Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y poder obtener estadísticas de uso. Al continuar con tu navegación significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar
Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 567
Resultados 91 al 103 de 103
Like Tree66Me gusta.

Tema: Ricart García Moya. Valencianisme de cor. (artículs)

 1. #91
  Varó de lo Regne
  Fecha de ingreso
  24 oct, 08
  Mensajes
  5,008
  L’AVLL del PP, aubrint pas al Tripartit y ‘Podemos’

  Ricart García Moya

  A la vellea, Ramón Ferrer ha mutat l’AVLL en Centenar de la Ploma pera
  deféndrer a Raimon, renoc d’Aixátiva y... ¿futur académic? No tenim remey. Cap de
  partit polític camartellerá l’AVLL, abort de Pujol y Zaplana. Tot es coherent en este
  homenet amamallat per el PP que fa d’estora al Tripartit y ‘Podemos’, que s’acosten a
  rabo borrego. En tot el Reyne, desde Guardamar a Morella, els chiquets s’están
  transformant en monyicots tripartitets catalaners per mig dels mestres inmersors que, en
  total ajuda dels inspectors del PP, actúen com si estigueren en l’Ampurdá.
  En el colege al costat de ma casa, en Cap del Horta, als nanos de 5 anys els donen
  camisoles escrites en el cat. “sortir”. Atre eixemple, entre millars, heu tenim en l’IES
  ‘Maciá Abela’ de Crevillent, ahon ensenyen este valenciá del PP:
  “Gaudeix-la amb molta saviesa. Qualsevol pot sortir. El fruit que et pugui,
  la bella Montserrat a cops d’escombra... la meva terra, la meva adreça... les
  noies, llurs, gronxada, avui, gessamí...” (IES ‘Maciá Abela’ de Crevillent.
  Com sona l’ESO, Lletres Cor, 2014)
  Aprofitant que als pares els sindona lo mateix la llengua que’ls nasos, els
  colaboracionistes del ‘Maciá Abela’ de Crevillent ensenyen morfología, lléxic y
  sintaxis en lletres del catalá Papasseit :
  cat. del ‘Maciá Abela’ de Crevillent: “si jo fos pescador, pescaria...”
  val. prohibit per l’AVLL del PP : “si yo fora peixca(d)or, peixcaría...”
  Aixina, poc a poc, es chics asimilen morfologíes verbals catalanes:
  cat. : ‘jo fos’, 1ª p.s. del pret. imp. de subj. d’ésser.
  val. : ‘yo fora’.
  Son cansons en catalá, del proyecte pera estudiantes del ‘Principat, País i Illes’. Entre
  carcallaes y mensages subliminals de lo progresiste y bonico que’s ser catalá, als jovens
  els convertixen en futurs votants del Tripartit o ‘Podemos’ (¡Gracies, PP y Ramón
  Ferrer, moltes gracies!).
  ¡Qué bonico es l’Ampurdà y qué repugnant Valencia!
  Les cansons son triaes per els colaboracionistes pera familiarisar als chiquets en
  les comarques catalanes, com si foren d’una mateixa entitat geopolítica, la Gran
  Catalunya o, eufemísticament, Paísos Catalans. Aixina, en la lletra ‘L’Empordà’ del
  grup catalá Sopa de Cabra, tenim a un simpátic personage “nascut entre Blanes i
  Cadaqués”, model de comportament pera’ls chics de Crevillent y tot el Reyne:


  SEGUIX EN:

  http://www.elpalleter.com/actualitat...nt%20pas-1.pdf
  Lobivalentian, ariant y a favara Les gusta esto.
  ¡GERMANS DE BREGA!

  FRONT A L'IMPERIALISME CATALÁ

  JOVENS LLIURES VALENCIANS

  RESISTENCIA VALENCIANA

  UNIXTE A MOSATROS

 2. #92
  Aspirant a Centenar Avatar de favara
  Fecha de ingreso
  30 abr, 12
  Mensajes
  318
  .
  Gran Ricart Garcia Moya, es un privilegi tindre investigadors com ell, tot el document molt bo, com sempre. Vullc destacar com demostra documentalment, que eixe sentiment d'inferioritat que tenen els catalans no es nou. Deu de ser genetic.

  Mos diu en la pagina 12:

  “Aixina com n’hian pobles com el nostre, que premien l’autoodi, en atres els caracteriza el desig de ser més que ningú. Aixina, en l’any 1576 s’havía escampat per Catalunya la costum de ficarse ‘Don’ tota la gent, per lo que’l soberá Felip II d’Espanya, per mig de la Cancillería Real, ordená tallar este abús dels catalans. ….

  «...que no se llame Don a nadie en Cataluña... entendemos que de poco acá con la ambición ordinaria que los hombres tienen de honra, se van usurpando estos títulos de noble y Don; y porque siendo reservado a Nos, y nuestros sucessores esta preeminencia para darla a los que nos parecieran dignos de ella... y proceda contra ellos hasta llegarlo a su conclusión, de manera que nuestra preeminancia Real no... a 4 de Octubre 1576»  Com el fet de que al Regne de Valencia mos rebaixen a "pais" i no obstant a catalunya li "titulen" principat

  Gran Ricart

  ariant Le gusta esto.
  La lengua es un sistema que no conoce más orden que el suyo propio. Saussure

 3. #93
  Centenar de la Ploma Avatar de ariant
  Fecha de ingreso
  20 nov, 11
  Mensajes
  589
  L’AVLL del PP, aubrint pas al Tripartit y ‘Podemos’

  Buscant este fil pera favara m'he donat conte de l'articul que va penjar adlerta el passat 5 de juny y que encara no havia llegit.

  Puge el fil per si algu més li ha passat lo mateix.

 4. #94
  Aspirant a Centenar Avatar de favara
  Fecha de ingreso
  30 abr, 12
  Mensajes
  318
  .
  El blau de la Senyera y els “tamborinaires” del BLOC


  Ricart García Moya

  Paródicament, el catalá “tamborinaire” podríem endinyaro als valencians que fan roído mediátic pera catalanisarmos y, encá que mos restringírem als manyofles que tenen poder, eixiríen a borbollons. Tots, en delicadea o a colps y a arraps, traten d’enganyar dient que defenen el valenciá y fan lo contrari, siga Benvestit Camps o el maquiavelet de cuina Enri Morera del BLOC. A este “tamborinaire” menor, especialiste en voler disimular sa defensa del catalanisme, li dedique l’articulet.

  So Enric Morera y Catalá: may he charrat en tu, pero asobintet te guipe amelat en les barres de Catalunya (furtaes al Rey d’Aragó), y em produix formigor de neurones les teues entrevistes en mijos colonialistes catalans, ahon te fas el martot mentres te magrechen l’ego en bones paraules y, mecánicament, canturreches mantres catalaners, pero de gaidó lo dels “països catalans, països catalans, països catalans...”, per “allò del llast electoral” y engatusar al poble. Nacionaliste de cartó y pegunta, t’embambes en el fals Principat de Catalunya y t’afrontes del Reyne de Valencia, ¿te pareix de bon esme?.

  Sempre ham patit de flarets y enredraors castellaners o catalaners que volíen impóndrer lo que rotaven els vehins; y, pensant en afrancesats com Moratín, a vegaes foren benéfics, trencant nucs migevals d’absolutisme fartó; pero, generalment, raere de rosiclers monyicots arcangélics (¡que també unflaven bolchaca y pancha!) amaneixía l’afaram del expansionisme pitecantrópic, aufegant en sanc als que volíen deféndrer lo seu.

  Els catalans de veres, encá que per davant t’oferixquen arrop a tallaetes, per raere dirán: “uuf, vaja noi més xipòtol i paorós, uuf!”; ¿o algú, incluit tu, desconeix l’arbellonera faena d’un catalaner?. Pera postres, amic Enric Morera, l’adolívit pera ta genteta del BLOC es que’l PPSOEU fa el mateix catalanisme que farieu vosatros; aixina que quedeu com a panolis, papant mosques y morques, en la cara y cul al vent (com asbramaría el pavorós onocrótal d’Aixátiva).

  A lo millor influix ton segón apellit, ‘Catalá’, en eixe enrosinament per Catalunya. No tindría ficasi. Pren eixemple de la sensatea dels “Navarro” valencians, apellit gentilici més abundant en el Reyne, que no mos donen la llanda pera llegalisar la bandera de Navarra, la llengua de Navarra o que som un país navarro

  Te oferixc eixemples d’homens en més formació que tu, de llarc, pera que veges la diferencia entre defensors de sa terra y tragalleus veletes. Aixina, els catalans Eduard y Gaietà Vidal i Valenciano teníen un segón apellit gentilici, y foren lliterats en catalá, erudits y defensors de Catalunya. El sinyor Gaietà aplegá a president de la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona (a.1889); y encá que Valenciano d’apellit, may reivindicá al Reyne de Valencia, may aná en sarahuells y Real Senyera ballant l’U y el dos per els carrers barcelonins, ni defengué la llengua valenciana. Atre cas paregut es el del valenciá Francesc Sevillano Colón, naixcut l’any 1909 en Oropesa (sí, Oropesa). Erudit cuallat, director del Archiu Hist. de Mallorca, especialiste en l’Etat Mija valenciana, may ballá sevillanes en cap de puesto. Sevillano tampoc fea el pablo en trachet del Titi (q.e.p.d.) y bandera andalusa per la Plasa del Ajuntament de Valencia, L’apellit no te per qué cambiar (billabial, en valenciá clásic o modern) ton comportament. Eres Morera de primer apellit, ¡y qué!, ¿te roseguen cucs de seda?,¿y si fores “Borrego” o “Sepulcre”?.

  En el BLOC entarquimeu lo que oferixca impediment a la catalanisació, siga el GAV o la Real Senyera. Cuansevol consigna que’s despencholle de Barcelona la feu propia, disimulant un poc pera ampomar vots: que si la Real Senyera era invent de Franco y la Falange; que si la feren uns desmanotats en el sigle XIX, mal cosint un drap blau tinyós; que si asoles era de la ciutat de Valenciá, etc. ¡quína baixea d’espírit teniu! Y lo pijor es que, en estes matáfules, entabuixen els cervells dels chiquets els mestres colaboracionistes.

  Ara, l’antiu diari del ‘Movimiento’ franquiste, y hui virtuós ‘tamborinarie’ del Moviment catalaner, du en primera fulla el secret de la saria descubert en Barcelona: “Una obra del Institut d’Estudis Catalans otorga rigor histórico al azul de la Senyera” (Levante, 8-XI-09) ¡Nyas, coca! A continuació, el periodiste llogorreiste Alfons García escriu este tango: “El tiempo, la distancia y la ausencia de conflicto suelen propiciar reflexiones más afinadas sobre asuntos que han levantado conflictos”. ¡La figa ta tía! ¿Quín conflicte podía aumplir de maganyes els ulls d’estos catalaners pera no vórer lo que teníen davant?. Fa més de vint anys, yo anava buscant senyeres per archius y biblioteques en Florencia, Módena, París o Lisboa; y ningú m’afoná la tótina per fero. El secret de la saria del IEC, en novembre de 2009, ve d’un estudi del Portulá de Gabriel Valseca (allí día Valseca, no Vallseca) del any 1439, fet per el valenciá acatalanat Ramón J. Pujades, del IEC, ahon descubrix que’l blau de la Real Senyera es migeval.

  En realitat, tot lo que diu el sabut Pujades estava ya dit en “Senyeras valencians y pendones catalanes” (a Lizondo li doná vergonya el títul, y ficárem el de “Tratado de la Real Señera”), publicat l’any 1993 en edició del Ajuntament de Valencia, gracies al interés de Lizondo y, especialment, de Lola García Broch (mentres els furgastillos Tarancón y l’alcaldesa Nolla, sempre llonguis catalanera, mos ficaven la cameta)

  Allí apareixía el portulá de Gabriel Valseca (Señeras val. p. 219) que vaig estudiar en el Museu Marítim de Barcelona, ahon me feren una bona reproducció del pergamí en la Real Senyera y la bandera del condat de Barcelona. Raere de la documentació que doní a coneixer n’hiavíen histories; aixina, la primera image en blau de la Real Senyera la trobí en la Bibliothèque Nationale de París y, encá que autoritats com l’italiá Almagia especulava en l’any 1410, be puguera ser del 1390. Per cert, una anécdota: la reproducció li la deixí a González Lizondo que, segons em digué, la guardá amorosament en la caixa forta de sa fábrica de broches. Hui, pot ser, si sa viuda no l’ha tirat al fem, l’haurá cremat el chiquet.

  Lo que te pelendengues es que ara, per diro l’IEC, es migeval el blau; y cuan oferíem imagens del mateix portulá de Valseca y la del més antic de tots en el blau, el Ms. Ge. B.8268 de París (p.203), ningú va fer ni punyeter cas, asoles arrepleguí una tongá d’insults y descalificacions; un séneca de carreró día que falsejava la documentació; y atre, que era un mentirós “fatxa blaver”. Y no parle de periodistes serios com Mª Consuelo Reyna, sinos dels fumarells del Levante, El Temps, etc. ¡Quín podrimer de sectaris carcundes!. Asoles val lo que diuen els amos catalans. Els ‘tamborinaires’ obedixen y asolten els ¡¡beee, beeee, beeee!!, si es l’IEC qui “otorga rigor histórico al azul de la Senyera”. En estos paparruchos, ¿ahón podem anar els valencians?. Per cert, els ‘tamborinaires’ sempre han propagat que una fosca dreta capitalista mos donava dinés pera fer blaverisme ¡Qué més vullguérem!. Pera desgracia de ma dona, tot eixía del sou, desde’ls viages als hotels, encá que a vegaes asoles anava a vórer un document. Tinc una siná de factures de les reproducciones dels portulans de París, Módena, Llisboa, Barcelona, Florencia, Madrit, etc. Allí consta el día, mes y any en que m’aplegaven; y es demostra que son prou anteriors al secret de la saria descubert ara, en 2009, per catalans y catalaners.

  http://www.elpalleter.com/Imagenespe...facsenyera.jpg

  Vosatros, els machongos del BLOC y contorná, sempre hau despreciat la Real Senyera y sacralisat al fals pendó de la Conquista. Dins de huit o vint anys, algún repinfilis del IEC reconeixerá que’l drap no es del temps de Jaume I y, entonses, el diari Levante s’agenollará y li dedicará la portá (els caldo d’olives de Las Provincias son encara pijor). Mosatros, els ‘terroristes’ de que parla el BLOG d’Enric Morera, ya heu diguérem en “Señeras valencians y pendones catalanes” (p.107). Y pera vergonya dels “imparcials” periodistes del Levante, les recorde que’n Las Provincias de Mª Consuelo eixía baix la foto d’un almidonaet Lerma, la resenya de Baltasar Bueno en este titular: “Hallado en la Biblioteca Nacional de París un pergamino del siglo XV con la Senyera en azul y coronada. El documento destruye las teorías de que el azul fue un añadido del siglo XIX” (9 d’Octubre de 1887). Els catalaners callaren com a morconases de bordell, no els interesava la veritat. El seus amos, l’IEC de Barcelona y els archimandrites Joan Fuster y Pere Mª Orts havíen aplegat al veredicte “contundent, científic, rigorós i històric” de que’l blau era franquiste o una ampastrá d’últims del sigle XIX, y més d’un tararot tancava l’asunt en el sonsonet: “opinió recolzada per la Universitat” ¡Quína merderá d’intelectuals!.

  Estem acostumats a que, pasat un temps, ixca un catalá o l’IEC a descubrir lo que mosatros havíem donat a llum un deceni abans. En el diari ‘Información’ d’Alacant eixia el 11 de joliol de 1989 una fotografía meua en el titular “La leyenda de la cuatro barras de sangre es castellana”, a continuació donava tot tipo d’explicació del orige castellá. Ningú dels mijos catalaners varen fer cas, asoles burles, descalificacions y escupinyaes dialéctiques; pero en l’any 2000, el catalá Martí de Riquer repetía punt per punt, paraula per paraula, el meu descubriment com si fora seu, ¡y tota la prensa nacional cantá l’habilitat erudita del sabi catalá!.

  Lo que feu vosatros no te nom. Te done, esponchós Enric Morera, un eixemple de cóm es comporten els europeus civilisats y en trellat: els inglesos (no anglesos) adoren la Creu de Sent Jordi com a senyera del Reyne, pero no es fisguen d’ella perque primer era asoles de la ciutat de Londres.
  No es nostre cas, perque la Real Senyera era de la “Ciutat y Reyne de Valencia”; un símbol inexistent en l’antiga Catalunya. Una vegá, en el Congrés de Banderes d’Alacant (Información, 9- XII- 1987) li vaig fer uns preguntats a un vexilólec catalá: ¿Ahón teníen amagá la Real Senyera de Catalunya en el sigle XV? ¿En quína sala, archiu o fortalea es guardava? ¿Tenía el gloriós ‘Principat’ un Centenar de la Ploma d’homens de guerra pera deféndrerla, o sixquera uns ronquinos pera fer bulto? No teníen res de res. Dasta careixíen de monedes acunyaes en el nom de Catalunya en els sigles XII, XIII, XIV, XV y XVI ¡Vaja chanca de Principat, sinse monedes propies ni senyera en tota l’Etat Mija, Renaiximent y Manierisme!.

  Sinyor Morera Catalá, actues com a fel “tamborinaire” catalaner en nostre l’indefens Reyne de Valencia. Dels chicons del BLOC, com si fora un redoblant, sempre ix el mateix sonit: ¡som un país catalá!, ¡nostra llengua es la catalana!, ¡nostra bandera es la catalana!¡els feixistes, els terroristes del GAV!.¡Che, pareix que’l GAV siga Al Qaeda! Que yo sapia, lo més terrorífic que fan son els ambigús de camalet (no de bombes; sinos d’armeles, cacau y tramusos). Eres un llandós vintungles rodat de botafumeris. U d’ells te nomenava el Barak Obama valenciá, ¡la Madeu, quín descarament! Tot lo més, y no amotine, seríes la Carmen Lomana en pilila, per fer la monquilí entre lo que dius y lo que fas: ¿nacionaliste valenciá que vol convertir al Reyne en tiracordeta del Condat?.

  Els catalaners, siguen del BLOC o del PP, han encangrenat al valencians. L’atre día aní a menjar al restaurant Torre Mauro d’Alacant, al costat de ma casa, y entre els plats principals apareixía la “Fideuà catalana” ¡Qué bónico! Y vosatros, Obames de sainet, aplaudint estes gavinetaes al valenciá viu. ¿Creus, espírit martafallaor, que deféndrer el valenciá es fermos menjar bonyigos lléxics barcelonins com “feinada”? (Blog d’Enric Morera).

  Tu, Enric, may en ta vida has escoltat “feinada” (del catalá ‘feina’) a tons pares ni a cap de valenciá normal, siga notari o escurapous, siga d’Oliva, Foyos o Morella; perque tots han mantingut desde’l temps de les chapes el sustantiu cult “faena” y els seus derivats. El furgamander Corominas día, en catalá que traduixc al valenciá: “En fi, es ben divulgat que en tot el Reyne de Valencia s’ha mantingut el vocable faena per tots els puestos e intacte dasta hui” (DECLLC, 3, p.926). Astó heu día Corominas en 1982, cuan encá no havieu endenyat molt al Reyne ¿Per qué, un naixcut en Oliva, escriu espardenyaes catalaneres com “feinada”?.

  Del lletí vulgar “facenda” ixqué faena, un sustantiu valenciá del XIII que, dos sigles més tart, l’agarraríen els castellans. Enric Morera, tu que divulgues el catalá “feinada”: ¿no serás dels burrimacs que creuen que ‘faena’ es castellanisme?. L’étim lletí doná el provensal “fasena”, el catalá “feina” y el valenciá “faena” en la seua familia lléxica: faena, faená, faener, afaenat, malfaener, etc.

  Com si fores andaluso, mallorquí o catalá preferixes escriurer ‘bellesa’ y ‘deixadesa’, fugint dels arrailats y clásics valencians bellea y deixadea. Tu sempre obedixes al Nort. Aixina, els catalans han prohibit l’artícul davant dels díes de la semana, si es l’últim pasat o el próxim que ve. En valenciá diríem: ‘El disapte farem torrá de chulles en Muchamel’; pero tu, Enric Morera, acaches orelles y en lloc de deféndrer nostra singularitat sintáctica, escrius: “Dissapte passat” (Blog E.M.). En realitat no te validea res de lo que fas y dius, pues els estopencs del PPSOEU son els que duen el pes de la catalanisació destrellatá. Als polítics, com saps, els dona lo mateix valenciá, catalá o chichimeca, mentres tinguen bolchaques plenes, piu satisfet y pancha a reglotar. Vosatros teníu tot el poder, desde la TVV al nonsabo Cholbi d’agrávits y memeus. Dasta els valencianistes están marejats y tenen de vergonya, per eixemple, d’escriurer “camarer” o “sigle”, asoltant els arcaismes y catalans vius “cambrer” y “segle”.

  Obama Lomana: eres manyofler d’un malmarrós BLOCAGAORA, perque engabiarieu tot lo valenciá; y com crec que desconeixes el valenciá modern, t’explique que ‘cagaora’ es un sustantiu polisémic que, en eixe Sur que tant t’agrá, usem com a sinónim d’estaribel: “ya els haveren portat a la cagaora... y haveren anat a dormir a la cagaora” (El Tio Cuc, Alacant, 1916); “a la cagaora per agarrar tan gran petorro” (El Tío Cuc, nº 124, Alacant, 1917); “en un acte de servisi ..., portarlo a la cagaora” (Semanari El Pelut, Alacant, nº 1, 1924). Sempre que tu o els chicons del BLOC trieu lléxic o morfosintaxis del catalá feriu de mort al valenciá modern, el que parlaven tons yayos y els meus. Y ya está be de romansos, Enriquet, no crec que ningú t’haja dedicat tant d’espay e interés en ta vida. No em dones les gracies (si vols, uns cafens en llet si t’acepte). Tu a lo teu, a tocar el tabalet mediátic, donar albíxeres a Eliseu Climent y a tancar en el BLOCAGAORA tot lo valenciá, siga el GAV o la Real Senyera. ¡Ah!, si trobes paraules o semantismes que te pareixen invent dels “blavers”, agarra el DHIVAM o Apéndix y vorás el valenciá de tons yayos


  ariant y a Lince Les gusta esto
  La lengua es un sistema que no conoce más orden que el suyo propio. Saussure

 5. #95
  Coronel de lo Regne Avatar de Lobivalentian
  Fecha de ingreso
  18 may, 08
  Ubicación
  Elig
  Mensajes
  5,846
  El ‘seny català’ en el ACA, Vilanova de Castelló y Panteón Real de Sijena

  Hace semanas oíamos el dulce balar de los corderos de la tierra, satisfechos de que el falso Archivo de la Corona de Aragón (ACA) retuviera en Barcelona la documentación robada a los valencianos. Algunos, como balido definitivo, alegaban que era lógico, pues “el Archivo de la Corona de Aragón jamás ha estado en Valencia”. Es como si Ali Babá hubiera robado las joyas de la Verge dels Desamparats y las conservara, puñal en boca, en su cueva de Arabia. Siempre saldría el defensor del caco: ‘¡Uuy, por favor, no seáis radicales! ¿Cómo vais a reclamar las joyas, si la Cueva de Ali Babá jamás ha estado en la Comunidad Valenciana?

  Por el año 1980 tuve las primeras dudas sobre este asunto. Estaba en la reducida y agradable sala de investigadores del ACA, en el viejo Palacio del Virrey en Barcelona y, en ese estado de letargo que te domina entre legajo y legajo, me preguntaba una y otra vez: ¿Qué artimañas ha usado esta gente para conseguir nuestra documentació, si el Reino de Valencia jamás de los jamases estuvo supeditado al Condado de Cataluña?.

  Seguix en;
  http://ricartgarciamoya.com/wp-conte...-de-Sijena.pdf
  adlerta y a Lince Les gusta esto

 6. #96
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  04 abr, 14
  Ubicación
  Alacant
  Mensajes
  35
  L'ultim que ha publicat Garcia Moya es molt bo. No se si ya s'ha compartit per aci.

  Muchamel y la prohibición del valenciano - RICART GARCIA MOYA

 7. #97
  Aspirant a Centenar Avatar de favara
  Fecha de ingreso
  30 abr, 12
  Mensajes
  318
  .

  Façana", otro regalo del IEC


  Por Ricardo García Moya

  Si juntamos una novela policiaca con guiones de westerns de John Ford obtendríamos un subgénero cercano a las narraciones judiciales en lengua valenciana de la época foral. Una de 1622 describe las andanzas de los bandoleros que actuaban "per lo terme y horta de Alacant del present Regne de Valencia" (Arch. Cor. Aragón, L. 583). La simple observación de los folios evidencia un contraste con la artificiosa morfología inmersora, ausencia de apóstrofos, del dígrafo tx, de las consonantes geminadas separadas por el guioncito y, especialmente, del léxico de bricolage manufacturado por el IEC.

  El notario testifica que los bandidos atacaron al "soldat Melchor Ruçafa" (con ch, melchor), y sugiere derribar "dos cases" (no dues) donde se refugiaban los malhechores, lo que sería "gran servici" (no servei). También vemos la construcción sintáctica "si digueren en Muchamel lo que pasa" (no "a Mutxamel el que passa"); y encontramos adjetivos como llauger, "cavall llauger" (no lleuger); demostrativos como esta, "per esta terra" (no aquesta); sustantivos como mitat (no meitat); formas verbales como fonch, "fonch interrogat" (no fou). Además, todo sucede en los aledaños del Camí de la Verónica donde se halla el monasterio de la Santa Faz, hecho que nos invitá a enlazar con un vocablo interesante.

  El catalanismo difunde la voz "façana" a tutiplén, despreciando los tres vocablos que tiene el idioma valenciano para designar el paramento exterior de un edificio: "enfront, frontera y fachada". El diccionario de Escrig, en 1887, decía: "Enfront, fachada o delantera de un edificio". Con esta acepción encontramos la voz en un escrito "en llengua valenciana" (sic) de 1599, alusivo a los premios otorgados a los que decoren "los enfronts de ses cases de draps de or y seda", (Arch. Cor. Aragón, L. 1350) Respecto a "frontera", Escrig informa que equivale a fachada, siendo acepción viva y de uso generalizado en todo el Reino, incluso en Oriola antes de 1707. En documento oriolano de 1628 leemos: "ab sos pendons y banderes lo dumenge en la Seu, y als que no tindran netes ses fronteres y portes , (A. Mun. Oriola, nº 286, año 162.

  Nos queda la prohibida "fachada", voz procedente del italiano facciata y derivada, como toda esta familia léxica, del latín facies. Documentada en España a principios del XVII, fachada pudo ser introducida en la lengua valenciana por la soldadesca residente en Italia. Hubo épocas en que Mìlán fue controlado por los 44 capitanes valencianos -aparte de la tropa- del Marqués de Leganés; y el mismo Cervantes estuvo enrolado en la compañía de valencianos de Diego de Urbina que anduvo por Italia hasta que embarcados en la "Marquesa", fueron diezmados en Lepanto. También las idas y venidas de eclesiásticos valencianos -con papas y cardenales- más los numerosos residentes en el virreinato de Nápoles, como Ribera, propiciarían las filtraciones léxicas.

  El vocablo fachada era considerado muy valenciano. Lo utiliza, por ejemplo, el omnipresente Artiacá de Molvedre en su famoso "garrit sermó en llengua valenciana" (Bateig.1667) donde expresa el deseo de no castellanizar el léxico. La palabra siguió usándose aunque en los siglos XVIII y XIX ciertos escritores pensaron que era más culto sustituir la ch por j. Así, en un pliego de 1802 se cita "del Convent de Montesa la fajada", a la que también alude como "exquisita frontera" (Memoria dels obsequis, Valencia 1802). En la misma obra observamos que el vacilante autor escribe con g el sonido africado: "els capugins adornaren la creu", cuando los frailes de esta orden escribían "capuchins" con ch en la época foral: "del convent dels pares Capuchins" (Arch. Cor. Aragbn, L. 695, año 1644).

  El diccionariode Escrig recogia la variable apocopada fajá, aunque advierte que ja debe pronunciarse "cha" (p. 23), por lo que nos encontrarfamos con la fachada de 1667 del Artiacá de Molvedre o, más exacto, "fachá"; tal como la pronunciamos. Los valencianos, por tanto, tenemos documentadas antes de 1707 las voces enfront, frontera y fachada, por lo que no hay que recurrir a la façana desempolvada por el IEC del mausoleo de arcaísmos, lugar donde debe reposar junto a los faciana y façaleja castellanos y gallegos. Por cierto, ahora le hacen ascos, pero los selectos filólogos del L'Avenç utilizaban el italianismo común "fachada" aunque sustituían el dígrafo valenciano ch por el tx (L Avenç,1892, P. 212).

  Es curioso pero según sea el filólogo castellanista o catalanista (ser valencianista puede acarrear hasta reprimendas de don Arturo Lizón) el étimo faz es transcrito de las jarchas en forma muy distinta, con j, z, o tx. Por ejemplo: "la faj de matrana" o rostro del alba, según Alfonso Berlanga (Poesía tradicional, p. 6). Pero García Gómez la transcribe como "faze de matrana" y duda sobre el origen leridano del poeta (Las jarchas,435).Y Sanchis Guarner, basándose únicamente en García Gómez, sentencia que es catalán el autor (¿en el XIII? ¡ejem!) y normaliza el texto "la fatxe de matrana" a gusto del IEC.

  Tras la cortina del presunto rigor científico se esconde el terrorífico rostro de la cochambre chauvinista y manipuladora. Es tal el desprecio hacia los valencianos que por ejemplo, en la obra del citado Alfonso Berlanga aparece un mapa de las regiones donde se localizan jarchas; pues bien, el territorio valenciano, a pesar de los poetas de Molvedre, Bocairent, Xátiva o Denia no consta en el mismo. Parece que hay un acuerdo tácito en negar nuestra existencia cultural. ¡Qué lástima no disponer de un Jurat d´Agravis que impidiera tanta humillación!


  La lengua es un sistema que no conoce más orden que el suyo propio. Saussure

 8. #98
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  04 abr, 14
  Ubicación
  Alacant
  Mensajes
  35

 9. #99
  Coronel de lo Regne Avatar de Lobivalentian
  Fecha de ingreso
  18 may, 08
  Ubicación
  Elig
  Mensajes
  5,846
  Jaume Massó y el idioma valenciano en Cataluña

  Cansa volver a recordar la fructífera vida intelectual de Jaume Massó, el más preparado factótum del expansionismo idiomático catalán. Quien quiera saber algo más de lo que aquí contaremos puede consultar ‘Regles d’esquivar vocables. Nacionalismo y lexicografía’. Sus estrategias encaminadas a deglutir el idioma valenciano (que facilitaría el proyecto de su camarada Prat de la Riba de ampliar Cataluña hasta Orihuela) abarcaban desde prostituir prosistas y poetas a falsificar las ‘Regles d’esquivar vocables’, elaborado fraude que realizó hacia 1930. Esta añagaza ayudaría a la aceptación de las fabrianas Normes de Castelló en 1932...

  Seguix en;
  http://ricartgarciamoya.com/wp-conte...valenciano.pdf
  adlerta, aguila_roja, ulls blaus y 1 más Les gusta esto.

 10. #100
  Centenar de la Ploma Avatar de aguila_roja
  Fecha de ingreso
  16 sep, 11
  Mensajes
  983
  M'agraden molt tots els articuls de Ricart Garcia Moya y agraixc cuan es compartixen.

  Pero, "xuan" m'agradaria tambe saber com tinc que pronunciar el teu nom (y pa que mos entenem), si en la "x, sh" de Xaló o en la "ch" de chicona, chiquet.
  Qui No Vullga Pols .......Que No Vaja a l'Era

 11. #101
  Mestre de lo Regne Avatar de Xavier
  Fecha de ingreso
  30 ene, 10
  Ubicación
  Castelló
  Mensajes
  2,849
  ¿Shuan o Chuan?
  aguila_roja Le gusta esto.

 12. #102
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  14 jun, 16
  Mensajes
  1
  Cita Iniciado por xuan Ver mensaje

  Hola a tots els frees!

  Ací vos deixe el nové artícul disponible en la uep de Ricart García Moya, segur que vos agrà.  9. Bárbaros y barbarismos

  (manipulación e inmersión catalanera)


  Sigilosamente, la inmersión está eliminando brotes léxicos que el valenciano, como idioma vivo, gestó hasta nuestros días. EI lermismo ha tolerado que gentes ajenas se arroguen el derecho -en el Reino de Valencia- de dar categoría de léxico culto a corrupciones, castellanismos y neologismos catalanes como avui, bellessa, amb o esport; por citar los más conocidos. Cualquier barbarismo de uso común en Cataluña es reverenciado por nuestros enseñantes catalaneros y comités lingüísticos de sindicatos (hay liberados cuya misión es redactar los boletiones en catalán, no valenciano).

  Si los catalanes, por ejemplo, utilizaran el verbo "aubrir", la Generalidad de Lerma habría regalado a todos los comercios desde Oriola a Morella el cartel de "aubert", y los romerales glosarían en la universidad la bonita etimología del vocablo.

  EI adjetivo "aubert" estaba extendido por todo el Reino de Valencia antes de la inmersión socialista. En 1951, la admirable María Teresa Oller recogía "in situ" letra y música de danzas como el "U y el dos" y la "Muixeranga"; trabajo editado por el Instituto Alfonso el Magnánimo con fotografías y partituras. Uno de los cuadros plásticos se denominaba precisamente la "auberta de dalt", como consta en el libro (p.15) y todavía recordarán los ancianos de Algemesí.

  EI caso es idéntico al del verbo "aufegar", recogidos ambos en el Diccionari de Alcover de 1.964 y proscritos por la inmersión lermista. Por cierto, en Alcoy -en círculos festivos y por motivos no literarios- a Gil-Albert se le conocía por Gil-"Aubert" (sic).

  Las formas valencianas creadas en los siglos XIX y XX, como "aulor" -distintas al catalán y castellano- tendrían que defenderse con uñas y dientes; pero el mortal complejo de inferioridad que padecemos nos impedirá otra opción que la practicada por ciertos políticos que -tras leer a Maquiavelo el fin de semana-; juegan con la ambigüedad al usar formas barcelonesas como "tesi" y "mentre" para complacer a tirios y troyanos.

  Curiosamente, huyendo de la valenciana "mentres" caen en la que fue arcaísmo castellano, usado por Berceo y hasta en el fuero de Avila.

  Los catalanes han usado -y considerado perfectas- vocablos muy alejados al modelo clásico, porque son lengua viva en Cataluña, algo que no nos permiten a nosotros.

  En valenciano, hasta que llegó la inmersión del PSOE, sustantivos como flares, milacre, bellea o placha eran respetados incluso por catalanes como Amades que, en el "Costumari catalá", alterna los dos idiomas. Así, en valenciano escribe: "dos milacres de San Vicent intitulats: Conversió dels Chudius de la Sinagoga de Salamanca" (p. 269.).

  Respecto a la grafía "placha" la encontramos en escritos anteriores a 1707: "la armada ancorá en la placha de Altea" (Bib. Uni. de Valencia: Ms. Carga del virrey, 1705). La forma catalana "platja", impuesta por la inmersión lermista, no es más que otra corrupción etimológica. En el siglo XV, tanto en el Reino como en el Condado se escribía playa o plaia. EI "Dìetari de la Generalitat de Catalunya", 11 de agosto de 1469, describe cuando Ilega "a la plaia de Barchinóna" una nave robada que Ilevaba telas de "valencians, qui en aquest temps eran enemichs de Cathalunya".

  Si se tratara de volver al valenciano del XV -absurdo no deseado ni por los catalaneros- habría sorpresas hasta en los nombres propios. Por ejemplo, Narciso era "Arcís" en valenciano, como recordaba Ximeno en el siglo XVIII y lo podemos comprobar con Arcís Vinyoles en "Les Trobes". La burla de los inmersores ante quien escribe con normas de la Real Academia Valenciana palabras como "picher", "reyna" o "pechina" demuestra que ignoran que Bernat Fenollar escribía "Reyna"; o que en el libro de Capítulos de Oriola, en 1612, aparece "picher".

  Respecto a pechina, en fecha tan temprana como 1395 fray Antoni Canals escribía "pechines" (hasta Corominas -algo rarísimo en él, pues todo lo arrambla- reconoce su "probable procedencia mozárabe valenciana").

  De todas formas, la labor del PSOE, IU y CIU han logrado hacer creer al resto de España que los valencianistas vamos por la vida con estaca, arcabuz y quemando libros.

  Si Pujol dijera que los blaveros tiene cuernos y rabo, los medios de comunicación del régimen se encargarían de hacerlo verosímil. EI ser humano es muy manejable. Nada mejor que una anécdota para ilustrar lo anterior y alegrar algo el espíritu. EI rabino Ysahac Cardoso -cirujano en el Madrid de Felipe IV- criticaba "a los malintencionados que dicen que los hebreos tienen cola" (Cardoso, Y.: Excelencias de los hebreos. Amsterdam 1679, p. 345). Con sentido del humor, el rabino cuenta que fue Ilamado para atender en Madrid al alcalde de corte Juan Quiñones: "letrado curioso de varia erudición que escribió un libro, probando que los judíos tienen cola". Y cuál no sería el regocijo del judío cuando vio que al fabulador Quiñones "le sobrevinieron unas almorranas tan largas y grandes en aquellas partes, que propiamente parecían cola. Díxele yo, en compañía de otro cirujano: Vuestra Merced también debía incurrir en el pecado de aquella muerte de (Cristo), pues le vemos el mismo mal". (Cardoso: Exc. p. 346).

  La creencia en el largo coxis de los judíos perduró hasta el siglo XIX.

  Las Provincias 31 de Mayo de 1995  Ya he nomenat la font real de l'artícul (Las Provincias), pero si voleu entrar en la uep de Ricart García Moya soles teniu que fer click en el seu nom subrayat al principi del mensage.

  Moltes Gràcies Frees!
  Idioma Valencià - TITULS [1]. en esta dirección te puedes descargar un pdf recopilatorio de artículos del autor.

 13. #103
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  20 may, 14
  Mensajes
  30
  batallavalencia Le gusta esto.

Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 567

Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •