ni Rajoy, mos venceran
Que si la paella ya no es nostra
que si el seus "payasos catalans"
me cague en la mare que els a parit
i els envie a fer la ma.

Que vixca Valencia
"i fora el catala"
que esta es nostra patria
i no mos la furtaran.

Amunt valencians
començem a lluitar
puix estos indesijables
no son homens ni "res".

Sols saben
en poder i pactes politics falsificar
i intentar fermos creure
que fins un *ruc pot volar

Als valencians renegats
lis tinc que dir
que se'n vajen d'este Regne
que'l que ven a sa mare
aci no pot viure

Juntenmos tots germans
i fem les coses be
puix este Regne que tinguem
te que tornar a *florir

Que ya no mos insulte
el gos Pekines de Maragall
que'ls renegats valencians
com Pla,Camps, i els demes
se'n vajen en Carot
a fer la ma ya.


Autro: Miguel Angel Escudero Garcia.
Traduccio: JesValen.

[hr:2203ebb1d7]*gosar=osar
*florir=florecer
*ruc=burro
[stream:2203ebb1d7]http://www.gav-valencianistes.com/can/himne_de_lluita.mp3[/stream:2203ebb1d7]