Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y poder obtener estadísticas de uso. Al continuar con tu navegación significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar
Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345
Resultados 61 al 69 de 69
Like Tree41Me gusta.

Tema: Els guions valencians

 1. #61
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  13 jul, 15
  Ubicación
  L'Horta Nort
  Mensajes
  417
  Cita Iniciado por La Tola Ver mensaje
  Una cosa que no entenc, Aplegat. ¿A tu mai t'han ensenyat a apartarte d'aquelles situacions o persones que te "desestabilisen? Es mes que evident que Mosatros te fica (permitiume que ho diga) a remalparir. Entonces, ¿pa que el busques? ¿Pa que te molestes en anar al foro a on participa a llegir lo que fica? Deus tindre vocacio de patidor...
  La Tola, a mi m'agrà debatre sobre cuestions llingüístiques, y encara que puga paréixer que tinc una opinió clara y immovilista (per ací tots hu aparentem), la realitat és que no, debatixc en este foro pa deprendre. Cada vegà que afirme alguna cosa, realment estic esperant que algú me traga de l'error si se dona el cas. Per això, encara que no hu parega, m'agrà llegir les opinions d'una persona com Mosatros. Ell és una persona a la que també li agrà parlar sobre estos temes y que raona molt be allò que pensa, escrivint ademés d'una manera clareta y impecable. Cuan ell frecuentava este foro yo deprenguí moltes coses d'ell. Ademés, tindre que contestarli també m'obliga a tindre que raonar millor allò que pense. Lo que passa és que normalment lo que deprenim per ací no trascendix als demés. Yo espere que també molta gent haja deprés coses de mi. Me motiva saber que encara que poca gent opina en el foro, sí que són molts els visitants.

  En este foro no n'hi ha molta gent que debatixca sobre cuestions llingüístiques, a pesar de l'elevà afluència de visitants, y això és una pena. Tots pareixen tindre molt clar que no els agrà tal o cual normativa, o tal o cual regla de la normativa, pero en acabant te dones conte de que en realitat no s'han plantejat en profunditat la cuestió, només hu han fet de manera superficial o moguts per prejuins, perque a l'hora de la veritat no saben debatre la mateixa. Cuan Mosatros estava per ací hi havia més de debat, perque ad ell li agradava promourelo. Yo pensava que de totes maneres era poc el debat que hi havia, y pensava que la propia actitut faltona de Mosatros era la causa, que a la gent li llevaba les ganes de participar, pero cuan se'n va anar me vaig donar conte de que no, de que senzillament per ací la gent està a atra cosa.

  Foristes com adlerta o lobivalentian, solien debatre també prou be pero estan desapareguts. Rudyweiss també sol dir coses interessants, pero ell pera la llengua valenciana està més llimitat. Alazrach/ulls blaus és una persona que no sol debatre en profunditat, lo seu sol ser només llançar acusacions críptiques. Xavier y JOSE2 no solen tampoc profundisar gens. Atres foristes diuen algo, pero poca cosa. He d'agrairli a hecrumu el haver recuperat un poquet el debat en este fil, y no sols per haver llançat la cuestió al foro, si no també per haver continuat el debat tot el temps. Y a tu Tola, per el teu granet d'arena també.

  És de veres que Mosatros és molt faltó y això posa un poquet a parir a cualsevol que intenta tindre un debat serio en ell, pero per la meua part no m'ofén (si m'heu diguera a la cara segurament sí, pero per ací per internet que som anònims, se pot consentir). També he de dir que a l'hora de faltarse és prou ocurrent y cachondo, y que per eixemple lo que m'ha dit en l'últim mensage tenia prou gràcia y m'ha resultat graciós. Y yo, encara que intente evitar no comportarme igual, també soc un poquet cachondo y no puc evitar ferli algun tipo de rèplica, sense voler posarme al seu nivell. Vullc pensar que en veritat, ell en persona siga de millor tracte de lo que hu aparenta per ací.

  És cert que lo que he fet en este fil, de mantindre un diàlec foro a foro, potser no té massa trellat, y no crec que hu torne a repetir. Ell, Mosatros, va decidir anarsen d'ací y obrir un foro nou, per lo que si algú vol debatre en ell lo llògic és que acudixca al seu foro (que de moment està mortet). Per això com dic, no crec que hu repetixca, encara que pense que no ha estat mal el revival y per lo menos li he fet un poquet de pomoció al seu foro.
  JOSE2 y a La Tola Les gusta esto

 2. #62
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  AL MENTIROSET QUE NO HA POGUT DESEMPELLOGARSE DE SES MENTIRES MANIFESTAES EN EL POST Nº 19, QUE PRETEN QUE JUEN TOTS AL SEU JOC, NO DE “TECNOCRATA DISFRASSAT” SINO DE VALENCIÀ ANONIM AFICIONAT ALS TEMES FILOLOGICS SE LI VEU LA PATETA, NO DE CONILLET, SINO DE…

  Post nº 62

  Possats a juar , pero no al joc que l’interessa al , com diu el desaparegut MOSATROS, al “nuevo llegado”, que pareix que aterrisà en este foro en unes finalitats prou clares, que està conseguint en els de la seua “colla”, acepcio valenciana que no arreplega fielment l’interpretacio que posen els creaors de la uiquipedia, que no mes veuen de la Font dels ”tecnocrates” de la R.A.C.V. , que per la seua juventut, no han tingut l’oportunitat de vorer ni coneixer als de la “colla”, que eren jornalers disposts a fer faenes pera cualsevol que buscara gent pera fer puntualment determinaes faenes de carrega y descarrega, y no a soles en els ports.

 3. #63
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  13 jul, 15
  Ubicación
  L'Horta Nort
  Mensajes
  417
  Alazrach, per molt que s'encabote vosté:

  1) El valencianisme accepta y utilisa per ampla majoria les normes de la RACV. Només una minoria de valencianistes manifesta la seua inconformitat en estes normes. Fer vore que, els que en este foro manifestem acceptarles (en les degudes reserves de cada u), som gent estranya y casi que antivalencianista, no mos porta a cap banda, perque ademés no se correspon en la realitat. Una estàndart no és lo mateix que la llengua parlà viva, pues ve determinat també per atres cuestions, com la tradició lliterària o la consideració d'estrangerismes de moltes formes de la llengua viva (castellanismes en el cas del valencià); sent açò últim també una cuestió d'opinions (yo ya li he dit moltes voltes que estic de part d'incloure el castellanismes generalisats en l'estàndart). És per això que, sabent que un estàndart mai va ser del gust de tots, molts de mosatros acceptem el que hui per hui utilisa el valencianisme (mos agrade personalment més o menos y en segons quines coses), perque considerem que pa véncer a l'atre estàndart que mos està catalanisant (el de la AVL), necessitem tindre un estàndart valencianisant, en suficients facultats pa ferli front, y fer molta lliteratura valencianisant en ell. Si vosté en fa un atre y mos agrà més als valencianistes, el canviarem; pero no anem a deixar d'utilisar eixa ferramenta que tenim, y a ferla valdre, mentres que vosté no en faça un atre que mos agrade més. Y cuan dic "vosté" dic consevol valencianista. L'anarquia en l'escritura y l'impossibilitat d'oferir un atre estàndart (per no tíndrelo), donarien una victòria fàcil a l'únic estàndart que entonces existiria pal valencià, que seria el de la AVL, y això no hu volem. És per això que l'estàndart valencianista és condició "sine qua non" pa ferli front al pancatalanisme, y contra ell només s'ha de fer crítica constructiva, mai destructiva, que és lo que considere que fa vosté en este foro.

  2) En el valencianisme no tot el món porta tota la vida, alguns poden portar poc de temps, com en cualsevol moviment.

  3) Este foro és d'accés lliure y cualsevol pot entrar y publicar.

  Per lo tant no li deuria d'estranyar tant que 1, 2 y 3 ocórreguen al mateix temps en una persona com yo, sense necessitat de que me catalogue de "mentiroset", "tecnòcrata disfrassat" y demés paranoies d'eixes de vosté. No hu soc, soc un valencianiste com un atre, li agrade o no li agrade, y les seues acusacions me dolen perque són la viva image del caïnisme dins del valencianisme. Si vosté està en desacort en algo, argumente sobre les idees, no faça atacs personals, y molt menos a gent "no pública", anònima, que només sap d'elles que són un seudònim en un foro.
  JOSE2 Le gusta esto.

 4. #64
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  20 sep, 14
  Ubicación
  gandia
  Mensajes
  356
  Bona vespa Aplegat,estat relligint tot el debat y ara en gelat te puc dir que has escrit un patracol d'animalaes y sense sentit que sobre la marcha no ma donat conter.
  1-L'oriche de la llengua valenciana esta clar que prove del romanç o (romano)y que encabant se va enriquir en les llengues alienes que pasaren per açi,per lo cual els valencians si que sabem que no ve de la catala com Voro va exposar que no heu tenia clar,.
  2-Fas una expocicio de lo faena que fan la RACV y LORATPENAT, pos lo rat penat se va vendre en lo passat al imperialisme catalufo y ara la posicio de la RACV no pareix que vacha a ser mes diferent.
  3-Ami personalment un standard que no m'ampara la meua llengua es una chanca,per lo que charravem del tobercul si tu que no saps y vols que t'explique quines dferencies nian entre els toberculs mencionats es que la uiquipedia,diccionaris y vocabularis estan incomplets,per eixemple PORC,CERDO,BACO etc,¿vols dirme que tinc que triar entre un y atres? yo sempre dic BACO o BACONET,els eixemples serien prou extensos y molts casos en les seues singularitats,
  4-En els eixemples que fique de'ls guionets intentes que entrem en la horma y ya consideres imperativament que anem a expresarmos com tu dius,en esta vida tinim per desgracia molter formes de dir lo mateix y la fi es que mos antenguen, y per supost si totes les expresion y grafies s'arrepleguen dins del standard sempre escriuriem de forma correcta.
  Segur que podriem excloure moltes paraules de us cotidia del teu entorn y ¿vols dir que per fer lo correcte o standard t'acoplaries y deixaries de ser cotidia y te convertiries en un MATRIX standard practicant?
  5-Lo unic imperatiu y prioritari que deus de incloure en els teus principis es crear llivertats,generar autostima entre lo poble que esta magullat y maltratat,y lo mes important NO PROHIBIXQUES RES ya que imposes eixe standard que no representa la llengua valenciana.
  6-Estas fent un dialeg fictici en MOSATROS ,fas unes exposicions y esperes que te responga y acontinuacio dius que com no contesta o tal o mes cual,eixo no esta be y heu fas molt mal donant la imache de que no te respon o no pot perque li falten arguments.
  7-No me vas respondre a la questio de qui va autorisar la actualisacio de les NDP com ,cuan y perque.
  8-Lo primer que te diu un mestre de llengua siga la que siga es que faches us de la pluralitat de llexic y distintes formes d'expresar enlo escrit y mos vols convençer de que pera escriure y enla docencia nia que feu us d'un standard,
  9- Una de les coses que te clares lo poble valencia es que el poder que impera en lo regne te a la seua dreta a la AVL ,AL MIG A LO RAT PENAT Y A LA ESQUERRE EN CHUA DE JAQUE MATE A LA DE MOMENT PURA RACV, y ara tuvens a un foro que defen lo valencia a dir que l'observatori y l'standard son adecuats?
  AÇO ES UNA CHUA EN PINSA PER'ACABAR DE FOTRE A LO POBLE VALENCIA EN LO QUE REFERIX CULTURALMENT
  10-¿Saps la diferencia entre ser valencia y valencianista? yo no soc valencianista soc VALENCIA.

  encabant mes,un recaet

 5. #65
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  13 jul, 15
  Ubicación
  L'Horta Nort
  Mensajes
  417
  1. Que el valencià prové del llatí vulgar està clar. Si ha viajat antes y durant la reconquista o no s'ha menejat mai del puesto, això és lo que no se sap, perque no s'escrivia en romanç abans de la reconquista. Les harges mossàraps és lo únic que hi ha, y són massa breus com pa poder tindre clar si són el valencià o són un atre romanç. Aixina que clar no està. Pero no hu està ni pa dir que prové del català. Atra cosa és que, en base a l'informació que sí que tenim, cada u faça les seues suposicions y traga les seues conclusions.

  2. Si el Regne de Valéncia estiguera ple d'entitats culturals sense catalanisar, en conte d'estar casi totes catalanisaes com estan, podria tindre alguna importància lo que menciones.

  3. Porc, cerdo y bacó no són paraules que diferixen només en una o dos lletres, com és el cas de la creïlla y els seus derivats (que a pesar de tot ya t'he dit que apareixen tots en el diccionari), són casos diferents. ¿Quina no trobes en el diccionari RACV, cerdo? Be, ya t'he dit que ells no li fan el diccionari a lo que consideren castellanismes. En acabant tu ya eres lliure d'escriure cerdo si vols. ¿Cuants eixemples de paraules que no siguen castellanismes pots posarme que no apareguen en el diccionari RACV?

  4a. En els eixemples que pose dels guionets pretenc explicar per qué són indispensables en alguns casos.

  4b. T'heu torne a repetir, l'estàndart està pensat pa escriure tots lo més paregut possible, per lo tant no está pensat pa que dèu maneres vives de dir lo mateix, a on canvien només una lletra o dos, siguen totes utilisaes igualment. Si tu no tens necessitat de que tots escrigam lo més paregut possible, eres un cas excepcional, pues la majoria de la gent si que ho necessita, perque facilita l'escritura, la llectura y la comprensió, y fa els texts més estètics.

  5a. En lo de l'autoestima, estic d'acort en que acceptar els castellanismes d'us general ajudaria, això sempre hu he dit yo també.

  5b. Ací ningú prohibix res. Yo per eixemple escric en normes RACV y pose castellanismes, y no sent que ningú me'ls prohibixca. De fet, ningú me'ls ha criticat mai, ni tan sols els catalanistes, tot el món heu troba una forma correcta d'expressarse.

  6. Mosatros ha fet un post, después dels posts meus, responent a lo que plantejava, y yo he fet lo mateix respecte de lo que ell comentava, eixe ha segut el diàlec.

  7. Els accents els autorisà la RACV, això és una cosa que fan les acadèmies, com la RAE o el IEC. Fento s'espongueren a que la decisió no agradara, pero és que escriure "sense accents" és en realitat tan absurt (atra cosa que molts no s'héu parat a pensar), que la modificació és de llògica, ademés que ajuda a diferenciar més el valencià del català.

  8. Ya t'heu he explicat, la pluralitat del léxic a la que fas referència sí que entra en l'estàndart. Lo que no han entrat en el diccionari són els considerats castellanismes (que sempre eres lliure d'amprar), y variants que només diferixen en una lletra o dos d'atres. Dius coses que no són de veres y no eres capaç de posar eixemples sobre eixa varietat (no castellanisme) que dius que no entra.

  9. ¿Y segons tu en quina normativa hem d'escriure? ¿A on està la gramàtica y el diccionari d'eixa normativa? En el poble valencià, no t'equivoques, hi ha una gran part que no té cap interés per escriure en valencià, ni en una normativa ni en atra; perque de voler escriure, heu estarien fent d'alguna manera, com fas tu. No puc dedicarme a pensar que eixa gent és la que va a salvar la llengua valenciana, perque de moment no han mostrat cap d'interés en escriure. Per contra sí que hi ha atra gent que vol escriure en valencià y heu fa en normativa AVL, sense ser catalanista. A lo millor és ad eixa gent a qui s'ha de convéncer, en que se descatalanisen, pa salvar la llengua valenciana, ¿qui diu que no? Per lo tant una normativa que fa fàcil el canvi, com la de la RACV, pot ser positiva.

  10. Yo les dos coses.
  JOSE2 Le gusta esto.

 6. #66
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  AL MENTIROSET QUE NO HA POGUT DESEMPELLOGARSE DE SES MENTIRES MANIFESTAES EN EL POST Nº 19 D’ESTE MATEIX FIL, QUE PRETEN QUE JUEN TOTS AL SEU JOC, NO DE “TECNOCRATA DISFRASSAT” SINO DE VALENCIÀ ANONIM AFICIONAT ALS TEMES FILOLOGICS, SE LI VEU LA PATETA, NO DE CONILLET, SINO DE CA…

  Post nº 66

  Lo que me faltava, tindre que aguantar lliçons de valenciania d’un nuevo llegado a la valenciania que ha patit l’inmersio llingüistica y l’adoctrinament politic de l’esquerra heredera de Gramsci

 7. #67
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  13 jul, 15
  Ubicación
  L'Horta Nort
  Mensajes
  417
  Cita Iniciado por Alazrach Ver mensaje
  Lo que me faltava, tindre que aguantar lliçons de valenciania d’un nuevo llegado a la valenciania que ha patit l’inmersio llingüistica y l’adoctrinament politic de l’esquerra heredera de Gramsci
  ¿Qué són pa vosté "lliçons de valenciania"? Definíxcales que vullc saber a on les done yo...
  JOSE2 Le gusta esto.

 8. #68
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  AL MENTIROSET QUE NO HA POGUT DESEMPELLOGARSE DE SES MENTIRES MANIFESTAES EN EL POST Nº 19 D’ESTE MATEIX FIL, QUE PRETEN QUE JUEN TOTS AL SEU JOC, NO DE “TECNOCRATA DISFRASSAT” SINO DE VALENCIÀ ANONIM AFICIONAT ALS TEMES FILOLOGICS, SE LI VEU LA PATETA, NO DE CONILLET, SINO DE CA…

  Post nº 68

  El dit popular diu: No n’hi ha pijor cego que’l qui NI vol vorer.
  JOSE2 Le gusta esto.

 9. #69
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  20 sep, 14
  Ubicación
  gandia
  Mensajes
  356
  Ya esta Plawrdemavida04

Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345

Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •