M’alegra vorer com algu dels defensors y propagaors de les Normes d’El Puig va entrant en el solquet de la realitat llingüistica del poble valencià, titulant “mocaorà” y no “mocadorà” o “mocadorada”, que justifica el fet de que deu escriures la llengua que’s parla y no parlar la llengua que pretenen impondremos per escrit tant els “tenocrates”, com els seus “palmers” o defensors.

Espere que’l sentit comu de les persones s’imponga sobre el comu sentit d’ixos “tecnocrates y palmers” que s’han cregut que’l poder o decisio de com deu de parlar y escriure el poble valencià sa llengua valenciana, deu de ser com diguen ixos que han estudiat y patit l’adoctrinament catalaniste en l’universitat valenciana totalmen dominà pel “nazionalcatalanisme”, y no com ve diguent el poble valencià sense contaminar.

Els que com yo duguem tota la vida defenent la llengua valenciana que mos ensenyaren nostres pares, en contra en primer lloc dels nazionalcatalanistes y en posterioritat d’ixos “tecnics llingüistics” que baix el calificatiu de valencianistes, pretenen impondremos als que ham conservat y defes la llengua valenciana de nostres pares, una lexicografía y una normativisacio ortográfica antivalenciana seguidora dels consells de l’inventor del català modern Pompeyo Fabra, no mos amilana:

a) Ni la provocacio.

b) Ni el insult.

c) Ni la persecucio.

d) NI el boicotejament d’atres fils agüerts o en el que haja participat expresant la meua forma de vorer entendre y denunciar les coses que atenten contra la meua llengua, cultura, identitat y sentiments valencianistes.

e) Ni el consentiment per part dels administraors d’este foro, que ixes practiques siguen fetes per uns pobres chics que NI saben entendre, NI saben compendre, perqué n’hi han valencians com yo que defenem la llengua que mos ensenyaren nostres pares.

La resposta es ben facil pera mi:

Primer .- Perque mons pares m’ensenyares la llengua valenciana que’ls havien ensenyat sons pares a lo llarc dels temps com aixina heu havien fe els seus antepassats y

Segon.- Perque yo may m’he sentit avergonyit de que mons pares m’ensenyare sa llengua materna valenciana y m’he sentit orgullos d’ella, de que heu hagueren fet en l’epoca de Franco, cuant l’unica llengua oficial era el castellà.

Hui desgraciadament me trobe a soles front a estos pobres ignorants que estan defenent les idees d’atres , perque ells encara no saben quina es l’autentica llengua valenciana.

¿ Qui es aci el valencianiste: el qui defen la llengua valenciana creà, conservà y transmitida per el poble, o els que pretenen impondremos una llengua robotica creà per uns “tecnocrates” seguidors dels consells de Pompeyo Fabra?.

Una aseveracio pera els ignorants que defenen a ixos “tecnocrates” que mantenen les “d” intervocaliques en expresions valencianes que no diu el poble valencià com “ mocador, mocadorà, mocadorada”:

Un conegut catedratic llingüistic català, deixà escrit en el diari “El País” que entre les poques diferencies entre el valencià y el català estaven que’ls valencians no pronunciaven les “d” intervocaliques cuant parlaven en valencià, cosa que’ls catalans si feen cuant heu feen en català.

Que els que se diuen y s’arroguen el calificatiu de tecnics llingüistics en llengua valenciana no coneguen estes manifestacions , o les vullguen silenciar u ocultar me fa pensar lo que pense, cosa que no dic , pera que ‘ls que NI saben entendre NI volen compendre lo que vinc diguent avant de que naixqueren alguns d’estos NI…NI…, no heu aprofiten com a arma que solen fer. No per a rebatre lo que dic, cosa que no saben fer, sino pera utilisaro com a insult y difamacio y boicotejar o trolejar tot lo que dic, que es lo que estan fent en determinats fils en el consentiment no se si formal o tacit dels administraors y propietari del foro.