Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y poder obtener estadísticas de uso. Al continuar con tu navegación significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar
Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 96
Like Tree81Me gusta.

Tema: El triunfo de la mentira

 1. #1
  Cavaller Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jun, 12
  Mensajes
  1,731

  El triunfo de la mentira

  ¿ TRIUNFARÀ LA MENTIRA EN VALENCIA FREEDOM ?

  Anit avans de sopar y llegint el comentari d’un pardalet, amic en el valencianisme, que du prou anys en este foro y que te un criteri solidament format en el valencianisme y en el que coincidixc en determinats criterits llingüistics,observava la posible deriba que’s pot detectar en alguns foristes que’s manifesten clarament del Grup y que combreguen , compartixen y defenen actituts contraries a coneguda gent de solera y prestigi de dita entitat.

  El G.A.V. entitat valencianista independent, deslligà d’ideologies politques, ha apoyat a partits politics valencianistes hasda que estos s’han apartat del ideari diferenciaor valencianiste.

  L’eixemple se demostrà quant la manifestacio de ” la llengua no se pacta se defen”...

  Tot escomençà en la recriminacio feta per un conegut membre del G.A.V, en la proveso d’un 9 d’Octubre, davant la porta dels apostols de la catedral, al forjaor de les Normes d’El Puig diguentli a viva veu: “ La llengua no se pacta, La llengua no se pacta”.

  Si ben cert que molt a pesar meu, en els cartels de dita manifestacio crec que resava l’apoyo a les Normes d’El Puig ,y al marge d’atres campanyes fetes en apoyo de dites normes, en el II Congres de llengua valenciana, n’hi hagueren algunes comunicacions y, o, ponents que manifestaren agüertament la necessitat de la reforma, e inclus algu d’ells, manifestà publicament el rebuig a les mateixes per la confusio que creaven dites normes sobre la forma correcta d’escriure en llengua valenciana.

  En el Grup si no recordé mal, en una taula redona sobre conmemoracio de les Normes d’El Puig, ixque de nou el debat sobre el tema y u dels conferenciants mostrà sa disconformitat front a dos companyers de taula, recordantlos que’ls acorts que’s prengueren en el II Congres, redactats crec que per u d’ells, no s’havien dut a terme.
  Ni s’han dut encara. M’atrevixc a dir que falten argalles.

  , ( Aço que vaig a dir es no mes per als que realment vixquerem les Normes d’El Puig, no per als que parlen d’oit, per lo sentit o per lo llegit sobre dites normes, que dit siga de pas, s’ha produit no fa molt en esta web baix lo titul “ Normes d’El Puig- Historia”).

  Si analiseu un poc el perqué no s’han reformat les Normes d’El Puig a pesar de lo dit en el II Congres de Llengua Valenciana es fácilment deduible.

  ¿Van a reformar les Normes part de les persones que segons tinc entes, foren coparticips de la creacio de les mateixes?.

  Bo, ara m’en vaig a dormir. Quant m’alce , si tinc ganes continuare
  Alerta-i-Accio y a lugochan Les gusta esto

 2. #2
  Cavaller Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jun, 12
  Mensajes
  1,731
  SENTIMENTS EXPRESSATS SENTIMENTS ENCONTRATS

  17 / 03 / 2013 21: 30

  Els foros son llocs de debat aon persones virtuals expressen els seus coneiximents, sentiments o inclus lo que a u li done la gana en funcio dels interessos que li convinguen.

  Al utilisar la gent seudonim permitix que alguns puguen enganyar, manipular, o dir les burraes que li pareguen, perque no li afectaría a l’honorabilitat de la persona.

  Quant en un cas com en este foro n’hi han persones que coneixen la persona que escriu en un seudonim determinat les coses cambien. Existisen els prejuits,se pot ferir la sensibilitat de les persones, en funcio del tracte que s’aplique y se solen callar coses que se dirien si no se sabera qui està raere.

  Com no es la meua intencio ferir la sensibilitat de les persones, vaig a tractar de desarrolar en este fil lo que podría interpretarse com el triunfo de la mentira en la normativa ortográfica valenciana.

  No vaig a repetir els argument desarrollats en dita conferencia perque podeu vorelos allí.

  Lo que podem vorer en el fil titulat “ Canal Youtube mascletades HD” es una repeticio de lo que mos ve passant als valencians des de el nostre renaiximent.

  Enrecordeuse de les disputes entre els poetes de guant y d’espardenya, a pesar d’existir distints dicionaris o normes realisaes a lo llarc del temps

  ¿Qué pasà en el VA-CABA, y en les Normes del 32 y la gramatica que utilisava Lo Rat hasda l’instauracio democrática?,

  Se crearen les Normes d’El Puig , ¿no?

  Catalanistes y valencianistes n’hi han hagut sempre.

  El fet es distinguir dins dels valencianistes, als que defenen el valencià popular com feen els poetes d’espardenya dels que pretenen ser poetes de guant.

  Si comparem realment als que volen formar part d’ixe grupo hui en dia, tindriem que fer dos subdivisions.

  En primer lloc als catalanistes y en segons lloc als partidarits del nosatrisme y seguidors del consell fabriste, que yo califique com a tecnocrates o sabudets.

  Del análisis de les distintes opinions dels foristes d’este fil se poden traure les siguients conclusions:

  1.- Que l’autor del fil , tal vegà pel seu desconeiximent, pluralisa la mascletà, en el titul com fan els catalans y en el comentari afegintli una s a la masclatà, denominantla macletas.

  2.- A continuacio tres foristes denuncien l’erro

  3.- El siguient trenca una llança a favor de l’autor, diguent:

  En les classes de valencià que estan impartint en el Grup d'Accio Valencianista, segons el mestre es deu llegir “mascletà” o “mascletaes”, pero a l'hora d'escriure en correccio devem posar mascletada i mascletades.

  I segons lo diccionari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, estan recollides (que no recollies) les dos accepcions: Mascletà i mascletada.
  .

  Potser que Lobo4 es mereixca un revolcó en atra ocasio, pero en esta no

  4.- El quint diu:

  Totalment d´acort en el companyer Buitre.

  Se li pot explicar a Lobo4 que, en valencià sempre pronunciem "mascletà", "mascletaes", "cridà", "cridaes", "vesprà", "vespraes"...

  I ya està. Tampoc anem a penchar a ningú en la plaça del poble, per escriure una terminació en -ada, -ades.

  La inflexibilitat per al catalanisme. Pero entre companyers de valencianisme, TOT TIPO DE RECOLZAMENT.

  Està clar que calen molts canvis (yo dic cambis) per a tindre una normativa en valencià seria i unida, pero tampoc anem a estar sempre traguent les ungles entre nosatres/nosatros (yo dic mosatros).

  Gràcies al foriste pel canal de youtube sobre les mascletades (em sona molt mal, yo sempre dire mascletaes).

  5.- este foriste torna a mostrar sa disconformitat arguint com que no caben les llicencies poetiques

  6.- El foriste defensor arguix:

  Si n'hi ha un moderador de guardia hui dumenge, que considere la conveniència de tancar este fil abans de que derive en un enfrontament.

  A sovint, suceïx que tots tenim una miqueta de rao, pero no la tenim tota. I no es gens agradable que entre mosatros n'hagen “piques” innecessaries

  7.- un nou foriste diu:

  Es collonut escriure "mascletades" aixina sempre podrem a continuacio d'un escrit EXPLICAR que son normes gramaticals de la RACV i que segons diuen estes en el apartat xxx no se pronuncien eixes "Ds". De pas podem animar a la gent que facen un curs de llengua valenciana i que deprenguen a escriure "fruites" "encara que diguen "frutes". "nosatres" encara que diguen "N/Mosatros", "arbre" encara que diguen "abre"; prendre encara que diguen "pendre".

  A continuacio poden anar a raonar en un pancatalaniste i tratar d'explicarli perque la RACV pot dictaminar a escriure paraules que ya no se gasten, o atres que no s'han escrit mai. I quina es la poderosa rao per la cual la normativa pancatalana no ho pot fer.

  EDITE: Lobo4 no ha fet mes que seguir la normativa que marca la RACV. No mereix un atac.

  7.- U dels tres primers foristes que denunciaven l’erro diu ara, en replica als arguments del defensor

  Pa mi aço es lo que faltva p'al duro... Si aixo es de veres supon una grandisima decepcio. Me pareix increible que el G.A.V. fomente eixa corrent claudicaora de la genuitat del Idioma.

  8.- Acte seguit el mateix foriste en atra replica al dedfensor, diu No puc estar mes en desacort en eixa peticio. ¿Que no tens tota la rao? ¿Que yo tampoc? pos disam que me done conter de perque.

  9,.A continuacio y matiçant al foriste que no es poeta radicalisa sa postura diguent:

  Lo just es cap, ni una.

  10,- Finalment el defensor del creaor del fil diu:

  Dona l'impressio que a hores d'ara, no tingam una ortografia vàlida de la llengua valenciana.
  Res mes llunt de la veritat.

  Tindre-la, la tenim. Un atra cosa es, que n'hi hagen valencians que per diverses raons, no estiguen d'acort en certes paraules, (perque no s'utilisen) o en certa ortografia, (perque no s'adapta a la pronunciacio real del carrer) o dels acents a l'hora d'escriure-les. I podriem senyalar mes i mes desacorts, que tots tenen el seu “perqué.”

  Si qualsevol te una discrepancia en la llengua valenciana que parlem o escriguem, esta clar que te les seues raons, pero aixó no li dona la possessio de la veritat absoluta.

  En ma opinio, les coses son com son i no com a cadascu de mosatros li agradaria que foren.
  Tractare d'explicar-me.

  Fins ara, fora de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (que esta prostituïda), sols tenim com ent normalisador de la llengua valenciana a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en la seua gramàtica i el seu diccionari (que se suposa son els nostres). Mos agrade o no.

  ¿ O n'hi ha alguna mes ?

  A partir d'ahí, uns tractarem de respectar la normativa, i uns atres tractaran de utilisar i escriure les paraules com ells creguen que tenen que ser, manifestant desacort en les normes actuals, cosa que no critique, pero que, encara que en lo carrer es parle d'una manera coloquial, a l'hora d'escriure no es considera correcte que cada u aplique la seua “llògica ortogràfica.”

  Yo quan parle en lo carrer dic vitat, tratar, respetar, pos, conter, etc..., pero quan escric, tracte de fer-ho com manen les regles, (encara que no m'agraden). I escric veritat, tractar, respectar, puix, conte, etc.. I el dia que canvien, tindre que aplicar-les per estar “al dia”

  Tan sols n'hi han dos paraules que sempre escriure malament a posta: Mosatros i vosatros.
  (perque no em dona la gana escriure nosatres, nosatros ni vosatres.)

  I mai tindre que explicar-li a ningú perqué escric com diu la R.A.C.V.

  [BDe les opinions que compartixc no vaig a dir res.
  ][/B]
  De les que discrepe, com conec als autors tractare de mostrar ma disconformitat en el respecte que me mereixen les persones.

  Respecte a l’argument de defensa de l’autor del post en base a que:
  “En les classes de valencià que estan impartint en el Grup d'Accio Valencianista, segons el mestre es deu llegir “mascletà” o “mascletaes”, pero a l'hora d'escriure en correccio devem posar mascletada i mascletades”, es el classic argument que utilicen els catalanistes y els cultistes valencianistes que pretenen impondré el seu criteri per uns suposts coneiximents que no justifiquen ixa actuacio de poder, maxim quant no s’ampara en cap lley de la llingüistica.

  Es convenient recordar que la llengua escrita deu amoldarse a la llengua parlà y si els valencians diguem mascletà y mascletaes no tenim perqué escrire com parlen els catalans.

  Sería convenient que’l mestre del Grup te diguera aon apareix escrita ixa norma y en base a quin criteri filologic s’aplica.
  Respecte a:” I segons lo diccionari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, estan recollides (que no recollies) les dos accepcions: Mascletà i mascletada.”

  Tinc que dir que en el que tinc yo nomes du la versio en cagalà. N’hi haura que vorer si es que politicament els de l’AVLL han fet ixa concessio y han possat les dos versions pera contentar als dos vegaes bons valencians.

  En el meu diccionari que es de la primera edicio y dedicàt, no apareix l’expressio recollides. Suponc que será pereque no existix en valencià.Yo no l’ha sentit may. Considere que es una mala traduccio del recoger en castellà.

  En valencià existix l’acepcio collir que significa en castellà cosechar, recolectar, recoger la cosecha, pero unicament quant consistix en arrancar el cacau, o cavar les querilles, o collir les bres quilles o les taronges del abre, pero quant tu agarres les querilles de terra o les garrofes o les armeles de terra, entonces se diu arreplegar, no collir.

  Bo, continuare un atre dia , perque tinc que gitarme. Disculpeu
  Alerta-i-Accio Le gusta esto.

 3. #3
  Sargent Centenar Avatar de Buitre
  Fecha de ingreso
  29 jun, 09
  Ubicación
  Regne de Valéncia
  Mensajes
  1,128
  Ulls blaus: Tens raó en lo que dius. Pero no la tens tota. (segons yo, clar)

  Quan dic que no la tens tota, expresse la meua opinió, perque a lo millor, sí que la tens i lo que pasa es que yo no estic d'acort en l'enfocament que fas. Saps que quasi tot es relatiu i depen del punt de vista que tenim cadascú sobre qualsevol tema que tingam que debatre

  Es este moment, estic escriguent segons les normes del Puig (en acentuació), passant-me pel forro l'ensenyança del mestre de valencià, que no aprovaria lo dels acents perque en lo GAV s'ha decidit que s'utilisaran les normes del Puig sense acentuació. I com en este moment no estem en lo GAV, em permitixc escriure com a mi me pareix que tinc que fer-ho sense voler impondre a cap foriste la meua cabuderia. ( I no crec que haja ningú que pense que acò, que estes paraules, se pareguen al cagalà.)

  Tu em portes una ventaja. Millor dit, moltes. I una d'elles es que sempre has sigut valencianista, mentrimentres yo em fiquí en lo valencianisme per sentir-me totalment anticatalanista.
  Potser que si no haguera un catalanisme que mos ataca, yo no estaria en lo GAV, i que inclús no haguera deprés a escriure ni una paraula en valencià.

  En quan al fet de escriure en valencià, tinguí que agarrar-me a una ortografia i a unes normes que en el seu moment em paregueren les idónees ( estic parlant del mes de Juny de 2009 ) perque fins ad eixe moment, mai havia escrit una paraula en llengua valenciana. I vaig triar les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

  Després, m'enterí poc a poc de tot lo que envolta la llengua valenciana escrita, que no em deixa de sorprendre quan canviem impresions entre mosatros en l'intenció de clarificar algunes coses. Pero procure tindre un respecte al nivell de valencià escrit de cada persona, al meteix temps que em done conte del baix coneiximent que hi ha d'alguns en l'assunt, perque al remat, queda compensat en la bona intenció dels que fan esforços per escriure-la, encara que siga en “la seua norma”.

  M'han agradat molt totes les puntualisacions que has fet, i no m'atreviré mai a portar-li la contraria a una persona que a lo llarc dels anys, s'ha “jugat el coll” inclòs el lloc de treball per defendre al Regne de Valéncia, al valencianisme i a la llengua valenciana.

  Els demes detalls, (de poca importància ) ya tindrem oportunitat de raonar-los en alguna charrà que segur tindrem l'ocasió de fruïr la pròxima vegà que es done el cas.

  En tot l'afecte del mon,
  El Buitre.
  POPEPO y a adlerta Les gusta esto

 4. #4
  Sargent Centenar Avatar de Alerta-i-Accio
  Fecha de ingreso
  06 may, 06
  Mensajes
  1,357
  Valore que la mampresa de ulls blaus en este fil es molt treballosa. L'anime a que la continue en l'espirit que el va fer que escomençara. Segur que es de gran profit per als nous valencianistes.
  A Buitre dirli que l'ortografia te que estar al servici de la llengua i esta de la patria i en les dos direccions.
  "Creer que el valenciano es un dialecto del catalán es comprensible, como también lo es creer que nuestro dios es Dios." (VOB)

 5. #5
  Sargent Centenar Avatar de Buitre
  Fecha de ingreso
  29 jun, 09
  Ubicación
  Regne de Valéncia
  Mensajes
  1,128
  No mes vullc afegir que, efectivament, la llengua la fa el poble. Primer s'inventà la llengua parlà. Després, aplega qui te coneiximents llingüistics i preparació gramatical i regula l'ortografia.
  I sempre existirà un colectiu que dirà:

  El el meu poble mai s'ha dit aixina.
  Eixe acent no fa falta.
  Ara es diu d'atra manera.
  Tal o qual paraula mal dita, hi ha que incorporar-la, perque la gent l'utilisa.
  Eixa paraula no s'utilisa ya. ( perque molta gent no sap que existix )
  Hi ha que canviar-la pa diferenciar-la del cagalà.
  O per deduccio..... la vaig a escriure aixina

  I posem gavinet en conte de ganivet.
  I posem vuic, en conte de dir vullc.
  I posem donaros en conte de donar-vos.
  I posem mateisa en conte de mateixa.
  I posem dupte en lloc de dubte.
  I posem aisina en lloc de aixina (d'aixina)
  I posem cambiar en conte de canviar.
  I posem sinse en conte de sense.
  I posem pasantse en conte de pasant-se.
  I posem aubrim en conte de obrir (d'obrir)
  I posem rahó en conte de raó.
  I posem disfrasat en conte de disfrassat.
  I posem despuix en conte de despres.
  I posem ejercitar en conte de eixercitar. (d'eixercitar)
  I posem sencilles en conte de senzilles.
  I posem avanç en conte de abans. (d'abans)
  I posem raere en conte de darrere.
  I posem desarrolar en conte de desenrrollar.
  O desarrollats en conte de desenrrollats.

  ¿ Donem tots estos eixemples per vàlits ? Perque la gent els utilisa. Els ha tret d'ací del foro de Valenciafreedom. I podia haver-ne fet una llista de mes de cinquanta ( o sincuanta )

  Sense acritut.
  Última edición por Buitre; 20/03/2013 a las 23:53
  llunablava Le gusta esto.

 6. #6
  Senyor de lo Regne Avatar de POPEPO
  Fecha de ingreso
  01 ene, 05
  Ubicación
  VALENCIA
  Mensajes
  4,371
  Cita Iniciado por ulls blaus Ver mensaje
  Anit avans de sopar y llegint el comentari d’un pardalet, amic en el valencianisme, que du prou anys en este foro y que te un criteri solidament format en el valencianisme y en el que coincidixc en determinats criterits llingüistics,observava la posible deriba que’s pot detectar en alguns foristes que’s manifesten clarament del Grup y que combreguen , compartixen y defenen actituts contraries a coneguda gent de solera y prestigi de dita entitat.
  M´agradaria saber qué és lo que vols dir en eixa frase que he resaltat perque no acabe d´entendre-la. A on vols anar a parar, vamos.

  Gràcies.

  _____________________________________
  71

 7. #7
  Senyor de lo Regne Avatar de POPEPO
  Fecha de ingreso
  01 ene, 05
  Ubicación
  VALENCIA
  Mensajes
  4,371
  Anem a supondre que els poetes d´espardenya, com diu ulls_blaus, tenen raó. Que tot eixos criteris que defenen un valencià popular escrit són verdaders i, més encara, irrefutables.
  Anem a supondre que hui, estos poetes d´espardenya, nos fan vore la llum als demés, i que tot el valencianisme se fica d´acort per a escriure aixina.

  Val, ara pregunte: arribats ad este punt ¿quín seria el següent pas?

  _________________________________________
  71

 8. #8
  Cavaller Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jun, 12
  Mensajes
  1,731
  Cita Iniciado por Buitre Ver mensaje
  Ulls blaus: Tens raó en lo que dius. Pero no la tens tota. (segons yo, clar)

  Quan dic que no la tens tota, expresse la meua opinió, perque a lo millor, sí que la tens i lo que pasa es que yo no estic d'acort en l'enfocament que fas. Saps que quasi tot es relatiu i depen del punt de vista que tenim cadascú sobre qualsevol tema que tingam que debatre

  Es este moment, estic escriguent segons les normes del Puig (en acentuació), passant-me pel forro l'ensenyança del mestre de valencià, que no aprovaria lo dels acents perque en lo GAV s'ha decidit que s'utilisaran les normes del Puig sense acentuació. I com en este moment no estem en lo GAV, em permitixc escriure com a mi me pareix que tinc que fer-ho sense voler impondre a cap foriste la meua cabuderia. ( I no crec que haja ningú que pense que acò, que estes paraules, se pareguen al cagalà.)

  Tu em portes una ventaja. Millor dit, moltes. I una d'elles es que sempre has sigut valencianista, mentrimentres yo em fiquí en lo valencianisme per sentir-me totalment anticatalanista.
  Potser que si no haguera un catalanisme que mos ataca, yo no estaria en lo GAV, i que inclús no haguera deprés a escriure ni una paraula en valencià.

  En quan al fet de escriure en valencià, tinguí que agarrar-me a una ortografia i a unes normes que en el seu moment em paregueren les idónees ( estic parlant del mes de Juny de 2009 ) perque fins ad eixe moment, mai havia escrit una paraula en llengua valenciana. I vaig triar les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

  Després, m'enterí poc a poc de tot lo que envolta la llengua valenciana escrita, que no em deixa de sorprendre quan canviem impresions entre mosatros en l'intenció de clarificar algunes coses. Pero procure tindre un respecte al nivell de valencià escrit de cada persona, al meteix temps que em done conte del baix coneiximent que hi ha d'alguns en l'assunt, perque al remat, queda compensat en la bona intenció dels que fan esforços per escriure-la, encara que siga en “la seua norma”.

  M'han agradat molt totes les puntualisacions que has fet, i no m'atreviré mai a portar-li la contraria a una persona que a lo llarc dels anys, s'ha “jugat el coll” inclòs el lloc de treball per defendre al Regne de Valéncia, al valencianisme i a la llengua valenciana.

  Els demes detalls, (de poca importància ) ya tindrem oportunitat de raonar-los en alguna charrà que segur tindrem l'ocasió de fruïr la pròxima vegà que es done el cas.

  En tot l'afecte del mon,
  El Buitre.
  SENTIMENTS EXPRESSATS SENTIMENTS AGRAITS

  Buitre, ¡ gracies ¡

  ¡ Moltes gracies per saber entendre ¡.

  ¡ Gracies per saber compendre ¡.

  No totes les persones saben entendre lo que atres volem expresar y maxim, en temes com el de la llengua valenciana, que van acompanyats pel sentiment, per la passio en la defensa de lo que creguem que es nostre y cóm interpreten els demes lo nostre, acoplàt a nostra forma de vorer les coses y del coneiximent que tenim del tema.

  Les persones tractem de justificar nostra posicio en tots els coneiximents y arguments que ham depres d’atres.

  Quant dius: “Ulls blaus: Tens raó en lo que dius. Pero no la tens tota. (segons yo, clar)”, compartixc lo que dius.

  ¿ Qué es la rao, sino el coneiximent y l’acte de discurrir , entendre y, o, expresar allo que coneguem?

  Obviament yo tinc la meua rao en arreglo als coneixciments y vivencies patides y tu te’n has pujat a l’autobus del valencianisme molts anys raere de mi, per tant les raons teues y les meues son distintes.

  Com molt be dius, tingueres que agarrarte a l’ortografia que te paregue mes idonea quant escomençares a escriure.

  Crec que tots ham patit el mateix mal.

  Com se mos ha fet creure als valencians, des de sempre, que parlem mal el valencià, perque no s’atreviem a escriurelo y si no heu feem com els que seguien les normes fabristes d’imitar als classics, heu feem mal, arrastrem ixa mala creencia de de que’l valencià del poble no te valor; que l’unic valencià que val es el dels que han seguit el valencià escrit, pero a soles el dels que utilisaven el valencià que’s pareixia al dels classics. Els que escrivien en el valencià paregut al valencià parlat, no era el valencià cult, era el valencià dels analfabets, el dels que no sabien escriure be.

  ¿Per qué?

  ¿Acas no han fet lo mateix, que els que a partir de Jaume I escomençaren a escriure en la llengua que parlava el poble, que al principi nomenaven llengua romanç?

  Tots ham tingut que caure en l’erro de seguir les normes dels que volen que parlem y escrigam com ells manen. M’estic referint als que s’han menejat en el mon dels jocs florals, lliteraris, poetics, etc.

  Yo pregunte,¿ quí es ningu pera dir que’l poble valencià que ha conservat la seua llengua, la que’ls han ensenyat sons pares, la parla malament, si no’ls fa cas ad ells y que la escriu malament sino la escriu com diuen els sabudets tecnocrates?.

  ¿Estem en una democracia o en una tecnocracia?

  El poder residix en lo poble o en els tecnics llingüistics?

  ¿ No està acas reconegut per tots els llingüistes del mon que les llengües les fan els poble y no les universitats, ni els filolecs, ni els academics, be siguen de la R.A.C.V. o de la Academia Venuda de la llengua sense nom; ni els mestres de valencià, be siguen dels de qualsevol escola o entitat cultural,com lo Rat Penat o el G.A.V.?.

  ¿Acas els classics valencians que normalisaren l’us escrit de la llengua que parlava el vulgo , o siga el poble pla, o el mateix Jaume I quant manà traduir els furs, pera que’ls entengueren tot lo mon, seguiren alguna norma ortográfica?

  ¡ NO ¡

  Si els nostres classics varen enaltir a la categoría de llengua lliteraria, el valencià que parlava el seu poble, ¿per qué tenim que seguir normes? .

  En cas de seguir una norma, ¿quina norma seria la que tindriem que seguir ?.

  ¡Obviament la que s’ajuste al parlar del poble!, ¿no?

  Vos recomane que lligcau a Valdes en el Dialec de les Llengües.

  Ahí trobareu les discrepancies entre el castellà Valdes y l’andalus Nebrija, que fon el creaor de la primera gramatica del castellà.

  Nebrija, consideraba al llati com a llengua superior a les atres, y per aixo, quant mes s’acosta una llengua al llati, mes perfecta es.

  Valdes pel contrari era defensor de que la llengua deu ser la que parla el poble.,

  Ya en aquell entonces existien les disputes llingüistiques, guanyant en aquell entonces les vinculaes a interessos politics.

  ¿Pasarà igual ara?

  Lo mal es que’ls interessos politics van en contra dels interessos del poble valencià, y el G.A.V es l’ultim y unic reducte del valencianisme y ya veu com van els tirs.

  Si mos trasladem en el temps y comparem, podem vorer reflejaes les distintes postures:
  a) La postura de Nebrija, en la dels tecnocrates de la llengua, be siguen catalanistes com els traidors de la AVLL o de la R.A.C.V..
  b) La postura de Valdes, en la dels antics poetes d’espardenya, o els que defenen tame postures com la meua o similars.

  Ixa comparacio la faig tenint en conter que Nebrija basà la seua normativisacio en base a l’importancia de la llengua mare que era el llati y Valdes defenen la postura de que la llengua a normativisar havia que ferla en base a com parlava el poble que l’havia creat.

  Nebrija basava el seu aergument en el poder de la llengua mare que era el llati

  Deguem tindre en conte, que la batalla la guanyà Nebrija,per l’interes politic. Perque la corona de Castella necessitava normalizar-normativisar la llengua castellana pera la creacio del seu imperi en America y dur y ensenyar la mateixa llengua en els nous territorits conquistats.

  Cosa molt distinta a la que passà en el poble valencià, que ya parlava la seua llengua, que era la valenciana.

  Lo unic que feren nostres classics en aquell entonces, fon “normalisar “ per escrit, l’us de la llengua que parlava el poble valencià, perque hasda aquell entonces lo normal era reflejar les coses escrites en llati, que era la llengua que consideraven com a culta, perque era l’unica que dominaven els cults, els erudits, els que tenien la posibilitat d’estudiar y sabien llegir y escriure.

  Els valencians forem els primers de la península que escomençarem a escriure en valencià en conter de en llati.

  Pero els temps han cambiat y hui la cultura està al alcanç de tot lo mon y no exclusivament dels rics o poderosos, sino de tots aquells que pensen un poc y no se dixen engañar pels falsos tecnocrates, alguns que están lligats a ideologies que atenten contra la sustantivitat del poble valencià, y atres pareixen estaro, per sa falta d’argalles pera rebujar ixes tendencies y corrents que encara s’arrastren desde que Pompeu Fabra creà el nou català.

  ¿Acas l’Academia de Cultura Valenciana ha seguit sempre les mateixes normes ortografiques?. Obviament, sabeu que no.

  Si l’Academia o els membres de l’Academia, o seguidors de lo Rat, tant defensors ells, de les glories y de les lletres valencianes, o siga del valencià, no han seguit sempre les mateixes normes y sempre han constatat que defenien el valencià, ¿ cóm poden demostrar que dien la veritat? ¿Quánt?

  ¿ En el fil agüert titulat Normes d’El Puig – Historia, ha aparegut el document que justifica y constata clarament y punt per punt, lo que se podría considerar com a Normes d’El Puig?

  ¡ NO ¡

  En les Normes d’El Puig apareix en algún dels seus apartats o normes, si se deu escriure masceltà o mascletada o el seu plural mascletaes o mascletades?

  ¡ NO ¡

  ¿Pot el mestre de valencià del G.A.V.demostrar fefaentment que lo que estic diguent es mentira?

  ¿Pot el mestre de valencià del G.A.V. demostrar en documents escrits, perqué es es deu llegir “mascletà” o “mascletaes”, pero a l'hora d'escriure en correccio deguem posar mascletada i mascletades.?.

  Buitre, amic, si es que’m permitixes utilizar ixe calificatiu y consells:

  ¡No pergues la llibertat de dir les coses com les has depres de tos pares!.

  Ells son sense duptes els millors mestres que has tingut.

  Ells, segur que no s’han plegats a cap interés moda o tendencia.

  Ells son els que tenen o han tingut la rao de la veritat.

  Els nostres pares mos han transmitit l’herencia dels seus avantpassats.

  Estic segur que tons pares no dirien ni masclatada ni mascletades, perque en aquell entonces els mestres no estaven contaminats per la mentira del cagalanisme.

  Tin en conter:,
  a) que si perts la llibertat, perts l’idependencia y estaras somest a la voluntat d’atres
  b) Si perts la teua llengua, no eres ningu.

  Gracies pel respecte que has tingut al meus plantejaments.

  Tu has sabut compendre, que si yo hui no acepte les normes sera per salgo. Perque tu que tens l’experioencia de la vida, saps que quant algu, s’ha juat part de la seua vida, alguna rao pot tindre.

  Alguns jovens, per desgracia no reparen en ixes coses.

  Ad alguns jovens els falta encara , l’experiencia y els coneiximents y vivencies que dona la vida.

  Gracies per saber escoltar y reflexionar per lo que atres diguem; sobre tot, quant havent estat en el moviment valencianiste durant tants anys, algo valdrán els seus pensaments o plantejaments.

  Si la normativa existent, es un corse que impedix representar a l’autentica llengua valenciana que mos han ensenyat nostres pares, no mos aprofita pera res y tenim l’obligacio de rebujarla quant antes tots aquells que pensem d’ixa manera.

  Repetixc lo que dia Chesterton:
  “ Un home pot combatre una afirmacio en un raonament, pero una sana intolerancia es l’unic modo en que un home pot combatre una tendencia”

  Comprens ara cóm puc sentirme al vorer que en el meu grup se diuen les coses que se diuen.

  En tot l'afecte del mon

  Ulls blaus

  Espere tindre animo pera poder continuar.
  Lobivalentian, adlerta, Buitre y 2 más Les gusta esto.

 9. #9
  Centenar de la Ploma Avatar de ariant
  Fecha de ingreso
  20 nov, 11
  Mensajes
  596
  ¿ Com estas d'animo Ulls blaus? Alguns estem esperant que'n tingues prou pera poder continuar.

  De fet yo pensaba que ya estaries per aci de nou y en els animos renovats.

 10. #10
  Centenar de la Ploma Avatar de ariant
  Fecha de ingreso
  20 nov, 11
  Mensajes
  596
  Torne un moment al foro, per si hi ha alguna novetat, y vec molt poc moviment. ¿Será per la resaca fallera? No sé, pero crec que hi ha massa silenci. Tampoc sé com heu voreu vosatros.

  Anava a obrir un fil en este comentari pero no hu he vist convenient y m'he decidit a posarlo ací, encara que pensé que no es que siga el puesto mes adecuat que digam pero tampoc he trobat ningún atre que heu fora mes.

  Bo, ya vorem si dema estem mes animats.

 11. #11
  Cavaller Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jun, 12
  Mensajes
  1,731
  SENTIMENTS EXPRESSATS SENTIMENTS ENCONTRATS

  SEGON ENTREGA 22 DE MARÇ DE 2013

  Vaig a continuar en l’analisis iniciat en este fil, de lo que podría interpretarse com el triunfo de la mentira en la normativa ortográfica valenciana, fet el parentesis de contestacio de cortesia y agraiment a la sentida carta inicial de l’amic Buitre.
  .
  En un principi vaig dir que no pensava analisar els escrits corresponents als sentiments compartits per mi, pero vistes algunes de les manifestacions que m’han animat a continuar en l’analisis del tema, considere que dec de manifestarme , tant sobre unes opinions com sobre les atres, perque si nos, incurriria en ixe gran defecte que tenim els valencians, de no donar importancia o minusvalorar als que defenen les posicions valencianistes , al marge de criticar aquelles que van contra nostra diferenciabllitat valenciana.

  Resulta chocant que degut a l’importancia de nostres festes, mentres els forasters espanyols utilisen l’expressio neta y genuinament valenciana de mascletà,( pera definir este tipo de disparaes o de focs artificials, que’ls valencians ham fet famossos) , que alguns valencians, com els que encara no s’han enterat de que la llengua la fa el poble, o que fan cas als que diuen haver estudiat filologia y per tant els consideren mes sabuts o mestres, fan cas a la opinio no demostrà ,de que tambe, se pot dir correctament y se deu escriure mascletada- mascletades.

  ¿Des de quant y per qué estos tecnocrates llingüistes de la R.A.C.V, han decidit que’s pot dir o escriure de les dos formes, mascletà- mascletada y mascletaes-mascletades?

  ¿En quines bases llingüistiques se fonamenten?.

  ¿ He hu han dit ?

  ¡NO!

  ¿He hu han demostrat?

  ¡ Tampoc

  Entonces, ¿per qué teniu que ferlos cas?

  ¿Acas s’han preocupat estos tecnocrates sabuts, d’analisar des de quant y per qué el poble valencià diu mascletà y mascletaes?

  ¡ NO ¡, perque estos creguts, sabudets, tecnocrates, no pensen.

  Son dels que diuen, lo que els seus jefes els han acostumat a dir; y se dixen dur per la força del poder dels que manen, en conter de la força de la rao que pot donarlos la seua inteligencia .

  Vaig a transcriurevos l’ultim párrafo de la nota preliminar que encapsalen les normes ortografiques de l’idioma valencià publicaes per la Secretaria General Tecnica de la Conselleria d’Educacio de la Comunitat Valenciana, que suponc arreplegaven el sentir y pensar dels que formaven part de la Seccio de llengua y lliteratura del l’A.C.V.y del seu jefe, que dia aixina:
  "Per a tot aço, demanem la comprensio, l’ajuda i la confiança d’este poble nostre, perque estem convençuts que sap que, per a ser, no pot renunciar a res de lo que el fa ser i de lo que el pot fer ser qui es i vol ser.”
  .

  Yo en aquell entonces vaig creure en aquelles paraules y com yo moltissims valencians, pero a la mida que anavem adeprenint lo que , no sabiem de nostra historia llengua y cultura, se varem donar conter , que ixes boniques paraules que arrepleguen poesía y sentiment patri, no s’han ajustat a lo que nostre raciocini mos ha fet vorer , depues d’haver llegit a llingüistes, historiaors, etc y haver vixcut y compartit nostres propies experiencies personals junt a tots estos entessos, en la difícil y complicà tarea de defensa de la llengua junt a tots ixos que demanaren l’ajuda del poble, que no mes ha aprofitat, pera que la colla de tecnocrates y alguns responsables de la R.A.C.V.vixqueren a costa del valencianisme .

  El resultat el teniu en la creacio d’ixa Academia de la llengua sense nom, que vol fer creure al aborregat y meninfot poble valencian, que’ls politics traidors a Valencia, han solucionat el problema llingüistic, quant en la connivencia d’uns y atres academics se contribuix a que continue triunfant la mentira en nostre poble.

  ¿ No s’hau donat conter que seguint el dictat dels tecnocrates llingüistes adoctrinats en el cagalanisme, sou uns simples vasalls de la voluntat dels que manen?.

  Vos recordé que’ls que patiren el feudalisme foren els catalans, no mosatros els valencians, que formavem part d’un reyne independent

  Per tant,.¿per qué voleu dependre ara dels que no han segut may res?

  Yo no trobe cap rao, a no ser, que vullgau creurevos que ‘l valencià es una llengua inferior a la catalana y vullgau pareixervos als que se creuen mes importants.

  Suponent que ixa fora la rao, ¿ Per que tenim que escriure y parlar com els catalans?. ¿Acas son ells els amos, o manen sobre mosatros?.

  ¿Acas els tecnocrates que defenen ixes posicions consideren que’l valencià es un dialecte del català y per aixo deguem d’unificar e igualar nostra llengua a la d’ells?

  ¿O es que estos tecnocrates de la R.A.C.V. tenen que seguir les consignes dels aca-demics de la llengua sense nom, si es que volen seguir cobrant les subvencions dels politics valencians venuts als interessos dels catalans y obedint a lo que’ls manen els jefes de Madrit?

  ¿Tindré que recordarvos lo que dia Joshua Fishman: “que la subordinacio llingüistica pot aplegar a formar part d’un raonament per al sometiment politic”?.

  L’unic que ha comprovat des de quant y per qué el poble diu mascletà y mascletaes y per qué es deu dir aixina, es el gran Ricardo Garcia Moya que s’ha preocupat de demostrar, que lo que mos han transmitit nostres pares es el valencià que val.

  Si mireu en els seus Dhivam, trobareu:

  Masclet.- “ En la nit es despará un Castell de foch… de masclets ( BV Festes del centenar a la Verge del milacre, Cocentaina 1720)”

  Masclet.- Canonet de ferro usat també en festes; 1ª doc,: “ de mosquets y de masclets y despará tota l’artilleria” (BRAH, ms. Dietari Porcar, a. 1599, f 33)

  Mascletá.- “ en una mascletá” ( La Traca 15 Octubre 1915)

  Mascletaes.- “les mascletaes” ( Breva, Vicent: Anem a la Madalena, choguet de costums de Castelló, Barcelona, 1930, p, 21).

  No m’enrecorde ara quin fon el classic grec que explicava les diferencies entre opinio , que consistix en el juit que se forma d’algo cuestionable y ciencia, que es el conjunt de coneiximents obtinguts mijant l’observacio y el raonament sistematicament estructurats, y que se poden demostrar.

  Lo que si que tinc clar mentres algu no em demostre lo contrari , es que, cientificament, mascletà y mascletaes son les uniques veus vives y autentiques valencianes valides y que mascletada y masceltades no dixen de ser sino unes maltsonants e inadequaes cagalanaes, que gasten els cagons, acomplejats o venuts, que pretenen contaminar nostra dolça y pura llengua valenciana, basaes en unes supostes opinions sense arguments solits, que justifiquen la seua utilisacio.
  Alerta-i-Accio y a ariant Les gusta esto

 12. #12
  Centenar de la Ploma Avatar de ariant
  Fecha de ingreso
  20 nov, 11
  Mensajes
  596
  ulls blau, estic d'acort en tu en un 99.99%.

  Mira ahon dius: "Vos recordé que’ls que patiren el feudalisme foren els catalans, no mosatros els valencians, que formavem part d’un reyne independent"

  Ahí no estic d'acort. Mosatros no formavem part d'un reyne independent erem un reyne independent...que no es lo mateix.
  Buitre Le gusta esto.

 13. #13
  Sargent Centenar Avatar de Alerta-i-Accio
  Fecha de ingreso
  06 may, 06
  Mensajes
  1,357
  Cita Iniciado por ulls blaus Ver mensaje
  SENTIMENTS EXPRESSATS SENTIMENTS ENCONTRATS

  SEGON ENTREGA 22 DE MARÇ DE 2013

  Vaig a continuar en l’analisis iniciat en este fil, de lo que podría interpretarse com el triunfo de la mentira en la normativa ortográfica valenciana, fet el parentesis de contestacio de cortesia y agraiment a la sentida carta inicial de l’amic Buitre.
  .
  En un principi vaig dir que no pensava analisar els escrits corresponents als sentiments compartits per mi, pero vistes algunes de les manifestacions que m’han animat a continuar en l’analisis del tema, considere que dec de manifestarme , tant sobre unes opinions com sobre les atres, perque si nos, incurriria en ixe gran defecte que tenim els valencians, de no donar importancia o minusvalorar als que defenen les posicions valencianistes , al marge de criticar aquelles que van contra nostra diferenciabllitat valenciana.

  Resulta chocant que degut a l’importancia de nostres festes, mentres els forasters espanyols utilisen l’expressio neta y genuinament valenciana de mascletà,( pera definir este tipo de disparaes o de focs artificials, que’ls valencians ham fet famossos) , que alguns valencians, com els que encara no s’han enterat de que la llengua la fa el poble, o que fan cas als que diuen haver estudiat filologia y per tant els consideren mes sabuts o mestres, fan cas a la opinio no demostrà ,de que tambe, se pot dir correctament y se deu escriure mascletada- mascletades.

  ¿Des de quant y per qué estos tecnocrates llingüistes de la R.A.C.V, han decidit que’s pot dir o escriure de les dos formes, mascletà- mascletada y mascletaes-mascletades?

  ¿En quines bases llingüistiques se fonamenten?.

  ¿ He hu han dit ?

  ¡NO!

  ¿He hu han demostrat?

  ¡ Tampoc

  Entonces, ¿per qué teniu que ferlos cas?

  ¿Acas s’han preocupat estos tecnocrates sabuts, d’analisar des de quant y per qué el poble valencià diu mascletà y mascletaes?

  ¡ NO ¡, perque estos creguts, sabudets, tecnocrates, no pensen.

  Son dels que diuen, lo que els seus jefes els han acostumat a dir; y se dixen dur per la força del poder dels que manen, en conter de la força de la rao que pot donarlos la seua inteligencia .

  Vaig a transcriurevos l’ultim párrafo de la nota preliminar que encapsalen les normes ortografiques de l’idioma valencià publicaes per la Secretaria General Tecnica de la Conselleria d’Educacio de la Comunitat Valenciana, que suponc arreplegaven el sentir y pensar dels que formaven part de la Seccio de llengua y lliteratura del l’A.C.V.y del seu jefe, que dia aixina:
  "Per a tot aço, demanem la comprensio, l’ajuda i la confiança d’este poble nostre, perque estem convençuts que sap que, per a ser, no pot renunciar a res de lo que el fa ser i de lo que el pot fer ser qui es i vol ser.”
  .
  (...)


  Cita Iniciado por ulls blaus Ver mensaje
  (...)

  Yo en aquell entonces vaig creure en aquelles paraules y com yo moltissims valencians, pero a la mida que anavem adeprenint lo que , no sabiem de nostra historia llengua y cultura, se varem donar conter , que ixes boniques paraules que arrepleguen poesía y sentiment patri, no s’han ajustat a lo que nostre raciocini mos ha fet vorer , depues d’haver llegit a llingüistes, historiaors, etc y haver vixcut y compartit nostres propies experiencies personals junt a tots estos entessos, en la difícil y complicà tarea de defensa de la llengua junt a tots ixos que demanaren l’ajuda del poble, que no mes ha aprofitat, pera que la colla de tecnocrates y alguns responsables de la R.A.C.V.vixqueren a costa del valencianisme .

  El resultat el teniu en la creacio d’ixa Academia de la llengua sense nom, que vol fer creure al aborregat y meninfot poble valencian, que’ls politics traidors a Valencia, han solucionat el problema llingüistic, quant en la connivencia d’uns y atres academics se contribuix a que continue triunfant la mentira en nostre poble.
  (...)

  Cita Iniciado por ulls blaus Ver mensaje
  (...)
  ¿ No s’hau donat conter que seguint el dictat dels tecnocrates llingüistes adoctrinats en el cagalanisme, sou uns simples vasalls de la voluntat dels que manen?.

  Vos recordé que’ls que patiren el feudalisme foren els catalans, no mosatros els valencians, que formavem part d’un reyne independent

  Per tant,.¿per qué voleu dependre ara dels que no han segut may res?

  Yo no trobe cap rao, a no ser, que vullgau creurevos que ‘l valencià es una llengua inferior a la catalana y vullgau pareixervos als que se creuen mes importants.

  Suponent que ixa fora la rao, ¿ Per que tenim que escriure y parlar com els catalans?. ¿Acas son ells els amos, o manen sobre mosatros?.

  ¿Acas els tecnocrates que defenen ixes posicions consideren que’l valencià es un dialecte del català y per aixo deguem d’unificar e igualar nostra llengua a la d’ells?

  ¿O es que estos tecnocrates de la R.A.C.V. tenen que seguir les consignes dels aca-demics de la llengua sense nom, si es que volen seguir cobrant les subvencions dels politics valencians venuts als interessos dels catalans y obedint a lo que’ls manen els jefes de Madrit?

  ¿Tindré que recordarvos lo que dia Joshua Fishman: “que la subordinacio llingüistica pot aplegar a formar part d’un raonament per al sometiment politic”?.

  L’unic que ha comprovat des de quant y per qué el poble diu mascletà y mascletaes y per qué es deu dir aixina, es el gran Ricardo Garcia Moya que s’ha preocupat de demostrar, que lo que mos han transmitit nostres pares es el valencià que val.

  Si mireu en els seus Dhivam, trobareu:

  Masclet.- “ En la nit es despará un Castell de foch… de masclets ( BV Festes del centenar a la Verge del milacre, Cocentaina 1720)”

  Masclet.- Canonet de ferro usat també en festes; 1ª doc,: “ de mosquets y de masclets y despará tota l’artilleria” (BRAH, ms. Dietari Porcar, a. 1599, f 33)

  Mascletá.- “ en una mascletá” ( La Traca 15 Octubre 1915)

  Mascletaes.- “les mascletaes” ( Breva, Vicent: Anem a la Madalena, choguet de costums de Castelló, Barcelona, 1930, p, 21).

  No m’enrecorde ara quin fon el classic grec que explicava les diferencies entre opinio , que consistix en el juit que se forma d’algo cuestionable y ciencia, que es el conjunt de coneiximents obtinguts mijant l’observacio y el raonament sistematicament estructurats, y que se poden demostrar.

  Lo que si que tinc clar mentres algu no em demostre lo contrari , es que, cientificament, mascletà y mascletaes son les uniques veus vives y autentiques valencianes valides y que mascletada y masceltades no dixen de ser sino unes maltsonants e inadequaes cagalanaes, que gasten els cagons, acomplejats o venuts, que pretenen contaminar nostra dolça y pura llengua valenciana, basaes en unes supostes opinions sense arguments solits, que justifiquen la seua utilisacio.
  Buitre Le gusta esto.
  "Creer que el valenciano es un dialecto del catalán es comprensible, como también lo es creer que nuestro dios es Dios." (VOB)

 14. #14
  Cavaller Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jun, 12
  Mensajes
  1,731
  Cita Iniciado por ariant Ver mensaje
  ulls blau, estic d'acort en tu en un 99.99%.

  Mira ahon dius: "Vos recordé que’ls que patiren el feudalisme foren els catalans, no mosatros els valencians, que formavem part d’un reyne independent"

  Ahí no estic d'acort. Mosatros no formavem part d'un reyne independent erem un reyne independent...que no es lo mateix.

  Crec que’ls dos coincidim en el pensament.

  Si analises sintacticament la meua frase te donaras conter.

  Entenc que tu pugueres aplicar el concepte de som reyne, som nació, manifestant “ l’espírit del poble “, o siga el “ Volksgeist “ del alema Herder en el concepte romantic de nació, pero crec que no deguem arribar a discutir estos conceptes metafisics, en els que estic d’acort.

  Yo entenc, que el reyne: “es el territori o estat, junt als seus habitants, sujectes a un rey, a uns furs…..” y per aixo dic que’ls valencians formarem part del reyne independent, y m’estava referint per supost, al de Valencia.

  D’ahí que dixant a banda posibles interpretacions espirituals , entenc que es correcte dir, que’ls valencians no erem un reyne, sino que formavem part del Reyne de Valenia

 15. #15
  Cavaller Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jun, 12
  Mensajes
  1,731
  SENTIMENTS EXPRESSATS SENTIMENTS ENCONTRATS

  Tercera entrega

  Es hora de que escomencem a analisar els entiments expressats de gent supostament valencianista d’este foro y dels sentiments encontrats o contraris, d’atre foristes tame supostament valencianistes y ademes del Grup, lo que demostra que algo falla en el valencianisme.

  El valencianisme es un moviment sentimental, de persones de distinta qualificacio social, coneiximents y d’ideologia política, que preten defendre la sustantivitat y diferenciabilitat valenciana, representà en els seus simbols: llengua, patria, bandera y tot lo que culturalment, conforma, rodeja y configura globalment a nostre poble valencià.

  Com cada u sent allo que geneticament du dins d’u mateixa, o siga lo que ha heratat de sons pares y avantpassats a lo llarc dels temps, influenciat, com es llogic, pel fenotipo adquirit, com a conseqüencia del mig en el que s’ha desarrollat a lo llarc de sa propia vida, mos trobem en les respostes que han donat com a eixemple, els distints foristes que han participat en el fil “canal youtube mascletades HD “-

  Ixa es una de les raons del motiu del meu analisis. Pera que analisant y estudiant les distintes opinions dels distints foristes mos donem conter, per qué els valencians pensem de forma tant distinta en un tema de vital importancia com es el llingüistic, y per qué no conseguim donar la solucio a la resolucio d’este gran problema.

  Com vaig dir en la entrà 2 d’este fil, considerava que l’autor del fil “Canal Youtube mascletades HD”, havia demostrat sa ignorancia o desconeiximent sobre com devia escriures mascletà en plural, que es “mascletaes”.

  A continuacio, el primer foriste que entra en el fil, possant l’nterrogant a la incorreccio, “ MascletaDes”??, laconicament asevera com es deu de dir el titul, diguent: “ mascletAEs millor”.

  Finalment y en la brevetat que’l caracteriza y avans d’anarsen, mos fa que pensar en el pensament de gran calat dit a continuacio:…. A este pas……

  Al comentari se li adherixen dos foristes, el que se manifesta a continuacio d’este y un atre que se manifesta en la sexta entrà.

  Acte seguit, en l’entrà nº 3 y corroborant l’apoyo manifestat a l’anterior foriste en una socarroneria valencianota, crec que molt caracteristica d'un personaje que domina la llengua valencina, en fina ironia diu:

  “Igual s'han enganyat i volien dir, masclet ades… qui sap, per lo mon n'hi ha de tot. “.

  En la cuarta entrà apareix el tercer foriste, que continua denunciant l’erro llingüistic del creaor del fil diguent:

  Considere que l'erro es tan nefast que algu podria editar el titul del fil. Gracies “.

  Aprofite el moment pera agrair a este, pera mi, desconegut foriste, les dintintes intervencions que ha tingut a lo llarc del fil, que m’han animat a continuar, vist l’interes demostrat per ell, encara que no compartit per atres foristes . L'eixemple de l'interes demostrat per este foriste me fa pensar, que sigam de la mateixa generacio y que te per tant, una visio del valencianisme, distinta a la dels jovens

  Deduixc per l’antiguetat en el foro, numero d’intervencions y la simbología y mensajes que acompañen al seus escrits, que deu ser persona de sentiments que compartixc y que m’unixen en ell.

  Es conegut per tots el dit ,“una image val mes que mil paraules”. En les tres imagens que has colocat com a resposta a lo dit en una de les meues entraes, m’han emocionat, hasda l’extrem de vorem en l’obligacio de reconeixero publicament, maxim quant en el valencianisme lo unic que m’ha produit en vora als 40 anys que duc en ell, han segut mal de caps, problemas y enemistats, per considerar a la veritat del velencianisme en el que crec, per damunt d’atres valors o qüestions-

  Les manifestacions al respecte realisaes pel foriste nº 5 crec que foren el detonant del analisis que vinc realisant, per lo importants y trascendents que suponen dites manifestacions , perque donen a entendre, que degut a l’ensenyança que des de’l mateix Grup se dona als valencianistes en la clase de valencià, s’està donant peu a que en base a unes suposte normes de la R.A.C.V., que no se si serán les d’El Puig, s’està contribuint a la malformacio de la llengua valenciana en els seus alumnes.

  Vaig a despedirme en esta tercera entrega, en les paraules dites ahir dumenge als millons y millons de seguidors de la doctrina mes important del mon :
  " no vos dixeu robar l'esperança "
  ariant Le gusta esto.

Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo

Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •