Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y poder obtener estadísticas de uso. Al continuar con tu navegación significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 25
Like Tree46Me gusta.

Tema: 175 cites d'intelectuals en defensa de la llengua valenciana

 1. #1
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  10 oct, 08
  Mensajes
  243

  175 cites d'intelectuals en defensa de la llengua valenciana

  POPEPO, Xavier y a Palometa Les gusta esto.

 2. #2
  Coronel de lo Regne
  Fecha de ingreso
  21 may, 07
  Ubicación
  Gandia
  Mensajes
  5,893
  Com estic disfrutant llegintlo no he acabat pero es quan lliges una cita ya no pots parar
  Xavier Le gusta esto.
  Gav Gandia

  GAV des de 1977 fent valencianisme y mes forts que mai...

 3. #3
  Sargent Centenar Avatar de Llepolies
  Fecha de ingreso
  05 ene, 09
  Mensajes
  1,274
  Segurament alguna se repetisca, pero penje unes atres, que un dia me guardí de algú d'esta pagina que les pujà:

  CITES QUE RECONEIXEN EL VALENCIÂ

  SIGLO X - dels ibers als araps

  [1060] Carta de una hablante de Denia en vulgar romanç dirigida a Almudis. (Encontrada y estudiada por Antonio Ubieto Arteta y Leopoldo Peñarroja).

  [1060] Ibn Sidah, lexicograf en el prolec de la seua obra “Kitab al Muhassas” (El Cairo, Tom I, pag. 14), un diccionari analogic en el que agrupa paraules que se referixen a una mateixa especialitat, demana disculpes per les incorreccions que puga fer al escriure en arap, afirmant: ‘¿Com no he de ferles- si escric en temps tant alluntats de quan l’arap es parlava en purea- i tenint que conviure familiarment en persones que parlen romanç (valencià)?’.

  [1068] Ali Ben Mugehid (Segon emir de Denia) : ‘Hablo la lengua (romance valenciano) de los Rumis (cristianos), entre los que me he educado’. (A. Huici : Historia musulmana de Valencia y su Reino)

  [1095] En la Crónica General del Campejador, despres d’apoderar-se de Valéncia : ‘encargó de la custodia de sus puertas y murallas a peones cristianos de los almoçaves que eran criados en tierras de moros’, ya que ‘fablavan asssy como ellos (romanç) et sabien sus maneras et sus costumbres …’. (Menéndez Pidal: “Primera Cronica General de España” pag. 587).

  SIGLO XI – de les harges al romanç

  [1100] Ibn al-Labbana de Denia compone harges en romance valenciano y dicem, ‘yâ qoragonî ke keres bon amar, mio al-furâr …’.

  [1100] Abadía Ben Abderraham, nacido en Valencia, fue el escritor más ilustre y de más talento, se expresaba en romanç.

  [1106] Ibn Buclarix en la seua obra “Almostaini” (diccionari romanç valencia-romanç saragossa) diferencia els dos romanç : ‘parthal’ (pardal), ‘letuga’ (lletuga), ‘lop’ (llop), ‘formache’ (formage), ‘lebre’ (llebre), ...

  [1121] Abu Bakú Mamad de Bocairent recoge su jarcha en romance, ‘No me tanques, no, cara danyosa,¡basta!, a tot home refuse’.

  [1121] Abu Bakr Mamad de Bocairent, qui al parlar de les “Harges”, diu utilisar la ‘llengua cristiana (romanç valencià)’ que es el seu mig d’expressió. Suya es esta jarcha: ‘Ke fareyo’o ke serad de mibe? Non te tolagas de mibe’.

  [1133] Abadía Ben Soliman, escritor universal valenciano, nos dejo en romanç “Anals Valencians”.

  [1149] Documento firmado por Ibn Mardanis, (el famoso Rey Lobo, de origen mozárabe, nacido en Peñíscola en 1.124 que llegó a ser rey de toda la zona oriental del al-Andalus), en el que firma un tratado en romanç pla con las repúblicas de Pisa y Génova en el que ofrecía a los ciudadanos de dichas repúblicas baño gratuito y una alhóndiga para el comercio.

  [1150] Ibn Lubbun, senyor de Morvedre compon la seua harja en romanç valencià. ¡Ay mamá, meu al habib, vay-se e no més tornarad. Gar, ¿qué faré yo, mamá?

  [1198] Aben Al Abbar, historiador i escritor naixcut en Valéncia, autor de diccionaris bibliogràfics continguts en els codics Escurialenses nº 1649, 1670, 1673, 1725, … trobem entre atres, les següents paraules del romanç valencià que parlava : ‘Boyathella’(Boatella), ‘Bunyol’(Bunyol), ‘monastir’(monestir), ‘Alpwont’(Alpont), …

  SIGLO XII – el romanç valencià

  [1200] La epístola “planchs de Sen Esteve” explicaciones en romanç pla baix textos en llatí; ‘esta liço que llegirem dels fayts dels apostols la trayrem, lo dit san luch, recontarem de Sen Esteve parlarem. En aycell temps quant Deus fon nat e font de mort ressucitat, e puys el cel sen fon puitat, sent Esteve fo lapidat’, ‘Anyats senyors pel qual raysó lo lapiderom lifello, quan iron que Deus en ell fo, e fes miracles per sondo. En contra luy corren e van li felló libertiniam e li cruel ciriniam …’, ……..

  [1200] Epístola farsida “Mila in gallicantu” encontrada en la Catedral de Valéncia en donde a partir del folio 161 anotaciones en romanç pla.

  [1250] “Carta puebla de los moros de Uxó” escrito en romance valenciano, dice: ‘En el nom de Deu piados e misericordios, oracio feta per nostre senyor Dios sobre tots los apostols …’.

  [1261] Els Furs del Reine de Valencia, que es trobem en la vitrina d’honor del Salo Foral de Valéncia, varen ser escrits en llatí, despres per a que els valencians de tot el Regne els entenguerem i poguerem cumplirlos, ordenà que es traduiren a la llengua que el poble parlava, el Romanç. Més de cent voltes apareéis al furs, ‘…arromançat pero lo senyor rey …’.
  Podem llegir, ‘…Istum forum romansavit dominus rex…’(Fur XXV), ‘…Istum forum correxit et in romanito posuit …’ (Fur XXVIII), ………

  [1261] Als Furs de Valéncia es certifica que el poble valencià parla romanç, ‘Los jutges en romanç diguen les sentencies que donaran, e donen aquelles sentencies sorites a les parts que les demanen …’.

  [1265] Guillem Jaffer en "Declaracions dels duptes sobre los furs nous" en romanç pla.

  [1270] Document firmat en Alacant que diu ‘… si be eren barcelonins els torogants, deu tenirse present l’influencia (lingüística) del notari qui era valencià…’.

  [1279] Ibn Albaithar deja en sus escritos hablar su lengua materna.

  [1283] En prosa juridica valenciana se escribe “El libre del Consolat de Mar”.

  [1285] En la Cronica de Bernat Desclot, valencià (A. Ubieto: “B. Desclot: un historiador valenciano recuperado”, O. R. V ., Tom II, pp. 227-236). En l’apartat 312 diu: ‘E quant foren a 1.ª font que es dejus la roca del castell, dix l’alcayt a Don Pelegri que’l esperas I poch, que ades l’auria. E mentre que ell l’esperava, vee que se despuylava la almexia que vestia, e assech se en la font, e baya’s e gita’s l’aygua dessus. E quant se fo banyat, envia messatge a Don Pelegri. I [un] sarray quisabia notre latí, que era de Cullera (cap. 312). D’atre moro de Villena diu que “era latinat’ (cap. 411).

  [1290] Ibn Chobair nos proporciona en romanç pla: "yanair" (giner) "febrair" (febrer), "mars" (març).....

  SIGLO XIII – la llengua valenciana en la reconquesta

  [1300] Donis Guinot, i la seua obra mes important, "Obra figurativa ab rims estaramps en lahor del Rey" feta en romanç valencià.

  [1303] Jaume Conesa escribe "Guerres Troyanes" en romanç valencià.

  [1307] Antoni Vilaragut, traduix les deu comedies de Seneca (“Llibre de falconeria”) en romanç valencià.

  [1310] Arnau de Vilanova, el mege valencià, escriu “Rahonament d’Avinyo” en romanç valencià.

  [1316] Arnau Joan en "Lo Stil de la Gobernacio” en romanç valencià.

  [1335] Ramon Llul en el comentario expositivo de su obra en latín "Liber amici et amati" (folio 34v del manuscrito "N. 250. sup" de la Biblioteca Ambrosiana de Milán), se aclara que está exposición fué sacada de un gran volumen compuesto en lengua valenciana por cierto discípulo de Ramón (Llul). Empezado en Valencia el mes de diciembre y terminado el mes de marzo de 1335 : ‘Ista expositio excerpta fuit ex magno volumine in Lingua Valentina composito per quemdam discipulum Raymundi. Inceptum Valentie mense decembris et finito mense Martii anni 1335. Laus Deo...’.

  [1336] Pere March escribe en valencià els seus poemes “lo mal d’amor”, “lo comte final”, ….

  [1346] Archiu Regne de Mallorca. Proces criminal f. 178-276 trobem : ‘una dona nadiva d’Oriola parlava valencianesch’.

  [1348] Guillem Angles , i sa obra “Expositio de Ordine miase” diu, ‘Comença la exposicio breu en romanç del Canon y del himno angelico del Sançtus’.

  [1367] Jaume Conesa, miembro de la chancillería real de Jaime I fue uno de los encargados de transformar al romanç del pueblo la documentación.

  [1370] El “Misteri d’Elig”(otra corriente opina que es del año 1266), un drama sacro-lírico escrito integramente en lengua valenciana.

  [1383] “Regiment de la Cosa Pública” llibre presentat als Jurats de la ciutat de Valéncia diu de la llengua dels valencians : ‘La trenta dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascunsa a retengut ço que millor li es, i ha lexats los pus durs, e los pus mals sonants vocables dels atres, he ha presos los millors’

  [1390] Frai Joan Monzo compone su obra en lengua valenciana : “Varii tractatus Idiomote Valentino”.

  [1394] “Plegmatica del molt alt senyor rey Don Ioan ...” 2 hoj., en 4º apareéis : ‘… per manament dels Magnifichs Justicia e Jurats que tunc eren de la present ciutat de Valencia publicada, traduida de llati en vulgar Valenciá per los Reverents mestres de la Seu de Valencia en lany MCCCXCIIII …’

  [1395] Antoni Canals, escritor, gramatic, filosof, teolec i frare : “Valerio Maximo”, pròleg-dedicatòria, fol. 4 llegim :
  ‘Tret del llati en nostra vulgada lengua materna Valenciana aixi breu com he pogut jatssessia que altres l´agen tret en lenga cathalana’.

  [1398] Antoni Canals compon en lengua valenciana la seua obra ‘Escala de contemplacio’.

  SIGLO XIV – l’assentament d’una llengua, la valenciana

  [1404] Jordi de san Jordi compone su poema más hermoso, auténtica joya de la lírica en valenciano, “Estramps”.

  [1408] AHN de Madrit, Ordens Militars, carp 553 núm 1358; ‘Et sia la veritat del feyt que les paraules que foren entre vós, dit honrat sényer en Loís Sendavena e lo dit comanador (d’Onda) fossen en vulgar lengua valenciana, e foren aquestes e semblants en efecte...’.

  [1412] Acta notarial del 6 de Juny sobre el Compromís de Casp, constan como representantes del Reino de Valéncia Sant Vicent Ferrer y Fra Bonifaci Ferrer y leemos sobre la lengua de los habitantes del Reino : ‘Consimilem literam idem domini depurati expedire mandrunt, in ydiomate valentino, parlamento generali Regni Valentiae...’.

  [1413] Antoni Canals escriu en lengua valenciana la seua obra ‘Tractat de la confessio’.

  [1414] En un protocol (2156) del notari Bonamat Ferrer es fa constar lo següent : ‘En nom de nostre senyor Deu Jehus e de la sua sagrada Nativitat, sapien tots com yo, Felip Bricet, pelicer, comorant en la ciutat de Valencia, me convench ab vos, en Johan Sanxez, illuminador, alias de legir e scriure de letra e scriptura de lengua valenciana, en pla o alias romans, en tal forma e manera que yo sapia scriure e legir libres de Deu e dig alias de comptes e legir libres appellats romans’.

  [1418] Guillem Copons: “Llibre del Tresor”, ‘...E lo present transladador ha transladat en lengua valenciana, per donar delit de legir a un seu special senyor e amich, e als de sa nació desús dita…’.

  [1430] El genial valenciano Ausias March inicia su brillante etapa, sobe todo poetica, componiendo todas sus obras en lengua valenciana.

  [1458] En la “Canonización de San Vicente Ferrer”, la proclamación fue en 1455 obra de Calixto III, firmada por Pio II podemos leer, ‘In sua valentina ac materna lengua fuerit semper locutus’.

  [1459] Jaume Roig compon “L’Espill”que diu, ‘… 634 sera’n romanç ………641 de l’algemia …’.

  [1468] Joan Roïs de Corella: “Parlament en casa de Berenguer Mercader” : ‘apud ...la suavitat de les seues elegants paraules (es referix a Joan de Pròxita) que, en art..., els vivents tots excel.lia, en celsitud d’alt gentil estil en vulgar de valenciana prosa’.

  [1472] Joan Esteve en su obra "Liber Elegantiarum", diccionario Latin-Valenciano, dice: ‘Explicit liber elegantiarum Johannis Stephani, viri erudittissimi, civis Valentiani regie auctoritate notarii publici, latina et valentiana lingua exactissima iligencia emmendatus...’.

  [1475] En “l’inventari de bens del cavaller Pere Sarró”, es parla d´una biblia ‘de forma major en lengua valenciana, de emprempta, en paper, …’.

  [1477] En llemosi estava escrita tambe una Biblia d’un tal Llagostera, de la qual, vullgueren en Valencia traure una Biblia impresa , ‘e perque havia gran treball en mudar los vocables llimosins a la llengua valenciana, cessà de fer dita coreccio’.

  [1478] Bonifaci Ferrer, hermano de San Vicente Ferrer, escribía en la última hoja de la Biblia traducida al Valenciano e impresa en Valencia: ‘...Acaba la biblia molt vera e catholica: treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil cavaller: la qual fon trelladada de aquella propria que fon arromançada en lo monestir de Portaceli de lengua latina en la nostra valenciana per lo molt reverend micer Bonifaci Ferrer doctor en cascun dret e en facultat de sacra theologia: e don de tota Cartoxa: germa del benaventurat Sanct Vicent Ferrer del ordre de pricadors...’.

  [1481] Luis de Fenollet publica en Barcelona la traducción de “Historia de Alexandre de Quinto Curcio” de Plutarco ‘… fon de grec en lati, e per Petro candido de lati en tosca, e per Luis de Fenollet en la present lengua valenciana transferida...’.

  [1482] Miquel Perez en su obra "La imitacio de Jesuchrist" dice: ‘Libre primer de mestre Johan Gerson canceller de Paris de la imitacio de iesuchrist e del menyspreu de aquest mon esplanat de lati en valenciana lengua...’.

  [1485] Joan Roïç de Corella en “Ystoria de Joseph”, pròleg; ‘...descriure en vulgar de valenciana prosa...’.

  [1489] Jerónimo Amiguet (Tortosa), traduce la “sinonimia variatorum sententiarum” de ‘itálico sermone in valentinum’.

  [1490] “Tirant lo Blanch” de Joanot Martorell : ’…me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de Portoguesa en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural sen puxa alegrar e molt ajudar…’.

  [1490] Martí Joan de Galba: “Tirant lo Blanch”, en el colofó diu ‘Aci feneix lo llibre del valeros e strenu caualler tirant lo blanch, princep e Cesar del Imperi Grech de constantinoble. Lo qual fon traduit de Angles en lengua portuguesa. E apres en vulgar lengua valenciana...’.

  [1490] Marti Joan de Galba termina la obra inacabada de Joanot Martorell “Guillem de Varoic” y dice : ‘… lo qual fon traduit de angles en lengua portuguesa. E apres en vulgar lengua valenciana per lo magnifich: e virtuos cavaller mossen Johanot Martorell …’

  [1491] Miquel Perez, dedicatòria (a sor Isabel de Villena) del “Libre del menyspreu del món” trobem ‘… per prechs del reverent mestre Pere Calaforra..., he yo traduït de latí en valenciana prosa lo libre de mestre Johan Gerson...’.

  [1493] Bernardi Vallmanya en “Lo carcer d’amor”, ‘Traduit de llengua castellana: en estil de valenciana prosa...’.

  [1493] Entre los documentos pontificios se encuentra uno que dice, ‘… traduit en la lengua valenciana …’.

  [1494] Miquel Perez en su obra "Vida de la Sacratissima Verge Maria" dice: ’...que puix les vides de innumerables sanctes en vulgar prosa se troben escrites que la gloriosa vida de aquesta alta reyna de parays que es sancta sobre totes les sanctes no deu esser en la nostra valenciana lengua …’.

  [1495] Bernardi Vallmanya en el colofó de “Revelacio del Benaventurat apostol Sanct Pau” diu : ‘...de vulgar ydioma castella en valenciana prosa...’.

  [1496] Joan Roïç de Corella en su obra "Primer part del Cartoixa", escribe: ‘Acaba la primera part del cartoxa en la vida de iesus deu hi senyor nostre: trelladada de lati en valenciana lengua...’.

  [1497] Sor Isabel de Villena escrigue el “Vita Christi en ‘Llengua vernacula valenciana’.

  [1497] Francesc Eiximenis, franciscà català de Girona, en el final del proemi del “Art del Bon Morir” aparece : ‘… he deliberat traure’l segons la possibilitat del meu pobre entendre en llengua valenciana e manifest estil’.

  [1497] Llegim al colofó de l’edició barcelonina del “Tirant lo Blanch”, que fou “traduït de anglés en lengua valenciana”.
  [1499] Miquel Perez realisa la traduccio de "La vida de Sancta Catherina de Sena", 'de lati en valenciana prosa'.

  SIGLO XV – l’esplendor del Sigle d’Or

  [1500] En el pròleg a les “Notes ordenades per lo reverent mestre Bernat Vilanova, àlias Navarro”, destinades a l’ensenyament del llatí, el seu autor, per bé que s’autoproclama navarrés, declara tanmateix que els exemples que hi donarà els posarà en el seu ‘valentino idiomate’, tot dient que ignora el que s’esdevé en altres llengües.

  [1500] Roïç de Corella en la “segona part del Cartoixa, A honor, laor y glòria de la Trinitat Sanctíssima”, llegim ‘traduhida de latina lengua en valenciana prosa ...’.

  [1502] Jerome Amiguet, médico y Catedrático Gramática, en la traducción de “Sinonima Variatiorum Sententiatum”, llegim al començament i colofó: ‘... ex italico sermone in valentinum...’.

  [1504] “Registre de colacions de benifets de la diòcesis de Valéncia”, ‘… Nobilis Ludovici de Perellos, de rectoria oppidi de Torres Torres, auctoritate apostolica facta, videlicet vigore quarundam litterarum apostolicarum seu mandati de providendo felicis recordacionis Alexandri pape Sexti, lingua vulgare valentina expeditarum…’.

  [1507] Francesc Eximenis, teólogo catalán, en su obra "Scala Dei", escribe en Lengua Valenciana diferenciándola del Lemosin: ‘Libre intitulat Scala Dei ordenat per lo reverent mestre Francesch Eximenes, mestre en Sacra Theologia, del orde dels frares menors, novament traduit de lemosi en nostra lengua vulgar valenciana, util y molt profitos per a contemplar les coses divines’.

  [1508] Bertomeu de Torres Naharro, en su comedia “Seraphina” utiliza el italiano y el valenciano a parte del latín”.

  [1510] “Vida de Sent Vicent Ferrer” de Miquel Pereç: ’…me prega que yo volgues pendre treball de traduhir de lati en valenciana lengua… de aquest
  glorios sant la historia’.

  [1511] Fra Tomas de Vesach en su obra "La vida de la Seraphica sancta Catherina de Sena" dice: ‘dita istoria...la he feta emprenptar en nostra lengua valenciana’.

  [1514] “Libro Padrón de la Mensa de Anuales”. Apèndix de documents. Primer. En ARV. Clero; Acuerdo del dia 28 de abril de 1514 que dice: ‘traducido del Valenciano al Castellano’.

  [1514] A la segona edició del “Cancionero General” d’Hernando del Castillo, es fa constar ‘en les rúbriques d’algunes poesies en català de Crespí de Valldaura, Vicent Ferrandis i Narcís Vinyoles, aplegades que han estat escrites en llengua valenciana’.

  [1517] Bertomeu de Torres Naharro , en su comedia “Propalladia” es pot llegir que: ‘...Mas aveis destar alerta por sentir los personajes que hablan quatro lenguajes hasta acabar su rehierta. No salen de cuenta cierta por latín e italiano castellano y valenciano que ninguno desconcierta’.

  [1521] Joan Bonlabi : “Llibre d`Oracions” (de Ramon Lull), frontispici; trobem ‘ es llig ‘...Traduit: y corregit ara novament dels primers originals y estampat en llengua Valenciana...’.

  [1521] Joan Bonlabi, catalán de Tarragona, en su traducción de "Blanquerna" (de Ramon Llull) a la Lengua Valenciana se disculpa por no ser experto en ella, ya que le resulta extranjera: ‘...Hordenat per lo illuminat doctor y martyr mestre Ramon Lull. Traduit y corregit ara novament dels primers originals y estampat en llengua valenciana...’. ‘...segons me pregua me prengues yo lo carrech, coneixent-me affectat a la sciencia de aquell en que noy sia docte, ni menys llimat en dita lengua, com sia a mi pegria [peregrina] y strangera...’.

  [1522] Un monge de Monserrat al traduir la “Vita Christi de sant Bonaventura” diu: ‘He desliberat arromançar lo present libre, puix veig que fins aci, en la nostra catalana lengua no es esta transladada, y acabat que lo Cartuxa se tropia entre nosaltres en lengua valenciana’.

  [1530] Manuscrito que habla de la disPARAULA EDITADA del bisbe de Jaen contra los jueus, escrito en valenciana llengua.

  [1536] Juan de Valdés en “Diálogo de la lengua” en su página 139 : ‘ya que el fundamento de la lengua castellana es la latina, resta que nos digáis de dónde vino y tuvo principio que en España se hablasen quatro maneras de lenguas que oy (sic) se hablan: como la catalana, la valenciana, la portuguesa y la vizcaína’.

  [1538] Pere Antoni Beuter en “Cronica General” (primera part), dedicatoria que dice ‘...Imprimiose pues en lengua valenciana, como yo la compuse...’.

  [1546] Andreu Sempere : “Grammatica Valenciano-Latina”

  [1555] Joan Resa publica su ‘Vocabulari valencià-castellà’. Incluido en las obras de Ausias March.

  [1559] “Pragmàtica o Real Orde” : ‘Que ningún muchacho nuevo convertido aprenda a leer ni escribir en arábigo, sino castellano o valenciano’.

  [1560] Gaspar Gil Polo en sus "Notas al canto del Turia": pag 334: "...y siguientes se lee: “Obres de Vicente Ferradis” en lengua Valenciana en la que agué joyes i en totes fon guanyador." pag 401: "....Poeta excelente, de fecundo ingenio, traduxo con propiedad las quatro Canticas del insigne Ausias March, del idioma natural al Castellano por orden del serenissimo Duque de Calabria, a quien dedicó con un fecundo Diccionario de las voces mas obscuras, que en Lengua Valenciana dificultaban el sentido de lo que queria decir Ausias March".

  [1561] Onofre Almudever : ‘Si no foreu ingrats a la llet que haveu mamat i a la Patria on sou naixcuts, no deixarieu que als vostres classics valencians els catalans se’ls vullgueren aplicar.... ‘ en lo seu prolec de "Lo proces de les olives".

  [1569] Lorenço Palmireno, aragonés de Teruel, en su obra "Vocabulario del Humanista" equipara a la lengua Valenciana a otras de su entorno: ‘...Y aunque eso no fuese, basta ver que, si no hallo vocablo con que arromançar una cosa en castellano, pongola en Valenciano, Italiano o Frances o lengua Portuguesa...’.

  [1574] Rafael Martí de Viciana en la obra "Libro de alabanzas de las lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana", entre multitud de referencias a la lengua Valenciana, dice: ‘...la lengua valenciana ha provado con todo cumplimiento, que la lengua Latina es muy universal por todo el mundo, y de aquella muchas otras han tomado gran numero de vocablos, y que la lengua valenciana es hija, y factura de la lengua Latina por derecha linea y propagacion...’.

  [1574] Rafael Martí de Viciana: “Alabanzas de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana” podemos leer: ‘Bien sentía el Beatísimo Pontifice en su corazón por ser Valenciano, como no había quien tomase por la Lengua Valenciana. Y aunque en Roma à la sazón residian los Cardenales Vera, Serra, Lopiz y Loris, todos valencianos, ninguno de aquellos emprendió el cargo de responder `por la Lengua Valenciana, dexándolo para cuando à la nación Valenciana le paresciesse pedir su derecho..’.

  [1574] Martí de Viciana: “Alabanças de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana” escribe: ‘Hame parescido consagrar esta Obra a Vuestras Señorias [Senado de Valencia], como à padres de la Republica Valenciana, a quien por todo derecho, favorecer y acrecentar la honra de la propia patria pertenece, suplicandoles me perdonen por haber vertido esta Obra de Valenciana en Castellana, que por la mesma causa huve de verter la Chrónica de Valencia, y el libro de Nobleza e Hidalguía, Armas y Blasones, y el libro de Recreación de los días calurosos de Julio, que después de haberlos copilado, en la versión de todos ellos tuve otro tanto trabajo, solamente por hacerlos comunicables á muchas otras provincias’.

  [1575] Joan de Timoneda (1518-1583) era impressor, editor i llibrer; dels dos volums de “Ternario” hi ha quatre autos redactats en castellà y dos ‘en lengua valenciana, por ser natural suya’; en novel.la curta escrigué tant en valencià com en castellà.

  [1576] En los “Registres de Valéncia del Consell de la Vila d’Elda” encontramos : ‘Que atento que la sentencia que se ha de dar en esta causa está en poder del Scribano ordenada en lengua castellana y firmada y que conforme a fueros de este Reino no se puede publicar dicha sentencia sin que primero se traduzca en lengua valenciana proveyó’.

  [1579] Jorge de Montemayor en la traducción al castellano de "Las obras del excelentissimo poeta Ausias March, Cavallero Valenciano". Incluyó en el libro un "vocabulario valenciano-castellano para ntendimiento de estos ultimos").

  [1580] Onofre Pou : “Thesaurus Puerilis”, nota introductoria diu ‘...Esta primer lo vulgar en llengua Cathalana, y valenciana, y despres lo llati...’.

  [1586] “Manuscrit propietat dels P.P. Dominics del Convent de Valéncia contenint la declaracio jurada de Jeroni Ferrandis sobre la predicació de Sant Lluys Bertran en Colombia” (foli 977, vers), consta: ‘...y que este testigo hoyo predicar el dicho Fray Lluys Bertran en lengua valenciana siempre y vio que los dichos indios le entendian...’.

  [1589] Pere Joan Porcar: “Dietari 1589-1628”; pp. 87-88. trobem ‘Canço en alabança de mossen Frances Jeroni Simo en totes les llengües: Valencia, Castella, Aragones, Catala, Mallorqui, Portugues, Biscai, Frances, Negre, Morisco...’.

  [1591] Actes Concili Tarraconense trobem la cita : ‘Que ab auditoris vix aut ne vix quidem intelligi possit … in Regno Valentiae lengua valentina, et non alia concionetur’.

  [1592] En Oriola, en capítol del dia 12 d’aquell mateix mes (desembre de 1592), fetes les gestions pertinents de confrontar el sagramentari valencià i el castellà esmentats, determinaren: ‘que hauien regonegut los dits manuals i quels pareixia ques rebesen y acceptasen los que ha fet lo senyor Arquebisbe per estar molt complits y en llengua valenciana’ “Dietari de les resolucions... (1569-160”, f. 95 vº (Archiu Capitular d’Oriola).

  [1599] En la historia de San Vicente y capítulo I, a modo de exhordio se narra la serie de reliquias que se custodiaban en la Catedral de Valencia... terminando su relación con la siguiente frase: ‘un pedazo de ropa interior de Christo, al cual, el Auto (proceso de Canonización de San Vicente Ferrer, en el Archivo del Convento de Predicadores) en idioma valenciano, llama así: Un tros de la Gonella de Jesu Crist’.

  SIGLO XVI – el crepuscul

  [1600] Francisco Diago en su “Libro Primero de la Historia de San Vicente”, trobem a la pàgina 109 : ‘Predicaba en su lenguaje valenciano, siendo verdad que predicó en tierras donde tienen el lenguaje bien ajeno y diferente: Aragón, Portugal, Cataluña, Lombardía, Escocia...’.

  [1600] En l´obra “Romances, en Romancero general”, d´autor anonim, podem llegir: ‘Son Celestinas del nuevo. / Ya saben hablar frances, / Italo, inglés y caldeo, / Vergamasco y valenciano, / Portugues, morisco y griego …’.

  [1600] Y hablando de ciertos vecinos de Cortes de Pallás, dice que ‘pareçio por una çedula de recibo fecha en valençiano...’ Fray Benjamín Agulló Pascual: “Los moriscos de Valencia y Fray Bartolomé de los Angeles”; “Crónica de la XIII Asamblea de los Cronistas del Reino de Valencia” en pág. 181.

  [1600] Consta documentalmente que los inquisidores mandaron al notario Geronimo Sanz ‘que traduscere de lengua valenciana en lengua vulgar castellana’ los informes realizados por los familiares Ballester, Orti y Bontinua.” (García Carcel, “Alienación de la cultura valenciana”; en Historia 16, número 33, pag. 7 .

  [1604] Félix Lope de Vega y Carpio, uno de los más importantes poetas y dramaturgos del Siglo de Oro español, En su obra “El peregrino en su patria”: ‘Cusi voglio far anche io, y en omni lingua parlar. En valenciano diró: Cap de mi mateix, voleu que os nafre, giraus, per Deu, …’.

  [1604] Bartolomé Jiménez Patón (filólogo), “Elocuencia española en arte”, ‘Y así entre los griegos decimos haber cinco maneras de lengua con diferentes dialectos, que son la lengua ática, jónica, dórica, aeólica y común. Y en España hay otras cinco, que son la valenciana, asturiana, gallega, portuguesa; las cuales se han derivado desta nuestra quinta, o principal y primaria, originaria española, diferente de la cantabria’.

  [1607] Fray Gregorio García en “Origen de los indios de el Nuevo Mundo” aclarix a la pàgina 287 : ‘hubo una lengua general, que es la Latina, de la cual se inventaron nuevas lenguas, quales son: Italiana, Francesa, Catalana, Valenciana, Castellana, Lusitana y otras muchas’.

  [1609] Francisco de Quevedo, noble, político y escritor español del Siglo de Oro, uno de los más destacados de la Historia de España. En su obra “España defendida y los tiempos de ahora, de las calumnias de los noveleros y sediciosos” leemos ‘Respondamos aora a Jerardo Mercator. Si la lengua castellana tiene casi todas las vozes griegas asi como los griegos las pronunziaron, i es toda latin en los idiomas diferentes solo casi en la pronunçiaçion, como valençiano, portuges i castellano’.

  [1611] Miguel de Cervantes dice ‘La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable’.

  [1614] Miguel de Cervantes en “La gran sultana Doña Catalina de Oviedo” dice : ‘Esta lengua de valor por su antigüedad es sola enséñale la española, que la entendemos mejor (…) la bergamasca de Italia la gascona de Galia (…) y si aquestas le pesa, porque son algo escabrosas, mostraréle las melosas valenciana y portuguesa’.

  [1628] El catalán Andres Bosch escribe : ‘tots han volgut y volen cada día imitar la llengua valenciana’.

  [1629] Antonio Vázquez de Espinosa en “Compendio y descripción de las Indias Occidentales”. En la Primera parte, diu: ‘......la diversidad de naciones que en diferentes tiempos vinieron a España causaron diversidad de lenguas, como son la vizcaína, valenciana, catalana, portuguesa, gallega y otras diferentes …’.

  [1632] “Últim testament d’Ipolita Soler, muller de Felis Bru, ciutadà.... (19-10-1632)”. A. R. V., Clero, caixa 1050, lligall 388, pàg. 1. llegim: ‘octubre, 19. Xàtiva. Entre les raons aduides pel Dr. Mathias Bosch (regidor de S. Felipe) en defensa d´un dels hereus (el canonge Bru) se llig la següent frase: Por si se duda esto lo fundo con tres textos, el uno en lengua valenciana, que es el fuero 3º...el otro en latín... y el otro en lengua castellana…’.

  [1636] Diego Castellar en “Memorial en defensa de la lengua catalana, para que se predique en ella en Cataluña” leemos: ‘...En Valencia los más son bilingües, sin que se hagan estoruo en la pronunciación las dos lenguas Valenciana y Castellana’.

  [1636] El catedrático ilerdense Diego Cisteller testifica en su manuscrito Ms. 1010 : ‘los padres Lorenzo San Juan, y Blanch (...) y otros apostólicos varones de la Compañía de Jesús son valencianos, y predican en valenciano en Cataluña’.

  [1636] El catedrático ilerdense Diego Cisteller afirma en su “Memorial en defensa de la lengua catalana” dirigido a la Generalidad de Cataluña que el idioma de los valencianos era independiente de cualquier otro peninsular al recordar que ‘las leyes de Castilla están en castellano; en Valéncia, en valenciano; y en Cataluña, en catalán’.

  [1639] “Siglo cuarto de la conquista de Valencia” de Marc Antoni Ortí : ’En algun temps (y no tan antic que yo nol haja alcançat) solia fer-se tan gran estimació de la llengua valenciana que quan en les juntes de la ciutat, Estaments i altres Comunitats, algu dels valencians que es trobaven en elles, se posava a parlar en castella, tots los demes s’enfurien contra ell, dient-li que parlas en sa lengua…’.

  [1639] Gabriel Téllez Girón (conegut per “Tirso de Molina”): “Historia General de la Orden de la Virgen María de la Merced” (foli 69 del manuscrit); ‘...Y aunque de nuestro cerro consagrado (llamanlos Puig en lengua valenciana)…’.

  [1639] Marco Antonio Ortí: “Siglo cuarto de la conquista de Valencia”, a la introducciò es llig ‘Yo Juan Bautista Sanchiz, Escrivano Real y publico, y del numero de la ciudad de San Felipe doy fee y verdadero testimonio... he visto, reconocido y examinado el libro que por dicho cura se me ha presentado, que es en forma mayor con cubiertas de pergamino, cordon y boton de luda para cerrarle, y en la cubierta de dicho libro el titulo siguiente en Idioma Valenciano’.

  [1651] Pere Jacint Morla En alabança del autor del libro. Romance en idioma valenciano... Dins de: “Memorias de los sucesos particulares de Valencia, y su reino en los años(...), tiempo de peste”; de Fra Francesc GAValda.

  [1654] Llorenç Matheu i Sanz, en su “Tractatus de Regimine Urbis et Regina Valentiae” podemos leer en su página 504 : ‘Reperi in Hispania lenguas, veterme propiam : Cantabricam, Graecam, Latinam, Arabicam, Celtiberam, Caldeam, Ebraicam, Valentinam, Catalaunam’.

  [1655] Poesia de Marco Antonio Orti i Moles diu ‘...és diligència molt vana inquirir les excel.lències de la llengua valenciana...’.

  [1667] C. Sarthou: ”Datos para la historia de Játiva”, Tom1º, pàg. 89; El Dr. J. Bta. Ballester, arcediano de Sagunto, en un sermón que ante el colegio notarial de Valencia y que imprimió Jerónimo Villagrasa, dijo aquel buen hablista de nuestra lengua: “ que sía la lengua valenciana millor que totes les de Europa en apres de la lengua sancta, que es la Hebrea, a no havero yo defensat en publiques conclusiones nom atreveria a estamparo y es cert, perque ademés de la gracia, brevetát, conscisió, mes que lacónica, y energia sua, es molt sentenciosa,
  significativa, conceptuosa y aguda y té emfática valentia forza y magestat en les ses paraules...’.

  [1667] Joan Baptista Ballester, “Ramellet del bateig del fill y fillol de València y apostòlich sanct Vicent Ferrer”, dedicatòria al lector, reproduïda per J. Ribelles, op. cit., II, p. 35: ‘… que sia la llengua valenciana millor que totes les de Europa …’.

  [1671] El obispo de Torotosa confirme que tiene en su poder una copia de la Biblia de San Pere Pascual escrita ‘en la lengua de los valencianos en 1290’.

  [1671] Sapena en “La cándida flor del Turia” en la página 26 : ‘Una llengua, la valenciana, que en ninguna otra nación se habla, ni casi se entiende, pues aunque simboliza con las de Cataluña y Mallorca, en la realidad es muy diferente’.

  [1674] Joseph Llop: “De la Institucio, Govern Politich, y Juridich, Costums, y Observancies de la Fabrica Vella, dita de Murs, y Valls; y Nova, dita del Riu”, al pròlec ‘...Y no es de menys consideració el haver usat lo autor del nostre Idioma Valencià...’.

  [1676] Fray Francisco de Santa Inés, en la: “Crónica de la provincia de San Gregorio Magno en las Islas Filipinas”. dice ‘Las seis referidas, aunque en rigor son diferentes, simbolízanse tanto entre sí, que en breve se entienden y se hablan los de una nación con los de otra, al modo que en Italia la toscana, lombarda y siciliana, y en España la castellana, portuguesa y valenciana. Y la causa de simbolizarse tanto estas lenguas entre sí, es la misma que en Italia y España, porque como allí se originan aquellos de la romana, así aquí estas de la malaya’.

  [1677] Fray Cristoval Mercader: “Vida admirable del siervo de Dios Fray Pedro Esteve, Predicador Apostólico”; 3ª edició (Facsímil de la 2ª), pàg. 141 (1ª ed. en 1677; 2ª en 1865; 3ª en 1982) llegim ‘Con el celo de la honra de dios ultrajada, y con la lealtad que tenia a su Rey invadido y el amor y cariño que tenia a sus paisanos, se ofreció a esta jornada, para la cual hizo prevención de varias medicinas, polvos, clísteres, que el Siervo de dios llamaba en su lengua valenciana carabines esquerreres y como Maese de campo de este tercio, marchó con él’.
  ‘...Al cabo de algunos dias vencieron los nuestros... y celebró las gracias nuestro varón de dios en sacrificio y oraciones, como él mismo solía cantar a los soldados valencianos que quedaron en la sangrienta lid en su lengua valenciana’.

  [1681] El doctor Vicente Marés i el arquebisbe de Tarragona Joseph Sanchiz dicen en “La Fénix Troyana” que, ‘…La lengua valenciana es una de las muchas que resultaron de las 72 principales… (p.100). (se refiere a las 72 lenguas principales que quedaron tras las confusión de Babilonia). “En la valenciana hallaremos muchas palabras de la Hebrea, otras de las Griega; otras de la latina; y otras muchas de las mixtas; pues se hallarán vocablos de la lengua celtíbera, arábiga…’.

  [1685] Juan de Fenollet decia ‘Dióse a la predicación, aprovechando mucho con su doctrina y ejemplo. Suyos son ocho sermones manuscritos hechos a diferentes asuntos: los seis en lengua latina y los dos en idioma valenciano, que me comunicó el Ilmo. Sr. Don Enrique Pimentel, meritísimo Obispo de Cuenca...’.

  [1688] “Carta de Don Hipolito de Samper i Gordejuela”, parlant del llibre de Sor Isabel de Villena.; ...Otro intitulado: Vita Christi, de la Reverent Abadesa de la Trinitat, compuesto en lengua Valenciana...

  [1688] En las letras de los villancicos que se han de cantar la Noche de Navidad, en la S. Iglesia Catedral de Lérida, se descriu: ‘Portugués: finco de fidalguia, eu tan finchado…; Castellano: tengo sed, que me abrasa…; Gallego: con perdon de o mi nino…; Catalán: so cadell, y tinch sempre gran fa de nyaros…; Valenciano: Lo dolor de migranya me dona pena…’.

  [1689] Joseph Ortí en “Exequias de la Reyna Nuestra Señora Doña Maria Luysa de Borbón... diu ‘...y por si el idioma valenciano causare alguna dificultad...’.

  SIGLO XVII – la decadencia

  [1707] Libro del “Real Acuerdo”, fol. 103. leemos ‘En dicho dia dixeron que para la facil expedicion de los pleytos y mayor satisfacción de las partes, en attención a que los más pleytos son autados en lengua valenciana que por lo regular no la entienden los relatores de Castilla y es razón que se impongan bien en la substancia y términos de ellos acordaron y mandaron que siempre que suceda entregarse pleytos autados en lengua valenciana a relator castellano, haya de conferirse este y concertarse con uno de los relatores valencianos que nombrará la sala para que con la noticia que le subministrase se haga capaz de los términos de dicha Lengua y ambos concurran a la relación sin que se falte en ella a la substancia para mayor satisfacción ...’.

  [1707] “Memorial de los Jurados de Valencia a Felipe V”, el principi del fi: ‘observando en los autos, registros y fórmulas y todo lo que se actuare, la práctica del idioma de Castilla, se perdería con el tiempo la noticia de la lengua valenciana’.

  [1716] En “Llibre de Visites.... f. 306 vº figura un certificat adreçat al bisbe, en els termes següents: ‘Certifico, y hago fee Yo el infrascrito en nombre de Archivero del Clero de la Iglesia Parrochial de la Villa de Villareal, como en el Libro donde se continuan las Determinaciones Capitulares de dicho Clero, se enquentra uno a los veinte y dos de octubre del presente Año 1716 el qual traducido fielmente de Valenciano, en Castellano, es como se sigue...’.

  [1723] Gregori Mayans y Siscar, diu en: “Abecé español” ‘... porque los españoles medianamente instruidos hablamos con ella quando queremos hablar con un lenguaje común a toda España, olvidando para esse fin el valenciano su lengua, el catalán la suya, i así los demás’.

  [1723] “Registro. Autos civiles de la Real Visita de amortización del cura de la Yglesia Parroquial del Lugar de la Alcudia dels Crespins...1723” A.R.V. Bailia, lletra A, exp. 3298, foli 7 (2ª visita) queda constancia ‘Yo Juan Bautista Sanchiz, Escrivano Real y publico, y del numero de la ciudad de San Felipe doy fee y verdadero testimonio... he visto, reconocido y examinado el libro que por dicho cura se me ha presentado, que es en forma mayor con cubiertas de pergamino, cordon y boton de luda para cerrarle, y en la cubierta de dicho libro el titulo siguiente en Idioma Valenciano “Llibre dels contes de la Alcudia dels Crespins”, y contiene ciento y quarenta y cinco foxas, numeradas...’.

  [1732] Carlos Ros en “Practica de Ortographia, para los dos idiomas Castellano, y Valenciano”.

  [1733] Carlos Ros Hebrera, ‘Las cualidades de la lengua valenciana son: su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino’.

  [1734] Carlos Ros en “Epitome del origen y grandezas del idioma Valenciano” se lee, ‘… este Epitome, Panegyris laudatoria, de la lengua valenciana, en si mesmo se lleva la aprobación que solicita …’.

  [1734] Rosa Trincares “En elogi dels tres llibrets” se dice ‘… Com esta, quen ella, com à Phenix, Resucites la lengua Valenciana?’.

  [1736] Carles Ros publica : ‘Tratat de adages y refranys valencians, y practica pera escriure ab perfeccio la llengua valenciana’.

  [1737] Carlos Ros, “Norma breve de cultura, y politica de hablar, para el idioma castellano”; ‘… aunque servirà tambien para el valenciano, y otros …’.

  [1737] G. Mayans : “Orígenes de la lengua Española” se lee ‘La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa, la valenciana de la castellana. (...) De todas las tres la más suave y agraciada es la valenciana...’.

  [1738] Arxiu Municipal de Caudete, “Auto para que los capítulos y ordenanzas de las aguas de esta Villa (Caudete) se traduzcan en Lengua Castellana” consta, ‘... se traduzcan de la Lengua Valenciana en que estan escritos ... Y respecto de estar escritos en Lengua Valenciana...’.

  [1739] Carlos Ros, “Breve diccionario valenciano-castellano”.

  [1740] “Visita del obispo de Orihuela a la colegial de S. Nicolás de Alicante en 23-III-1740”. ‘Mando que desde ahora en adelante se estiendan los motes en Idioma Castellano... con apercibimiento de que, por cada mote que se hallase en valenciano será multado el Cura o Teniente que le hubiere escrito, en una libra de esta moneda’.

  [1740] Joan Carles Amat, “Tractat breu, y explicació dels punts de la guitarra en Idioma Valencià” ‘per a que´ls naturals, que gustaren de dependre, y no entengueren la explicació Castellana, puguen satisfer son gust en este breu y compendiós estil’.

  [1747] “Contestacion a la Carta-orden de 1-1-1747” (referida a la fundacio del convent de la Consolació de Xàtiva). Archiu Municipal de Xativa. Dice asi, ‘… Y despues de dicho titulo, en el mismo libro, se encuentra escrito tambien en idioma valenciano, una nota...’.

  [1750] “Quinque Libri” nº 9 de Torrent, ff. 118 vº i 119.; ‘Por quanto el idioma castellano es el que en este tiempo se usa regularmente en todos los tribunales; por tanto, i para no dar lugar a la interpretación sobre alguna partida de Bautismo, vertida en castellano, mandamos, que en adelante se escrivan todas las partidas en lengua castellana, poniendo los apellidos en la conformidad que suenan en valenciano, i que la tinta que se usse sea negra de buena calidad, i que no queme el papel’.

  [1750] Carlos Ros, “Breve esplicacion de las cartillas valencianas” leemos ‘ … para entendimiento de su Lengua Valenciana y dialectos …’.

  [1751] Vicente Ximeno en “Aprobación de la obra de Carles Ros: Breve Esplicación de las Carftillas Valencianas” se dice ‘El fin que se ha propuesto el Autor en éste, y otros Escritos que ha dado al público, es sostener, como buen Patricio, la Lengua Valenciana, en tiempo que ha decaecido muchisimo de su perficción, y pureza’.

  [1751] En las Oficinas de los Tribunales de Justicia, se hallan (en esta Ciudad de Valencia, y su Reyno) continuamente presentados, instrumentos antiguos, en Valenciano, en los que se funda el derecho de las Partes, y necessitan a vezes traducirse en Castellano; y con dificultad se halla ya persona que lo sepa haser: y esto precissa no dexar perder la Lengua Valenciana, mayormente haviendo tantos libros, y escrituras públicas en ella...

  [1752] Carlos Ros publica “Qualidades, y blasones de la lengua valenciana” y escribe ‘M. Iles. S.res: Aunque es notoria la aplicación que he tenido à la Lengua Valenciana, desde mis primeros años...’, ‘La Lengua Valenciana es Breve...’, ‘El Idioma Valenciano tiene en sí la concisión...’, ‘La Lengua Valenciana es Suave...’, ‘La Lengua Valenciana es assimesmo Graciosa, à Agradable...’, ‘La Lengua Valenciana mereciò el Timbre de Apostolica, y Santa...’.

  [1761] Carta de Gregori Mayans i Siscar a Juan de Vega Canseco en Oliva que dice ‘...Para esto es menester aplicarse algo a la lengua valenciana, como en otro tiempo hacían los grandes hombres...’.

  [1762] Tomàs Serrano i Pérez en “Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su esclarecido hijo y angel protector S. Vicente Ferrer, apostol de Europa”; Pàg 237 dice, ‘...Tu lengua, la lengua valenciana, que comunmente hablamos...’.

  [1764] Carlos Ros compone “Diccionario valenciano-castellano”.

  [1764] Lluís Galiana, carta a Carles Ros inclosa a tall de pròleg de Diccionario valenciano-castellano: ‘Mui Señor mio. Tiempo haze que miro à V.M. como un Hombre nacido para el bien de la Lengua Valenciana’.

  [1769] José Teixidor y Trilles en “Antigüedades de Valencia”, ‘mixturando su idioma con nuevos términos y nombres, algunos castellanos y otros italianos; y muchos apropiados de la lengua latina, vino a formar un nuevo idioma llamado Lengua Valenciana (…) la excelencia y ventaja que damos a la lengua valenciana en parangón y cotejo de la catalana’.

  [1778] Gil Polo, Gaspar: “Notas al canto de Turia, o noticias históricas de algunos poetas de la Diana enamorada”, pàg. 345 : ‘...el canonigo Mayáns conjetura, que este apellido es compuesto de Vall-de-llors, que en Valenciano es lo mismo que valle de laureles...’.

  [1797] Antoni Josep Cavanilles en “Observaciones sobre la historia natural,
  geografía, agricultura, poblacion y frutos del Reyno de Valencia” en la pág. 323, ‘Indice de las plantas mencionadas en la obra. En la primera columna van los nombres latinos, en la segunda los castellanos, en la tercera los valencianos, y en la quarta los franceses’.

  [1795] “Catalogo y descripcio d'els pardal de l'Albufera de Valencia” per Marc Antoni Orellana y Mocholi : ‘… no falten forasters que desitgen saber la Lengua Valenciana’.

  SIGLO XVIII – la Batalla d’Almansa i la repercussió en la llengua valenciana

  [1809] “Colóqui trilingüe ó Colòqui entreverát de valencià y castellá y uns cantonets en lletí”, entre Maciá el Parlador y l Mestre Descòla dun Pòble de Lhòrta de Valencia.

  [1810] Manuel Sanelo, “Diccionario Valenciano-Castellano”.

  [1820] “Carta del Deán de Xátiva… (interpretación de una lápida romana hallada en Valencia en 1807)” en su p.59 : ‘Hasta els vascos se ficaven en Valencia: “Qué nos viene, pues, el P. Cronista corrompiendo la lengua Latina, y pretendiendo patentizar, que el nombre femenino de Valentia (valor) es Vasco? Pregúntele V. como se llama en Castellano, Lemosin, Valenciano, Portugués y aun Latín como lo usa Macrobio’.

  [1839] Lluís Lamarca produce “Ensayo de un diccionario valenciano-castellano”.

  [1851] Josep Escrig compone “Diccionario valenciano-castellano”.

  [1853] “El amic dels llauradors ó aforismes rurals” : Composts en catalá y castellá per D. Narcís Fagés de Romá (…)y traduits al valensiá per un Amic dels Llauradors.

  [1854] José Bernat i Baldoví en “Lo Virgo de la Vicenta y l’Alcalde de Favara”. Comedia en un acte y en vers, publicada en vulgar valencià.

  [1876] Pi i Margall, republicano catalán en su obra “Las nacionalidades” leemos: ‘¡La identidad de la lengua! ¿Podrá ser esto un principio para determinar la formación ni la organización de los pueblos? Subsiste en España no sólo la diversidad de leyes, sino tambien de lenguas. Se habla todavía en gallego, en bable, en vasco, en catalán, en mallorquín, en valenciano. Tiene estos idiomas, a excepción del vasco, el mismo origen que el de Castilla; y ninguno, sin embargo, ha caído en desuso’.

  [1883] Discurs d’Emilio Castellar i Ripoll davant la Real Academia Española : ‘Todavía recuerdo el movimiento de asombro (...), al oir el vulgar latín hablado por el pueblo helvético en aquellos helados montes y sentir su gran semejanza con el valenciano...’.

  [1888] Javier Simonet en “Glosario de las Voces Ibéricas y Latinas usadas entre Los Mozárabes...” , diu: ‘Veamos ya que parte tuvieron los mozárabes en la formación de los romances o dialectos hablados actualmente en España. Ya hemos notado que el lenguaje hablado por nuestros mozárabes y que en el siglo XII conservaba todavía, según lo testifica Ibn Albaithar, el nombre de su lengua madre, no podía ser un latín puro, elegante y clásico, sino una jerga formada de la descomposición de este idioma y de su mezcla con otros. Examinados con diligencia los monumentos lingüísticos y memorias que nos quedan de aquellos naturales, nosotros creemos que el lenguaje usado por ellos contribuyó en gran manera al desarrollo de nuestros principales romances, castellano, gallego y portugués, y aún del catalán y valenciano’.

  [1891] “Diccionario general Valenciano- Castellano” de Joaquim Martí i Gadea : ‘La publicación de un diccionario Valenciano-Castellano (…) se ha hecho doblemente necesaria en la actualidad, con el extraordinario vuelo que ha tomado en España el estudio de las lenguas regionales, y sobretodo el de la valenciana (…) Con la persuación de que con ello contribuimos al
  embellecimiento y ansiada restauración del armonioso y rico idioma valenciano’.

  [1893] Alemany i Bolufler (filólogo), ‘...el valenciano nació y se desarrolló en el Reino de Valencia...’.

  SIGLO XIX - la Renaixença

  [1900] Joseph Bodría Roig en “Fulles seques” llegim ‘aplech de versos valencians’.

  [1909] Manuel de Montoliu, filólogo e historiador de la literatura, de ascendencia tarragonesa, ‘La individualidad de la lengua valenciana dentro de la familia de las lenguas latinas, nadie que tenga una mediana cultura la pone hoy en duda’.

  [1910] Francisco Codera (latinista, hebraista y maestro arabista, e introductor de la filología en el estudio de la Historia), diu en el seu “Discurs de recepcio en la Real Academia Espanyola” : ‘...y no pocas que hoy sólo se conservan y aparecen, ya en el catalán, ya en el valenciano, ya en el portugués, ya en algunos idiomas...” “así lo acreditan por una parte numerosos vocablos pertenecientes á nuestros romances, catalán, valenciano y castellano...’.

  [1911] Eduart Genovés i Olmos publica : ‘Catalech descriptiu de les obres impreses en llengua valenciana desde 1474 fins 1700’.

  [1914] Josep Ribelles Comín edita : “Elogi de la llengua valenciana”.

  [1915] “Mare Patria (Dins de Jardí Espiritual)” de Francesc Caballero i Muñoz : ‘No’m digau que faig despreci / del idioma castellà, / per que en valenciana llengua/ me plau tot`hòra parlar…’.

  [1915] Lluís Fullana publica “Gramàtica elemental de la llengua valenciana”.

  [1919] La Universidad de Salamanca con su rector al frente D. Miguel de Unamuno declara que no existe ninguna unidad entre valenciano y catalán, y se publica “la frontera lingüística” en donde sus autor aborda el problema de la lengua valenciana amenazada por el imperialismo catalán.

  [1925] Pare Lluïs Fullana en sa obra “Evolució Fonológica de la Llengua Valenciana” diu ‘..durant la dominació arabe, continuaven parlant lo romanç (valencià), lo mateix els cristians lliures qu´els moçarabs i el muladíes’.

  [1926] Articul 1º del Real Decret de la RAE: “La Real Academia Española se compondrá de cuarenta y dos Académicos numerarios, ocho de los cuales deberán haberse distinguido notablemente en el conocimiento de las lenguas españolas distintas de la castellana, distribuyéndose de este modo: dos para el idioma catalán, uno para el valenciano, uno para el mallorquín, dos para el gallego y dos para el vascuence.”

  [1928] Pare Lluis Fullana Mira (Gramático, erudito y miembro de la Real Academia de la Lengua Española como experto en lengua Valenciana) en su “Discurs d’ingres en la Real Academia de la Llengua : ‘La pretensio de molts catalans i tambe d’alguns valencians en voler nomenar llengua catalana al llenguage valencià nos pareix, com sempre nos ha paregut, pretensio desGAVellada i molt fora de raó...’.

  [1934] José Dalmau Carles, en su “Enciclopedia cíclico-pedagógica” recoge el siguiente apartado: ‘Idioma de los españoles: los españoles hablamos los lengua española. Existen también lenguas regionales: catalán, gallego, euskera y valenciano’.

  [1944] Pío Baroja en “Desde la vuelta del camino. Memorias” se dice, ‘los más pobres en castellanidad y en latinidad, de España y de Hispanoamérica, tenemos que ser los vascos. Los demás españoles no están en nuestro caso, porque la sintaxis latina lo mismo preside el valenciano, el catalán y el gallego que el castellano’.

  [1949] Enrique Tierno Galván, Catedrático de Historia y Doctor en Filosofía y Letras : ‘Mai la llengua catalana fruï d'un prestigi lliterari tan gran com el que aplegà la llengua valenciana en el seu sigle d'or’.

  [1959] Julio Casares (Secretario y perpetuo de la Real Academia Española de la Lengua) afirma: ‘Al valenciano se le reconoce categoría de lengua y se añade que es la hablada en la mayor parte del antiguo Reino de Valéncia’.

  [1961] En “Valencia Cultural”, nº 17, pàg. 6 se lee ‘... el maestro de primera enseñanza comprende que no siendo obligatoria la enseñanza de la lengua valenciana, ésta se halla en trance de desaparecer...’.

  [1963] Kurt Baldinger (citando a Meier), “La formación de los dominios lingüísticos en la Península Ibérica” dice sobre los habitantes valencianos, ‘La lengua románica no desapareció nunca totalmente entre los mozárabes (…) no perdieron nunca ni en ninguna parte totalmente su lengua materna’.

  [1963] En la "Enciclopedia de la cultura española", publicada per l´Editora Nacional, definix el valencià com ‘lengua autoctona de la mayor parte del Reino de Valencia’.

  [1971] Damaso Alonso, Presidente de la RAE y catedrático de Filología Románica, reconocia ‘… una mayor antigüedad de la lengua valenciana respecto a la catalana …’.

  [1973] El Catedrático Antonio Ubieto realiza un estudio contrastado de los libros del Repartimiento y Advecinamientos, que publica en “Valencia: la repoblación del Reino de Valencia”, en donde desmonta la teoria de que la lengua valenciana (romance en tiempos pre-jauminos) es fruto de una repoblación catalana que además fue escasísima.

  [1975] Simó Santonja dice, ‘de estas Cortes de 1261 data la traducción general de los Fueros del latín al valenciano... Dicho texto latino, que contiene una serie de palabras en romance, las contiene en romance valenciano, ya que incluso algunas de las empleadas lo son en fueros que se remiten a la costumbre en tiempo de los moros, lo que lógicamente presupone que tales palabras ya eran usuales en Valencia antes de la reconquista... ‘.

  [1977] Antonio Ubieto, Catedrático Historia Medieval afirme ‘Se puede afirmar sin posibilidad de error que los idiomas hablados en el Reino de Valencia actualmente, la lengua valenciana, no son producto de un fenómeno de reconquista por parte de Jaime I’.

  [1977] Menéndez Pidal en su “Manual de Gramática Histórica Española” dice sobre los habitantes del Reino de Valéncia, ‘Había muchedumbre de moros latinizados o ladinos que sabían romance, y cristianos algarabiados que sabían árabe’.

  [1977] Menéndez Pidal en su “Gramática Histórica”, ‘es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos’.

  [1978] Josep Tarradellas (Presidente de la Generalitat Catalana) se sincera ante la prensa : ‘No creo en los paises catalanes, es una falsa idea de algunos intelectuales arropados en minúsculos grupos de intención política. Valéncia es Valéncia y Cataluña es Cataluña, ambas dos tienen personalidad propia (historia, lengua valenciana y catalana, …)’.

  [1978] Vicent Ramos Pérez (Doctor en Filosofía i Lletres, Acadèmic de Número de l’Acadèmia de Cultura Valenciana, Acadèmic de les R.R.A.A. Espanyola i de la Història) en el pròlec del seu llibre “Partit Socialista d’Alliberament Nacional” diu : ‘el citado partido cifra su razón de ser en la destrucción del Reino de Valéncia, …… usando el termino país valenciano para ser parte segregada de una comunidad bautizada como países catalanes, …… sustituyendo la lengua valenciana por el catalán’.

  [1979] Josep Tarradellas (Presidente de la Generalitat Catalana) en una entrevista para el diario Las Provincias afirma : ‘… lo de los países catalanes es una fantasía, …. Valéncia tiene su propia personalidad (lengua, historia, …) … hay regiones en España como Valéncia, como Cataluña, como Baleares que tienen lenguas que vienen del mismo tronco (latín) …’.

  [1980] Aleixandre Cirici, ponent catalá en la Assamblea de parlamentaris del Consell d´Europa sobre llengues minoritaries: ‘nuestra lengua ha tenido el desarrollo literar
  [1980] Francisco Giner, diplomado en fonética evolutiva por la Universidad de Sorbona publica “Aclaraciones al libro del sr. Sanchís Guarner” en el que se hace hace una serie de rectificaciones a los errores lingüísticos en el libro aparecidos en libro de Guarner “la llengua dels valencians” en donde queda patente la falta de cientifismo y rigor de los escritos de Guarner, algo ya denunciado por Antonio Ubieto. Al final de sus aclaraciones encontramos, ‘Todo ello, nos demuestra muy a las claras, que el valenciano ha evolucionado separadamente y de una manera muy distinta ala catalán, …’.

  [1981] Amparo Cabanes (Consejera de Educación y Catedrática de Historia Medieval) en una entrevista para el Diario Levante afirmaba : ‘Le diré una cosa, a la lengua hablada en Cataluña se le llamó lengua valenciana durante los siglos de oro. Nadie niega el origen común del latín, pero la lengua valenciana posee una identidad propia y diferenciada’.

  [1982] Francisco Giner Mengual (Presidente de la Liga Internacional de la Enseñanza, nº 11 de la lista de socialistas-históricos y profesor de la Universidad de la Sorbona y especialista en lingüística) denuncia el timo-socialista liderado por el catalanista Joan Lerma, que ‘pretende traicionar la histórica lengua valenciana introduciendo la lengua catalana artificial en los institutos valencianos’. Su denuncia le costó el exilio forzado por el socialismo pancatalanista.

  [1982] Papa Juan Pablo II en su discurso en la Alameda de Valéncia, terminando su homilía dijo : ‘Concluyo con algunas palabras en vuestra hermosa lengua valenciana : que el record d’esta solemne ordenació sacerdotal en la presencia del Papa, aumente la vostra fe en Jesucrist, sacerdot etern, que comunica el seu sacerdoci per a la salvació de tots els homens. Aixi siga’.

  [1984] Antonio Ubieto (Catedrático Historia Medieval de Valéncia y Zaragoza) responde al diario Las Provincias :
  - ¿Qué se hablaba en Valencia cuando entró el Rey Jaime I?
  - El valenciano, entonces un romance que fue el precursor inmediato de la lengua valenciana. En la Crónica de Jaime I se recoge el testimonio de los que hablaban al Rey en su idioma, viene recogido en cursiva el testimonio de unos vecinos de Peñiscola que hablan en su lengua (romance valenciano).

  [1985] Torcuato Luca De Tena, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, declaró : ‘La noción de catalanismo como la lengua madre de la valenciana y de la balear es falsa históricamente. Las manifestaciones culturales baleáricas y valencianas son muy anteriores a las del catalán’.

  [1987] Lleopolt Peñarroja, Catedrático Universidad de Compostela y considero uno de los mejores mozarabistas del mundo, en “Orige i formacio de la Llengua Valenciana- Del sustrac iberic a la Reconquista” diu, ‘“… de les lleis fonetiques no es deduïx una diferenciacio essencial entre esta aljamia o ‘parla romanç’ prelliteraria de Valencia i el valencià migeval… podem ara pensar en una continuitat romanica del territorio valencià …’.

  [1990] Manuel Mourelle de Lema, doctor en Filología, nos dice que ‘en la Lengua Valenciana se encuentran vivos muchos vocablos procedentes del árabe... Hibridación y seudomorfosis son fenómenos lingüisticos rsultantes de una larga convivencia de dos culturas;: la ibero-latina valenciana y la árabe’.

  [1991] La UE reconoce la denominación del idioma valenciano, la lengua valenciana.

  [1991] Se presenta el “informe del Comité de expertos”, en el cual se difrencian el valenciano del catalán.

  [1991] El Consell firma un convenio con la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas para traducir en lengua valenciana.

  [1992] Tras la aprobación de la “Carta Europea de Lenguas Minoritarias” por parte de la UE, se reconoce que valenciano y catalán son idiomas diferentes.

  [1995] Eugenio Trias (Catedrático de Historia de las Ideas de la Universidad catalana Pompeu i Fabra) denuncia la deplorable situación cultural de Cataluña a raíz del fanatismo folklorico de Pujol, reclama la vuelta al rigor y equilibrio histórico, dejando de subvencionar a personajes sin mayor prestigio tanto en Cataluña como en Valéncia (donde fomentan el catalán algo que considera contra natura, valenciano y catalán son lenguas distintas), solo por ser próximos a un modelo ayatollah.

  [1997] Luis Aracil, padre de la sociolingüística catalana y profesor de la Universidad de Barcelona, manifiesta : ‘El nombre de nuestra lengua es Llengua Valenciana y no hay otra definición científica’.

  SIGLO XXI – suplantació pancatalanista i resistencia del valencianisme

  [2000] Mourelle de Lema, catedrático, afirma como recoge el diario Las Provincias, ‘ …entre las 10 lenguas románicas, consideradas como tales por los romanistas, se encuentra la valenciana. La valenciana es una lengua románica in set per se, tan independiente como cualquier otra y no debe presentarse subordinada ni genética ni tipológicamente a ninguna de las neolatinas’.

  [2000] Torcuato Luca de Tena, ‘me llena de pena que por motivos extraculturales ajenos a todo lógica histórica. se ose poner en duda algo tan evidente como la paternidad exclusivamente valenciana de su lengua, una lengua anterior a la reconquista de Jaime I’.

  [2001] Rodrígues Adrados, miembro de la RAE afirma en el diario ABC, ‘ … una lengua para uso familiar, ………. el vasco, el gallego, el valenciano, …’.

  [2008] El filólogo y académico, Francisco Rodríguez Adrados, uno de los mayores expertos en lenguas clásicas, reconoce la categoria de la lengua valenciana en su libro su libro “Historia de las lenguas de Europa”, y además advierte, ‘Cataluña quiere
  imponer la lengua de Pompeu Fabra en Valencia por fanatismo’.
  [1523] Francesc Eiximenis, edició actualitzada del llibre “Scala Dei”,
  Barcelona : ‘… és novament traduhït de llemosí en nostra llengua
  vulgar valenciana …’.

  [1761] Gregori Maians i Siscar, “Carta a Juan de Vega Canseco (Oliva,
  I-VI-1761)”, reproduïda dins de l’edició facsímil d’Institucions dels
  Furs, y Privilegis del regne de Valencia de Pere Hieroni Taraçona llegim ‘…Para esto es menester aplicarse algo a la lengua valenciana, como en otro tiempo hacían los grandes hombres…’.

  [1762] Tomàs Serrano i Pérez, en “Fiestas seculares, con que la coronada
  ciudad de Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de
  la canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente
  Ferrer, apóstol de Europa” dice la p. 237: ‘Tu lengua, la lengua valenciana, que comúnmente hablamos, lengua de nuestra Corte, se hizo lengua verdaderamente universal’.

  [1768] “Carta dedicatòria a Carles Ros”, de Lluís Galiana i Cervera, en “Rondalla
  de rondalles” : ‘Amic y Senyor meu. Encara que la llengua Valenciana
  sia capaç de tota aquella perfecció y primor que pot tindre
  qualsevol altre idioma’.

  [1795] Marc Antoni Orellana en “Catàlogo y descripció dels pardals de
  l’Albufera de València”, València, a la p. 1: ‘… per ço, e perque no falten forasters que desigen saber la lengua Valenciana …’.

  [1820] Manuel Civera en “Décima y última conversasió de Sao Perrengue
  y el Dotor Cudol”, se dice ‘… Molt despreciada està la llengua valenciana, y es la
  causa, perque els mateixos que debien ensalsarla la degraden …’.

  [1915] Gaetà Huguet en “Orientacions valencianes” se lee ‘Y com la llengua ha de ser l’instrument principal pera alcançar les nostres aspiracions, es necessari anyadir a les
  aspiracions consignades en lo semanari “Patria Nova” entre altres la de fer una gramática de la llengua valenciana’.

  [1931] Estatut de la Regió Valenciana (Avantprojecte del Partit d’Unió
  Republicana Autonomista (PURA)), llegim : Article 2 - Seran oficials de la Regió valenciana les llengües valenciana i castellana, podent usar-se per tant
  indistintament.; Article 3 - Els funcionaris judicials que siguen destinats a les terres valencianes deuran conèixer la llengua valenciana.
  Xavier Le gusta esto.

 4. #4
  Sargent Centenar Avatar de Llepolies
  Fecha de ingreso
  05 ene, 09
  Mensajes
  1,274
  Segurament alguna se repetisca, pero penje unes atres, que un dia me guardí de algú d'esta pagina que les pujà:

  CITES QUE RECONEIXEN EL VALENCIÂ

  SIGLO X - dels ibers als araps

  [1060] Carta de una hablante de Denia en vulgar romanç dirigida a Almudis. (Encontrada y estudiada por Antonio Ubieto Arteta y Leopoldo Peñarroja).

  [1060] Ibn Sidah, lexicograf en el prolec de la seua obra “Kitab al Muhassas” (El Cairo, Tom I, pag. 14), un diccionari analogic en el que agrupa paraules que se referixen a una mateixa especialitat, demana disculpes per les incorreccions que puga fer al escriure en arap, afirmant: ‘¿Com no he de ferles- si escric en temps tant alluntats de quan l’arap es parlava en purea- i tenint que conviure familiarment en persones que parlen romanç (valencià)?’.

  [1068] Ali Ben Mugehid (Segon emir de Denia) : ‘Hablo la lengua (romance valenciano) de los Rumis (cristianos), entre los que me he educado’. (A. Huici : Historia musulmana de Valencia y su Reino)

  [1095] En la Crónica General del Campejador, despres d’apoderar-se de Valéncia : ‘encargó de la custodia de sus puertas y murallas a peones cristianos de los almoçaves que eran criados en tierras de moros’, ya que ‘fablavan asssy como ellos (romanç) et sabien sus maneras et sus costumbres …’. (Menéndez Pidal: “Primera Cronica General de España” pag. 587).

  SIGLO XI – de les harges al romanç

  [1100] Ibn al-Labbana de Denia compone harges en romance valenciano y dicem, ‘yâ qoragonî ke keres bon amar, mio al-furâr …’.

  [1100] Abadía Ben Abderraham, nacido en Valencia, fue el escritor más ilustre y de más talento, se expresaba en romanç.

  [1106] Ibn Buclarix en la seua obra “Almostaini” (diccionari romanç valencia-romanç saragossa) diferencia els dos romanç : ‘parthal’ (pardal), ‘letuga’ (lletuga), ‘lop’ (llop), ‘formache’ (formage), ‘lebre’ (llebre), ...

  [1121] Abu Bakú Mamad de Bocairent recoge su jarcha en romance, ‘No me tanques, no, cara danyosa,¡basta!, a tot home refuse’.

  [1121] Abu Bakr Mamad de Bocairent, qui al parlar de les “Harges”, diu utilisar la ‘llengua cristiana (romanç valencià)’ que es el seu mig d’expressió. Suya es esta jarcha: ‘Ke fareyo’o ke serad de mibe? Non te tolagas de mibe’.

  [1133] Abadía Ben Soliman, escritor universal valenciano, nos dejo en romanç “Anals Valencians”.

  [1149] Documento firmado por Ibn Mardanis, (el famoso Rey Lobo, de origen mozárabe, nacido en Peñíscola en 1.124 que llegó a ser rey de toda la zona oriental del al-Andalus), en el que firma un tratado en romanç pla con las repúblicas de Pisa y Génova en el que ofrecía a los ciudadanos de dichas repúblicas baño gratuito y una alhóndiga para el comercio.

  [1150] Ibn Lubbun, senyor de Morvedre compon la seua harja en romanç valencià. ¡Ay mamá, meu al habib, vay-se e no més tornarad. Gar, ¿qué faré yo, mamá?

  [1198] Aben Al Abbar, historiador i escritor naixcut en Valéncia, autor de diccionaris bibliogràfics continguts en els codics Escurialenses nº 1649, 1670, 1673, 1725, … trobem entre atres, les següents paraules del romanç valencià que parlava : ‘Boyathella’(Boatella), ‘Bunyol’(Bunyol), ‘monastir’(monestir), ‘Alpwont’(Alpont), …

  SIGLO XII – el romanç valencià

  [1200] La epístola “planchs de Sen Esteve” explicaciones en romanç pla baix textos en llatí; ‘esta liço que llegirem dels fayts dels apostols la trayrem, lo dit san luch, recontarem de Sen Esteve parlarem. En aycell temps quant Deus fon nat e font de mort ressucitat, e puys el cel sen fon puitat, sent Esteve fo lapidat’, ‘Anyats senyors pel qual raysó lo lapiderom lifello, quan iron que Deus en ell fo, e fes miracles per sondo. En contra luy corren e van li felló libertiniam e li cruel ciriniam …’, ……..

  [1200] Epístola farsida “Mila in gallicantu” encontrada en la Catedral de Valéncia en donde a partir del folio 161 anotaciones en romanç pla.

  [1250] “Carta puebla de los moros de Uxó” escrito en romance valenciano, dice: ‘En el nom de Deu piados e misericordios, oracio feta per nostre senyor Dios sobre tots los apostols …’.

  [1261] Els Furs del Reine de Valencia, que es trobem en la vitrina d’honor del Salo Foral de Valéncia, varen ser escrits en llatí, despres per a que els valencians de tot el Regne els entenguerem i poguerem cumplirlos, ordenà que es traduiren a la llengua que el poble parlava, el Romanç. Més de cent voltes apareéis al furs, ‘…arromançat pero lo senyor rey …’.
  Podem llegir, ‘…Istum forum romansavit dominus rex…’(Fur XXV), ‘…Istum forum correxit et in romanito posuit …’ (Fur XXVIII), ………

  [1261] Als Furs de Valéncia es certifica que el poble valencià parla romanç, ‘Los jutges en romanç diguen les sentencies que donaran, e donen aquelles sentencies sorites a les parts que les demanen …’.

  [1265] Guillem Jaffer en "Declaracions dels duptes sobre los furs nous" en romanç pla.

  [1270] Document firmat en Alacant que diu ‘… si be eren barcelonins els torogants, deu tenirse present l’influencia (lingüística) del notari qui era valencià…’.

  [1279] Ibn Albaithar deja en sus escritos hablar su lengua materna.

  [1283] En prosa juridica valenciana se escribe “El libre del Consolat de Mar”.

  [1285] En la Cronica de Bernat Desclot, valencià (A. Ubieto: “B. Desclot: un historiador valenciano recuperado”, O. R. V ., Tom II, pp. 227-236). En l’apartat 312 diu: ‘E quant foren a 1.ª font que es dejus la roca del castell, dix l’alcayt a Don Pelegri que’l esperas I poch, que ades l’auria. E mentre que ell l’esperava, vee que se despuylava la almexia que vestia, e assech se en la font, e baya’s e gita’s l’aygua dessus. E quant se fo banyat, envia messatge a Don Pelegri. I [un] sarray quisabia notre latí, que era de Cullera (cap. 312). D’atre moro de Villena diu que “era latinat’ (cap. 411).

  [1290] Ibn Chobair nos proporciona en romanç pla: "yanair" (giner) "febrair" (febrer), "mars" (març).....

  SIGLO XIII – la llengua valenciana en la reconquesta

  [1300] Donis Guinot, i la seua obra mes important, "Obra figurativa ab rims estaramps en lahor del Rey" feta en romanç valencià.

  [1303] Jaume Conesa escribe "Guerres Troyanes" en romanç valencià.

  [1307] Antoni Vilaragut, traduix les deu comedies de Seneca (“Llibre de falconeria”) en romanç valencià.

  [1310] Arnau de Vilanova, el mege valencià, escriu “Rahonament d’Avinyo” en romanç valencià.

  [1316] Arnau Joan en "Lo Stil de la Gobernacio” en romanç valencià.

  [1335] Ramon Llul en el comentario expositivo de su obra en latín "Liber amici et amati" (folio 34v del manuscrito "N. 250. sup" de la Biblioteca Ambrosiana de Milán), se aclara que está exposición fué sacada de un gran volumen compuesto en lengua valenciana por cierto discípulo de Ramón (Llul). Empezado en Valencia el mes de diciembre y terminado el mes de marzo de 1335 : ‘Ista expositio excerpta fuit ex magno volumine in Lingua Valentina composito per quemdam discipulum Raymundi. Inceptum Valentie mense decembris et finito mense Martii anni 1335. Laus Deo...’.

  [1336] Pere March escribe en valencià els seus poemes “lo mal d’amor”, “lo comte final”, ….

  [1346] Archiu Regne de Mallorca. Proces criminal f. 178-276 trobem : ‘una dona nadiva d’Oriola parlava valencianesch’.

  [1348] Guillem Angles , i sa obra “Expositio de Ordine miase” diu, ‘Comença la exposicio breu en romanç del Canon y del himno angelico del Sançtus’.

  [1367] Jaume Conesa, miembro de la chancillería real de Jaime I fue uno de los encargados de transformar al romanç del pueblo la documentación.

  [1370] El “Misteri d’Elig”(otra corriente opina que es del año 1266), un drama sacro-lírico escrito integramente en lengua valenciana.

  [1383] “Regiment de la Cosa Pública” llibre presentat als Jurats de la ciutat de Valéncia diu de la llengua dels valencians : ‘La trenta dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascunsa a retengut ço que millor li es, i ha lexats los pus durs, e los pus mals sonants vocables dels atres, he ha presos los millors’

  [1390] Frai Joan Monzo compone su obra en lengua valenciana : “Varii tractatus Idiomote Valentino”.

  [1394] “Plegmatica del molt alt senyor rey Don Ioan ...” 2 hoj., en 4º apareéis : ‘… per manament dels Magnifichs Justicia e Jurats que tunc eren de la present ciutat de Valencia publicada, traduida de llati en vulgar Valenciá per los Reverents mestres de la Seu de Valencia en lany MCCCXCIIII …’

  [1395] Antoni Canals, escritor, gramatic, filosof, teolec i frare : “Valerio Maximo”, pròleg-dedicatòria, fol. 4 llegim :
  ‘Tret del llati en nostra vulgada lengua materna Valenciana aixi breu com he pogut jatssessia que altres l´agen tret en lenga cathalana’.

  [1398] Antoni Canals compon en lengua valenciana la seua obra ‘Escala de contemplacio’.

  SIGLO XIV – l’assentament d’una llengua, la valenciana

  [1404] Jordi de san Jordi compone su poema más hermoso, auténtica joya de la lírica en valenciano, “Estramps”.

  [1408] AHN de Madrit, Ordens Militars, carp 553 núm 1358; ‘Et sia la veritat del feyt que les paraules que foren entre vós, dit honrat sényer en Loís Sendavena e lo dit comanador (d’Onda) fossen en vulgar lengua valenciana, e foren aquestes e semblants en efecte...’.

  [1412] Acta notarial del 6 de Juny sobre el Compromís de Casp, constan como representantes del Reino de Valéncia Sant Vicent Ferrer y Fra Bonifaci Ferrer y leemos sobre la lengua de los habitantes del Reino : ‘Consimilem literam idem domini depurati expedire mandrunt, in ydiomate valentino, parlamento generali Regni Valentiae...’.

  [1413] Antoni Canals escriu en lengua valenciana la seua obra ‘Tractat de la confessio’.

  [1414] En un protocol (2156) del notari Bonamat Ferrer es fa constar lo següent : ‘En nom de nostre senyor Deu Jehus e de la sua sagrada Nativitat, sapien tots com yo, Felip Bricet, pelicer, comorant en la ciutat de Valencia, me convench ab vos, en Johan Sanxez, illuminador, alias de legir e scriure de letra e scriptura de lengua valenciana, en pla o alias romans, en tal forma e manera que yo sapia scriure e legir libres de Deu e dig alias de comptes e legir libres appellats romans’.

  [1418] Guillem Copons: “Llibre del Tresor”, ‘...E lo present transladador ha transladat en lengua valenciana, per donar delit de legir a un seu special senyor e amich, e als de sa nació desús dita…’.

  [1430] El genial valenciano Ausias March inicia su brillante etapa, sobe todo poetica, componiendo todas sus obras en lengua valenciana.

  [1458] En la “Canonización de San Vicente Ferrer”, la proclamación fue en 1455 obra de Calixto III, firmada por Pio II podemos leer, ‘In sua valentina ac materna lengua fuerit semper locutus’.

  [1459] Jaume Roig compon “L’Espill”que diu, ‘… 634 sera’n romanç ………641 de l’algemia …’.

  [1468] Joan Roïs de Corella: “Parlament en casa de Berenguer Mercader” : ‘apud ...la suavitat de les seues elegants paraules (es referix a Joan de Pròxita) que, en art..., els vivents tots excel.lia, en celsitud d’alt gentil estil en vulgar de valenciana prosa’.

  [1472] Joan Esteve en su obra "Liber Elegantiarum", diccionario Latin-Valenciano, dice: ‘Explicit liber elegantiarum Johannis Stephani, viri erudittissimi, civis Valentiani regie auctoritate notarii publici, latina et valentiana lingua exactissima iligencia emmendatus...’.

  [1475] En “l’inventari de bens del cavaller Pere Sarró”, es parla d´una biblia ‘de forma major en lengua valenciana, de emprempta, en paper, …’.

  [1477] En llemosi estava escrita tambe una Biblia d’un tal Llagostera, de la qual, vullgueren en Valencia traure una Biblia impresa , ‘e perque havia gran treball en mudar los vocables llimosins a la llengua valenciana, cessà de fer dita coreccio’.

  [1478] Bonifaci Ferrer, hermano de San Vicente Ferrer, escribía en la última hoja de la Biblia traducida al Valenciano e impresa en Valencia: ‘...Acaba la biblia molt vera e catholica: treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil cavaller: la qual fon trelladada de aquella propria que fon arromançada en lo monestir de Portaceli de lengua latina en la nostra valenciana per lo molt reverend micer Bonifaci Ferrer doctor en cascun dret e en facultat de sacra theologia: e don de tota Cartoxa: germa del benaventurat Sanct Vicent Ferrer del ordre de pricadors...’.

  [1481] Luis de Fenollet publica en Barcelona la traducción de “Historia de Alexandre de Quinto Curcio” de Plutarco ‘… fon de grec en lati, e per Petro candido de lati en tosca, e per Luis de Fenollet en la present lengua valenciana transferida...’.

  [1482] Miquel Perez en su obra "La imitacio de Jesuchrist" dice: ‘Libre primer de mestre Johan Gerson canceller de Paris de la imitacio de iesuchrist e del menyspreu de aquest mon esplanat de lati en valenciana lengua...’.

  [1485] Joan Roïç de Corella en “Ystoria de Joseph”, pròleg; ‘...descriure en vulgar de valenciana prosa...’.

  [1489] Jerónimo Amiguet (Tortosa), traduce la “sinonimia variatorum sententiarum” de ‘itálico sermone in valentinum’.

  [1490] “Tirant lo Blanch” de Joanot Martorell : ’…me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de Portoguesa en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural sen puxa alegrar e molt ajudar…’.

  [1490] Martí Joan de Galba: “Tirant lo Blanch”, en el colofó diu ‘Aci feneix lo llibre del valeros e strenu caualler tirant lo blanch, princep e Cesar del Imperi Grech de constantinoble. Lo qual fon traduit de Angles en lengua portuguesa. E apres en vulgar lengua valenciana...’.

  [1490] Marti Joan de Galba termina la obra inacabada de Joanot Martorell “Guillem de Varoic” y dice : ‘… lo qual fon traduit de angles en lengua portuguesa. E apres en vulgar lengua valenciana per lo magnifich: e virtuos cavaller mossen Johanot Martorell …’

  [1491] Miquel Perez, dedicatòria (a sor Isabel de Villena) del “Libre del menyspreu del món” trobem ‘… per prechs del reverent mestre Pere Calaforra..., he yo traduït de latí en valenciana prosa lo libre de mestre Johan Gerson...’.

  [1493] Bernardi Vallmanya en “Lo carcer d’amor”, ‘Traduit de llengua castellana: en estil de valenciana prosa...’.

  [1493] Entre los documentos pontificios se encuentra uno que dice, ‘… traduit en la lengua valenciana …’.

  [1494] Miquel Perez en su obra "Vida de la Sacratissima Verge Maria" dice: ’...que puix les vides de innumerables sanctes en vulgar prosa se troben escrites que la gloriosa vida de aquesta alta reyna de parays que es sancta sobre totes les sanctes no deu esser en la nostra valenciana lengua …’.

  [1495] Bernardi Vallmanya en el colofó de “Revelacio del Benaventurat apostol Sanct Pau” diu : ‘...de vulgar ydioma castella en valenciana prosa...’.

  [1496] Joan Roïç de Corella en su obra "Primer part del Cartoixa", escribe: ‘Acaba la primera part del cartoxa en la vida de iesus deu hi senyor nostre: trelladada de lati en valenciana lengua...’.

  [1497] Sor Isabel de Villena escrigue el “Vita Christi en ‘Llengua vernacula valenciana’.

  [1497] Francesc Eiximenis, franciscà català de Girona, en el final del proemi del “Art del Bon Morir” aparece : ‘… he deliberat traure’l segons la possibilitat del meu pobre entendre en llengua valenciana e manifest estil’.

  [1497] Llegim al colofó de l’edició barcelonina del “Tirant lo Blanch”, que fou “traduït de anglés en lengua valenciana”.
  [1499] Miquel Perez realisa la traduccio de "La vida de Sancta Catherina de Sena", 'de lati en valenciana prosa'.

  SIGLO XV – l’esplendor del Sigle d’Or

  [1500] En el pròleg a les “Notes ordenades per lo reverent mestre Bernat Vilanova, àlias Navarro”, destinades a l’ensenyament del llatí, el seu autor, per bé que s’autoproclama navarrés, declara tanmateix que els exemples que hi donarà els posarà en el seu ‘valentino idiomate’, tot dient que ignora el que s’esdevé en altres llengües.

  [1500] Roïç de Corella en la “segona part del Cartoixa, A honor, laor y glòria de la Trinitat Sanctíssima”, llegim ‘traduhida de latina lengua en valenciana prosa ...’.

  [1502] Jerome Amiguet, médico y Catedrático Gramática, en la traducción de “Sinonima Variatiorum Sententiatum”, llegim al començament i colofó: ‘... ex italico sermone in valentinum...’.

  [1504] “Registre de colacions de benifets de la diòcesis de Valéncia”, ‘… Nobilis Ludovici de Perellos, de rectoria oppidi de Torres Torres, auctoritate apostolica facta, videlicet vigore quarundam litterarum apostolicarum seu mandati de providendo felicis recordacionis Alexandri pape Sexti, lingua vulgare valentina expeditarum…’.

  [1507] Francesc Eximenis, teólogo catalán, en su obra "Scala Dei", escribe en Lengua Valenciana diferenciándola del Lemosin: ‘Libre intitulat Scala Dei ordenat per lo reverent mestre Francesch Eximenes, mestre en Sacra Theologia, del orde dels frares menors, novament traduit de lemosi en nostra lengua vulgar valenciana, util y molt profitos per a contemplar les coses divines’.

  [1508] Bertomeu de Torres Naharro, en su comedia “Seraphina” utiliza el italiano y el valenciano a parte del latín”.

  [1510] “Vida de Sent Vicent Ferrer” de Miquel Pereç: ’…me prega que yo volgues pendre treball de traduhir de lati en valenciana lengua… de aquest
  glorios sant la historia’.

  [1511] Fra Tomas de Vesach en su obra "La vida de la Seraphica sancta Catherina de Sena" dice: ‘dita istoria...la he feta emprenptar en nostra lengua valenciana’.

  [1514] “Libro Padrón de la Mensa de Anuales”. Apèndix de documents. Primer. En ARV. Clero; Acuerdo del dia 28 de abril de 1514 que dice: ‘traducido del Valenciano al Castellano’.

  [1514] A la segona edició del “Cancionero General” d’Hernando del Castillo, es fa constar ‘en les rúbriques d’algunes poesies en català de Crespí de Valldaura, Vicent Ferrandis i Narcís Vinyoles, aplegades que han estat escrites en llengua valenciana’.

  [1517] Bertomeu de Torres Naharro , en su comedia “Propalladia” es pot llegir que: ‘...Mas aveis destar alerta por sentir los personajes que hablan quatro lenguajes hasta acabar su rehierta. No salen de cuenta cierta por latín e italiano castellano y valenciano que ninguno desconcierta’.

  [1521] Joan Bonlabi : “Llibre d`Oracions” (de Ramon Lull), frontispici; trobem ‘ es llig ‘...Traduit: y corregit ara novament dels primers originals y estampat en llengua Valenciana...’.

  [1521] Joan Bonlabi, catalán de Tarragona, en su traducción de "Blanquerna" (de Ramon Llull) a la Lengua Valenciana se disculpa por no ser experto en ella, ya que le resulta extranjera: ‘...Hordenat per lo illuminat doctor y martyr mestre Ramon Lull. Traduit y corregit ara novament dels primers originals y estampat en llengua valenciana...’. ‘...segons me pregua me prengues yo lo carrech, coneixent-me affectat a la sciencia de aquell en que noy sia docte, ni menys llimat en dita lengua, com sia a mi pegria [peregrina] y strangera...’.

  [1522] Un monge de Monserrat al traduir la “Vita Christi de sant Bonaventura” diu: ‘He desliberat arromançar lo present libre, puix veig que fins aci, en la nostra catalana lengua no es esta transladada, y acabat que lo Cartuxa se tropia entre nosaltres en lengua valenciana’.

  [1530] Manuscrito que habla de la disPARAULA EDITADA del bisbe de Jaen contra los jueus, escrito en valenciana llengua.

  [1536] Juan de Valdés en “Diálogo de la lengua” en su página 139 : ‘ya que el fundamento de la lengua castellana es la latina, resta que nos digáis de dónde vino y tuvo principio que en España se hablasen quatro maneras de lenguas que oy (sic) se hablan: como la catalana, la valenciana, la portuguesa y la vizcaína’.

  [1538] Pere Antoni Beuter en “Cronica General” (primera part), dedicatoria que dice ‘...Imprimiose pues en lengua valenciana, como yo la compuse...’.

  [1546] Andreu Sempere : “Grammatica Valenciano-Latina”

  [1555] Joan Resa publica su ‘Vocabulari valencià-castellà’. Incluido en las obras de Ausias March.

  [1559] “Pragmàtica o Real Orde” : ‘Que ningún muchacho nuevo convertido aprenda a leer ni escribir en arábigo, sino castellano o valenciano’.

  [1560] Gaspar Gil Polo en sus "Notas al canto del Turia": pag 334: "...y siguientes se lee: “Obres de Vicente Ferradis” en lengua Valenciana en la que agué joyes i en totes fon guanyador." pag 401: "....Poeta excelente, de fecundo ingenio, traduxo con propiedad las quatro Canticas del insigne Ausias March, del idioma natural al Castellano por orden del serenissimo Duque de Calabria, a quien dedicó con un fecundo Diccionario de las voces mas obscuras, que en Lengua Valenciana dificultaban el sentido de lo que queria decir Ausias March".

  [1561] Onofre Almudever : ‘Si no foreu ingrats a la llet que haveu mamat i a la Patria on sou naixcuts, no deixarieu que als vostres classics valencians els catalans se’ls vullgueren aplicar.... ‘ en lo seu prolec de "Lo proces de les olives".

  [1569] Lorenço Palmireno, aragonés de Teruel, en su obra "Vocabulario del Humanista" equipara a la lengua Valenciana a otras de su entorno: ‘...Y aunque eso no fuese, basta ver que, si no hallo vocablo con que arromançar una cosa en castellano, pongola en Valenciano, Italiano o Frances o lengua Portuguesa...’.

  [1574] Rafael Martí de Viciana en la obra "Libro de alabanzas de las lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana", entre multitud de referencias a la lengua Valenciana, dice: ‘...la lengua valenciana ha provado con todo cumplimiento, que la lengua Latina es muy universal por todo el mundo, y de aquella muchas otras han tomado gran numero de vocablos, y que la lengua valenciana es hija, y factura de la lengua Latina por derecha linea y propagacion...’.

  [1574] Rafael Martí de Viciana: “Alabanzas de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana” podemos leer: ‘Bien sentía el Beatísimo Pontifice en su corazón por ser Valenciano, como no había quien tomase por la Lengua Valenciana. Y aunque en Roma à la sazón residian los Cardenales Vera, Serra, Lopiz y Loris, todos valencianos, ninguno de aquellos emprendió el cargo de responder `por la Lengua Valenciana, dexándolo para cuando à la nación Valenciana le paresciesse pedir su derecho..’.

  [1574] Martí de Viciana: “Alabanças de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana” escribe: ‘Hame parescido consagrar esta Obra a Vuestras Señorias [Senado de Valencia], como à padres de la Republica Valenciana, a quien por todo derecho, favorecer y acrecentar la honra de la propia patria pertenece, suplicandoles me perdonen por haber vertido esta Obra de Valenciana en Castellana, que por la mesma causa huve de verter la Chrónica de Valencia, y el libro de Nobleza e Hidalguía, Armas y Blasones, y el libro de Recreación de los días calurosos de Julio, que después de haberlos copilado, en la versión de todos ellos tuve otro tanto trabajo, solamente por hacerlos comunicables á muchas otras provincias’.

  [1575] Joan de Timoneda (1518-1583) era impressor, editor i llibrer; dels dos volums de “Ternario” hi ha quatre autos redactats en castellà y dos ‘en lengua valenciana, por ser natural suya’; en novel.la curta escrigué tant en valencià com en castellà.

  [1576] En los “Registres de Valéncia del Consell de la Vila d’Elda” encontramos : ‘Que atento que la sentencia que se ha de dar en esta causa está en poder del Scribano ordenada en lengua castellana y firmada y que conforme a fueros de este Reino no se puede publicar dicha sentencia sin que primero se traduzca en lengua valenciana proveyó’.

  [1579] Jorge de Montemayor en la traducción al castellano de "Las obras del excelentissimo poeta Ausias March, Cavallero Valenciano". Incluyó en el libro un "vocabulario valenciano-castellano para ntendimiento de estos ultimos").

  [1580] Onofre Pou : “Thesaurus Puerilis”, nota introductoria diu ‘...Esta primer lo vulgar en llengua Cathalana, y valenciana, y despres lo llati...’.

  [1586] “Manuscrit propietat dels P.P. Dominics del Convent de Valéncia contenint la declaracio jurada de Jeroni Ferrandis sobre la predicació de Sant Lluys Bertran en Colombia” (foli 977, vers), consta: ‘...y que este testigo hoyo predicar el dicho Fray Lluys Bertran en lengua valenciana siempre y vio que los dichos indios le entendian...’.

  [1589] Pere Joan Porcar: “Dietari 1589-1628”; pp. 87-88. trobem ‘Canço en alabança de mossen Frances Jeroni Simo en totes les llengües: Valencia, Castella, Aragones, Catala, Mallorqui, Portugues, Biscai, Frances, Negre, Morisco...’.

  [1591] Actes Concili Tarraconense trobem la cita : ‘Que ab auditoris vix aut ne vix quidem intelligi possit … in Regno Valentiae lengua valentina, et non alia concionetur’.

  [1592] En Oriola, en capítol del dia 12 d’aquell mateix mes (desembre de 1592), fetes les gestions pertinents de confrontar el sagramentari valencià i el castellà esmentats, determinaren: ‘que hauien regonegut los dits manuals i quels pareixia ques rebesen y acceptasen los que ha fet lo senyor Arquebisbe per estar molt complits y en llengua valenciana’ “Dietari de les resolucions... (1569-160”, f. 95 vº (Archiu Capitular d’Oriola).

  [1599] En la historia de San Vicente y capítulo I, a modo de exhordio se narra la serie de reliquias que se custodiaban en la Catedral de Valencia... terminando su relación con la siguiente frase: ‘un pedazo de ropa interior de Christo, al cual, el Auto (proceso de Canonización de San Vicente Ferrer, en el Archivo del Convento de Predicadores) en idioma valenciano, llama así: Un tros de la Gonella de Jesu Crist’.

  SIGLO XVI – el crepuscul

  [1600] Francisco Diago en su “Libro Primero de la Historia de San Vicente”, trobem a la pàgina 109 : ‘Predicaba en su lenguaje valenciano, siendo verdad que predicó en tierras donde tienen el lenguaje bien ajeno y diferente: Aragón, Portugal, Cataluña, Lombardía, Escocia...’.

  [1600] En l´obra “Romances, en Romancero general”, d´autor anonim, podem llegir: ‘Son Celestinas del nuevo. / Ya saben hablar frances, / Italo, inglés y caldeo, / Vergamasco y valenciano, / Portugues, morisco y griego …’.

  [1600] Y hablando de ciertos vecinos de Cortes de Pallás, dice que ‘pareçio por una çedula de recibo fecha en valençiano...’ Fray Benjamín Agulló Pascual: “Los moriscos de Valencia y Fray Bartolomé de los Angeles”; “Crónica de la XIII Asamblea de los Cronistas del Reino de Valencia” en pág. 181.

  [1600] Consta documentalmente que los inquisidores mandaron al notario Geronimo Sanz ‘que traduscere de lengua valenciana en lengua vulgar castellana’ los informes realizados por los familiares Ballester, Orti y Bontinua.” (García Carcel, “Alienación de la cultura valenciana”; en Historia 16, número 33, pag. 7 .

  [1604] Félix Lope de Vega y Carpio, uno de los más importantes poetas y dramaturgos del Siglo de Oro español, En su obra “El peregrino en su patria”: ‘Cusi voglio far anche io, y en omni lingua parlar. En valenciano diró: Cap de mi mateix, voleu que os nafre, giraus, per Deu, …’.

  [1604] Bartolomé Jiménez Patón (filólogo), “Elocuencia española en arte”, ‘Y así entre los griegos decimos haber cinco maneras de lengua con diferentes dialectos, que son la lengua ática, jónica, dórica, aeólica y común. Y en España hay otras cinco, que son la valenciana, asturiana, gallega, portuguesa; las cuales se han derivado desta nuestra quinta, o principal y primaria, originaria española, diferente de la cantabria’.

  [1607] Fray Gregorio García en “Origen de los indios de el Nuevo Mundo” aclarix a la pàgina 287 : ‘hubo una lengua general, que es la Latina, de la cual se inventaron nuevas lenguas, quales son: Italiana, Francesa, Catalana, Valenciana, Castellana, Lusitana y otras muchas’.

  [1609] Francisco de Quevedo, noble, político y escritor español del Siglo de Oro, uno de los más destacados de la Historia de España. En su obra “España defendida y los tiempos de ahora, de las calumnias de los noveleros y sediciosos” leemos ‘Respondamos aora a Jerardo Mercator. Si la lengua castellana tiene casi todas las vozes griegas asi como los griegos las pronunziaron, i es toda latin en los idiomas diferentes solo casi en la pronunçiaçion, como valençiano, portuges i castellano’.

  [1611] Miguel de Cervantes dice ‘La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable’.

  [1614] Miguel de Cervantes en “La gran sultana Doña Catalina de Oviedo” dice : ‘Esta lengua de valor por su antigüedad es sola enséñale la española, que la entendemos mejor (…) la bergamasca de Italia la gascona de Galia (…) y si aquestas le pesa, porque son algo escabrosas, mostraréle las melosas valenciana y portuguesa’.

  [1628] El catalán Andres Bosch escribe : ‘tots han volgut y volen cada día imitar la llengua valenciana’.

  [1629] Antonio Vázquez de Espinosa en “Compendio y descripción de las Indias Occidentales”. En la Primera parte, diu: ‘......la diversidad de naciones que en diferentes tiempos vinieron a España causaron diversidad de lenguas, como son la vizcaína, valenciana, catalana, portuguesa, gallega y otras diferentes …’.

  [1632] “Últim testament d’Ipolita Soler, muller de Felis Bru, ciutadà.... (19-10-1632)”. A. R. V., Clero, caixa 1050, lligall 388, pàg. 1. llegim: ‘octubre, 19. Xàtiva. Entre les raons aduides pel Dr. Mathias Bosch (regidor de S. Felipe) en defensa d´un dels hereus (el canonge Bru) se llig la següent frase: Por si se duda esto lo fundo con tres textos, el uno en lengua valenciana, que es el fuero 3º...el otro en latín... y el otro en lengua castellana…’.

  [1636] Diego Castellar en “Memorial en defensa de la lengua catalana, para que se predique en ella en Cataluña” leemos: ‘...En Valencia los más son bilingües, sin que se hagan estoruo en la pronunciación las dos lenguas Valenciana y Castellana’.

  [1636] El catedrático ilerdense Diego Cisteller testifica en su manuscrito Ms. 1010 : ‘los padres Lorenzo San Juan, y Blanch (...) y otros apostólicos varones de la Compañía de Jesús son valencianos, y predican en valenciano en Cataluña’.

  [1636] El catedrático ilerdense Diego Cisteller afirma en su “Memorial en defensa de la lengua catalana” dirigido a la Generalidad de Cataluña que el idioma de los valencianos era independiente de cualquier otro peninsular al recordar que ‘las leyes de Castilla están en castellano; en Valéncia, en valenciano; y en Cataluña, en catalán’.

  [1639] “Siglo cuarto de la conquista de Valencia” de Marc Antoni Ortí : ’En algun temps (y no tan antic que yo nol haja alcançat) solia fer-se tan gran estimació de la llengua valenciana que quan en les juntes de la ciutat, Estaments i altres Comunitats, algu dels valencians que es trobaven en elles, se posava a parlar en castella, tots los demes s’enfurien contra ell, dient-li que parlas en sa lengua…’.

  [1639] Gabriel Téllez Girón (conegut per “Tirso de Molina”): “Historia General de la Orden de la Virgen María de la Merced” (foli 69 del manuscrit); ‘...Y aunque de nuestro cerro consagrado (llamanlos Puig en lengua valenciana)…’.

  [1639] Marco Antonio Ortí: “Siglo cuarto de la conquista de Valencia”, a la introducciò es llig ‘Yo Juan Bautista Sanchiz, Escrivano Real y publico, y del numero de la ciudad de San Felipe doy fee y verdadero testimonio... he visto, reconocido y examinado el libro que por dicho cura se me ha presentado, que es en forma mayor con cubiertas de pergamino, cordon y boton de luda para cerrarle, y en la cubierta de dicho libro el titulo siguiente en Idioma Valenciano’.

  [1651] Pere Jacint Morla En alabança del autor del libro. Romance en idioma valenciano... Dins de: “Memorias de los sucesos particulares de Valencia, y su reino en los años(...), tiempo de peste”; de Fra Francesc GAValda.

  [1654] Llorenç Matheu i Sanz, en su “Tractatus de Regimine Urbis et Regina Valentiae” podemos leer en su página 504 : ‘Reperi in Hispania lenguas, veterme propiam : Cantabricam, Graecam, Latinam, Arabicam, Celtiberam, Caldeam, Ebraicam, Valentinam, Catalaunam’.

  [1655] Poesia de Marco Antonio Orti i Moles diu ‘...és diligència molt vana inquirir les excel.lències de la llengua valenciana...’.

  [1667] C. Sarthou: ”Datos para la historia de Játiva”, Tom1º, pàg. 89; El Dr. J. Bta. Ballester, arcediano de Sagunto, en un sermón que ante el colegio notarial de Valencia y que imprimió Jerónimo Villagrasa, dijo aquel buen hablista de nuestra lengua: “ que sía la lengua valenciana millor que totes les de Europa en apres de la lengua sancta, que es la Hebrea, a no havero yo defensat en publiques conclusiones nom atreveria a estamparo y es cert, perque ademés de la gracia, brevetát, conscisió, mes que lacónica, y energia sua, es molt sentenciosa,
  significativa, conceptuosa y aguda y té emfática valentia forza y magestat en les ses paraules...’.

  [1667] Joan Baptista Ballester, “Ramellet del bateig del fill y fillol de València y apostòlich sanct Vicent Ferrer”, dedicatòria al lector, reproduïda per J. Ribelles, op. cit., II, p. 35: ‘… que sia la llengua valenciana millor que totes les de Europa …’.

  [1671] El obispo de Torotosa confirme que tiene en su poder una copia de la Biblia de San Pere Pascual escrita ‘en la lengua de los valencianos en 1290’.

  [1671] Sapena en “La cándida flor del Turia” en la página 26 : ‘Una llengua, la valenciana, que en ninguna otra nación se habla, ni casi se entiende, pues aunque simboliza con las de Cataluña y Mallorca, en la realidad es muy diferente’.

  [1674] Joseph Llop: “De la Institucio, Govern Politich, y Juridich, Costums, y Observancies de la Fabrica Vella, dita de Murs, y Valls; y Nova, dita del Riu”, al pròlec ‘...Y no es de menys consideració el haver usat lo autor del nostre Idioma Valencià...’.

  [1676] Fray Francisco de Santa Inés, en la: “Crónica de la provincia de San Gregorio Magno en las Islas Filipinas”. dice ‘Las seis referidas, aunque en rigor son diferentes, simbolízanse tanto entre sí, que en breve se entienden y se hablan los de una nación con los de otra, al modo que en Italia la toscana, lombarda y siciliana, y en España la castellana, portuguesa y valenciana. Y la causa de simbolizarse tanto estas lenguas entre sí, es la misma que en Italia y España, porque como allí se originan aquellos de la romana, así aquí estas de la malaya’.

  [1677] Fray Cristoval Mercader: “Vida admirable del siervo de Dios Fray Pedro Esteve, Predicador Apostólico”; 3ª edició (Facsímil de la 2ª), pàg. 141 (1ª ed. en 1677; 2ª en 1865; 3ª en 1982) llegim ‘Con el celo de la honra de dios ultrajada, y con la lealtad que tenia a su Rey invadido y el amor y cariño que tenia a sus paisanos, se ofreció a esta jornada, para la cual hizo prevención de varias medicinas, polvos, clísteres, que el Siervo de dios llamaba en su lengua valenciana carabines esquerreres y como Maese de campo de este tercio, marchó con él’.
  ‘...Al cabo de algunos dias vencieron los nuestros... y celebró las gracias nuestro varón de dios en sacrificio y oraciones, como él mismo solía cantar a los soldados valencianos que quedaron en la sangrienta lid en su lengua valenciana’.

  [1681] El doctor Vicente Marés i el arquebisbe de Tarragona Joseph Sanchiz dicen en “La Fénix Troyana” que, ‘…La lengua valenciana es una de las muchas que resultaron de las 72 principales… (p.100). (se refiere a las 72 lenguas principales que quedaron tras las confusión de Babilonia). “En la valenciana hallaremos muchas palabras de la Hebrea, otras de las Griega; otras de la latina; y otras muchas de las mixtas; pues se hallarán vocablos de la lengua celtíbera, arábiga…’.

  [1685] Juan de Fenollet decia ‘Dióse a la predicación, aprovechando mucho con su doctrina y ejemplo. Suyos son ocho sermones manuscritos hechos a diferentes asuntos: los seis en lengua latina y los dos en idioma valenciano, que me comunicó el Ilmo. Sr. Don Enrique Pimentel, meritísimo Obispo de Cuenca...’.

  [1688] “Carta de Don Hipolito de Samper i Gordejuela”, parlant del llibre de Sor Isabel de Villena.; ...Otro intitulado: Vita Christi, de la Reverent Abadesa de la Trinitat, compuesto en lengua Valenciana...

  [1688] En las letras de los villancicos que se han de cantar la Noche de Navidad, en la S. Iglesia Catedral de Lérida, se descriu: ‘Portugués: finco de fidalguia, eu tan finchado…; Castellano: tengo sed, que me abrasa…; Gallego: con perdon de o mi nino…; Catalán: so cadell, y tinch sempre gran fa de nyaros…; Valenciano: Lo dolor de migranya me dona pena…’.

  [1689] Joseph Ortí en “Exequias de la Reyna Nuestra Señora Doña Maria Luysa de Borbón... diu ‘...y por si el idioma valenciano causare alguna dificultad...’.

  SIGLO XVII – la decadencia

  [1707] Libro del “Real Acuerdo”, fol. 103. leemos ‘En dicho dia dixeron que para la facil expedicion de los pleytos y mayor satisfacción de las partes, en attención a que los más pleytos son autados en lengua valenciana que por lo regular no la entienden los relatores de Castilla y es razón que se impongan bien en la substancia y términos de ellos acordaron y mandaron que siempre que suceda entregarse pleytos autados en lengua valenciana a relator castellano, haya de conferirse este y concertarse con uno de los relatores valencianos que nombrará la sala para que con la noticia que le subministrase se haga capaz de los términos de dicha Lengua y ambos concurran a la relación sin que se falte en ella a la substancia para mayor satisfacción ...’.

  [1707] “Memorial de los Jurados de Valencia a Felipe V”, el principi del fi: ‘observando en los autos, registros y fórmulas y todo lo que se actuare, la práctica del idioma de Castilla, se perdería con el tiempo la noticia de la lengua valenciana’.

  [1716] En “Llibre de Visites.... f. 306 vº figura un certificat adreçat al bisbe, en els termes següents: ‘Certifico, y hago fee Yo el infrascrito en nombre de Archivero del Clero de la Iglesia Parrochial de la Villa de Villareal, como en el Libro donde se continuan las Determinaciones Capitulares de dicho Clero, se enquentra uno a los veinte y dos de octubre del presente Año 1716 el qual traducido fielmente de Valenciano, en Castellano, es como se sigue...’.

  [1723] Gregori Mayans y Siscar, diu en: “Abecé español” ‘... porque los españoles medianamente instruidos hablamos con ella quando queremos hablar con un lenguaje común a toda España, olvidando para esse fin el valenciano su lengua, el catalán la suya, i así los demás’.

  [1723] “Registro. Autos civiles de la Real Visita de amortización del cura de la Yglesia Parroquial del Lugar de la Alcudia dels Crespins...1723” A.R.V. Bailia, lletra A, exp. 3298, foli 7 (2ª visita) queda constancia ‘Yo Juan Bautista Sanchiz, Escrivano Real y publico, y del numero de la ciudad de San Felipe doy fee y verdadero testimonio... he visto, reconocido y examinado el libro que por dicho cura se me ha presentado, que es en forma mayor con cubiertas de pergamino, cordon y boton de luda para cerrarle, y en la cubierta de dicho libro el titulo siguiente en Idioma Valenciano “Llibre dels contes de la Alcudia dels Crespins”, y contiene ciento y quarenta y cinco foxas, numeradas...’.

  [1732] Carlos Ros en “Practica de Ortographia, para los dos idiomas Castellano, y Valenciano”.

  [1733] Carlos Ros Hebrera, ‘Las cualidades de la lengua valenciana son: su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino’.

  [1734] Carlos Ros en “Epitome del origen y grandezas del idioma Valenciano” se lee, ‘… este Epitome, Panegyris laudatoria, de la lengua valenciana, en si mesmo se lleva la aprobación que solicita …’.

  [1734] Rosa Trincares “En elogi dels tres llibrets” se dice ‘… Com esta, quen ella, com à Phenix, Resucites la lengua Valenciana?’.

  [1736] Carles Ros publica : ‘Tratat de adages y refranys valencians, y practica pera escriure ab perfeccio la llengua valenciana’.

  [1737] Carlos Ros, “Norma breve de cultura, y politica de hablar, para el idioma castellano”; ‘… aunque servirà tambien para el valenciano, y otros …’.

  [1737] G. Mayans : “Orígenes de la lengua Española” se lee ‘La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa, la valenciana de la castellana. (...) De todas las tres la más suave y agraciada es la valenciana...’.

  [1738] Arxiu Municipal de Caudete, “Auto para que los capítulos y ordenanzas de las aguas de esta Villa (Caudete) se traduzcan en Lengua Castellana” consta, ‘... se traduzcan de la Lengua Valenciana en que estan escritos ... Y respecto de estar escritos en Lengua Valenciana...’.

  [1739] Carlos Ros, “Breve diccionario valenciano-castellano”.

  [1740] “Visita del obispo de Orihuela a la colegial de S. Nicolás de Alicante en 23-III-1740”. ‘Mando que desde ahora en adelante se estiendan los motes en Idioma Castellano... con apercibimiento de que, por cada mote que se hallase en valenciano será multado el Cura o Teniente que le hubiere escrito, en una libra de esta moneda’.

  [1740] Joan Carles Amat, “Tractat breu, y explicació dels punts de la guitarra en Idioma Valencià” ‘per a que´ls naturals, que gustaren de dependre, y no entengueren la explicació Castellana, puguen satisfer son gust en este breu y compendiós estil’.

  [1747] “Contestacion a la Carta-orden de 1-1-1747” (referida a la fundacio del convent de la Consolació de Xàtiva). Archiu Municipal de Xativa. Dice asi, ‘… Y despues de dicho titulo, en el mismo libro, se encuentra escrito tambien en idioma valenciano, una nota...’.

  [1750] “Quinque Libri” nº 9 de Torrent, ff. 118 vº i 119.; ‘Por quanto el idioma castellano es el que en este tiempo se usa regularmente en todos los tribunales; por tanto, i para no dar lugar a la interpretación sobre alguna partida de Bautismo, vertida en castellano, mandamos, que en adelante se escrivan todas las partidas en lengua castellana, poniendo los apellidos en la conformidad que suenan en valenciano, i que la tinta que se usse sea negra de buena calidad, i que no queme el papel’.

  [1750] Carlos Ros, “Breve esplicacion de las cartillas valencianas” leemos ‘ … para entendimiento de su Lengua Valenciana y dialectos …’.

  [1751] Vicente Ximeno en “Aprobación de la obra de Carles Ros: Breve Esplicación de las Carftillas Valencianas” se dice ‘El fin que se ha propuesto el Autor en éste, y otros Escritos que ha dado al público, es sostener, como buen Patricio, la Lengua Valenciana, en tiempo que ha decaecido muchisimo de su perficción, y pureza’.

  [1751] En las Oficinas de los Tribunales de Justicia, se hallan (en esta Ciudad de Valencia, y su Reyno) continuamente presentados, instrumentos antiguos, en Valenciano, en los que se funda el derecho de las Partes, y necessitan a vezes traducirse en Castellano; y con dificultad se halla ya persona que lo sepa haser: y esto precissa no dexar perder la Lengua Valenciana, mayormente haviendo tantos libros, y escrituras públicas en ella...

  [1752] Carlos Ros publica “Qualidades, y blasones de la lengua valenciana” y escribe ‘M. Iles. S.res: Aunque es notoria la aplicación que he tenido à la Lengua Valenciana, desde mis primeros años...’, ‘La Lengua Valenciana es Breve...’, ‘El Idioma Valenciano tiene en sí la concisión...’, ‘La Lengua Valenciana es Suave...’, ‘La Lengua Valenciana es assimesmo Graciosa, à Agradable...’, ‘La Lengua Valenciana mereciò el Timbre de Apostolica, y Santa...’.

  [1761] Carta de Gregori Mayans i Siscar a Juan de Vega Canseco en Oliva que dice ‘...Para esto es menester aplicarse algo a la lengua valenciana, como en otro tiempo hacían los grandes hombres...’.

  [1762] Tomàs Serrano i Pérez en “Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su esclarecido hijo y angel protector S. Vicente Ferrer, apostol de Europa”; Pàg 237 dice, ‘...Tu lengua, la lengua valenciana, que comunmente hablamos...’.

  [1764] Carlos Ros compone “Diccionario valenciano-castellano”.

  [1764] Lluís Galiana, carta a Carles Ros inclosa a tall de pròleg de Diccionario valenciano-castellano: ‘Mui Señor mio. Tiempo haze que miro à V.M. como un Hombre nacido para el bien de la Lengua Valenciana’.

  [1769] José Teixidor y Trilles en “Antigüedades de Valencia”, ‘mixturando su idioma con nuevos términos y nombres, algunos castellanos y otros italianos; y muchos apropiados de la lengua latina, vino a formar un nuevo idioma llamado Lengua Valenciana (…) la excelencia y ventaja que damos a la lengua valenciana en parangón y cotejo de la catalana’.

  [1778] Gil Polo, Gaspar: “Notas al canto de Turia, o noticias históricas de algunos poetas de la Diana enamorada”, pàg. 345 : ‘...el canonigo Mayáns conjetura, que este apellido es compuesto de Vall-de-llors, que en Valenciano es lo mismo que valle de laureles...’.

  [1797] Antoni Josep Cavanilles en “Observaciones sobre la historia natural,
  geografía, agricultura, poblacion y frutos del Reyno de Valencia” en la pág. 323, ‘Indice de las plantas mencionadas en la obra. En la primera columna van los nombres latinos, en la segunda los castellanos, en la tercera los valencianos, y en la quarta los franceses’.

  [1795] “Catalogo y descripcio d'els pardal de l'Albufera de Valencia” per Marc Antoni Orellana y Mocholi : ‘… no falten forasters que desitgen saber la Lengua Valenciana’.

  SIGLO XVIII – la Batalla d’Almansa i la repercussió en la llengua valenciana

  [1809] “Colóqui trilingüe ó Colòqui entreverát de valencià y castellá y uns cantonets en lletí”, entre Maciá el Parlador y l Mestre Descòla dun Pòble de Lhòrta de Valencia.

  [1810] Manuel Sanelo, “Diccionario Valenciano-Castellano”.

  [1820] “Carta del Deán de Xátiva… (interpretación de una lápida romana hallada en Valencia en 1807)” en su p.59 : ‘Hasta els vascos se ficaven en Valencia: “Qué nos viene, pues, el P. Cronista corrompiendo la lengua Latina, y pretendiendo patentizar, que el nombre femenino de Valentia (valor) es Vasco? Pregúntele V. como se llama en Castellano, Lemosin, Valenciano, Portugués y aun Latín como lo usa Macrobio’.

  [1839] Lluís Lamarca produce “Ensayo de un diccionario valenciano-castellano”.

  [1851] Josep Escrig compone “Diccionario valenciano-castellano”.

  [1853] “El amic dels llauradors ó aforismes rurals” : Composts en catalá y castellá per D. Narcís Fagés de Romá (…)y traduits al valensiá per un Amic dels Llauradors.

  [1854] José Bernat i Baldoví en “Lo Virgo de la Vicenta y l’Alcalde de Favara”. Comedia en un acte y en vers, publicada en vulgar valencià.

  [1876] Pi i Margall, republicano catalán en su obra “Las nacionalidades” leemos: ‘¡La identidad de la lengua! ¿Podrá ser esto un principio para determinar la formación ni la organización de los pueblos? Subsiste en España no sólo la diversidad de leyes, sino tambien de lenguas. Se habla todavía en gallego, en bable, en vasco, en catalán, en mallorquín, en valenciano. Tiene estos idiomas, a excepción del vasco, el mismo origen que el de Castilla; y ninguno, sin embargo, ha caído en desuso’.

  [1883] Discurs d’Emilio Castellar i Ripoll davant la Real Academia Española : ‘Todavía recuerdo el movimiento de asombro (...), al oir el vulgar latín hablado por el pueblo helvético en aquellos helados montes y sentir su gran semejanza con el valenciano...’.

  [1888] Javier Simonet en “Glosario de las Voces Ibéricas y Latinas usadas entre Los Mozárabes...” , diu: ‘Veamos ya que parte tuvieron los mozárabes en la formación de los romances o dialectos hablados actualmente en España. Ya hemos notado que el lenguaje hablado por nuestros mozárabes y que en el siglo XII conservaba todavía, según lo testifica Ibn Albaithar, el nombre de su lengua madre, no podía ser un latín puro, elegante y clásico, sino una jerga formada de la descomposición de este idioma y de su mezcla con otros. Examinados con diligencia los monumentos lingüísticos y memorias que nos quedan de aquellos naturales, nosotros creemos que el lenguaje usado por ellos contribuyó en gran manera al desarrollo de nuestros principales romances, castellano, gallego y portugués, y aún del catalán y valenciano’.

  [1891] “Diccionario general Valenciano- Castellano” de Joaquim Martí i Gadea : ‘La publicación de un diccionario Valenciano-Castellano (…) se ha hecho doblemente necesaria en la actualidad, con el extraordinario vuelo que ha tomado en España el estudio de las lenguas regionales, y sobretodo el de la valenciana (…) Con la persuación de que con ello contribuimos al
  embellecimiento y ansiada restauración del armonioso y rico idioma valenciano’.

  [1893] Alemany i Bolufler (filólogo), ‘...el valenciano nació y se desarrolló en el Reino de Valencia...’.

  SIGLO XIX - la Renaixença

  [1900] Joseph Bodría Roig en “Fulles seques” llegim ‘aplech de versos valencians’.

  [1909] Manuel de Montoliu, filólogo e historiador de la literatura, de ascendencia tarragonesa, ‘La individualidad de la lengua valenciana dentro de la familia de las lenguas latinas, nadie que tenga una mediana cultura la pone hoy en duda’.

  [1910] Francisco Codera (latinista, hebraista y maestro arabista, e introductor de la filología en el estudio de la Historia), diu en el seu “Discurs de recepcio en la Real Academia Espanyola” : ‘...y no pocas que hoy sólo se conservan y aparecen, ya en el catalán, ya en el valenciano, ya en el portugués, ya en algunos idiomas...” “así lo acreditan por una parte numerosos vocablos pertenecientes á nuestros romances, catalán, valenciano y castellano...’.

  [1911] Eduart Genovés i Olmos publica : ‘Catalech descriptiu de les obres impreses en llengua valenciana desde 1474 fins 1700’.

  [1914] Josep Ribelles Comín edita : “Elogi de la llengua valenciana”.

  [1915] “Mare Patria (Dins de Jardí Espiritual)” de Francesc Caballero i Muñoz : ‘No’m digau que faig despreci / del idioma castellà, / per que en valenciana llengua/ me plau tot`hòra parlar…’.

  [1915] Lluís Fullana publica “Gramàtica elemental de la llengua valenciana”.

  [1919] La Universidad de Salamanca con su rector al frente D. Miguel de Unamuno declara que no existe ninguna unidad entre valenciano y catalán, y se publica “la frontera lingüística” en donde sus autor aborda el problema de la lengua valenciana amenazada por el imperialismo catalán.

  [1925] Pare Lluïs Fullana en sa obra “Evolució Fonológica de la Llengua Valenciana” diu ‘..durant la dominació arabe, continuaven parlant lo romanç (valencià), lo mateix els cristians lliures qu´els moçarabs i el muladíes’.

  [1926] Articul 1º del Real Decret de la RAE: “La Real Academia Española se compondrá de cuarenta y dos Académicos numerarios, ocho de los cuales deberán haberse distinguido notablemente en el conocimiento de las lenguas españolas distintas de la castellana, distribuyéndose de este modo: dos para el idioma catalán, uno para el valenciano, uno para el mallorquín, dos para el gallego y dos para el vascuence.”

  [1928] Pare Lluis Fullana Mira (Gramático, erudito y miembro de la Real Academia de la Lengua Española como experto en lengua Valenciana) en su “Discurs d’ingres en la Real Academia de la Llengua : ‘La pretensio de molts catalans i tambe d’alguns valencians en voler nomenar llengua catalana al llenguage valencià nos pareix, com sempre nos ha paregut, pretensio desGAVellada i molt fora de raó...’.

  [1934] José Dalmau Carles, en su “Enciclopedia cíclico-pedagógica” recoge el siguiente apartado: ‘Idioma de los españoles: los españoles hablamos los lengua española. Existen también lenguas regionales: catalán, gallego, euskera y valenciano’.

  [1944] Pío Baroja en “Desde la vuelta del camino. Memorias” se dice, ‘los más pobres en castellanidad y en latinidad, de España y de Hispanoamérica, tenemos que ser los vascos. Los demás españoles no están en nuestro caso, porque la sintaxis latina lo mismo preside el valenciano, el catalán y el gallego que el castellano’.

  [1949] Enrique Tierno Galván, Catedrático de Historia y Doctor en Filosofía y Letras : ‘Mai la llengua catalana fruï d'un prestigi lliterari tan gran com el que aplegà la llengua valenciana en el seu sigle d'or’.

  [1959] Julio Casares (Secretario y perpetuo de la Real Academia Española de la Lengua) afirma: ‘Al valenciano se le reconoce categoría de lengua y se añade que es la hablada en la mayor parte del antiguo Reino de Valéncia’.

  [1961] En “Valencia Cultural”, nº 17, pàg. 6 se lee ‘... el maestro de primera enseñanza comprende que no siendo obligatoria la enseñanza de la lengua valenciana, ésta se halla en trance de desaparecer...’.

  [1963] Kurt Baldinger (citando a Meier), “La formación de los dominios lingüísticos en la Península Ibérica” dice sobre los habitantes valencianos, ‘La lengua románica no desapareció nunca totalmente entre los mozárabes (…) no perdieron nunca ni en ninguna parte totalmente su lengua materna’.

  [1963] En la "Enciclopedia de la cultura española", publicada per l´Editora Nacional, definix el valencià com ‘lengua autoctona de la mayor parte del Reino de Valencia’.

  [1971] Damaso Alonso, Presidente de la RAE y catedrático de Filología Románica, reconocia ‘… una mayor antigüedad de la lengua valenciana respecto a la catalana …’.

  [1973] El Catedrático Antonio Ubieto realiza un estudio contrastado de los libros del Repartimiento y Advecinamientos, que publica en “Valencia: la repoblación del Reino de Valencia”, en donde desmonta la teoria de que la lengua valenciana (romance en tiempos pre-jauminos) es fruto de una repoblación catalana que además fue escasísima.

  [1975] Simó Santonja dice, ‘de estas Cortes de 1261 data la traducción general de los Fueros del latín al valenciano... Dicho texto latino, que contiene una serie de palabras en romance, las contiene en romance valenciano, ya que incluso algunas de las empleadas lo son en fueros que se remiten a la costumbre en tiempo de los moros, lo que lógicamente presupone que tales palabras ya eran usuales en Valencia antes de la reconquista... ‘.

  [1977] Antonio Ubieto, Catedrático Historia Medieval afirme ‘Se puede afirmar sin posibilidad de error que los idiomas hablados en el Reino de Valencia actualmente, la lengua valenciana, no son producto de un fenómeno de reconquista por parte de Jaime I’.

  [1977] Menéndez Pidal en su “Manual de Gramática Histórica Española” dice sobre los habitantes del Reino de Valéncia, ‘Había muchedumbre de moros latinizados o ladinos que sabían romance, y cristianos algarabiados que sabían árabe’.

  [1977] Menéndez Pidal en su “Gramática Histórica”, ‘es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos’.

  [1978] Josep Tarradellas (Presidente de la Generalitat Catalana) se sincera ante la prensa : ‘No creo en los paises catalanes, es una falsa idea de algunos intelectuales arropados en minúsculos grupos de intención política. Valéncia es Valéncia y Cataluña es Cataluña, ambas dos tienen personalidad propia (historia, lengua valenciana y catalana, …)’.

  [1978] Vicent Ramos Pérez (Doctor en Filosofía i Lletres, Acadèmic de Número de l’Acadèmia de Cultura Valenciana, Acadèmic de les R.R.A.A. Espanyola i de la Història) en el pròlec del seu llibre “Partit Socialista d’Alliberament Nacional” diu : ‘el citado partido cifra su razón de ser en la destrucción del Reino de Valéncia, …… usando el termino país valenciano para ser parte segregada de una comunidad bautizada como países catalanes, …… sustituyendo la lengua valenciana por el catalán’.

  [1979] Josep Tarradellas (Presidente de la Generalitat Catalana) en una entrevista para el diario Las Provincias afirma : ‘… lo de los países catalanes es una fantasía, …. Valéncia tiene su propia personalidad (lengua, historia, …) … hay regiones en España como Valéncia, como Cataluña, como Baleares que tienen lenguas que vienen del mismo tronco (latín) …’.

  [1980] Aleixandre Cirici, ponent catalá en la Assamblea de parlamentaris del Consell d´Europa sobre llengues minoritaries: ‘nuestra lengua ha tenido el desarrollo literar
  [1980] Francisco Giner, diplomado en fonética evolutiva por la Universidad de Sorbona publica “Aclaraciones al libro del sr. Sanchís Guarner” en el que se hace hace una serie de rectificaciones a los errores lingüísticos en el libro aparecidos en libro de Guarner “la llengua dels valencians” en donde queda patente la falta de cientifismo y rigor de los escritos de Guarner, algo ya denunciado por Antonio Ubieto. Al final de sus aclaraciones encontramos, ‘Todo ello, nos demuestra muy a las claras, que el valenciano ha evolucionado separadamente y de una manera muy distinta ala catalán, …’.

  [1981] Amparo Cabanes (Consejera de Educación y Catedrática de Historia Medieval) en una entrevista para el Diario Levante afirmaba : ‘Le diré una cosa, a la lengua hablada en Cataluña se le llamó lengua valenciana durante los siglos de oro. Nadie niega el origen común del latín, pero la lengua valenciana posee una identidad propia y diferenciada’.

  [1982] Francisco Giner Mengual (Presidente de la Liga Internacional de la Enseñanza, nº 11 de la lista de socialistas-históricos y profesor de la Universidad de la Sorbona y especialista en lingüística) denuncia el timo-socialista liderado por el catalanista Joan Lerma, que ‘pretende traicionar la histórica lengua valenciana introduciendo la lengua catalana artificial en los institutos valencianos’. Su denuncia le costó el exilio forzado por el socialismo pancatalanista.

  [1982] Papa Juan Pablo II en su discurso en la Alameda de Valéncia, terminando su homilía dijo : ‘Concluyo con algunas palabras en vuestra hermosa lengua valenciana : que el record d’esta solemne ordenació sacerdotal en la presencia del Papa, aumente la vostra fe en Jesucrist, sacerdot etern, que comunica el seu sacerdoci per a la salvació de tots els homens. Aixi siga’.

  [1984] Antonio Ubieto (Catedrático Historia Medieval de Valéncia y Zaragoza) responde al diario Las Provincias :
  - ¿Qué se hablaba en Valencia cuando entró el Rey Jaime I?
  - El valenciano, entonces un romance que fue el precursor inmediato de la lengua valenciana. En la Crónica de Jaime I se recoge el testimonio de los que hablaban al Rey en su idioma, viene recogido en cursiva el testimonio de unos vecinos de Peñiscola que hablan en su lengua (romance valenciano).

  [1985] Torcuato Luca De Tena, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, declaró : ‘La noción de catalanismo como la lengua madre de la valenciana y de la balear es falsa históricamente. Las manifestaciones culturales baleáricas y valencianas son muy anteriores a las del catalán’.

  [1987] Lleopolt Peñarroja, Catedrático Universidad de Compostela y considero uno de los mejores mozarabistas del mundo, en “Orige i formacio de la Llengua Valenciana- Del sustrac iberic a la Reconquista” diu, ‘“… de les lleis fonetiques no es deduïx una diferenciacio essencial entre esta aljamia o ‘parla romanç’ prelliteraria de Valencia i el valencià migeval… podem ara pensar en una continuitat romanica del territorio valencià …’.

  [1990] Manuel Mourelle de Lema, doctor en Filología, nos dice que ‘en la Lengua Valenciana se encuentran vivos muchos vocablos procedentes del árabe... Hibridación y seudomorfosis son fenómenos lingüisticos rsultantes de una larga convivencia de dos culturas;: la ibero-latina valenciana y la árabe’.

  [1991] La UE reconoce la denominación del idioma valenciano, la lengua valenciana.

  [1991] Se presenta el “informe del Comité de expertos”, en el cual se difrencian el valenciano del catalán.

  [1991] El Consell firma un convenio con la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas para traducir en lengua valenciana.

  [1992] Tras la aprobación de la “Carta Europea de Lenguas Minoritarias” por parte de la UE, se reconoce que valenciano y catalán son idiomas diferentes.

  [1995] Eugenio Trias (Catedrático de Historia de las Ideas de la Universidad catalana Pompeu i Fabra) denuncia la deplorable situación cultural de Cataluña a raíz del fanatismo folklorico de Pujol, reclama la vuelta al rigor y equilibrio histórico, dejando de subvencionar a personajes sin mayor prestigio tanto en Cataluña como en Valéncia (donde fomentan el catalán algo que considera contra natura, valenciano y catalán son lenguas distintas), solo por ser próximos a un modelo ayatollah.

  [1997] Luis Aracil, padre de la sociolingüística catalana y profesor de la Universidad de Barcelona, manifiesta : ‘El nombre de nuestra lengua es Llengua Valenciana y no hay otra definición científica’.

  SIGLO XXI – suplantació pancatalanista i resistencia del valencianisme

  [2000] Mourelle de Lema, catedrático, afirma como recoge el diario Las Provincias, ‘ …entre las 10 lenguas románicas, consideradas como tales por los romanistas, se encuentra la valenciana. La valenciana es una lengua románica in set per se, tan independiente como cualquier otra y no debe presentarse subordinada ni genética ni tipológicamente a ninguna de las neolatinas’.

  [2000] Torcuato Luca de Tena, ‘me llena de pena que por motivos extraculturales ajenos a todo lógica histórica. se ose poner en duda algo tan evidente como la paternidad exclusivamente valenciana de su lengua, una lengua anterior a la reconquista de Jaime I’.

  [2001] Rodrígues Adrados, miembro de la RAE afirma en el diario ABC, ‘ … una lengua para uso familiar, ………. el vasco, el gallego, el valenciano, …’.

  [2008] El filólogo y académico, Francisco Rodríguez Adrados, uno de los mayores expertos en lenguas clásicas, reconoce la categoria de la lengua valenciana en su libro su libro “Historia de las lenguas de Europa”, y además advierte, ‘Cataluña quiere
  imponer la lengua de Pompeu Fabra en Valencia por fanatismo’.
  [1523] Francesc Eiximenis, edició actualitzada del llibre “Scala Dei”,
  Barcelona : ‘… és novament traduhït de llemosí en nostra llengua
  vulgar valenciana …’.

  [1761] Gregori Maians i Siscar, “Carta a Juan de Vega Canseco (Oliva,
  I-VI-1761)”, reproduïda dins de l’edició facsímil d’Institucions dels
  Furs, y Privilegis del regne de Valencia de Pere Hieroni Taraçona llegim ‘…Para esto es menester aplicarse algo a la lengua valenciana, como en otro tiempo hacían los grandes hombres…’.

  [1762] Tomàs Serrano i Pérez, en “Fiestas seculares, con que la coronada
  ciudad de Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de
  la canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente
  Ferrer, apóstol de Europa” dice la p. 237: ‘Tu lengua, la lengua valenciana, que comúnmente hablamos, lengua de nuestra Corte, se hizo lengua verdaderamente universal’.

  [1768] “Carta dedicatòria a Carles Ros”, de Lluís Galiana i Cervera, en “Rondalla
  de rondalles” : ‘Amic y Senyor meu. Encara que la llengua Valenciana
  sia capaç de tota aquella perfecció y primor que pot tindre
  qualsevol altre idioma’.

  [1795] Marc Antoni Orellana en “Catàlogo y descripció dels pardals de
  l’Albufera de València”, València, a la p. 1: ‘… per ço, e perque no falten forasters que desigen saber la lengua Valenciana …’.

  [1820] Manuel Civera en “Décima y última conversasió de Sao Perrengue
  y el Dotor Cudol”, se dice ‘… Molt despreciada està la llengua valenciana, y es la
  causa, perque els mateixos que debien ensalsarla la degraden …’.

  [1915] Gaetà Huguet en “Orientacions valencianes” se lee ‘Y com la llengua ha de ser l’instrument principal pera alcançar les nostres aspiracions, es necessari anyadir a les
  aspiracions consignades en lo semanari “Patria Nova” entre altres la de fer una gramática de la llengua valenciana’.

  [1931] Estatut de la Regió Valenciana (Avantprojecte del Partit d’Unió
  Republicana Autonomista (PURA)), llegim : Article 2 - Seran oficials de la Regió valenciana les llengües valenciana i castellana, podent usar-se per tant
  indistintament.; Article 3 - Els funcionaris judicials que siguen destinats a les terres valencianes deuran conèixer la llengua valenciana.
  POPEPO y a adlerta Les gusta esto

 5. #5
  Coronel de lo Regne Avatar de Lobivalentian
  Fecha de ingreso
  18 may, 08
  Ubicación
  Elig
  Mensajes
  5,856
  [1845] Anastasio Chinchilla en 'Anales históricos de la medicina en general', p. 417; "Entre ellos consignaré el siguiente, escrito en lengua valenciana con mucha gracia y elocuencia , en el cual se refieren muchas circunstancias de la peste"

  [1852] Modesto Lafuente en Historia general de España, vol.7, p. 436; "En este tiempo fué cuando hizo sus célebres predicaciones en Génova el insigne valenciano San Vicente Ferrer, con tanto aplauso de aquellas gentes, y con tal maravilla, que siendo sus sermones en lengua valenciana, movia y convertia a los estrangeros que hablaban varias lenguas, lo mismo que si predicara a cada uno en la suya propia"

  [1860] Jerónimo Borao en 'La imprenta en Zaragoza', p. 24; "De la Albeiteria, tratado escrito en valenciano por Manuel Diaz"

  [1861] José Muñoz y Gaviria en 'Historia del alzamiento de los moriscos' p. 58; "Este documento escrito en valenciano existe en la colección de fueros de Valencia."

  [1870] Edward Edwards en 'Lives of the founders of the British Museum; with notices of the chief augmentors and other benefactors 1570-1870' p. 683; "Among the Spanish Romances, the copy of that of Tirant Lo Blanch, printed at Valencia, in 1490, is as fine, as clean, and as white, as when it first issued from the press; and no second copy of this edition of a work professedly translated from English into Portuguese, and thence into Valencian, is known to exist except in the Library of the Sapienza, at Rome."

  [1893] Henry Butler Clarke en Spanish Literature, p. 56; "Jaume Roig wrote the Ladies' Book in short and lively verse in his native valencian language"

  [1957] Francisco Almela y Vives en 'Menéndez Pelayo en Valencia y Valencia en Menéndez Pelayo', p. 77; "El texto se halla escrito en lengua valenciana y es recitado por niños."

  [1962] Enrique Bayerri y Bertomeu en 'Los códices medievales de la Catedral de Tortosa', p. 572; "Así se colige de una crecida obra suya que he visto ms. en la librería de la misma, en la cual se guarda el original y una copia, todo escrito en lengua valenciana."

  [1982] José Pelejero Ferrer en 'Llibrets de falla: (poetas valencianos festivos y populares)'; "Escrito en lengua valenciana, da la oportunidad al paseante, al curioso, al lector, para que entienda lo que allí se expone."

  [1987] Vicente Peset Llorca en 'Estudios históricos sobre la psiquiatría valenciana', p. 38; "La circunstancia de estar escrito en lengua valenciana hace más interesante este léxico,..."

  [1996] León Esteban Mateo en 'Coret y Peris (1683-1760) o el humanismo filológico y docente', p.39; "Sirvan de ejemplo para el círculo cultural mediterráneo el Liber elegantiarum (1489) de loan Esteve, colección de frases y vocablos en valenciano y latín"

  [1998] Federico Martínez Roda en 'Valencia y las Valencias, su historia contemporanea (1800-1975)', p. 162; "En 1874, de nuevo en la ciudad de Valencia, se convirtió en el principal redactor del semanario político-festivo “Don Manuel”, escrito en valenciano"

  [2006] Adeline Rucquoi en 'Rex et sapientia: Estudios sobre la Península Ibérica medieval', p. 265; "Hacia 1440, el canónigo Francesch de Pertusa dedicó una de las tres partes de su tratado de teología, escrito en valenciano, al problema del pecado original"
  POPEPO, adlerta y a Xavier Les gusta esto.

 6. #6
  Moderador Global Avatar de El_capo71
  Fecha de ingreso
  02 ene, 06
  Mensajes
  9,376
  Este post es una ferramenta bonísima per a defendre la Llengua Valenciana.
  Xavier Le gusta esto.
  Equip de traduccio de valenciafreedom.com

 7. #7
  Senescal de lo Regne Avatar de Xavier
  Fecha de ingreso
  30 ene, 10
  Ubicación
  Castelló
  Mensajes
  3,310
  Faig la meua aportacio:

  LA LLENGUA VALENCIANA, LA LLENGUA DELS VALENCIANS.

  1.- Cites

  - Diu Salvador Faus que es en l’epoca arap quan la nacionalitat valenciana es consolida adquirint forma i fondo propis, produint-se un desenroll cultural que fa que la llengua valenciana siga reconeguda per tot lo mon. Aixina, dins de la Nacio Valenciana es produixen una serie de fets que nos consoliden com a una potencia cultural:

  • Les primeres lleis maritimes, el “Llibre del Consolat del Mar” veu el mon en Valencia l’any 1283.
  • La primera “Lletra de Canvi” apareix en Valencia en l’any 1371.

  - Francesc Eiximenis (1325-1409), catala de Girona, diu de la llengua valenciana en el llibre “Regiment de la Cosa Publica” de l’any 1327: “aquesta terra ha llenguatge compost de diverses llengues que li son entorn, e de cascuna ha retingut ço que millor li es, e ha lleixat los pus durs e lo pus mal sonants vocables dels atres e ha presos los millors”.

  - L’acta del Compromis de Casp (6 de juny de 1412) està escrita en “in ydiomate valentino”.

  - Antoni Canals (1352-1414), al traduir el “Valeri Maxim”, diu: “tret del lati en nostra vulgada lengua materna valenciana, aixi breu com he pogut, jatse sia que altres l’hagen tret en lengua catalana”. (¿Que fem, presentem a Antoni Canals com el primer seccessioniste de l’historia?. Igual es que ya tenien clar que eren dos llengües diferents ¿no?).

  - Ausias March: en el segle XVI se feren tres edicions (1543, 1545 y 1560) de les seues obres en Barcelona, les tres duen un gros llistat de “mots obscurs”, ademes en 1555 se va imprentar una edicio en castellà per Joan de Resa en la que inclou un “Diccionario Valenciano-Castellano”. No cal dir que en cap moment se fa mencio a la llengua valenciana com a una llengua subordinada a un atra superior.

  - Jaume Roig, autor de “L’Espill”, obra de 16.359 versos. En els versos 686-690 diu: “...sera en romanç, noves rimades, comediades (...) al pla teixides de l’algemia e parleria de Paterna, Torrent, Soterna...”. Si aço pareix poc, afegir que esta obra fon denunciada a l’Inquisicio en 1792, el llibre passà de ma a ma dels religiosos del Tribunal, apareix lo següent: “adjunto libro impreso en IDIOMA VALENCIANO, intitulado Libre...”, fins a once voltes en quinze folis.

  - Joanot Martorell, en el seu llibre “Tirant lo Blanch” a l’oferir-li l’obra al princip Fernando de Portugal diu: “...me atrevire expondre, no solament de lengua anglesa en portuguesa. Mas encara de portuguesa en VULGAR VALENCIANA, perço que la nacio don yo soc natural sen puxa alegrar”.

  - Frai Bonifaci Ferrer, en 1478, publicà la primera traduccio de la Biblia a una llengua romanica i diu: “de lengua latina en nostra valenciana”.

  - Lluïs de Fenollet, Barcelona 1481, traduix “Hystoria de Alexandre” de Plutarc del tosca en la present lengua valenciana transferida.

  - Miquel Perez, realisa la traduccio de “Imitacio de Iesuchrist”, Barcelona 1482, esplanat de lati en valenciana lengua. Tambe tradui “La vida de Sancta Catherina de Sena”, Valencia 1488, de lati en valenciana prosa.

  - Joan Roïç de Corella, traduix “Vida de Iesuchrist” de Lodulf de Saxonia, 1486, trelladada de lati en valenciana lengua.

  - Joan Esteve, Venecia 1489, publicà el “Liber Elegantiorum”, escrit en latina et valentiana lingua. El ”Liber Elegantiorum” es el primer diccionari d’una llengua romanica.

  - Bernardi Vallmanya, Barcelona 1493, traduix “Lo carcer d’amor” traduit de lengua castellana en estil de valenciana prosa. Tambe va traduir “La revelacio del benaventurat apostol Pau” i “Cordial d’anima”, abdos en Valencia l’any 1495, de vulgar idioma castellà en valenciana prosa.

  - Marti de Viciana, naixcut en Burriana l’any 1502, diu: “la lengua valenciana es hija y factura de la lengua latina por derecha línea y propagación”.

  - Dins dels documents pontificis, destaquem u del Papa Alexandre VI, a on es pot llegir: “lingua vulgari valentini expeditarum”.

  - Joan Bonlabij, catala de Tarragona, traduix “Blanquerna” de Ramon Llull, Valencia 1521, traduit en la lengua valenciana.

  - En 1569, l’humaniste Llorenç Palminero, natural d’Arago, publicà un “Vocabulario del Humanista”, en el que al traduir les equivalencies del llati en llengua vulgar, explica: “...si no hallo vocablo con el que arromançar una cosa en Castellano, pongola en Valenciano, Italiano, o Francés, o lengua Portuguesa”. L’autor no nomena atres llengües. (¿Atre que no s’havia enterat de que el valencià no existix?).

  - Gregori Mayans i Ciscar, intelectual de talla europea, cap de l’ilustracio, diu: “Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa, la valenciana, de la castellana, la mallorquina se llega más a la catalana por ser hija de ella. De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión”.

  - Salvador de Madariaga, diu: “la lengua valenciana difiere bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propio si sus literatos quisieran construírselos, como lo han hecho los catalanes a la suya (...). En el caso de Valencia-Cataluña, lo importante sería no la similitud, sino la diferencia de las lenguas y la conclusión sería, no la similitud sino la diferencia de los pueblos”.

  - En l’apartat dedicat al Nacionalisme Valencià, en esta mateixa fulla web (abc-foro), es poden trobar les opinions sobre la llengua valenciana de grans nacionalistes de principi de segle com els: Huguet, Barberà, Bayarri, Villalonga, Almela i Vives i uns atres.

  - Marcelino Menéndez Pelayo, en el prolec d’un llibre de Teodor Llorente, diu: “Si es de ley fatal que esta lengua desaparezca de los márgenes del Turia, todavía los versos de nuestro autor, enlazándose a través de cuatro siglos con los del profundo y sublime candor de Na Teresa, conservarían en la memoria de las gentes los sones de una lengua que llegó a ser clásica antes del Renacimiento, y que ni el abandono de sus hijos ni la parodia vil han logrado despojar de su primitiva nobleza”.

  - Manuel Sanchis Guarner, en el seu llibre “La llengua dels valencians” (Valencia, 1933), diu: “La llengua dels valencians es el valencià...som valencians, i el nostre idioma es el valencià...qui renuncia a sa llengua renuncia a sa patria i el qui renega de la seua patria es com el qui renega de la seua mare...”.

  - En la “Enciclopedia de la cultura española”, publicada per l’Editora Nacional en 1963, definix el valencià com: “lengua autoctona de la mayor parte del Reino de Valencia”.

  - La Real Academia Española de la Lengua, en 1959, diu: “Del valenciano, por ejemplo, se decía dialecto de los valencianos. Ahora se le reconoce la categoría de lengua y se añade que es hablada en la mayor parte del antiguo Reino de Valencia”.

  - Joan Reglà, catedratic d’Historia, catala per a mes senyes, sobre la repoblacio posterior a la reconquista, diu: “els pioners aragonesos i catalans de l’esmentada repoblacio doscentista no passaven de ser una minoria molt prima”, coincidint en Ubieto, Huici Miranda ( u dels millors arabistes d’Europa) i Mateu i Llopis, que considerava que en la repoblacio cristiana del Regne de Valencia va haver prevalencia d’un fondo indigena. Esta corrent historica es estudiada i defesa per ilustres investigadors com: Roque Chabás, Honorio García, Carreras Candi, Julián Ribera, Ambrosio Huici Miranda, Gual Camarena, Juliá San Valero Aparisi, Antonio Ubieto Arteta, Roca Traver, Thomas F. Glick, R.I.Burns, Vicent Simó Santonja, Desamparats Cabanes, Ramón Ferrer, Leopolt Penyarroja, Gómez Bayarri, i un llarc etcetera.

  - Dámaso Alonso, de la Real Academia Española de la Llengua, diu: “la lengua valenciana y la catalana están en paridad y al mismo nivel, existiendo, una mayor antigüedad de la lengua valenciana, ya que sus raíces se hallan más próximas al latín”.


  Per a tot aquell que visite esta fulla i vullga coneixer mes sobre la nostra llengua i cultura, passem a recomanar-los algunes llectures:

  • “Orígenes del Reino de Valencia”, Vol.I i II. Antonio Ubieto Arteta. Ed.Anubar. Saragossa, 1979 i 1981.

  (Els texts de l’escola d’Antonio Ubieto Arteta, Ampar Cabanes, Ambrosio Huici Miranda i Ramón Ferrer, sobre el llibre del repartiment i la repoblacio posterior editats per l’Editorial Anubar. Hui en dia encara se poden trobar en les seus d’algunes institucions valencianistes)

  • “El mozárabe de Valencia”, Lleopolt Penyarroja Torrejón. Ed. Gredos. Madrit, 1990.

  (Penyarroja es membre de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) i del Consell Valenciá de Cultura (CVC). En este llibre desenrolla el seu estudi sobre el parlar prejaumi).

  • “Valenciá, ¿llengua o dialecte? (Una aproximacio des de la sociollingüistica)”, Chimo Lanuza Ortuño. Ed. Lo Rat Penat. Valencia, 1994.
  • “Societat, Ciencia i Idioma Valencià”, Toni Fontelles i Fontestad. Ed. Lo Rat Penat. Valencia, 1997.
  • “Lexic valencià proscrit a través dels classics”, Manolo Gimeno Juan. Ed. Lo Rat Penat. Valencia, 1998.
  • “La identidad etnolingüística de Valencia. Desde la antigüedad hasta el siglo XIV”. Manuel Mourelle de Lema. Ed. Grugalma. Madrit, 1996.

  2.- Atres cites

  - “Una lengua, en buena parte, también es literatura, éste es un hecho universalmente admitido. Lo cierto es que la gran literatura de la época de oro, siglos XIV y XV, se desarrolla en la Valencia clásica y no en otro sitio. La literatura en catalán se produjo en una época más tardía...”
  Gustavo Villapalos-Rector Universidad Complutense de Madrid
  (10.12.1987, Las Provincias)

  - “No perque nostra llengua valenciana esta hui arrimada, puix a penes s’escriu en ella, ham de pensar que es roin”
  Carlos Ros (1736) del seu llibre “Tratat de adages y refranys valencians y practica pera escriure ab perfeccio la llengua valenciana”

  - Tras la lectura de “Tirant lo Blanch”, el profesor Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid, reconocía que su opinión había sido precipitada, porque indudablemente, su lectura detallada, sus giros literarios, demostraba claramente su pertenencia a la lengua valenciana.
  Enrique Tierno Galván, 1984.

  - “La enseñanza del catalán en el extranjero es casi imposible, porque primero es prioritario extender y consolidar el catalán en Catalunya, Valencia y Baleares”.
  Miquel Siguán-Catedrático emérito y director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. (El Periodico, 8.4.1989)

  - El 25 de abril de 1612 moría Francés Jeroni Simó, ejemplar y virtuoso sacerdote. Pere Joan Porcar (1560-1629), le evoca con respeto dedicándole una canción con este título: “Cançó en alabança de mossén Francés Jeroni Simó en totes les llengües”. Las lenguas que figuran son: Valencià, castellà, aragonés, català, mallorquí, portugués, biscaí, francés, negre i morisco.
  Lucio Izquierdo (Catedrático) (3.4.1990, Las Provincias)

  - “Valencia ha tenido siempre una propia personalidad histórica y un movimiento literario y artístico peculiar. Y tiene el derecho a conservarlo...Vayan con esta líneas mis férvidos deseos de que mantengan sus derechos”.
  Claudio Sánchez Albornoz (30.8.1987, Las Provincias)

  - “Considerar como frontera entre el francés y el provenzal, la región del derecho consuetudinario es la que impuso el francés como lengua literaria por encima del provenzal. (Cataluña entonces era sólo Marca Hispánica y hablaba provenzal, del que desciende el catalán). (A diferencia del valenciano que viene de la lengua romance y una buena muestra es el libro de San Pedro Pascual, escrito en romance, y que se conserva en el Escorial: San Pedro Pascual nació en 1227, once años antes de la Reconquista de Valencia, y era hijo de padres mozárabes. (¿Habían mozárabes cuando Jaime I de Aragón tomó Valencia?)
  Menéndez Pidal, en su libro “España y el idioma español en sus primeros tiempos” Pág. 86.

  - “El catalán y el valenciano son idiomas hermanos pero distintos”
  Luis Racionero, urbanista, escritor y pensador catalán. (28.8.1987, Las Provincias)

  - “El valenciano es una lengua que tiene una personalidad propia y unos hechos totalmente diferenciadores del catalán”
  Isabelle Moncho, profesora francesa de lingüística de la Universidad de Nantes. (6.8.1987, Periódico Información)

  - “En 1932, los valencianistas caen en una bien preparada trampa de los pancatalanistas. El Institut d’Estudis Catalans convoca a los valencianos a una reunión, que se celebró en Castellón, para discutir y aprobar la unidad ortográfica del valenciano y catalán según patrones catalanistas”
  Ricardo de la Cierva, en su libro “Misterios de la Historia” (4.1.1991)

  * Cites tretes del llibre “Judas Valentinos” de J.P. Valencianos (1991)
  POPEPO, Lobivalentian, adlerta y 2 más Les gusta esto.

 8. #8
  Tinent de lo Regne
  Fecha de ingreso
  31 jul, 08
  Mensajes
  4,581
  Importants document.Enhorabona.

 9. #9
  Coronel de lo Regne Avatar de Lobivalentian
  Fecha de ingreso
  18 may, 08
  Ubicación
  Elig
  Mensajes
  5,856
  [1780] Antonio Valcárcel Pío de Saboya y Moura, en 'Lucentum, hoy la ciudad de Alicante en el Reino de Valencia'; "añadiéndole el artículo -Al, se vino a quedar en Alacant, como se pronuncia en idioma valenciano"

  [1802] Antonio José Cavanilles y Palop en 'Descripción de las plantas'; "Esta planta se llama en castellano Cardo corredor, y en valenciano Panical"

  [1808] Alexandre Laborde en ‘Itineraire descriptif de l’Espagne’ vol.5; “Les plus anciennes comèdies que l’on connoise en Espagne sont écrites en langue, en poesie et en rimes Valenciennes [...] Ces comedies en langue valencienne précèderent le quatorzième siècle”

  [1810] Jacques-Charles Brunet en 'Manuel du libraire et de l'amatuer des livres'; "Recueil de pièces de poésies en langue valencienne"

  [1812] Friedrich Bouterwek en ‘Histoire de la litterature espagnole’ vol.1; ‘Il a melè meme des poesies du temps de Jean II avec des ouvrages d’une époque posterieure, et il a admis dans ce nombre vuelques sonnets italiens et des complets en langue valencienne”

  [1837] Henry Hallam en 'Introduction to the Literature of Europe, in the Fifteenth, Sixteenth and Seventeenth Centuries''; "A translation of the Bible [...] one in the Valencian language, at that city, in 1478".

  [1854] Mariano de Cabrerizo en 'Historia de mis vicisitudes políticas de 1820 a 1836'; "En 1478 se dio a luz una traducción de la Biblia en lengua valenciana, que hizo el sabio cartujo hermano del apostol valenciano San Vicente Ferrer"

  [1874] Julián de Apraiz y Sáenz del Burgo en ‘Apuntes para una historia de los estudios helénicos en España’ p.159; “A fines del siglo XV se imprimió en folio una Biblia en valenciano”

  [1880] Marcelino Menéndez Pelayo en 'Historia de los heterodoxos españoles", vol.1; "El Blanquerna se imprimió en Valencia (1521) por Juan Jofre, traducido al valenciano"

  [1899] Juan Valera en 'Homenaje a Menéndez y Pelayo en el año vigésimo de su profesorado' vol. 2;"A principios de aquel siglo el P. Bonifacio Ferrer, hermano de San Vicente y cartujo de Portaceli, tradujo toda la Biblia en valenciano, que se imprimió en Valencia en 1478."

  [1905] José Ribelles Comín publica 'Bibliografía de la Llengua Valenciana" premiada en un concurso convocado por la Biblioteca Nacional de España, premio otorgado por un jurado presidido por Marcelino Menéndez Pelayo. Contiene un catálogo razonado de todas las obras publicadas en valenciano desde la aparición de la imprenta hasta la época moderna.

  [1922] Antonio Ballesteros Beretta en 'Historia de España y su influencia en la historia universal'; "Fray Pedro Nicolás Pascual, nacido en Valencia hacia 1227, es el primer teólogo que escribe en castellano después de haberlo hecho en valenciano"

  [1944] Adolfo Salazar en 'La música en la sociedad europea', p.161; "El mencionado libro de caballería de Tirant lo Blanch, redactado en valenciano"

  [1947] Lamberto Donati en 'Miscellania bibliográfica di Don Tommaso Accurti'; "stampato in società con Lamberto Palmart la Biblia in lingua valenziana"

  [1954] Felicidad Buendía en 'Libros de caballería españoles' p.1053; "Tirante el Blanco, escrito en tres partes y en lengua valenciana"

  [1957] Roque Esteban Scarpa en 'Lecturas medievales españolas', p. 549 "En el siglo XV descuella como una de las mejores novelas de caballerías Tirant lo Blanch ("Tirante el Blanco"), escrita por Mossen Joanot Martorell, en idioma valenciano"

  [1982] Otello Lottini en 'Didattica della lingua e lingue iberiche.Democrazia linguistica e postfranchismo'; "A questo proposito, vorrei ricordare un episodio degli anni '20 con un Real Decreto del 26 de novembre de 1926, venne modificato lo statuto del 1859, nel senso di consentire l'acceso all'Academia a otto rappresentanti delle lingue spagnole, diverse del castigliano; due per la lingua catalana, due per la lingua galiziana, due per la lingua basca e ciascuno per la lingua valenziana e mayorchina."

  [1986] Gregorio Salvador en 'Mapa lingüístico de la España actual'; "Al reino de Valencia y al reino de Mallorca les corresponde respectivamente un idioma valenciano o mallorquín; y más si tenemos en cuenta el prurito regnícola frente a un simple condado."

  [1989] Harald Weinrich en 'Conscience linguistique et lectures littéraires' p. 269; "...le Valencien Martín de Viziana, dans un opuscule très amusant intitulè; Libro de alabanzas (Valence, 1574). Ce livre est écrit à la gloire des langues, de celles naturellement qui le méritent : en premier lieu la langue valencienne."

  [1999] Fernando Sánchez Dragó en artículo de El Mundo del 28 de febrero 'Pan con catalanismo, comida de tontos'; ¿Saben ustedes que, muchos siglos antes, el valenciano ya fue una lengua con siglo de Oro, antes que el recio castellano, con Joanot Martorell (autor de Tirant lo Blanch, citado en el Quijote como el verdadero libro), Ausiás March o Joan Roís de Corella? ¿Saben ustedes que el mallorquín vio nacer la filosofía medieval española con tamaño monumento literario como fue el beato Raimundo Llull? Valencia y Mallorca fueron esplendorosos reinos de España, y lo habían sido también de Sepharad y de Al-Andalus. Cataluña, en esos siglos que van desde el medioevo hasta las bombas de Espartero, no fueron sino unos condados primero, y con suerte, cuatro provincias después.'

  [2000] Gelu Marin González en 'Atlas de Europa: la Europa de las lenguas, la Europa de las naciones, p.222; 'La lengua valenciana, como cualesquiera de las otras lenguas románicas, proviene del bajo latín que se hablaba en el territorio valenciano. Las aportaciones a la lengua valenciana (substrato, abstrato y superestrato) son ibérica, germánica, arábiga, provenzal, etc. y otras lenguas modernas. Desde siempre se ha mantenido la denominación histórica de "Lengua Valenciana"

  [2000] Diana de Armas Wilson en 'Cervantes, the Novel, and the New World. Oxford Univ. Press; 'The characters speak English, Norwegian, Polish, Irish, Danish, Lituanian, French, Italian, Portuguese, Castilian, Valencian, Arabic, a lengua aljamiada (Spanish written in Arabic consonants), and a kind of 'barbaric' language for which Cervantes provides a polyglot translator'

  [2001] Helena Rausell Guillot en 'Letras y fe; Erasmo en la Valencia del Renacimiento", p.26; "Además Ioan Esteve publica en Roma en 1471 y en Valencia en 1489 un Liber Elegantiarum, colección de frases y vocablos en valenciano y latín que antecede a Nebrija"

  [2003] María Francisca Olmedo de Cerdá en 'Callejeando por Valencia', p.11; "El primer libro impreso en España se imprimió en Valencia, y es Obres e trobes en lahor de la Verge María, editado por Lambert Palmart en 1474, que se conserva en la biblioteca de la Universidad de Valencia. El primer incunable español está escrito en valenciano."

  [2003] Phillippe Blanchet en 'Occitanismo y catalanismo: elementos para una comparación con especial referencia al Provenzal y Valenciano'; "El Valenciano satisface los criterios sociolingüísticos (incluyendo los sociopolíticos) para ser considerado como una lengua distinta (y no como variedad del catalán). Una prueba notable de esto es el hecho de que así ha sido reconocido oficial y democráticamente por la Comunidad Valenciana en 1982 y 1983, dentro del marco de la Constitución Española de 1978."

  [2005] Francisco A.Roca Traver en ‘Nómina de autores valencianos del Siglo de Oro’, p.98; “También el latín fue relegado paulatinamente a usos cultos y el romance valenciano ocupará los ámbitos del uso propio, como idioma singular en el reino de Valencia”

  [2007] Enrique Martínez Ruiz en 'Diccionario de historia moderna de España'; "Fuero General de Valencia [...] Hasta el año 1329 existieron dos versiones, una en latín y otra en valenciano que sería la que predominaría"

  [2011] Francisco Tarin y Juaneda en "La Real Cartuja de Miraflores (Burgos): su historia y descripción', p.225; "En España una de las primeras obras que se dieron a la estampa, fue la Sagrada Biblia que tradujo el sabio cartujo don Bonifacio Ferrer a su lengua nativa valenciana; publicóse en Valencia, en 1478."

  [2012] María Rosario Martí Marco en 'Wilhelm von Humboldt y la creación del sistema universitario moderno'; "Respecto de su legado en los archivos berlineses se encuentra mucha documentación de especialistas que Humboldt fue recogiendo para desarrollar posteriormente sus estudios sobre lenguas de todo el orbe. Concretamente se hallan tres sobre la lengua valenciana."

  [2014] Joaquín Borrell en ‘El escribano del secreto’; “El hermano de San Vicente había efectuado su traducción, por suerte, mucho antes de que existiese la Inquisición, que desde que fue instaurada en Valencia -ante la evidencia de que la gente entendía mejor el valenciano que el latín- se apresuró a proscribirla”

  [2014] Ángel R. Boya Balet en ‘La compañía de almogávares en Grecia’ p.311; “Frutos de la carencia de realidades históricas propias en cantidad y calidad suficientes para su gusto y para el gusto de cualquiera, el nacionalismo catalán se apropia de todo lo que puede. En este caso, del idioma valenciano y de la literatura valenciana. Está fuera de toda duda que el idioma valenciano es autóctono y distinto de las lenguas habladas en Cataluña.”
  Última edición por Lobivalentian; 07/03/2016 a las 13:12
  adlerta, Xavier, aguila_roja y 1 más Les gusta esto.

 10. #10
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 may, 15
  Mensajes
  19
  Molt bon treball, estaria be que estigueren en Uiquipèdia, en Cites que reconeixen el valencià com a llengua.
  Xavier Le gusta esto.

 11. #11
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  14 abr, 13
  Ubicación
  Valencia
  Mensajes
  122
  Aci vos dixe unes cites que he trobat en un llibre manuscrit titulat “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se han perdido, que quizás serán los menos malos” dautor anonim, les poesies daten desde 1640 a 1666 y en lo mateix llibre nhi ha una comedia titulada “Dos verdades encontradas” per si algu sap qui lescrigue y mos aclarix qui fon lautor, esta digitalisat en la biblioteca digital hispanica.

  Per si algu vol fullejarlo, en la pantalla clar, encara que la caligrafia no es masa bona, les poesies en llengua Valenciana es troben al final del llibre y podreu llegir paraules tan valencianes y actuals com estes:

  Ya, pera, despues, y pues ya, amparo, sanch, bellea, archiu, modo, desde, chiquets, este, esta, chic, yo, riquea, desamparat, riquees

  Les referencies que fa a la llengua Valenciana son totes estes, pero segons los responsables de la biblioteca digital lidioma del llibre es CAT


  [1640] Anonim “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se
  han perdido, que quizás serán los menos malos”; “Siguense algunos versos escritos en lengua Valenciana”

  [1643] Anonim “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se
  han perdido, que quizás serán los menos malos”; “Fabula …... que me pidieron en una academia, en Valenciano”

  [1644] Anonim “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se
  han perdido, que quizás serán los menos malos”; “En idioma valenciano seria qui, lo mismo que quien”

  [1644] Anonim “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se
  han perdido, que quizás serán los menos malos”; “Ninguna destas significacion se conforman con el verdadero sentido, y assi entiendo que es diccion valenciana: en la qual mas es lo mismo que masada o cortijo”

  [1647] Anonim “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se
  han perdido, que quizás serán los menos malos”; “A la predicacion de San Vicente Ferrer que predicando en idioma Valenciano le entendian todas las naciones”

  [1647] Anonim “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se
  han perdido, que quizás serán los menos malos”; “En llengua Valenciana publicau lo juhi universal”

  [1660] Anonim “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se
  han perdido, que quizás serán los menos malos”; A una moça que de dos galanes que tenia uno era capon otro viejo pidiose en lengua Valenciana”

  [1666] Anonim “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se
  han perdido, que quizás serán los menos malos”; “y al fin de cada poema pongo el año en que se escrivio. Los de lengua Valenciana estan al remate”

  [1666] Anonim “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se
  han perdido, que quizás serán los menos malos”; “En llengua Valenciana publicau.......643”
  Lobivalentian y a adlerta Les gusta esto
  “Com diguí no se aon en la Real Academia Espanyola tingue lloc un dels primer capituls de la Batalla de Valencia. Y ha quedat en la Historia que un grup de Valencians defengueren la seua LLENGUA VALENCIANA front als de sempre, front a un grupet de furtamantes catalans.” ADLERTA

 12. #12
  Varó de lo Regne
  Fecha de ingreso
  25 oct, 08
  Mensajes
  5,008
  Lorenzo MAtheu y Sanç
  Lince Le gusta esto.
  ¡GERMANS DE BREGA!

  FRONT A L'IMPERIALISME CATALÁ

  JOVENS LLIURES VALENCIANS

  RESISTENCIA VALENCIANA

  UNIXTE A MOSATROS

 13. #13
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  14 abr, 13
  Ubicación
  Valencia
  Mensajes
  122
  Cita Iniciado por adlerta Ver mensaje
  Lorenzo MAtheu y Sanç
  ¿Ya lhavies llegit?
  Última edición por Lince; 12/10/2015 a las 23:31
  “Com diguí no se aon en la Real Academia Espanyola tingue lloc un dels primer capituls de la Batalla de Valencia. Y ha quedat en la Historia que un grup de Valencians defengueren la seua LLENGUA VALENCIANA front als de sempre, front a un grupet de furtamantes catalans.” ADLERTA

 14. #14
  Varó de lo Regne
  Fecha de ingreso
  25 oct, 08
  Mensajes
  5,008
  No, pero cuant he acudit al enllaç que mos has posat (¡gracies!) y he llegit un poquet m'ha sonat enseguida. D'alguns d'eixos versos y cites ya mos ha parlat Ricart Garcia Moya en alguns dels seus articuls.
  Lince Le gusta esto.
  ¡GERMANS DE BREGA!

  FRONT A L'IMPERIALISME CATALÁ

  JOVENS LLIURES VALENCIANS

  RESISTENCIA VALENCIANA

  UNIXTE A MOSATROS

 15. #15
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  05 abr, 15
  Ubicación
  En un poble de la zona del Camp del Turia
  Mensajes
  149
  …¿"que con ser la mesa que la catalana"?...

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •