Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y poder obtener estadísticas de uso. Al continuar con tu navegación significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 33 de 33
Like Tree3Me gusta.

Tema: Parlem de politica.

 1. #31
  Centenar de la Ploma Avatar de Murta
  Fecha de ingreso
  19 dic, 06
  Ubicación
  Reine Valencia
  Mensajes
  688
  Al director de la RAE

  Aureli López

  Senyor.
  El Senat, en reconeixer la singu¬lar personalitat de l’idioma valen¬cià, no fa mes que ajustar-se a la llegalitat del nostre Estatut d’Au¬tonomia, donant al temps satisfac¬cio a la justa postura del poble que, des de sempre, ha tengut consciencia de gojar de llengua propia. Esta mida solament afecta als valencians i ningu deuria de ficar-se en les nostres propies i ex¬clusives qüestions.

  D’un temps ad esta banda s’han orquestat, politicamente, excuses filologiques i simplificacions llin¬güistiques, com armes d’una pre¬tesa anexio, en principi idiomati¬ca, que es contestada majoritaria¬mente pels valencians. I ara, trac¬tant d’anular els efectes del just reconeiximent del Senat, ha segut un senador català qui conseguix dur a V. I. a una “comisión de cul¬tura” en la cambra. Davant de la mateixa i en una cobertura publi¬citaria total, com academic i in¬vestit de la representacio propia de son carrec de Director de la RAE, evacua unes opinions contra el sentiment valencià i denosta, tildant de “politico”, l´espirit de la nostra maxima llei, fruit del con¬sens democratic, tan sol presen¬tant, com a rao, un argument filo¬Iogic palpat i simpler, que ningu ha segut capaç de demostrar.

  Davant de l’arbitrarietat parti¬dista i son procedir nefast, cabria recomanar-li que s’estalvie de pontificar sobre alguna cosa que no goja dominar, ya que pareix ignorar la rica tradicio lliteraria valenciana, o discutir-li el nom de sa llengua a Joanot Martorell, afa¬vorint al temps l’apropiacio inde¬guda, que hi ha qui practica, d’Ausías March, o de tot lo valen¬cià, ya que, per mes que la nos¬tra cultura -o idioma-, puga estar al costat de la cultura castellana o catalana, no es correcte l’etique¬ter-nos amagant la nostra verda¬dera personalitat.

  No deuria d’ignorar que una llengua sempre es anterior a uns filolecs o acade-mics. Si damunt te un sigle d´or; historic reconeixi¬ment oficial; consciencia idiomati¬ca i voluntat de manteniment dels seus parlants; actualisacio grama¬tical sistematisada: lexic, fiexio verbal, estandart oral... i sobre tot cens d’escritors actius, en qualse¬vol epoca, en ses propietats i apli¬cacions semantiques ben defi-nides i adequades a tot us ¿qué mes deu acreditar per a que justamente se li re-conega?

  Confiats en que serà el poble el qui seguixca defenent la seua identitat idiomatica, els escritors procurarém enaltir son afany i atendre ses necessitats, reclamant que nos refermen els polítics i que nos reconeguen els estudiosos. En aço seguirém els consells del sabi Alarcos.

  * President de l’Associacio
  d’Escritors en Llengua Valenciana


  Diario de Valencia 20 de junio de 2002
  Libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría la teme

 2. #32
  Centenar de la Ploma Avatar de Murta
  Fecha de ingreso
  19 dic, 06
  Ubicación
  Reine Valencia
  Mensajes
  688
  Un articul un poc llarc pero que mereix coneixerlo y llegirlo:

  Suponc que lo no pensaren en eixa reunio de Lo Rat Penat de 1976, Rafel Orellana i molts atres bons valenciaistes, era que anaven a crear no soles un GRUP de valencianistes disposts a defendre l'identitat i la llengua valenciana, si no que anaven a crear tota una institucio que anava a servir de plataforma per al que viure de tot un Regne.
  Eren anys dificils i el pancatalanisme, com de costum, estava ya molt ven arraïlat en el nostre Regne, no soles dirigia Universitats i oferia bons jornals als seus seguidors, si no que damunt començava a fer mossa dins dels partits politics. Tots sabem que refundar un partit no es llabor facil, i sobre tot que se necessiten molts mijos per a poder dur-ho a terme. I si per ad aixo i per a poder expressar les nostres creencies o sentiments hem de renunciar ad alguna cosa, ho devem de fer per be del partit.
  Pero lo que passà en eixos moments dins dels partits valencians, no va ser soles renunciar ad algun punt en si, si no que va anar molt mes llunt, inclus a renunciar a l'identitat dels propis partits, i tot aixo si, d'una forma molt ben remunerada.

  Franco estava a punt de morir, i els valencians haviem vixcut immersos en una letargia absoluta, gracies al bombardeig constant que sabiament dut a terme per Castella, mos havia fet dormir en el somi profunt de que "España es una, grande y libre".
  I aixina reberem la mort de Franco, mes pronte en pena i en pessimisme. que en l'alegria que ho va fer el restant del territori espanyol. L'incertitut del que passarà, va omplir tots els nostres estaments, tant culturals com politics i eixa incertitut mos va dur inclus a abraçar atres dogmes, que encara que ficaven mes en perill la nostra integritat llingüistica i cultural, mos feyen despertar i sentir-mos poble. I es justament gracies ad eixe nou dogma i als diners que des d'alli venien, que els nostre politics, en la llinia de lo que venen fent des d'eixe moment, renunciaren a sa identitat i permeteren accedir al poder a tot aquell que en la bossa plena abraçava o se sentia atret per l'ideologia politica de cada u.
  I es aixina com des del si de molts partits, se va optar per expulsar als seus dirigents o als sectors mes valencianistes per a poder impondre les tesis catalanes o millor dit pancatalanistes. Dins el PSOE, Lerma, Casado i Ciscar destruïren per complet a Del Hierro i el seu sequit, canviant en poc de temps la senyera per la marfega i el valencià per un dialecte que mes pronte feya riure que servia per a poder parlar. Per donar un eixemple prou conegut.

  Pero no era tot pancatalanisme lo que circulava per Valencia, aixina el 12 d'Agost de 1976 (encara que he llegit en molts llocs el 23 de juny, Lo Rat Penat, l'Ateneu Mercantil, La cambra oficial de comerç, l'Institut Valencià d'Economia, les Diputacions provincials de Valencia... solicitaren a l'Estat Espanyol l'autonomia economica, administrativa i cultural de la Regio Valenciana, lo que vindria a ser la primera demanda del ple dret d'Autonomia.

  Pero tornem al GAV, ara que ya mos hem ficat en la situacio que se vivia en Valencia.
  Orellana i molts mes, un dia al finalisar una reunio en Lo Rat Penat, pensaren en la possibilitat de crear un grup de gent, que no lligada a cap associacio cultural, poguera mostrar al poble que era lo que estava passant i que al mateix temps servira com a resistencia per a impedir l'ascens mes que imminent del pancatalanisme dins de tots els estaments, i com no, la desvalencianisacio que patia Valencia per culpa de la castellanisacio imposta durant els 40 anys de dictadura. I decidiren començar.
  En primer lloc, feren una caravana informativa fins a Alcoy, a on el PSAN havia reeducat a la societat alcoyana fent-los creure que el nom d'Alcoy no era mes que un castellanisme (ocultant aixo si tot lo que l'historia li havia donat durant la llarga vida del poble), per ad aixo cada u tingue que recorrir al seu propi vehicul, i els que no ne tenien eren servilment acomodats en els que n'hi havien. La caravana tingue com a primer objetiu, l'alcalde, al que despres de buscar-lo durant casi tot el dia, el conseguiren trobar i al que li entregaren un panflet a on venia detallada tota la toponomia, i els moments en que esta era aplicada, d'Alcoy, dient-li ademes, que l'acabament en I era (com tots sabem) un catalanisme innecessari.
  L'alcalde va prometre tindre en conte l'escrit, pero finalment va fer cas omis, per lo que poc despres la caravana informativa va anar casa per casa entregant el panflet en ma de tots els ciutadans que obriren, i els que passejaven pel poble. Tot un exit i damunt gran per considerar que era la primera volta que se feya un acte aixina.

  I aixina naixque el GAV, en octubre de 1977. Per a tal efecte, entre tots feren que fora el seu primer president En Rafel Orellana, puix realment d'ell havia naixcut l'idea i ell havia segut l'encarregat de liderar la primera caravana.
  Pero esta associacio com totes tenia que contar en unes bases, que ademes anaven a ser les ideologies que marcaria al GAV:
  • Regne de Valencia, com a nom historic i vigent del nostre territori.
  • Llengua Valenciana, historica i com a tal indepent.
  • Real Senyera Valenciana, com a bandera historica del Regne que ho era.
  Com tambe naixqueren en eixe moment les formes d'actuar per a fer-ho possible:
  • Promocionar i difondre la cultura i llengua valenciana.
  • Adoptar postures més actives que se traduïren en accions constants en el carrer.
  Despres, en 1978 vingue la Constitucio, eixa carta magna que mos feya ser a tots iguals davant la llei (per lo manco aixo diu) i que respectava la llibertat d'expressio (cosa que ya s'encarreguen els nostres politics que no ocorrega, faltaria mes) i gracies a la qual començaren a redactar-se els primers Estatuts d'Autonomia.

  Com em dit ans, eren temps dificils, temps en que tots voliem lo millor per al nostre Regne, pero en el que molts, amagats com a democrates tenien teixit un pla maquiabelic que estava dispost a afonar-nos i a deixar-mos sense identitat.
  Com ya hem dit en varies ocasions, sobre tot des del PSAN, se va elaborar lo que voldien fora el nou Estatut del nostre Regne, La Proposta d'Elig (escrit Elx com en epoca castellana de postconquista), omitint el nom historic i llegal de Regne de Valencia, que mos havia acompanyat durant tot el temps en que ho forem i que era la forma vigent amparada per la llei, inclus vigent en eixe moment gracies al Real Decret del 30 de novembre de 1833 (Art.2) en que diu que “el Reino de Valencia el componen Castello, Valencia i Alacant”, vigent en eixe moment gracies a l'articul 5 del Codic Civil, cosa que no anava acceptar el GAV, i aixina ho va fer, intentant mostrar als politics i a tot el poble en general les estratagemes que des d'un sector minoritari pero recolzat per la banca i la burguesia catalana volien eliminar la paraula Regne per a abraçar la paraula Francesa Pais, que havia naixcut per a designar al nostre Regne en la Catalunya dels anys 40.
  He d'aclarir que en epoca de republica, tambe batejaren en Pais el nostre Regne els republicans, pero com a Pais de Valencia, no de la forma en que ho fan els pancatalanistes (com han fet en l'academia politica) per a deslletimisar Valencia, dient-li valenciana, i deixant-la subjugada a una provincia mes dins de Catalunya.
  Tambe tingue que lluitar contra Castella, que acabaria imponent-nos el nom de Comunitat de veïns, ya que reclamava per al nostre Regne tots els drets Florals que nos havien negat durant tants anys, i es que fins i tot si atenem a la seua expresio en si, i la busquem dins del mateix text sobre el Derecho Civil de España escrit per Federico De Castro en 1959 i reimpres en Madrit en 1984, en la pagina 211, podem llegir "la expresión Derecho Floral fué utilizada por primera vez, en un escrito dirigido en 1759 por el Claustro de la Universidad de Valencia al rey Carlos III en ocasión de su advenimiento al trono, reivindicando las instituciones civiles perdidas por el Reino de Valencia en virtud de los Decretos de Nueva Planta de Felipe V."

  Pero esta no va ser soles la lluita en la que va tindre que fer front el GAV, ademes, estava la llengua, que el pancatalanisme voldria fusionar en el catala, per a poder fer-la seua i apoderar-se dels nostres clasics.
  Per ad esta lluita, el GAV soles contava en la documentacio, i eixa fon l'arma que va gastar, ensenyant als nous mestres en els seus cursos, i oferint-li al poble llibres i material mes que suficient per a que ho poguera fer (llibres infantils, per a adults, publicacions i reedicions de vocabularis, edicio de llibres sobre historia i cultura...)

  Mes tart, pero seguint en eixos moments, el Pancatalanisme ajudat pel llavors President del Consell i de la, ya politisada i pancatalanisada fins als ulls, Universitat de Valencia se va difondre la coneguda Bandera del Consell preautonomic, una marfega (com acunyaria el mateix GAV a la quatribarrada, per pareixer-se a un matalap o marfega antic) en l'escut del Ceremonios, que venia acompanyant al Regne de Valencia (l'escut clar) des de 1500 segons testimoniaria en 1909 Vicent Vives.
  Eixa bandera, volien que fora reconeguda pel poble, per que segons els mateixos preautonomistes pancatalanistes i les creencies que des de certs sectors de l'Universitat (Rotgla i Guia entre ells), la Real Senyera era un invent del Franquisme.
  Gran relevancia i un paper clau va supondre la coneguda Batalla de Valencia liderà pel GAV, que acavaria en la crema de la marfrega en el balco de l'ajuntament de Valencia.

  Atre element pel que lluità el GAV va ser l'himne, que el Pancatalanisme considerava inventat i impost pel franquisme tambe, i que cert sector, aconsellat per Fuster, volia reemplaçar per la Moixeranga (eixa canço religiosa tan bonica i antiga originaria d'Algemesi), a la que inclus li arribaren a fer lletra (molt lleja, per cert) i que Fuster desijava que se convertira en l'himne dels Països Catalans. Molt tingue que lluitar el GAV en este sentit, puix l'Himne de l'Exposicio (nom original, pero que pasaria a ser del Regne per acort dels alcaldes de Castello, Valencia i alacant en 1925), aixina com la Bandera i l'escut del Regne, varen tindre que esperar fins al 13 de Decembre de 1984 per a que fora acceptat i inclos per mig de la Llei 8/1984

  Pero el GAV, degut a que moltes de les coses que passaven ocurrien en la politica, va optar per recolzar a politics, i per engrossar les llistes d'algun que atre partit en els seus militants, i aixina fon com va entrar Orellana en UCD, que al mateix temps va servir per a que se mantingueren les propostes del GAV, i del restant de la societat valenciana, fins que mos enganyaren en Madrit, "...A los valencianos se no habia convocado a Castellana, 3, por don Fernando con la urgencia de un traslado en avioneta particular que asi í nos dispuso. No fuimos informados, ni consultados, ni oídos, ni entendidos ni atendios oportunamente.
  La ejecutiva nacional, seguin "supimos" en 15.1.1981 habia optado una amplia resoloción comprensiva de siete apartados por virtud de la cual se adpatan todos los procesos autonómicos al procedimiento previsto en el articulo 143 de la Constitución" (E. Attard Vida i muerte de UCD. Ed. Plamneta. Barcelona 1983.pag. 101.), dins d'eixos set apartats, mos negaven el reconeiximent de Regne, "Porque Reino es España" i mos inclourien en l'articul 143, en conte del 151 que ells volien.

  Despres d'esta decepcio, el GAV va seguir en la seua lluita i recolzant als politics, i aixina en el 82, es el GAV el principal colaborador de UV, arribant inclus a cedir-li totes les seus que el GAV contava en tot lo Regne. Pero el recolzament el pedria UV despres del famos pacte del Poll, quan podent accedir a les conselleries de Cultura i Educacio, varen preferir butaques i la presidencia del Consell.
  Pero mes tart, el GAV recolzaria un nou proyecte, esta volta CV, que ha acabat enguany, degut al fracas electoral (la falta de mijos economics i pot ser la forta presio mediatica han jugat molt en contre d'ells)

  Pero el GAV, ha segut perseguit mediaticament durant molts anys pel pancatalanisme, fins a casi conseguir el total rebuig de la societat ad esta associacio, inclus ha fet que foren expulsats d'Expojove, quan el GAV ha tingut que aguantar any darrere d'any insults i fins i tot furts en el seu estant durant la nit, fent soles com a pecat el que les seues joventuts hagen ensenyat la llengua i la cultura valenciana als mes jovens, en jocs, pintures i musica.
  Quedant per al recort ya imagens a on el GAV ajudava a formar-se a mestres, ajudava als pares a denunciar el pancatalanisme en les escoles, feya actes per a arreplegar diners, aliments inclus joguets per als mes necessitats, inclus oferia tots els dumenges en el Panterre actes, llibres i ensenyes valencianes per a tots els que volien acodir. I apareguent en tots el mijos, soles els actes de protesta, que llevant dels ocasionats en la presentacio del llibre de Flor (ocasionats per membres de E2000) i despres de les provocacions oferides des de la taula a on estava el presentador i l'escritor entre atres de paraules com "fuera esos fascistas" no han tingut mai caracter violent, ni tan sols volent-ho demostrar en l'infinitat de videos i provocacions oferides pels sectors mediatics.

  Pero hui, les coses han anat inclus a pijor, hui en el mon valencianiste inclus ningu recorda ya que fon el GAV; el primer en eixir al carrer a demanar justicia i llibertat; el primer en liderar les famoses caravanes informatives; el primer en recolzar tot lo valencià, inclus lo acabat de naixer (revistes, associacions, partits politics...); un dels firmants de les Normes del Puig; i tambe el primer en no acceptar unes noves "normes d'accentuacio" oferides per la RACV, per considerar que no eixien del consens, despres de que Lanuza i Fontelles abandonaren la RACV, ningu recorda ya que fon el GAV el que va impedir en varies ocasions els abanços del pancatalanisme per tots els fronts, al mateix temps que s'ha oferit a ajudar totes les causes valencianes en conferencies, homenajes i premis. Hui molts preferixen vore en el GAV a membres fantasmes de E2000, i pensar que el GAV no es verdaderament una associacio cultural que utilissa l'accio en totes les seues formes (cultural, per internet, de carrer).

  Hui pareix que tots han oblidat que el GAV es precisament aixo un GRUP d'ACCIO, i mentres haja un brot pancatalaniste que mos furte la nostra identitat, mentres els nostres fills siguen adoctrinats pel pancatalanisme, i mentres a tots el valencians mos se negue el dret a poder parlar, depende i escriure correctament la nostra dolça Llengua Valenciana, continuarem indinGAVs
  Libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría la teme

 3. #33
  Centenar de la Ploma Avatar de Murta
  Fecha de ingreso
  19 dic, 06
  Ubicación
  Reine Valencia
  Mensajes
  688
  «A Valencia vinieron más aragoneses y menos catalanes de lo que se creía, y se encontraron con que aquí se hablaba un valenciano rudimentario»
  Amparo Cabanes Catedrática de Paleografía e Historia Medieval y ex consellera  En la primavera de 1976, seis meses después de la muerte de Franco, la Profesora de Paleografía e Historia Medieval de la Universidad de Valencia, Amparo Cabanes, pronunció en el Ateneo Mercantil de Valencia una conferencia sobre los "valencianos" de 1238 que hizo temblar los cimientos. Demostró, según sus cifras basadas en el 'Llibre del Repartiment', que la repoblación de Valencia la realizó Jaime I con menos catalanes y más aragoneses de los que se creía. Y de ahí a la discusión sobre el idioma. Por cierto, la conferencia la dio a instancias del mismísimo Sanchis Guarner.
  -Porque usted y Sanchis Guarner eran entonces amigos.
  -No, muy amiga no, pero me llevaba al principio muy bien con él.
  -¿Al principio?
  -Sanchis Guarner hizo la tesis con Ubieto, con quien yo trabajaba, y era visitante asiduo del departamento de Historia Medieval cuando la Universidad estaba en la calle de la Nave. Él me pidió que diese aquella conferencia en el Ateneo.
  -Sobre el 'Llibre del Repartiment'.
  -Sí, pero se llamaba 'Los "valencianos" de 1238', con valencianos entre comillas. Puse comillas porque realmente no eran valencianos; acababan de llegar.
  -¿Y fue iniciativa de Sanchis Guarner?
  -Sanchis Guarner me buscó y yo me negué porque odio dar conferencias. Me gusta mucho hablar pero no en conferencias. Se empeñó y pasó lo que pasó. Un escándalo.
  -¿Por qué?
  -Nadie había estudiado a fondo el 'Llibre del Repartiment'.
  -¿Por qué no nos explica qué es el 'Llibre del Repartiment'?
  -Son las donaciones que va haciendo Jaime I cuando la conquista de Valencia. A los nobles les da Paterna, Manises, Sueca o Cullera, aunque aún no tiene las plazas; se las da para cuando las tenga. Y luego, a los particulares que le ayudan les reparte primero Valencia, luego Alzira. A medida que va conquistando. Les va donando antes y después; antes como incentivo, y, cuando ya tiene la ciudad, como premio.
  -¿De qué años hablamos exactamente?
  -El 'Llibre' recoge desde 1237, que es cuando llega a El Puig, hasta más o menos el 44.
  -Choca lo del reparto previo a la conquista.
  -No sé como lo sabría, o si tendría quinta columna, pero las donaciones las da previamente para que la gente lo acompañe. Y además con señales: la casa de fulanito para éste. ¿Y cómo sabía que era la casa de fulanito?
  -Fulanito era un árabe, claro.
  -Moros todos.
  -Eran los valencianos de entonces.
  -Esos sí que eran valencianos.
  -Y se quedan sin propiedades.
  -Bueno, bueno. El rey les promete que si se bautizan les devuelve lo que tenían, que eso tampoco lo ha dicho nadie.
  -Pues habría casas con dos propietarios.
  -A algunos conversos les dice que se pongan de acuerdo con el cristianó que va a venir a su casa; a los que no, les da unos días para que se vayan. Desde mi punto de vista debió de haber una conversión en masa. Pero creo que pese a todo, la mayoría de la casas se quedaron vacías; que incluso repartidas, no se cubrieron. Por eso la formula del rey de dar la misma casa a uno y a otros pudo hacerse.
  -¿Cómo llega a esa conclusión?
  -Porque a las ocupadas les pone una señal al lado y son muchas las casas que no tienen esa señal.
  -Y las mezquitas pasan a ser iglesias, ¿con nombre y todo?
  -Sí, las iglesias son mezquitas reconvertidas, aunque otras las da como casas. Desde mi punto de vista debió de haber una conversión en masa. Reconvierte la mayor en catedral, pero además dice sobre qué casa o sobre qué mezquita va a estar San Andrés, San Esteban, San Martín o Santo Tomás. O San Valero y San Joan de la Boatella, hoy Santos Juanes, que están fuera de la muralla.
  -¿Había algún templo cristiano en la Valencia musulmana?
  -Los cristianos solo tenían la Roqueta. La Roqueta incluso recibía peregrinaciones de gente que venía a visitar el lugar de enterramiento de San Vicente Mártir.
  -Pero él no deja ninguna mezquita.
  -Ninguna. La que no reconvierte en iglesia la da para vivienda.
  -¿En qué idioma está escrito el 'Llibre'?
  -Está en latín fundamentalmente y los nombres propios de los pobladores en romance: en vez de Pedro o Petrus pone Pere. O Bernat, aunque abreviado: Bnt.
  -¿Y por qué la polémica de aquella conferencia?
  -Hasta entonces se creía que el origen de los pobladores de Valencia era Cataluña. Las cifras que se manejaban se basaban fundamentalmente en una obra de Teodoro Llorente, pero Llorente se equivocó: repitió sumas, sumó totales y parciales, no tuvo en cuenta a quienes no vinieron. Y así le salieron un montón de catalanes y unos pocos aragoneses. El hombre hizo lo que hizo y a partir de ahí todos trabajaron con esa cifra como si hubiera sido dogma de fe.
  -Y usted.
  -Yo hice la transcripción completa del 'Llibre del Repartiment' y me dí cuenta no solo de que hay mezclas de cifras totales y parciales, sino que además en el margen de cada barrio que ofrece pone una B para lo que han venido de Barcelona, una Ç cedillada para los de Zaragoza, una CAL para los de Calatayud o una D para Dertosa, o sea, Tortosa. Y una rayita o no a los que vinieron o no vinieron.
  -Y llega a la conclusión de que no eran tantos los catalanes.
  -Vinieron más aragoneses, menos catalanes y la mayor parte de la ciudad quedó vacía. Y lo di a conocer con gráficos de barras, circulares y con todo lujo de detalles; incluso mostrando fotografías de páginas del 'Llibre del Repartiment'. La conferencia fue un éxito.
  -¿Para Sanchis Guarner también?
  -Guarner estaba contento. De hecho el diario 'Avui' me hizo un artículo furibundo y él envió una carta defendiéndome. Pero luego ya las cosas se radicalizaron.
  -¿Y por qué se desatan las pasiones contra usted?
  -Porque lo que decía Llorente y lo que decían los que habían hecho uso de Llorente es que era un tanto por ciento abrumador de catalanes.
  -¿Y qué más da que sean catalanes o aragoneses?
  -De lo que se trataba era de defender que la lengua era catalán, y por tanto es importante si los que vinieron hablaban castellano o catalán o qué hablaban quienes aquí se encontraban.
  -¿Usted sabía la que se iba a montar con su conferencia?
  -Yo fui inocente. Yo siempre había creído, desde el colegio, que el valenciano era una lengua propia; sin embargo, si demuestran que hubo base humana suficiente para traer una lengua, a lo mejor cambio de parecer. Pero no lo ha demostrado nadie.
  -Usted era profesora de aquella Universidad. Debió de ser duro.
  -Cuando el catalanismo se quita la careta en la Universidad de forma descarada lo sufre Ubieto, al principio de los 70, cuando nos marchamos al Paseo al Mar. Teníamos que hacer nosotros los exámenes porque él no puede aparecer. Le amenazan hasta diciéndole en qué colegio estudiaban sus hijos.
  -Luego él se fue a Zaragoza.
  -Y me quedé yo sola en el ojo del huracán.
  -En principio era una discusión solamente cultural.
  -La discusión es fundamentalmente cultural, pero empieza a tener mucha respuesta popular. Valencia popularmente es en aquellos momentos muy valencianista. Y sobre todo en mayores y gente que no tiene estudios. Es un sentimiento.
  -¿No es precisamente eso lo que dicen los científicos: que lo del valenciano es un sentimiento y solo un sentimiento?
  -Pero los del sentimiento no nos creemos lo científico. Ya digo: el día que histórica y humanamente me demuestren que hay una base me lo replantearé.
  -¿No es base suficiente que los hablantes de catalán y valenciano se entiendan?
  -Bueno, bien. Por eso cuando vinieron se entendieron. Pero no vinieron suficientes para traer una lengua.
  -Insiste en que el valenciano ya existía como lengua.
  -Más o menos rudimentaria, pero existía.
  -Luego pasó usted a la política, primero en la Comisión Mixta de Bilingüismo.
  -El Gobierno dio luz verde para la implantación del valenciano y se creó una comisión mixta Gobierno-Autonomía para poner en marcha la enseñanza. Yo estaba a propuesta de UCD, aunque nunca fui del partido
  -Y Sanchis Guarner por la Universidad.
  -¡Y tenía unas peloteras con Vicente Ramos! Guarner era manso hablando, pero Ramos, que era el presidente de la comisión.
  -Dejó la comisión porque pasó a ser consellera.
  -Estuve un año y nueve meses de consellera. Y defendiendo que el valenciano no era catalán, pese a que incluso Monsonís, que era de UCD y presidente del Consell me quería callar. Decían que no se podía hacer lo que yo pedía porque representaría la quiebra de la lengua.
  -Se convirtió usted en el adalid del valencianismo.
  -Eran ellos los que me ponían. Yo estaba puesta para recibir las bofetadas.
  -¿Quiénes eran ellos?
  -Quienes fueren. En realidad me propuso Abril Martorell. Me dijeron que necesitaban a alguien con cierta fuerza en el valencianismo que contrarrestara a Ciscar; pobres infelices: a Ciscar no lo contrarresta nadie. Les dije que no. Es que Valencia te necesita. Pues si Valencia no me tiene más que a mi, apañada va Valencia. Te ayudaremos. Vaya tontería; nadie te ayuda. Y Monsonís me tuvo que tragar.
  -Dice la izquierda que aquella guerra de símbolos fue inventada por UCD para contrarrestar al socialismo.
  -En política vale todo. Pero algunos se lo creían; Broseta se lo creía.
  -35 años después, ¿cómo lo recuerda?
  -Unos me partían la cara y otros me alababan. A mi me conocían de nombre; no sabían ni la cara que tenía. Los de 'l'Ensenyament' (sindicato de estudiantes) hicieron una manifestación en mi contra y me fui a verla en primera fila. Gritaban contra mí y yo estaba allí, pero no lo sabían.
  -Qué curioso.
  -Y pusieron una bomba en la Universidad, contra la Universidad, que hirió a un par de bedeles. Y yo fui a la manifestación de desagravio. Y la señorita que hablaba por los estudiantes más o menos dijo que la bomba la había puesto yo. Y yo estaba allí en contra de la bomba.
  -¿Mereció la pena su lucha?
  -Estoy desengañada porque ahora no hay respuesta. Sólo se enseña valenciano en los guetos, en Lo Rat Penat y en la Academia (RACV).
  -¿Y la AVL?
  -Fatal. Mal. He estado en contra siempre. No hacía falta. Y no solamente la crean, sino que la meten en el Estatuto.
  -A todo esto, usted habla en castellano.
  -Valencia es por esencia bilingüe y bilingüe no significa que todos hablamos dos lenguas sino que la mitad de los valencianos hablan una y la otra mitad la otra, aunque nos entendamos en las dos.
  -Pero quizás choque que defienda el valenciano con tanta pasión alguien que no lo usa.
  -Que yo lo defienda es lógico. Mi familia paterna es valenciano parlante y desde pequeña lo oigo y lo entiendo perfectamente, pero la lengua materna es la que habla tu madre y mi madre hablaba castellano.
  Libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría la teme

Página 3 de 3 PrimerPrimer 123

Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •