Aço es un talla y pega d'una opinio/analisis en un debat d'un atre foro.
Estaria be saber la vostra opinio a dia de hui y lo que esta per'aplegar

La mediocre normativa de la RACV no és tan roïna com la normativa catalanista de l'AVL. Sempre que els racavianos mos vòlen vendre la seua normativa la comparen en la pèssima de l'AVL. Fento aixina se pensen que fan bòna la normativa mediocre de la RACV.

Si imaginarem per un moment que no existira la (roinissima) normativa de l'AVL, els racavianos no podrien fer eixa comparacio y deurien ferla en qui verdaderament s'ha de fer, en la llengua valenciana viva y parlà. Pero eixa comparacio no vòlen ferla perque entonses se veu en claritat que la normativa de la RACV és una normativa mediocre que no acaba de representar corrèctament a la "verdadera" llengua valenciana.

En acabant, com ya dic més amunt, davant d'este cas, els racavianos inventaran lo que siga per tal d'omplirse de raons y justificar lo injustificable, y posaran al mateix nivell la llengua parlà y la (arbitraria) escrita, que perfèctament podria ser la escrita catalanista.

¿Tenen acas els racavianos la autoritat pa dir y censurar quins escrits en "valencià" pòden ser gastats pa fer la normativa y quins escrits no?

En absolut la tenen. Ells no son ningu pa dir quins escrits son els "bòns" y quins els "roïns". Si la norma és que el llenguage escrit pòt gastarse al mateix nivell que la llengua parlà com a referència pa fer la normativa, entonses ahi entra tot, no nomes lo que els racavianos vòlen que entre. Per tant, seria perfèctament valit fer una normativa del "valencià" basantse en els llibres y treballs escrits en el catala avalencianat - etiquetat com a "llengua" o "valencià" - pòs en son moltissims més que els publicats en la normativa de la RACV y, m'atrevixc a dir, els publicats en unes atres epoques.

Aixina son de "inteligents" els racavianos o "cultistes". Per tal de justificarse, a qui acaben beneficiant y donantli la rao son als catalanistes, al catalanisme y al catala, y a qui acaben fotent és a la llengua valenciana, als valenciaparlants y a lo valencià.

N'hi ha qui encara no sap que en la normativa de la RACV, el pronòm "mos", com "mosatros", no és normatiu, sinos "vulgar" o com vòlen donar a entendre: "mal parlat" y que el "bò" que s'ha de gastar és el minoritari "nos". Igual passa en la forma plenament valenciana "pòs", que reneguen d'ella, mentres vòlen impòndre l'arcaisme (y per tant desaparegut) "puix".

El problema en la RACV y els racavianos no és que vullguen omplir de paraules infrecuents, tretes de diccionaris, la normativa. El verdader problema en ells és que vòlen falsejar y falsegen la realitat llingüistica valenciana sustituint formes normals y generals de la llengua valenciana per unes atres inventaes, inexistents, catalanes o arcaiques que ningun valenciaparlant gasta de forma natural, justificanto en mentires y embolics tal com fan els catalanistes. Aixina per eixemple, dins del diccionari de la RACV, donen com a normativa la inexistent forma "nosatres", diuen que la forma minoritaria "nosatros" és la general y llancen al femer de la vulgaritat y la estigmatisacio la forma "mosatros" sent com és la forma normal y general entre els valenciaparlants (fan com fan els catalanistes).

Ara be, el summum del cretinisme y del cinisme el trobem en eixe patètic intent de justificar la absurda y innecessaria catalanisacio de la normativa ficant en ella les terminacions catalanes -ADA, -ADES inexistents en la "verdadera" llengua valenciana - la parlà. Son tan "listos" que hasta ells mateixa saben que estes terminacions catalanes no existixen en valencià y per eixe motiu - demostrant lo "inteligents" que son - en conte de llevarles de la normativa, les deixen dins pero creant una excepcionalissima regla absurda "ad hoc" que diu que s'escriuen pero no se pronuncien.

Com tontos no son, no podem més que pensar que son uns cinics en molta barra, pòs saben perfèctament que els chiquets valencians o qui siga, adoctrinats en el catala avalencianat de la escòla, al llegir eixes terminacions catalanes les pronunciaran perque aixina és com els mestres els han ensenyat a diro en catala. Lo llògic seria llevar les terminacions catalanes -ADA, -ADES de la normativa de la RACV per dos motius de pes, primer perque no formen part de la llengua valenciana y segon pa que ningu lligga en catala escrits fets en valencià, afavorint aixina a una llengua que vòl acabar en la valenciana.

¿Fa falta tornar a repetir que, una vòlta més, els racavianos en les seues ocurrències y mediocre normativa a qui nomes beneficien son als catalanistes, al catalanisme y al catala, fotent a la llengua valenciana, als valenciaparlants y a lo valencià?

Me pense que si fa falta repetiro, pero no pels racavianos que no cambiaran en la vida, sinos pa que hu sapien els valencians "normals" y no siguen enganyats ni per catalanistes, ni per racavianos.

Y que ningu s'enganye, les terminacions catalanes -ADA, -ADES son d'alta frecuencia d'us en la normativa de la RACV, o siga, se gasten molt y se troben per tots els costats pòs afècten al sistema verbal valencià. Ésta és una de les senyes que major coentor li dona a la normativa de la RACV y que major rebuig genera entre els valenciaparlants... Esta senya catalanisant llança a pèdre, ella a sòles, tota la normativa de la RACV.

Acabe senyalant una atra més de les mentires y embolics dels racavianos. Ells presenten la seua normativa com a unica alternativa a la normativa de l'AVL y això és mentira. Tenim la Gramatica de la Llengua Valenciana del pare Fullana - que feu pa la "RACV" de 1915 - que és una normativa que - sense ser perfècta - representa molt millor a la llengua valenciana que la de la RACV, pòs entre unes atres còses, deixa fòra les terminacions catalanes -ADA, -ADES, no gasta els guions catalans pompeyofabrians, ni la acentuacio catalana de l'AVL com si que fa la RACV.

Els valencians y els valencianistes tenim la honra y el deure de defendre a la llengua valenciana viva y parlà, no a la normativa catalanisant y mediocre de la RACV que no la representa, ni mos representa.